Úterý 8. července 1997

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, registruji. Abych vyjasnil také svůj postoj, než předám slovo dalším expertům na proceduru. Ne. Pan kolega Ullmann má slovo.

 

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pokud jsou námitky z toho důvodu, že někdo hlasoval, než si přál, nemám námitek proti opakování hlasování. Ovšem nepřijímám tu argumentaci, že to musí být najednou. Není to pravda. Sám o sobě problém, že se nakupují za 5 % potraviny, aby se posléze za 22 prodávali, mají stejnou logiku, jako že v hotelích to bude dražší než v lidových jídelnách.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já bych vás chtěl upozornit na to, že neprobíhá rozprava. Zazněla tady námitka proti výsledku hlasování k druhému návrhu pana kolegy Ullmanna. Samozřejmě tuto námitku na základě návrhu pana kolegy Tlustého vám předložím k rozhodnutí. Pan kolega Brožík s faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že pan kolega Tlustý nemá pravdu. V příloze č. 2 jsou to tyto činnosti odděleně podle jednotlivých položek.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, promiňte. Pane kolego Brožíku, teď nepřipustím rozpravu, ani faktickou poznámku, ani vysvětlení, protože prostě faktickou poznámku - to není konfrontační - je možno připustit v průběhu rozpravy. Teď si vysvětlujeme předmět hlasování a pan kolega Tlustý se opřel o chybu ve formálním výsledku, čili ve sjetině vychází jiný výsledek, než jak se on při hlasování zachoval. Já to předložím sněmovně k rozhodnutí, zda tuto námitku, to není návrh na revokaci usnesení, je to námitka proti výsledku, předložím ji sněmovně k rozhodnutí.

Dámy a pánové, prosím o klid. Dovolím si vás odhlásit, požádám vás o novou registraci.

Kolega Uhde se ještě hlásí s poznámkou k této věci.

 

Poslanec Milan Uhde: Pane místopředsedo, spíše než o poznámku jde o přiznání. Já jsem se podíval do sjetiny a zjistil jsem, že i u položky č. 3 na str. 6 v návrzích poslance Ullmanna je ve sjetině zaznamenán jiný výsledek hlasování, než jsem učinil. Přál jsem si hlasovat proti, mám to ve svém záznamu, hlasoval jsem proti a ve sjetině je kladné hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Toto hlasování pan kolega Tlustý zpochybnil také. Akceptuji váš návrh nebo vaši námitku. O obou námitkách rozhodne sněmovna. Je tu další poznámka. Dámy a pánové, prosím o klid! (Velký hluk v sále.)

 

Poslanec PS Miroslav Kapoun: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, vystupuji konkrétně k této věci. Vzhledem k tomu, že se blíží prázdniny, bych chtěl, aby bylo zaznamenáno, aby hlasovací zařízení bylo upraveno tak, aby plnilo přání poslanců, aby se to dalo prokázat, aby ta šaškárna skončila.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kolega Špidla se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vladimír Špidla: Po různých revokacích musím konstatovat, že i já jsem se dopustil chyby a při hlasování o návrhu poslance Frankla, který se týkal sterilizačních sáčků, jsem hlasoval pro, ačkoli mám zaznamenáno proti.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je to návrh na straně 8. Dámy a pánové, prosím o klid! Hlásí se pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, já jsem se hlásil už předtím a byl jsem na řadě. Protože se diskutovalo k návrhům kolegy Ullmanna, tak jsem nevystupoval.

Já bych chtěl zpochybnit hlasování č. 188, které se týká prvního návrhu poslance Tomáše Páva. Je to hlasování, kde mám uvedeno "ano", avšak jednoznačně mohu říci, že jsem hlasoval "ne". Prosil bych o opakování hlasování.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře. Hlásí se kolega Hofhanzl. Dámy a pánové, prosím o klid! (Hluk v sále.)

 

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že jsme dosáhli rovnováhy obou stran. Necháme toho, podá se novela zákona, kterou odhlasujeme, a bude to na rovinu a bude to tak nejlepší.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: K tomuto jsem vám samozřejmě neměl právo dát slovo, ale vás, kteří na mne tak ohnivě gestikulujete, abych to ukončil, uzavřel a používáte daleko drsnějších výrazů, ujišťuji, že ve chvíli, kdy se někdo přihlásí o slovo, nejsem schopen rozpoznat, jestli na základě výsledků ze sjetiny jde požádat o opakování hlasování, nebo jestli pronese něco, k čemu já nemám právo mu dát slovo. Proto vás žádám, abyste se snažili pochopit i tuto situaci.

Zaznamenal jsem čtyři námitky proti čtyřem hlasováním. Rozhodneme o nich postupně.

 

Nejprve tedy o tolik diskutovaném návrhu pana kolegy Ullmanna. Pak kolega Tlustý podává námitku proti hlasování, které se týkalo bodu 2 navrhovaného panem kolegou Ullmannem.

Kdo je pro akceptování této námitky, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 203. Kdo je proti? Děkuji.

Námitka byla akceptována poměrem hlasů 110 pro, 40 proti.

 

Nebude-li námitek, já bych dal hlasovat ještě jednou o tomto návrhu kolegy Ullmanna. Týká se to strany 6, je to předposlední návrh na této straně, prostřední ze tří návrhů pana kolegy Ullmanna, který byl v předešlém hlasování přijat.

Dámy a pánové, kdo je pro schválení tohoto návrhu kolegy Ullmanna, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 204. Stanoviska byla nesouhlasná, jestli se nepletu. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 41 pro, 116 proti.

 

Dámy a pánové, rozhodneme nyní o druhé námitce kolegy Tlustého, ke které se připojil pan poslanec Uhde. Je to námitka, která se týká třetího návrhu pana poslance Ullmanna.

Kdo je pro akceptování této námitky, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko ve 205. hlasování na této schůzi. Děkuji. Kdo je proti?

Námitka byla akceptována poměrem hlasů 119 pro, 40 proti.

 

Rozhodneme tedy hlasováním o tomto návrhu pana kolegy Ullmanna. Je to třetí návrh z jeho návrhů a je to poslední návrh uvedený na straně 6 našeho tisku. Stanoviska jsou opět nesouhlasná.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 206. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 55 pro, 109 proti.

 

Dále zazněla námitka kolegy Recmana proti hlasování, které se týkalo prvního návrhu na straně 7 našeho tisku. Pane kolego, pomozte mi, prosím, je to první návrh kolegy Páva. Děkuji.

Kdo je pro akceptování této námitky, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 207. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 163 pro, 5 proti.

 

Nyní prosím o zopakování stanovisek k prvnímu návrhu pana poslance Páva. Myslím, že obě byla kladná. Ano, navrhovatel i zpravodaj byli pro.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu pana poslance Páva, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 208. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 92 pro, 66 proti.

 

Nepletu-li se, poslední námitka se týkala prvního návrhu pana poslance Frankla, čili písmena j) na straně 8 v našem tisku. Tato námitka zazněla z úst pana poslance Špidly.

Kdo je pro akceptování této námitky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 209. Kdo je proti?

Námitka byla akceptována poměrem hlasů 139 pro, 6 proti.

 

Dámy a pánové, nyní znovu rozhodneme o návrhu pod písmenem j) -o návrhu pana poslance Frankla. Nepletu-li se, pan ministr i zpravodaj se vyjádřili kladně k tomuto návrhu. Je to tak?

Dámy a pánové, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 210. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 154 pro, 25 proti.

 

Dámy a pánové, po této sérii neuvěřitelných zvratů se chci zeptat, jestli je zde ještě nějaká námitka. Není tomu tak. Budeme tedy, nepletu-li se, hlasovat o zákonu jako o celku. Dovolím si vám předložit návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/92 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 145.

Dovolil jsem si vás na vaši žádost odhlásit. Žádám vás o novou registraci. Rozhodneme hlasováním o návrhu usnesení k celému návrhu zákona, tak, jak vám byl právě předložen.

 

Kdo je pro schválení tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 212. Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen poměrem hlasů 94 pro, 91 proti.

 

O slovo se hlásí předseda klubu pan kolega Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, žádám před hlasováním o dalším zákonu o dvacetiminutovou přestávku pro jednání klubu. Klub ODS zvu do místnosti Státních aktů. Děkuji. (Poslanci sociální demokracie upozorňují předsedajícího na nedodržení gentlemanské dohody při hlasování, kdy určení koaliční poslanci neměli hlasovat.)

 

(Schůze opět přerušena v 16.33 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 17.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme pokračovat v našem programu projednáváním dalšího bodu, což je vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 146. I zde se jedná o třetí čtení. Prosím, abyste se dostavili do jednací síně, chystám se zahájit třetí čtení vládního návrhu zákona o spotřebních daních.

Dovolte mi osobní poznámku k poslednímu hlasování. Snažil jsem se celou tuto záležitost už kolegyním a kolegům vysvětlit, nicméně zaregistrováním při posledním hlasování, nejen že jsem získal možnost se hlasováním vyjádřit, ale také jsem tím zvedl kvorum. Dovolte mi, abych vás ujistil, že v dalším průběhu budu ještě pozornější co se týče kompenzace nepřítomnosti těch, kteří jsou na služební cestě. Omlouvám se, za nesprávné vyhodnocení situace, kdy jsme zde s kolegou byli oba přítomni, nicméně na výsledku konečného hlasování mé přihlášení nic nezměnilo.

Dalším bodem je

 

46.
Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 146/

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku opět zaujal pan ministr financí a zpravodaj rozpočtového výboru kolega Stanislav Pěnička.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 146/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda někdo přeje upřesnit legislativně technicky. Není tomu tak. Ani pan zpravodaj nehodlá vystoupit v rozpravě? Děkuji. Uzavírám rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Čeká nás práce se sněmovním tiskem 146/2.

Chce se pan ministr vyjádřit v tomto okamžiku? Není tomu tak. Stanoviska nám bude sdělovat průběžně k jednotlivým návrhům. Prosím pana zpravodaje, aby nám navrhl způsob, jak budeme o jednotlivých návrzích hlasovat.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, upozornil bych na skutečnost, že ve druhém čtení vystoupilo celkem 7 poslanců, z toho pan kolega Vymětal s usnesením. Navrhuji, abychom o celém zákonu hlasovali tímto způsobem:

Návrh rozpočtového výboru, který jste obdrželi a který je vám důvěrně znám, bych navrhoval jedno hlasování.

U návrhu předneseného panem poslancem Štraitem dle společné dohody navrhuji hlasování společné pro návrhy, které se týkají luxusních automobilů, šperků i starožitností - bod 1,2,3, 4.

Bod číslo 5 samostatně. Tam se jedná o snížení daně u benzinu natural o 50 %. Bod 6 je vazba sazby na obsah dehtových zplodin.

U návrhu pana kolegy Macháčka - strana 14 písmeno c), to je změna sazeb u cigaret délky nad 70 a do 70 u doutníků a tabákových vložek z cigaretového tabáku.

Návrh pana kolegy Machovce je zcela jasný.

Návrh pana kolegy Brožíka je alternativní vůči návrhu pana kolegy Macháčka.

Mé návrhy pod bodem 1, 2 a 3 společně, protože se jedná o technické vylepšení, a bod 4 - tam je ta změna té položky u vín dosycovaných. A pak bod 5. Bod 5 by mohl být, ještě se dívám, s těmi třemi prvními, takže u mě by to byla hlasování dvě.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, to je návrh postupu. Zřejmě k témuž se hlásí pan kolega Recman. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, já bych chtěl požádat, aby se z návrhu rozpočtového výboru hlasovalo samostatně o článku 4, je to na str. 11 nahoře, první pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Ano, já s tímto návrhem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře, děkuji, tedy první hlasování by bylo o celém návrhu rozpočtového výboru, vyjma čl. 4. Druhé hlasování by se týkalo tohoto článku a pak bychom postupovali dál v jednotlivých pozměňovacích návrzích kolegů a kolegyň, kteří je přednesli.

Ještě nějaká poznámka k postupu? Jestliže tomu tak není, budeme postupovat tak, jak navrhl pan zpravodaj s upřesněním pana kolegy Recmana. Nejprve tedy rozhodneme hlasováním o návrhu rozpočtového výboru, vyjma článku 4. Prosím o stanovisko navrhovatele.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Stanoviska jsou souhlasná a doporučující.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji.

Kdo je tedy pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 213. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 162 pro, nikdo proti a tímto náročným krokem jsme se přenesli na str. 11.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Čili teď je to oddělené hlasování - článek 4 a je to ohledně účinnosti. Rozpočtový výbor navrhl 1. říjen, jinak v tom původním návrhu je datum 1. leden. Předkladatel i zpravodaj souhlasí s návrhem tak, jak jej máte na str. 11.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, kdo je tedy pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 214. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 93 pro, 89 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Další pozměňovací návrhy, to jsou ty návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení. Jako první je to skupina těch návrhů přednesených panem poslancem Štraitem. Čili teď hlasujeme o bodě 1, 2, 3, 4 a 7 na str. 11, všechny na str. 12, na str. 13 a na str. 14 až do písm. C, to je před těmi návrhy kolegy Macháčka. Jsou to ty daně z luxusních automobilů, šperků a starožitností. Předkladatel nedoporučuje, zpravodaj výrazně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Štrait souhlasí s tímto rozdělením pozměňovacího návrhu? Je tomu tak.

Kdo je pro jeho schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 215. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 128 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Vracíme se na str. 11, bod 5 k bodu 9 a je to návrh na snížení daně u automobilových benzinů Natural o 50 % základní sazby. Já tady nedoporučuji, byly zaznamenány případy daňových úniků. Je to něco podobného, jako jsme měli zkušenost s LTO, prostě v komoditě, kde je jedna výjimka...

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, velmi rád bych si to poslechl a poučil se, ale prosím o vyjádření stanoviska navrhovatele a zpravodaje.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Z mého vystoupení zcela jasně: navrhovatel nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 216 na této schůzi. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 124 proti. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Poslední návrh, který přednesl pan kolega Štrait, je pod bodem 6 a týká se nového zdaňování, a to v závislosti na obsahu dehtových zplodin. Opět nedoporučujeme, není obvyklé, jak navrhovatel, tak i zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 217. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 45 pro, 129 proti.

Jsme na str. 14, nepletu-li se.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Pod písmenem c) jsou návrhy pana kolegy Macháčka. Týkají se změn sazeb cigaret a doutníků, včetně tabákových položek. Navrhovatel, předkladatel a zpravodaj opět nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 218. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 90 pro, 92 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Jsme u návrhu pana kolegy Machovce. Pan ministr zásadně nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 219. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 105 pro, 74 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Následuje pod písm. e) návrh poslance Brožíka. Protože nebyl přijat návrh kolegy Macháčka, tak jeho návrh je alternativní. Předkladatel a zpravodaj nedoporučují.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 220. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 73 pro, 90 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Ted budeme hlasovat o mých návrzích. Doporučuji spojené hlasování o bodech 1, 2, 3 a 5. Jsou to technické pozměňovací návrhy. Zpravodaj a předkladatel doporučují k přijetí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí těchto návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 221. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 158 pro, 2 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Pod bodem 4) je návrh ohledně položky dosycovaných vín. Předkladatel i zpravodaj doporučují přijetí.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 222. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 145 pro, 6 proti.

 

Poslanec Stanislav Pěnička: Posledním návrhem je návrh na usnesení, které předložil pan kolega Vymětal. Já bych si ho dovolit přečíst: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila k projednání Poslanecké sněmovně v termínu do 31. 8. 1997 návrh systému zvyšování sazeb spotřebních daní včetně časových úseků, realizace a zbožové struktury. Předkladatel i zpravodaj považují toto usnesení za nadbytečné a nedoporučují jej přijmout.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Domnívám se, že budeme postupovat nyní o jeden krok jinak. Rozhodli jsme o všech pozměňovacích návrzích. Ted předložím sněmovně návrh na závěrečné usnesení k tomuto zákonu.

Pan kolega Volák se hlásí o slovo. Poté pan kolega Mašek.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, chtěl bych vás požádat za klub ODS před závěrečným hlasováním o čtvrthodinovou přestávku. Děkuji. Pokud bude vyhověno, svolávám jednání klubu do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan kolega Wagner se ještě hlásil. Pan kolega Mašek měl obdobnou žádost. Čili pan poslanec Wagner.

 

Poslanec Jozef Wagner Pane předsedající, mám technickou poznámku. Byl jsem požádán, abych svolal do místnosti č. 104 na 19. hodinu rozpočtový výbor. Protože jsou pozváni i někteří funkcionáři sněmovny na 19. hodinu, prosil bych členy výboru, abychom kolegy nezdržovali, k projednání jedné věci o 10 minut dřív. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Co se týče případných přestávek kolem 19. hodiny, k tomu se teprve dostaneme, bereme to jako určité avízo. Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku, budeme pokračovat v 17.45 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.28 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.05 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně, zaujali svá místa a zaregistrovali se svými hlasovacími kartami.

Konstatuji, že jsme přerušili naše jednání na klubové přestávky před závěrečným hlasováním o usnesení k zákonu. Poté, co proběhne toto hlasování, zbývá nám ještě návrh doprovodného usnesení.

V tomto okamžiku se o slovo hlásí předseda klubu Občanské demokratické aliance pan kolega Mašek, kterého prosím, aby se dostavil k mikrofonu.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám sdělil názor klubu ODA.

Vzhledem k tomu, že při schvalování pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu zákona, tedy návrhu novely zákona o spotřebních daních, prošel opoziční pozměňovací návrh, a to i hlasy jedné z koaličních stran, pozměňovací návrh, který je v rozporu se stabilizačními a ozdravnými opatřeními a který v této věci odebírá ze státního rozpočtu dvě miliardy plus uvažuje další daňové úniky, z těchto důvodů se náš klub nemůže připojit k tomuto návrhu zákona, a tudíž novelu tohoto zákona v závěrečném hlasování nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda klubu ODS pan kolega Jiří Honajzer.

 

Místopředseda PSP Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, těžko dodávat další argumenty poté, co vystoupil kolega klubu ODA Ivan Mašek. Snad jen tolik, že tímto způsobem bychom vnesli do našeho daňového prostředí další nerovnost. I klub Občanské demokratické strany takto připravený návrh k závěrečnému hlasování nepodpoří.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux se hlásí o slovo.

(Syčení ve sněmovně.) Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento pozměňující návrh je návrh, který je uplatňován v celé vyspělé Evropě, v celé Evropské unii a je uplatňován u všech našich sousedů - na Slovensku, v Polsku, v Německu a v Rakousku.

Protože zazněl argument o daňových únicích, dovolím si vysvětlit, že je to argument falešný. Při vzniku zelené nafty se skutečně nafta barvila na začátku ještě Evropského společenství. A skutečně se zneužívala. Ten, kdo měl autodopravu, domluvil se se zemědělcem a bral si jeho levnější naftu. Ale již minimálně 20 let se zamezilo tomuto zneužívání formou daňových úniků tím, že každý zemědělec si koupí naftu za normální cenu, projezdí, kolik potřebuje, a jednou za rok formou vratky spotřební daně, která se váže formou normativu na jeden hektar, dostane tyto peníze nazpátek. Myslím, že je to návrat do civilizovaného světa. Každý se zachová, ať už u toho syčí, jak chce. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Ivan Pilip, ministr financí. Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilip: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se krátce vyjádřit k tomu, co říkal pan místopředseda Lux, a říci své stanovisko k současné podobě zákona tak, jak je návrh po zahrnutí pozměňovacích návrhů.

Myslím si, že je pravdou, že existují země včetně některých našich sousedních, ve kterých je používán model tzv. zelené nafty. Zároveň ale není pravdou, že je používán ve všech zemích vyspělé Evropy. V různých zemích jsou využívány různé metody k tomu, jakým způsobem podporovat zemědělství.

Akceptuji a rozumím návrhu některých klubů a ministra zemědělství v tom smyslu, že chce nějakým způsobem podpořit zemědělskou výrobu, a rozuměl bych tomu, kdyby byly uplatňovány třeba i nějaké dotační tituly, které by kompenzovaly sníženou ziskovost zemědělské prvovýroby. Platí ovšem, že návrh tak, jak byl podán panem poslancem Machovcem, vytváří z hlediska zákona velmi široký prostor pro to, jaký veškerý objem spotřebované nafty podléhá vrácení. Umožňuje zahrnutí všech možných typů použití nafty, včetně nějakých možných přidružených výrob atd., do této vratky. Upozorňuji na to, že ustanovení nebo věta, která říká: "příslušné podmínky stanoví Ministerstvo financí vyhláškou," by se mohla dostat do rozporu se samotným zákonem, kdyby nějakým způsobem zužovala tuto dotaci pouze na bezprostřední a samotnou zemědělskou výrobu. Proto se domníváme, že to, že tento pozměňovací návrh byl začleněn do návrhu zákona, vyvolává riziko, že by tady mohlo dojít k určité oblasti, která by umožnila daňové úniky, která by znejasnila a znesnadnila výběr daní.

Není to slovo proti nějakým možným jiným podporám zemědělské výroby, ale přesto a s ohledem na přesnou formulaci návrhů pana poslance Machovce musím říci, že z pohledu Ministerstva financí zákon tak, jak je nyní po přijetí pozměňovacích návrhů, v jaké podobě existuje, za Ministerstvo financi doporučuji tento návrh neschválit. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. O slovo se hlásí předseda klubu KDU-ČSL pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, musím říci, že je mi líto situace, která nastala. V podstatě jádro problémů, které zde bylo, tkví v tom, že jsme chtěli, aby byl dodržen vládní návrh tak, jak ho vláda přijala. K této dohodě bohužel nedošlo, protože situace je taková, jaká je. Prostě považovali jsme původní vládní návrh za onu formu koaliční dohody, která má být dodržována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Sládek se hlásí o slovo jako předseda klubu.

Nejsem si jist, zda pan kolega Janeček nemluvil omylem pouze k tomuto zákonu a neměl na mysli více zákonů. Ale já vám do toho nebudu mluvit.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedající, dámy a pánové, otázka je velmi složitá. Na jedné straně by byla vynikající věc pomoci zemědělství. Musíme si skutečně uvědomit, že tzv. zelená nafta by skutečně byla přínosem pro naše zemědělství bez ohledu na to, kdo tady zájmy zemědělců hájí.

Ovšem na druhou stranu problematika je příliš široká a spojená i s dalšími oblastmi, které jsou zatíženy spotřební daní.

Myslím si, že to je velmi složitá otázka a že bude velmi obtížné rozhodování, zda podpořit, nebo nepodpořit tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi Sládkovi. Dámy a pánové, o slovo se hlásí předseda klubu KSČM pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vím, že to není příliš populární, ale já musím otevřeně říci, že klub KSČM nedospěl ještě v této situaci k jednoznačnému závěru. Žádám ještě 10 minut na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pokračovat budeme v 18.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 18.16 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, budeme pokračovat v jednání. Prosím, abyste se dostavili do jednací síně a zaujali svá místa. Projednáváme vládní návrh zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 146.

Série přestávek byla na vaše žádosti vyhlašována před závěrečným hlasováním o usnesení sněmovny k návrhu zákona jako celku. Přeje si po této přestávce ještě někdo z úzkého okruhu vyjmenovaných osob, které k tomu mají oprávnění ze zákona, vystoupit? Není tomu tak.

Dámy a pánové, dovolím si vás v tomto okamžiku odhlásit.

Pan kolega Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, z technických důvodů bych požádal o 3 minuty přestávky.

 

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Krátká přestávka na vydání náhradní karty. Technicky je vše vyřešeno. Pan kolega Gross nemá náhradní kartu, naopak, má svou původní kartu. Výborně.

Dámy a pánové, přistoupíme k závěrečnému hlasování k tomuto vládnímu návrhu zákona. Dovolte, abych vám předložil návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 146, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 223. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 70 pro, 91 proti.

 

Konstatuji, že jsme projednali další bod našeho pořadu. Děkuji v tomto okamžiku panu zpravodajovi.

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 147/

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Zpravodajem k tomuto návrhu je zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Robert Kolář, kterého vítám u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 147/2.

V tomto okamžiku otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí nejprve paní kolegyně Marvanová, potom pan poslanec Kolář.

 

Poslankyně Hana Marvanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych v rámci třetího čtení přednesla legislativní upřesnění mého pozměňovacího návrhu, který se týká § 15, kde jsem navrhla doplnit odst. 10.

Navrhuji upřesnění pojmu v tomto ustanovení, který se týká hypotečního úvěru, a pojmu, co to znamená pořízení či získání bytu. Pro přehlednost přednesu znovu celé ustanovení tak, jak by znělo včetně legislativní úpravy.

Odstavec 10 § 15.

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP