Středa 3. prosince 1997

 

(Schůze opět zahájena v 15.35 hod.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážené paní a pánové, čas pro zasedání rozpočtového výboru uplynul. Já vás všechny zvu do sněmovní síně.

Ve smyslu schváleného pořadu schůze nyní budeme projednávat bod, který se nazývá

 

8.
Podpůrné programy zemědělství
poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství /vládní návrh/
/sněmovní tisk 325/

 

Než dám slovo panu ministru Luxovi, přihlásil se o slovo pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner: Rozpočtový výbor už definitivně uzavřel podklady k rozpočtu. Předpokládáme, že kolem 18.00 hodiny je budete mít na stole, a předpokládáme, že závěrečné jednání sněmovny by mohlo být zahájeno v pátek v 9.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi a nyní mohu konstatovat, že podle zemědělského zákona, který jsme v letošním roce schválili, předložila vláda ČR sněmovně tzv. Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

Organizační výbor navrhl tento vládní návrh přikázat rozpočtovému výboru a zemědělskému výboru. Při schvalování pořadu této schůze souhlasila sněmovna s návrhem předsedy zemědělského výboru, aby tento bod byl projednán ve středu odpoledne. Zemědělský výbor dokončil projednávání tohoto vládního návrhu v úterý 2. prosince a přijal usnesení, které nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 325/1.

Nyní prosím místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Josefa Luxe, aby předložený vládní návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z pověření vlády uvádím tento návrh Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Chtěl bych informovat, že vedle tohoto materiálu, který přísluší projednat Poslanecké sněmovně, jsem připravil ještě do vlády dvě nařízení - nařízení o kompenzaci újmy a nařízení o podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, které vláda více než před týdnem již schválila. Tyto podpůrné programy mají dvě těžiště, jednak jsou to přímé podpory a jednak podpora prostřednictvím Garančního fondu.

Co se týká přímých podpor, v podstatě je zachována stejná struktura jako v letošním a loňském roce, pouze nově jsou zde dva programy nebo dvě určité kapitoly - je to zřízení Nákazového fondu, což je reakce na proběhlou nákazovou situaci především z pohledu moru prasat v ČR, a v neposlední řadě je to 850 mil. Kč nového Programu podpory chovu dojnic, který má za cíl vytvořit větší tlak na změnu struktury celého stáda chovu skotu u nás. S vědomím, že nás od vstupu do Evropské unie dělí necelé dva generační intervaly, je to důležitý program, který má před sebou důležitost naší konkurenceschopnosti ve vztahu EU.

Garanční fond, který je navrhován v objemu necelé 3,5 mld. Kč, nově otevírá program Lesy, tzn. program podnikatelů v lesním hospodářství.

Souhlasím s doplňujícími návrhy, které byly projednány v zemědělském výboru, a v tomto smyslu, tedy ve smyslu těchto připomínek, žádám, aby sněmovna tento program podpořila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Josefu Luxovi a prosím nyní předsedu zemědělského výboru, pana poslance Karla Machovce, aby uvedl usnesení zemědělského výboru.

 

Poslanec Karel Machovec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych před tím, než se budu zabývat vlastním usnesením zemědělského výboru, velmi krátce pohovořil o způsobu projednávání této materie.

Upřímně říkám, že mi není jasné, podobně, jako ostatním členům zemědělského výboru, proč je tahleta záležitost projednávána jako zpráva, jako zvláštní bod programu, a že bychom asi propříště chtěli, aby to bylo součástí zákona o státním rozpočtu. Považujeme to za věc, která je naprosto logická a vyplývá svým způsobem ze zemědělského zákona. Bereme tuto záležitost letošního projednávání jako improvizovanou, protože jsme si vědomi, že jsme schválili zemědělský zákon v takové lhůtě, že jeho ustanovení nemohla být promítnuta do zákona o státním rozpočtu, a že jsme svým jednáním udělali vlastně i určitý precedent pro projednávání v příštím roce. Ten precedent je obsažen skutečně v onom usnesení 325/1, protože bychom si představovali, že napříště budeme projednávat podpůrné programy pro zemědělství podle zemědělského zákona § 2 odst. 1 zhruba v tomto rozsahu tak, jak jsme to vyjádřili ve svém usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 325/1. Pokud se týká vlastní materie, zemědělský výbor doporučil po obsáhlé a velmi podrobné rozpravě tento materiál schválit ve znění, které máte předloženo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Machovci, nyní prosím předsedu rozpočtového výboru pana poslance Jozefa Wagnera - slyší-li mne - aby přišel a podal nám informaci o jednání rozpočtového výboru. A to proto, že nám nebyla předložena žádná písemná zpráva. Prosím pana poslance Wagnera, aby nám poskytl informaci rozpočtového výboru, a to proto, jak už jsem řekl, že nám nebyla poskytnuta žádná písemná zpráva. Jedná se o podpůrné programy v zemědělství. Rozpočtový výbor to měl projednat, a já mám napsáno, že informaci poskytnete vy, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Wagner: Rozpočtový výbor projednal, vzal na vědomí a neměl námitky. Usnesení o tom mělo být obvyklou cestou doručeno. Nedomnívám se, že v tom je jakýkoli zádrhel. Může být problém někde na cestě papírů, jestli neodešly z našeho výboru, nebo někde jinde, ale o samotném jednání lze konstatovat, že rozpočtový výbor nemá námitek.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Vzhledem k tomu, že usnesení zřejmě je v této formě, domnívám se, že vystačíme s touto ústní informací. V tuto chvíli mohu otevřít rozpravu. Do rozpravy jsou přihlášeni prozatím dva pánové, pan Zajíc a pan Pešek. Takže jako první se ujme slova pan poslanec Zajíc.

 

Poslanec Petr Zajíc: Pane předsedající, dámy a pánové, Ministerstvo zemědělství ve svém tisku 325 navrhuje odborné programy na specifické účely resortu. Krok je to správný a má dopomoci udržet při životě po letitém skomírání některá odvětví či činnosti v zemědělství. Nezbytná podpora v rostlinné výrobě je podpora ovocných sadů, vinic a chmelnic, stejně jako genetického potenciálu osiv a sadby. V rostlinné výrobě jde i o podporu plodin, kde jsme byli dříve tradičními pěstiteli, např. u lnu a některých léčivek. V živočišné výrobě jde správně o podporu genetického potenciálu u hospodářských zvířat, ale i takových specialit, jako jsou koně a chov včel.

Pro zajištění zemědělské krajiny, ale také vytvoření pracovních podmínek je správné věnovat určité finanční prostředky na podporu chovu dojných krav. Realizace tohoto programu by měla postupně přispět k obnově hlavně oblastí, kde dříve byl chov skotu základem. Ovce se podařilo díky nedomyšlené zemědělské politice ve většině příhraničních a dalších vhodných oblastech zlikvidovat. To vše se projevilo na devastaci krajiny.

Efektivně je nutné využít vyčleněné prostředky na poradenství a informatiku tak, aby z toho měla užitek hlavně zemědělská prvovýroba. Vykazované údaje musí být hodnověrné a srovnatelné, aby v praxi posloužily a nebyla to hra čísel statistiky či výzkumných ústavů. Rovněž vyčlenění, i když malé částky, na nákazový fond většina zemědělců uvítá. Nyní jde o to, aby prováděcí pokyny, které jsou připraveny, po odborném odsouhlasení byly včas realizovány v zemědělské praxi.

Územní pracoviště ministerstva by měla prostředky vynakládat tak, aby NKÚ nezjišťoval další neoprávněné čerpání. Samozřejmě, že hlavní roli musí sehrát Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, kde je zatím počítáno proti roku 1996 s určitým navýšením. Ale i zde půjde o efektivní vynakládání financí těm právnickým a fyzickým subjektům, které je dokáží zhodnotit.

Poslanecký klub SPR-RSČ chápe tyto podpůrné programy jako první opravdovou snahu o pomoc našemu skomírajícímu zemědělství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajícovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Machovec s faktickou poznámkou. Dále prosím, aby se připravil pan poslanec Pavel Pešek.

 

Poslanec Karel Machovec: Dámy a pánové, já musím jenom konstatovat, že mě příspěvek pana kolegy Zajíce plně uspokojil. Bohužel bych chtěl říci, že na tomto materiálu a jeho výsledné podobě se poslanci SPR-RSČ, kteří se tady mnohdy staví do ochránce českého zemědělství, příliš nepodíleli, protože na jednání výboru nebyli. Tolik jenom jako poznámku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Machovcovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Pešek. Připraví se pan poslanec Čestmír Hofhanzl.

 

Poslanec Pavel Pešek: Dámy a pánové, pane předsedající, je mi líto, že nemohu zahájit informací o tom, kdo mě uspokojil nebo neuspokojil. Tak mi to promiňte. Navrhuji do návrhu zásad části A. do bodu 5 Smlouva o poskytnutí podpory musí obsahovat následující ustanovení - vložit nové písmeno l), které zní: Čestné prohlášení příjemce podpory, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Stávající písmeno l) a ostatní se přeznačí. Je to pozměňující návrh, který jsme konzultovali na zemědělském výboru, který velkou většinou orientačních hlasů prošel a mám pocit, že nebude činit žádný problém.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Peškovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Hofhanzl. Připraví se pan poslanec František Novák.

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych měl dotaz a žádal bych vysvětlení. Zemědělský výbor schválil můj návrh o přesunutí 100 milionů z programu PGRLF do programu přímých dotací lesnímu hospodářství, na dotace, které jsou udělovány podle lesního zákona podle § 35. Zemědělský výbor tento zákon schválil a v tom, co jsem obdržel, je v tabulce ten přesun prostředků v PGRLF zaznamenán, ale v důvodové zprávě nalézám to, proti čemu jsem se postavil včera na výboru a co bylo výborem rovněž schváleno, takže přesun částky 100 mil. Kč z dotací pro PGRLF do dotací lesního hospodářství - tato změna do předloženého materiálu není promítnuta z důvodu otevření nového programu Lesy PGRLF. Já žádám, aby to bylo do přímých dotací lesního hospodářství proto, neboť tam je to jasně ze zákona a jde to především na pěstování lesů. Ten program, jak je v PGLRF, má asi takové znění: vytvoření předpokladů konkurenceschopnosti lesního hospodářství. Obávám se, že peníze z programu PGLRF by mohly jít zcela jinam, než do toho, na co jsem přesun žádal. Žádal bych vysvětlení a případně bych byl rád, aby sněmovna podpořila tento můj přesun.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hofhanzlovi. O slovo se opět přihlásil pan poslanec Karel Machovec.

 

Poslanec Karel Machovec: Chtěl jsem jenom pana poslance upozornit, že důvodová zpráva, která byla k tisku předložena, není předmětem projednávání zemědělského výboru. A v tabulce, kde je to početně vyjádřeno, jeho návrh samozřejmě zaznamenán byl, neboť v programu "Provoz" je částka 500 mil. Kč a v programu "Zemědělec" 2,850 mld. Kč. Takže po této stránce je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto vysvětlení. Nyní prosím pana poslance Františka Nováka, který je posledním z písemně přihlášených.

 

Poslanec František Novák: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, co zde již řekl pan předseda, že projednávání tohoto materiálu bylo skutečně ve velké časové tísni, tak chápu, že některé záležitosti nemohly být zcela přesně doprojednány, protože jsme ta jednání ukončili včera před desátou hodinou.

Pokusil bych se upřesnit některé věci, které nemají finanční dopad, nicméně si myslím, že pro stanovení efektivních programů je třeba znění, které máme před sebou, upřesnit. Jedná se mi zejména o program, který je označen 9 Ab - speciální poradenství pro rostlinnou výrobu. V tomto programu jsou zahrnuty de facto dvě činnosti, které bych doporučoval rozdělit na program 9 Ab1. Obsahem tohoto nového programu by bylo zkoušení odrůd, sestavování a vydávání seznamů doporučených odrůd a zveřejňování jejich výsledků. Formulaci, kterou máme před sebou, kdy ve sloupci 3 je napsáno, že ten, kdo obdrží finanční prostředky, je vydavatel, a není zde stanoveno, čeho je vydavatel - myslím, že je velmi obecné, velmi nepřesné a že je třeba specifikovat.

V případě, že tento návrh bude schválen, doporučuji v posledním sloupci doplnit "až do výše 80 % prokázaných nákladů".

Co se týká programu, který by tak vznikl, tzn. 9 Ab2, tam by se jednalo o pořádání výstav polních a zahradních plodin. Subjektem by byl komoditní svaz a poslední sloupeček by zůstal ve znění, ve kterém je.

Ministerstvo zemědělství doplnilo některé programy nové a myslím, že vzhledem k efektivnímu užití částky, která je vyčleněna ve výši 45 mil., by bylo účelné některé programy vypustit. A to programy 9Ba, 9Bb a 9Bc.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františkovi Novákovi. O slovo se přihlásil poslanec Karel Mach.

 

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jenom jeden drobný upřesňující návrh.

Na základě diskuse, která proběhla včera v zemědělském výboru v rámci bodu 1H - zazvěření oblastí postižených záplavami, navrhuji, abychom v titulu 1Ha a 1Hb vypustili částku, která je tam uvedena na nákup, pořízení jednoho kusu zajíce či koroptve.

Důvod je ten, že cena, za kterou se dá pořídit zvěř do oblastí, kde byla zdecimována, je nejasná, a proto by bylo lépe, kdybychom tuto částku vypustili a bylo tam pouze 5,5 mil. s rozdělením podle momentální situace na trhu - zda půjde o zvěř introdukovanou nebo zvěř naši domácí, která se bude přemisťovat a nakupovat v rámci jednotlivých uživatelů honiteb.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi. Protože byl posledním přihlášeným do rozpravy, rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra Josefa Luxe, zda hodlá vystoupit. Ano, takže má slovo.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Chtěl bych vyslovit souhlas s návrhem pana poslance Peška. Myslím, že tyto zásady budou vytvářet větší tlak na korektnost žadatelů.

Pan poslanec Hofhanzl již dostal informaci, že jeho návrh je zapracován.

Co se týká pana kolegy Macha, také souhlasím.

Dovolím si vyslovit nesouhlas k návrhům pana poslance Nováka, kde jsme vedli již několikrát diskusi na toto téma. Jsem přesvědčen, že podporu zkoušení odrůd je možné formulovat jinou cestou, nikoliv těmito pravidly. Ale respektuji odlišnost názoru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Josefu Luxovi a prosím, aby se slova a povinností, které s tím souvisejí, ujal pan poslanec Karel Machovec.

 

Poslanec Karel Machovec: Dámy a pánové, mě nezbývá v této chvíli nic jiného, než dát o pozměňovacích návrzích, které padly v rozpravě, hlasovat.

Jako první bych nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Peška, který chce vložit nové písmeno L. Myslím, že to zaznělo na mikrofon a že to nemusím znovu číst.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dovolte, dámy a pánové, abych vás odhlásil a abych sdělil, že hlasovat se začne v momentu, kdy na hodinách bude 15.59.

Paní a pánové, aby lépe uběhl čas, dovolte mi, abych vás informoval, že rovněž paní poslankyně Vlasta Štěpová se z jednání 3. až 5. prosince omlouvá. Nyní můžeme tedy přistoupit k hlasování. Takže, pane poslanče, ještě jednou prosím, abyste zopakoval, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Karel Machovec: Jako o prvním budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Peška na vložení nového písmene l) do obecných zásad pro poskytování těchto dotací. Pan ministr pozměňovací návrh doporučuje, zpravodaj také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Pro se vyslovilo 140 poslanců, 3 byli proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Jako další jsou pozměňovací návrhy pana kolegy Nováka. První - rozdělení současného titulu 9 Ab na titul 9 Ab1 a titul 9 Ab2. Titul 9 Ab by byl: Zveřejňování zkoušení odrůd a sestavování a vydávání seznamu doporučených odrůd a zveřejňování výsledků. Subjektem by byl vydavatel SDO. Částka by byla do 80 % prokázaných nákladů. Interpretoval jsem vás správně, pane kolego? Děkuji. O tomto pozměňovacím návrhu bych v této chvíli nechal hlasovat. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 67. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Výsledek je pro 64, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Tím se podle mého dobrého svědomí stává 9 Ab2 nehlasovatelný.

Dále pan kolega dává návrhy na vypuštění titulu 9 Ba - ekonomické a výrobně technické poradenství. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tom v hlasování, které má pořadové číslo 68. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 70, proti 89. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Dále je zde návrh na vypuštění bodu 9 Bb - zpracování analýz hospodaření podniků a technologických procesů podniků. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 69. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Pro se vyslovilo 69, proti 74 poslanců. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Poslední pozměňovací návrh pana kolegy Nováka je na vypuštění titulu 9 Cb - vytvořit praktickou aktuální databázi důležitých technických, technologických a ekonomických a právních norem. Pan ministr nedoporučuje, zpravodaj výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 70. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Výsledek je pro 71, proti 89. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Dalším pozměňovacím návrhem byl pozměňovací návrh pana kolegy Macha, který u titulu 1 H doporučuje vypustit sazby na zazvěření do 1400 Kč na kus dospělého zajíce a do 250 Kč na kus dospělé koroptve. Pochopil jsem váš pozměňovací návrh, pane kolego, správně? Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Názor pana ministra jsme slyšeli, je pozitivní, zpravodaj nechává na úvahu sněmovně. Rozhodneme hlasováním pořadové číslo 71.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování v této chvíli skončilo. Výsledek 95 pro, 40 proti, takže návrh pana poslance Karla Macha dostal podporu a byl přijat.

 

Poslanec Karel Machovec: Pane předsedající, tím jsme vyčerpali podle mého názoru všechny pozměňovací návrhy a je možné hlasovat o materiálu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud se nemýlím, je na nás, abychom vládní návrh Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, schválili ve znění usnesení zemědělského výboru a ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 72. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 161, proti 12. Návrh byl přijat.

Děkuji panu ministru Luxovi i panu předsedovi Machovcovi.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP