Úterý 8. července 1997

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jsme na straně 9 našeho sněmovního tisku.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Ano.

Od základu daně lze odečíst částku, která se rovná úrokům zaplaceným za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření - zde je odkaz na zákon o stavebním spoření - nebo z hypotečního úvěru poskytnutého hypoteční bankou - zde je odkaz, další číslo příslušné, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů - pokud byl úvěr sjednán se splatností nejdéle 20 let a byl poskytnut a použit poplatníkem na pořízení bytu nebo k financování oprav, modernizace a údržby bytového domu, rodinného domu nebo bytu.

Pořízením bytu se rozumí

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, bytu nebo změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostorů nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly nebo nesloužily k bydlení nejméně 5 let nebo z prostorů sloužících k jiným účelům než k bydlení včetně nástavby nebo půdní vestavby,

b) koupě pozemku, pokud bude na tomto pozemku realizována výstavba a financována s použitím hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření,

c) koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytů, které byly nově postaveny, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím jako prvonabyvatelem nejpozději do 1 roku od právní moci kolaudačního rozhodnutí. To vše, jde-li o stavbu na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Pan kolega Machovec vystoupí poté, co vystoupí pan Robert Kolář, který se také hlásil do rozpravy. Chci se zeptat, pan kolega Filip chce využít svého přednostního práva? Prosím, pane předsedo klubu, máte slovo.

Pak se chci zeptat sněmovny, jestli akceptuje takto přednesenou úpravu.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Velmi pozorně jsem poslouchal paní kolegyni Marvanovou a jsem přesvědčen, že tato věc není předmětem třetího čtení. Pokud to mínila tak, že vrátíme zákon do druhého čtení, jsme ochotni to podpořit.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Chystal jsem se vlastně ke stejnému dotazu, protože jako legislativní úprava se mi to zdálo jako věc velkého rozsahu, i když věřím tomu, že je to takto asi přesnější, a docela rád bych nalezl cestu, jak tuto pravděpodobně legislativně propracovanější formulaci učinit předmětem našeho případného hlasování.

Dám slovo panu kolegovi Kolářovi a poté panu kolegovi Machovcovi. Pak se zeptám sněmovny, zda akceptuje tuto rozsáhlou změnu paní kolegyně Marvanové, jak ji přednesla jako akceptovatelnou ve třetím čtení.

 

Poslanec Robert Kolář Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl tři legislativní návrhy, které víceméně zpřesňují to znění, které máte, a zpřesňují je v tom smyslu, že k omylům, které jsou, došlo při opisu. Vaše písemné návrhy, tak jak jste je dávali, i stenozáznam, potvrzují to znění, které já teď přečtu.

První návrh se týká 22. bodu rozpočtového výboru, kde se předložka "o" nahrazuje správně předložkou "ve", dále je to pozměňovací návrh pana poslance Gongola. Je to první pozměňovací návrh, kde je napsána částka 32 400 Kč, a správně má být 32 040 Kč, jak pan poslanec navrhoval i v rozpočtovém výboru. Třetí zpřesnění je u prvního pozměňovacího návrhu pana poslance Janečka, kde text "v § 15 odst. 1 a)" se nahradí textem "v § 15 odst. 2". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Machovec má slovo.

 

Poslanec Karel Machovec: Já si dovolím také jedno zpřesnění. V mém pozměňovacím návrhu se dostala slova "nahrazují slova", ale tam je "připojují se slova dotace a podpory poskytnuté podpůrným, garančním, rolnickým, lesnickým fondem". Vyplývá to i z uvozovacího návětí, kde je, se za slova nebo jeho technické zhodnocení připojují slova "dotace atd.".

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Machovcovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan kolega Mašek se přihlásil písemně. Chtěl bych dát k úvaze paní kolegyni Marvanové, zda máme rozumět tomu, co přednesla, zda to chce doprovodit návrhem na vrácení do druhého čtení, protože já se více a více kloním k názoru, že není možno takto rozsáhlou změnu, i když se to týká stejné věci, přednést jako legislativní úpravu ve třetím čtení.

Prosím pana kolegu Maška, jestli dá přednost paní kolegyni Marvanové k upřesnění. Prosím.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Já jsem nechtěla přednášet návrh na vrácení tohoto zákona do druhého čtení. Přednesla jsem tuto změnu, chápu, že je to otázka posouzení sněmovny, domnívám se, že věcně je to to samé, souhlasím s tím, že formulačně se návrh zdá rozsáhlejší, a navrhuji, aby to posoudila sněmovna a vyslovila se k tomu, jestli by to vzala jako úpravu v rámci třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se, vážená paní kolegyně, obávám, že by bylo trochu nad rámec zákona, kdybych o tom dal vůbec hlasovat, ale vás je tu právníků až běda. Pan kolega Mašek má slovo.

 

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, chci promluvit ke dvěma věcem, ale tu, kterou jsem chtěl říci druhou, tak raději řeknu jako první, protože jde také o legislativní upřesnění.

Legislativní upřesnění se týká mého prvního návrhu, který je v návrzích na str. 11. Je to návrh pod mým jménem označený jako bod 2. Tento návrh říká, že nové znění bodu 81, které zní:

1. Z úrokového či dividendového příjmu z akcií, zatímních listů, požitkových listů, podílových listů, dluhopisů, vkladních listů a vkladů jim na roveň postavených, s výjimkou uvedenou v § 36 odst. 2 c) bod 1 tohoto zákona. Já navrhuji, aby toto nové znění bylo přesunuto, tedy aby nikoli nahradilo text v § 36 odst. 2 a), ale aby bylo přesunuto do písmene c), alternativně pak b). Z tohoto hlediska jde o to, že by v takovém případě bylo nutné upravit samozřejmě číslování příslušných bodů, ale také poznámek, což doplňuji, přečíslovat tedy poznámky, a to podle toho, zda dojde k zařazení do písmene c), nebo b). Ale kromě toho v případě zařazení do písmene c) by tam byla naprosto zbytečná příslušná výjimka, která je tam na konci. Pro případ, že by bylo schváleno přesunutí do písmene b), pak tedy upřesňuji, že by celý tento text končil "a vkladů jim na roveň postaveným", čárka, a dále by ten text nepokračoval. Doufám, že to dostatečně bylo zřetelné, a doufám, že je zřetelné, že se jedná o návrh čistě legislativní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Zejména prosím zpravodaje, aby sledoval. Není to pro něj jednoduché, když na něj mluví několik lidí, ale musí v tomto okamžiku sledovat to, co přednáší muž stojící u mikrofonu.

 

Poslanec Ivan Mašek: Děkuji panu předsedajícímu za pokus zjednat klid v této sněmovně. Pokusím se pokračovat, pokud to bude možné. To je tedy první bod, ke kterému jsem chtěl vystoupit. Ostatně se domnívám, že návrh paní poslankyně Marvanové je návrh obdobného charakteru a je možné hlasovat o tom, zda sněmovna ho přizná jako legislativní připomínku, a to z toho důvodu, že nejde o věcnou změnu.

K čemu jsem chtěl ale dále promluvit, je pozměňovací návrh, který je uveden na str. 3 jako bod 9 v pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru. Jedná se o návrh, který snižuje sazbu daně z příjmu právnických osob z 39 % na 33 %. Chci vysvětlit, jak k tomuto návrhu rozpočtový výbor dospěl a jak jsem k němu dospěl já jako navrhovatel. To je samozřejmě možné. Slyším tady protesty. To je rozprava ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Pane kolego, omlouvám se, že vám skáči do řeči. Abychom si vyjasnili. Ve třetím čtení je, pravda, možno přednést pouze legislativně technické připomínky, ale neznamená to, že je ve třetím čtení možno v rozpravě vystoupit pouze s tímto. Ne naopak, když se přihlásím a povedu obecnou řeč, budu chtít podpořit nebo nepodpořit, tak já se domnívám, že ve smyslu jednacího řádu mám k tomu právo. Čili pan kolega Mašek, si myslím, není daleko ale v tom, co přednáší jako konkrétní návrhy, i v překročení toho, co je akceptovatelné ve třetím čtení. To bude opět potom předmětem našeho posouzení. Na to jen upozorňuji. Nicméně k obhajování nebo k argumentaci máte samozřejmě slovo.

 

Poslanec Ivan Mašek: Děkuji. Já jsem přednesl jeden návrh legislativní úpravy, po mém soudu zřetelný, a teď pokračuji v rozpravě ve třetím čtení, kde je možno zaujímat jakákoli stanoviska, politická, k čemukoli, a je to tak správné, protože je to před závěrečným hlasováním.

Jednací řád to nejen nevylučuje, ale zcela jasně o tom hovoří. Toto je rozprava k zákonu. Dovolte mi pokračovat. (Protestní výkřiky ze sálu.) Tyto spory jsme tady vedli už několikrát. Je to prostě pravda. Je to tak, a kdyby to bylo jinak, bylo by to naprosto špatně. Bylo by možné hovořit k zákonu v prvním čtení a za několik měsíců při třetím čtení, když se hlasuje, by to možné nebylo. To je naprostý nesmysl a prosím, aby připomínky dále nezaznívaly.

Pokračuji. Tento návrh na snížení z 39 % na 33 % oproti vládnímu návrhu vycházel z jedné věci. Vycházel z toho, že vládou schválený rozpočtový dopad tohoto návrhu, tedy snížení daňové sazby u právnických osob, který je v důvodové zprávě na straně 33, byl - 6,2 mld. Kč. My jsme při propočtech zjistili, že 6,2 mld. Kč, o kterých se vláda domnívala, že je propočet platný pro snížení o čtyři procentní body, tedy z 39 na 35 %, je mylný, protože došlo k chybnému odhadu ze strany úředníků Ministerstva financí, a to proto, že tito úředníci použili odhad ze staršího vládního návrhu z minulého období, z návrhu rok a půl starého, kde se předpokládal výběr z této daně vyšší, cca 80 mld. Kč. V této době, kdy předpokládáme, že výběr z této daně bude kolem 50 mld. Kč, je samozřejmě zřetelné, že takový rozpočtový dopad je potřeba udělat jinak. O tom jsem já byl přesvědčen. Pokusil jsem se o tom hovořit s ministrem financí a s odborníky z Ministerstva financí a dospěli jsme k závěru, že snížení o jeden procentní bod nečiní 1,55 mld. Kč, jak bylo uvedeno v propočtech Ministerstva financí, ale 1 mld. Kč. Z toho jsme došli k závěru, že je možno snížit v rámci vládou dohodnutého rozpočtového dopadu o 6,2 mld. Kč, je možno snížit o šest procentních bodů a ještě do rozpočtu něco zbude.

Z toho tedy vycházel jak Ivan Mašek, tak ministr financí, když to podporoval, tak rozpočtový výbor, když schvaloval tento návrh. Tolik jsem chtěl říci na podporu tohoto návrhu a dodat chci ještě něco, protože zazněly námitky jak v této sněmovně, tak některá vyjádření odborníků v tisku k této věci.

Tento návrh vůbec není v rozporu se stabilizačními a ozdravnými opatřeními, která schválila vláda a která byla oznámena této sněmovně. Návrh se totiž jako celek týká roku 1999 a rozpočtu na rok 1999. Nemá nic společného s obdobím do konce roku 1997 a roku 1998, kterých se týkají stabilizační a ozdravná opatření. Všechny námitky uvedené proti tomuto návrhu jsou námitky chybné.

Poslední část námitek, která je proti tomuto návrhu vedena, tj., že tento návrh sám o sobě nestačí k nastartování hospodářského růstu, je samozřejmě pravdivá. Pokud bychom přijali jen tento návrh a nedělali jiné věci, které jsou schváleny v balíčcích č. 1 a 2, pak by to k nastartování hospodářského růstu nestačilo. Pokud ovšem budeme dělat i jiné věci, jako je zprůhlednění kapitálového trhu, dokončení privatizace apod., pak zase nepodpoříme hospodářský růst dostatečně, nepřijmeme-li tento návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji i těm, kteří se domnívají, že nemám pravdu, za to, že mě pozorně sledovali.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Maškovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Kolega Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Chtěl bych upozornit na to, že při přepisu zřejmě došlo k chybě. Na straně 11 u poslední 40% daně má být 226 800 Kč.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění. Zpravodaj si to poznamenal? Ještě někdo se hlásí do rozpravy ve třetím čtení? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Než přejdeme k vyjádření zpravodaje a k hlasování, o slovo požádal předseda vlády pan Václav Klaus. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane předsedající, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi velmi stručnou informaci. Před několika minutami jsem dostal oficiální zprávu z Madridu, že rozhodnutím nejvyššího orgánu NATO byla Česká republika vyzvána k zahájení jednání o členství v Severoatlantické alianci. (Bouřlivý potlesk, výkřiky protestů z levé části sálu, bušení do lavic.)

Myslím, že to je historický okamžik této země a je na nás, abychom v následujících měsících prokázali, že tohoto okamžiku jsme hodni. Myslím, že je jasné, že nás v následujících měsících čeká spousta práce jak v zahraničněpolitické rovině, tak v rovině vnitropolitické. Doufám, že nejen vláda, ale i Parlament se do této práce konstruktivně a pozitivně zapojí. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji předsedovi vlády. Chci se zeptat v tomto okamžiku pana ministra financí, zda si přeje vyjádřit se. Nepřeje. Bude nám sdělovat stanoviska k jednotlivým návrhům. V tomto okamžiku prosím kolegu Roberta Koláře, aby se ujal nelehké role zpravodaje k této normě. Dámy a pánové, jen pro ujasnění. Já se skutečně domnívám, že - ač je mi to osobně velmi líto a rád bych ten návrh podpořil - nemůžeme akceptovat tak rozsáhlou změnu v rámci třetího čtení, čili nepředložím sněmovně k hlasování návrh, který přednesla paní kolegyně Marvanová. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Pod písmenem a) jsou uvedeny pozměňovací návrhy z usnesení rozpočtového výboru a já navrhuji, abychom postupovali tak, že nejprve projednáme tyto pozměňovací návrhy a poté projednáme návrhy, které zazněly od jednotlivých poslankyň a poslanců v rámci druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. K tomuto postupu se hlásí pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Navrhuji, abychom minimálně hlasovali zvlášť o bodu č. 9.

 

Poslanec Robert Kolář: Domnívám se, že došlo k nedorozumění. Rozhodně nechci hlasovat o usnesení rozpočtového výboru jako o celku. Budeme hlasovat o každém bodu jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za upřesnění. Já jsem vám, pane kolego, také rozuměl tak, že navrhujete hlasovat o usnesení jako o celku. Chci se v tomto okamžiku zeptat, zda není možno některé body z usnesení rozpočtového výboru sloučit do jednoho hlasování a o některých hlasovat zvlášť. Např. o bodě 9 a o dalších.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, samozřejmě, že u těch bodů - a jsou tam takové body, o kterých lze hlasovat společně - tento postup navrhnu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nejprve budeme hlasovat podle vašeho návrhu o čem?

 

Poslanec Robert Kolář: Půjdeme podle tisku, nejprve začneme bodem A - pozměňovací návrhy rozpočtového výboru - bodem č. 1.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Bodem číslo jedna samostatně.

 

Poslanec Robert Kolář:Bod číslo 1 - stanovisko zpravodaje: doporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování číslo 224. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 168 pro, nikdo proti.

 

Pane zpravodaji, já jsem vás chtěl požádat, zda byste nevytipoval případně seriál dalších bodů, kde můžete předpokládat, že je logické sloučit je do jednoho hlasování.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, vzhledem k hlasování o zákonu o spotřebních daních si to netroufám. (Veselost.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobrá, budeme hlasovat o druhém návrhu. Prosím.

 

Poslanec Robert Kolář: Já jsem avizoval, že budu slučovat hlasování, u kterých je to možné. Tento případ nastává právě u bodu 2, 3 a 4 usnesení rozpočtového výboru, které se týkají téže problematiky. Zpravodaj doporučuje, pan ministr také doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 225. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 168 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším pozměňujícím návrhem je pozměňující návrh číslo 5, zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 226. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 169 pro, 17 proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh pod pořadovým číslem 6, stejný návrh přednesl při druhém čtení pan poslanec Gongol pod poř. č. 1. Jedná se o dva totožné návrhy. Já pouze upozorňuji, že v případě přijetí je potřebné promítnout tento bod do bodu 20, 22 a 110 vládního návrhu. Stanovisko zpravodaje: nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Chtěl bych upozornit, že jde o návrh, který by měl zesílit zamezení studené progresi. Podle všech propočtů už vládní návrh zajišťuje zamezení studené progresi. Tento návrh, který ještě dál zdvihá odpočitatelnou částku, má výrazný daňový dopad ve výši 700 mil. Kč za rok. Takže nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Stanoviska jsou nesouhlasná.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 227. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 105 pro, 69 proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh pod poř. č. 7. Zpravodaj nedoporučuje, neboť zvýhodňujeme selektivním způsobem dle typu vlastnictví určitý druh vlastníka. Pan ministr nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 228. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 92 pro, 88 proti.

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Další návrh je návrh pod poř. č. 8. K tomuto návrhu jsem já podával v druhém čtení pozměňující návrh. Je to pozměňující návrh č. 3. Doporučoval bych nejprve hlasovat o mém pozměňujícím návrhu. Pokud bude přijat, upozorňuji na to, že musí být tento bod doplněn do článku III. bodu 1. Zpravodaj doporučuje. Ministr financí doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlasujeme tedy o vašem pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 229. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 167 pro, nikdo proti.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh pod poř. č. 9. K téže problematice podali ve druhém čtení pozměňovací návrhy pánové poslanci Frankl - a to pozměňovací návrh č. 2, který znamená snížení sazby na 29 %, a Exner, který v obou dvou svých pozměňujících návrzích navrhuje udržet stávající sazbu, tzn. 39 %. Já se domnívám, pane předsedající, že musíme nejdříve hlasovat o těchto třech návrzích orientačně a poté pokračovat dál.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Bude to nejkorektnější postup. Zeptám se postupně, kdo podporuje snížení na 29, 33 a ponechat. (Nepřehledná diskuse v sále.)

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Návrh poslance Frankla váže na souhrn dalších pozměňovacích návrhů, které mají vnitřní logiku, a proto považuji za poněkud zmatečné hlasovat teď o 35 - 33 - 29, protože vnitřní logika návrhu poslance Frankla je jiná.

 

Poslanec Robert Kolář: Pokud se k tomu pan poslanec Frankl hlásí, jako že pokyvuje hlavou na dálku, pak bychom nejprve museli hlasovat o pozměňujícím návrhu, který ruší reinvestování u právnických osob. V případě, že by tento byl přijat, pak by byl ve hře návrh na 29 %. Pokud nebude přijat, pak máme pouze dva návrhy - na 33 % nebo ponechat stávající stav. Pokud je s tímto postupem souhlas, navrhuji, abyste obrátili svoji pozornost k pozměňujícímu návrhu poslance Frankla č. 2, a o tom bychom museli hlasovat jako o prvním. (Námitky.) Promiňte, Frankl 1.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je nějakých námitek proti tomuto postupu? Pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, vznáším jenom formálně námitku proti tomuto postupu, protože si myslím, že se musíme řídit § 72 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přes to, s čím vystoupil pan ministr Pilip, já si taky uvědomuji, že se jednotlivé návrhy liší v číslech, když zavřeme oči před ostatními s tím důležitě souvisejícími věcmi. Pan kolega Frankl chtěl respektovat ten návrh postupu, mně se to, co navrhoval zpravodaj, zdálo velmi logické. Pan kolega Kužílek, pan kolega Benda.

 

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že návrh, který přednesl zpravodaj, byl velmi korektní, protože využil zároveň k tomu, co říkal kolega Gross, i odstavec 5 téhož paragrafu, to znamená možnost rozdělit jednotlivý návrh. On tak učinil. Po tomto rozdělení je možné konstatovat podle odst. 2, který uvedl kolega Gross, že potom půjde o úpravu téže věci pouze z hlediska množství. Před rozdělením by to tak nebylo, po rozdělení se domnívám, že by to tak bylo, a považoval bych to za korektní.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, domnívám se, že pokud se má užít k tomuto § 72 odst. 5, je zapotřebí číst odstavec celý. O tomto návrhu se musí hlasovat. Protože je zde napsáno, že se sněmovna může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu zvlášť, a ne že zpravodaj vystoupí. Je zapotřebí, aby se sněmovna minimálně usnesla, a pak když bude návrh schválen, bude se postupovat tak, jak zpravodaj navrhl.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zároveň v jiném paragrafu je konstatováno, že zpravodaj navrhne postup, jak budeme hlasovat. Myslím, že teď jde spíš o to, najít korektní proceduru. Pan kolega Kolář navrhl určitý postup, berme to jako návrh. Nechám sněmovnu rozhodnout o tom, zda chce postupovat tímto způsobem, to znamená nejprve rozhodnout, když to převedu do konkrétního, tak Frankl 1, poté srovnat jednotlivé návrhy, které se týkají pouze kvantitativního rozlišení.

Kdo je pro respektování tohoto postupu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování číslo 230. Kdo je proti?

Tento návrh byl akceptován poměrem hlasů 105 pro, 74 proti.

 

Nejprve tedy rozhodneme hlasováním o návrhu pana kolegy Frankla, jak byl specifikován. Prosím pana zpravodaje, aby to zopakoval, aby bylo přesně jasné, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Robert Kolář: Hlasujeme o pozměňujícím návrhu pana poslance Frankla, který je uveden pod číslem 1, čili zrušit reinvestování pro právnické osoby. Zpravodaj nedoporučuje, ministr financí nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko k hlasování číslo 231. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 27 pro, 147 proti.

 

Nyní bychom měli v orientačním hlasování rozhodnout o tom, v jakém pořadí budou jednotlivé návrhy předloženy sněmovně. Pane kolego, jaký postup navrhujete?

 

Poslanec Robert Kolář: Navrhuji postup tak, jak jsou pozměňující návrhy seřazeny v tisku, to znamená nejprve návrh rozpočtového výboru na 33 %. Pardon.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme orientačně hlasovat o jednotlivých návrzích, abychom je mohli předložit sněmovně k definitivnímu rozhodnutí v patřičném pořadí. Nejprve 33.

 

Poslanec Robert Kolář: Mám za to, že z logiky, kterou jsme přijali tím, že jsme neschválili reinvestování, a to mělo být podmiňující návrh pro snížení daně právnických osob na 29 %, o druhém pozměňujícím návrhu pana poslance Frankla nemůžeme hlasovat. Zbývá pouze pozměňující návrh pana poslance Exnera.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlásí se pan kolega Brožík. Nejprve bychom podle toho, co je navrhováno, rozhodovali o 33, potom o 39. V případě, že by neprošel ani jeden z těchto návrhů, v definitivním hlasování zůstává vládní návrh 35 %.

Reaguji na poznámku pana kolegy Krause, který upozorňuje na 39. Navrhoval jsem 33, pak 39. Dostaneme určité pořadí, o tom rozhodneme definitivním hlasováním. Kdyby ani jeden návrh neprošel, zůstává 35, což je znění vládního návrhu.

 

Poslanec František Brožík: Chtěl jsem připomenout, aby se nezapomnělo na vládní návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Brožíkovi.

V orientačním hlasování - kdo je pro 33, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 232. Tento návrh získal 98 hlasů.

 

Kdo je pro 39? Tento návrh získal 75 hlasů (v hlasování 233).

 

Budeme hlasovat jako o prvním návrhu na snížení na 33 %.

 

Poslanec Robert Kolář: Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan ministr?

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Pro tento návrh platí, že jeho dopad do státního rozpočtu se projeví až v roce 1999. Zároveň ovšem platí, přestože jsem ho původně doporučoval, jsem trochu znejistěn faktem, že prošel pozměňovací návrh v bodě 6, který znamená další posun daně, která se projeví v příštím roce, ale bude vytvářet základnu pro rok 1999. S tímto varováním nechávám na rozhodnutí sněmovny, protože v tuto chvíli už dohody, které okolo hlasování o tomto bodu byly, se stávají minulostí. Mám pocit, že i mé vyjádření v tuto chvíli se stává zbytečné, protože hlasování se stává téměř napříč kluby.

Rád bych jen upozornil na souvislost mezi tímto návrhem a návrhem, který tady již prošel k bodu 6. Návrh je možné přijmout, ale některé další změny, které jsou přijímány, znamenají velké snížení náročnosti na sestavování rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí toho návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 234. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 87 pro a 88 proti.

 

Nyní budeme rozhodovat o návrhu na 39 %.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 235. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro a 110 proti.

 

Budeme pokračovat.

 

Poslanec Robert Kolář: Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 9 a s body souvisejícími.

Následují body číslo 10 a 11. Navrhuji, abychom o nich opět hlasovali společně. Zpravodaj doporučuje. Ministr financí doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení těchto návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 236. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 169 pro, nikdo proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh pod číslem 12. Jedná se o postih neobvyklých operací mezi nespřízněnými osobami. Zpravodaj nedoporučuje vypuštění. Ministr financí také nedoporučuje.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Chtěl bych upozornit na to, že vypuštění tohoto návrhu paragrafu zužuje prostor daňovým úřadům na to, aby upozorňovaly a postihovaly operace, které jsou neobvyklé. Dnes mohou pozorovat různé netradiční operace mezi subjekty, které formálně nejsou spřízněny, ale ve skutečnosti mohou být signály o tom, že jsou to účelové dělané operace na snížení daní.

Takže tento návrh znamená, pokud nebude vypuštěn a zůstane ten návrh, který je ve vládním návrhu, tak znamená, že daňové úřady mají větší oporu pro to, aby postihovaly úniky daní. Z tohoto důvodu doporučuji nesouhlas s tímto návrhem, protože ten navrhuje vypuštění vládního návrhu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 238. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 45 pro, 109 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh pod bodem 13. Já pouze upozorňuji, že v případě jeho přijetí bude tento bod doplněn do čl. III. Zpravodaj doporučuje, pan ministr financí doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 239. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 170 pro, nikdo proti.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalším návrhem je návrh pod pořadovým číslem 14. Zpravodaj doporučuje, ministr financí doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 240.Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 169 pro, nikdo proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Robert Kolář: Dalšími návrhy jsou návrhy pod pořadovým č. 15, 18 a 19. Všechny tři body se týkají téže problematiky, doporučuji hlasovat společně. Zpravodaj doporučuje, ministr financí doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí těchto návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 242. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 158 pro, 9 proti. Prosím další návrh.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP