Čtvrtek 22. května 1997

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jsou zde tedy souhlasná stanoviska. Já vás odhlašuji. Prosím, abyste se v tomto klíčovém okamžiku schůze znovu zaregistrovali.

Dámy a pánové, slyšeli jste stanoviska navrhovatele i zpravodaje. Obě dvě jsou doporučující.

Zahajuji hlasování o následujícím návrhu usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění zákona ČNR č. 162/1993 Sb., a zákona č. 193/1994 Sb., podle sněmovního tisku 99, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Je to hlasování č. 142.(?) Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 99 pro, 69 proti.

Děkuji pánům poslancům Mandíkovi a Pešánovi. Konstatuji, že jsme projednali další bod.

Dámy a pánové, v souladu s naším předešlým rozhodnutím se v tomto okamžiku vrátíme k projednávání přerušeného bodu, což je zpráva vlády o stavu české ekonomiky,

Dámy a pánové, prosím o klid.

Bod byl přerušen po ukončení rozpravy, ve které zazněla celá řada návrhů na usnesení. V tomto okamžiku se chci zeptat pana předsedy vlády Václava Klause, zda si přeje vystoupit jako předkladatel tohoto bodu ke zhodnocení nebo k obsahu rozpravy? Není tomu tak. Pokud si přeje vystoupit pan kolega Brožík, jako zpravodaj, dávám mu slovo.

Dámy a pánové, prosím o klid, věnujte pozornost vystoupení zpravodaje.

46.

Zpráva vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu

konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky

v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech;

analýza předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České

republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně

návrhů na řešení její minimalizace; výčet přijatých opatření ke zvýšení

dynamiky růstu příjmů státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti

ekonomiky České republiky; na základě těchto rozborů a analýz

zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 (v souladu

s usnesením Poslanecké sněmovny č. 305 z 1. 4.1997)

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Od včerejšího odpoledne do dnešních 19.30 hodin, kromě krátké přestávky interpelací, jsme projednávali bod č. 38 našeho programu - zprávu vlády o hospodářské politice, tak jak je ve znění našeho schváleného programu 11. schůze.

Byl jsem touto sněmovnou určen zpravodajem, což je dosti nezáviděníhodná situace, protože žádný parlamentní výboru tuto zprávu neprojednával předem. Přestože zde zaznělo několikrát z úst koaličních poslanců i od pana kolegy Langra, že by zpravodaj měl zhodnotit v rámci uzavřené rozpravy určitá vystoupení, dovolím si k tomu několik málo poznámek. Vystoupení bylo tolik, že bych potřeboval minimálně tři dny, abych mohl zpracovat veškeré náměty, připomínky, nesmysly i smysly, abychom mohli korektně zhodnotit rozpravu k tomuto bodu.

Rozdělil bych tuto rozpravu do dvou částí. První část byla včera odpoledne, do doby vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny Miloše Zemana. Do té doby vystupovali pouze opoziční poslanci, a to z řad sociální demokracie, kteří vyslovovali určité kritické připomínky k tzv. balíčku neboli korekci hospodářské politiky vlády. Do té doby nevystoupil ani jeden koaliční poslanec, kromě faktických poznámek pánů ministrů, ani jeden z ostatních opozičních poslanců.

V momentě, kdy vystoupil předseda Zeman, který nekritizoval jenom vládní balíček, ale právě, aby předešel kritice, že sociální demokracie neustále jenom kritizuje a nemá své vlastní řešení, přednesl jakousi alternativu ČSSD.

V ten moment jsme přestali projednávat bod č. 38 a snesla se snůška kritiky na hlavu ČSSD a jejího předsedu, který s tímto vystoupil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, to není vystoupení v rozpravě, vy máte právo se vyjádřit k jednotlivým návrhům na usnesení, které zazněly, nemáte právo shrnujícího vystoupení.

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, já jsem se nehlásil do rozpravy, vy jste mi dal závěrečné slovo v rámci projednávání bodu č. 38.

Budu pokračovat ve zpravodajské zprávě. V rozpravě k tomuto bodu za oba dva dny vystoupilo celkem 42 poslanců včetně ministrů. Dvakrát se k řádnému vystoupení přihlásil pan guvernér ČNB Tošovský. V rámci rozpravy bylo podáno také 22 faktických připomínek a dotazů, na které se samozřejmě opětovně reagovalo faktickými připomínkami. Z těchto 42 vystoupení vzniklo několik návrhů na usnesení, které vám tedy budu postupně předkládat a požádám potom předsedajícího schůze, abychom se dohodli na proceduře hlasování a budeme o jednotlivých bodech hlasovat. První usnesení, které vzniklo po vystoupení pana poslance Grégra, bylo usnesení na zamítnutí a vrácení zprávy k přepracování vládě České republiky. Pane předsedající, hlásí se pan poslanec Grégr.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S poznámkou se hlásí, kterému nesmím udělit slovo, se hlásí kolega Grégr. S faktickou poznámkou, jak je všeobecně známo, je možné vystoupit v rozpravě, která neprobíhá, nicméně, pokud chcete vystoupit s nějakým upřesněním, já to nechci nijak komplikovat.

Poslanec Miroslav Grégr: Pane předsedající, já chci upřesnění. Vzhledem k tomu, že se připojím k dalším návrhům, které zazněly, stahuji svůj návrh na vrácení zprávy vládě zpět. Takže stahuji svůj návrh na usnesení vrátit vládě zpět.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: I o tomto návrhu rozhodneme hlasováním. Čili v tomto okamžiku kolega Grégr navrhuje, aby sněmovna souhlasila se stažením jeho návrhu na vrácení návrhu usnesení vládě.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 143. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 159 pro, 18 proti.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Poslanec František Brožík: Děkuji, komplexní návrh usnesení Poslanecké sněmovny k bodu č. 38 na 11. schůzi Parlamentu přednesl poté předseda poslaneckého klubu Stanislav Gross. Já bych chtěl upřesnit, že jste dostati ono usnesení rozmnožené a rozdané na lavice. Chtěl bych upozornit na jednu malou technickou chybu, kdy v tomto usnesení je napsáno k bodu č. 39, přestože pan poslanec Gross toto nečetl, ale je to prostě opis z dokumentu, který byl předložen původně před schváleným programem, kdy dílčí podklad vlády k bodu č. 39 programu 11. schůze Poslanecké sněmovny. Takže to je pouze technická chyba, nejedná se o bod 39, ale o bod č. 38. Já navrhuji, abychom o tomto usnesení, ke kterému potom v dílčích bodech podali pozměňující návrhy, ať už z řady KSČM nebo z řad republikánů, hlasovali po bodech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se chci zeptat navrhovatele nebo předkladatele toho návrhu usnesení, zda souhlasí s tímto postupem. Dobrá, budeme hlasovat. Faktická poznámka pana kolegy Matulky.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, návrh pana zpravodaje je možná korektní s ohledem na jednací řád, je to asi procedura možná, ale připadá mi nekorektní s ohledem na ten mnou přednesený pozměňující návrh, kdy jsem jednoznačně uvedl, že poslanecký klub KSČM podmiňuje hlasováním o tom našem pozměňujícím návrhu naše hlasování o celém obsahu usnesení předloženém panem poslancem Grossem. Já bych velmi prosil, aby to bylo zohledněno. Pochopitelně, že ta procedura, kterou navrhuje pan zpravodaj, by nás připravila do situace poněkud neřešitelné s tím ohledem, aniž bychom znali výsledek hlasování o našem pozměňovacím návrhu, už předem donuceni jakkoli hlasovat o předchozím textu než k tomu našemu pozměňovacímu návrhu. Proto bych prosil, aby se nejprve hlasovalo o mnou předneseném pozměňovacím návrhu.

Poslanec František Brožík: Já bych chtěl připomenout prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Matulkovi, že jejich pozměňující návrh svým způsobem jenom rozšiřuje 3 bod b) o další jména, takže v momentě, kdy budeme hlasovat v tomto bodě, můžeme rozšířit o váš pozměňující návrh tento bod.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: To, co řekl pan zpravodaj není pravda, pouhým pohledem na text navrhovaného bodu 3 b) předloženým poslancem Grossem a mnou navrhovaného znění zjistíte, že se to výrazně liší. Že nejde o pouhé rozšíření jmen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je zde v podstatě žádost pana kolegy Matulky, já ovšem konstatuji, že ty návrhy byly předneseny v určitém pořadí, takže se domnívám, že přesto jakým textem jste doprovodil svůj návrh, tak pokud pan kolega Gross trvá na tom, že jeho návrh byl přednesen jako první, že o něm máme hlasovat v souladu s tím, jak to navrhl zpravodaj. Jedině by musela sněmovna rozhodnout hlasováním o jiné proceduře. čili pokud to vezmeme jako návrh na změnu procedury, návrh pana kolegy Matulky, tedy, aby se nejprve hlasovalo o návrhu, který byl přednesen jménem poslanců klubů KSČM a potom o těch návrzích v pořadí, jak byly předneseny. Je to možné o tom rozhodnout hlasováním, samozřejmě, je námitek proti tomuto postupu? Paní místopředsedkyně Buzková se hlásí o slovo.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se omlouvám, já si nejsem jista, zda mohu akceptovat výklad, který přednesl pan místopředseda Vlach, protože podle mého názoru přímo vyplývá z jednacího řádu, že nejdříve se bude hlasovat o návrhu tak, jak byl přednesen předsedou klubu panem poslancem Grossem, teprve poté o ostatních návrzích tak, jak byly předneseny. A v zásadě myslím, že v takovémto případě by se ani nemělo hlasovat o nějaké změně procedury. Myslím, že procedura vyplývá jasně z jednacího řádu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, já jsem si vědom toho, co je tak zhruba napsáno v zákoně o jednacím řádu, ale máme zkušenost z debat tohoto typu, že rozhodnout o tom postupu, a to sněmovna má právo rozhodnout o tom, jak bude postupovat dále. Bývá rychlejší tím jedním hlasováním nežli hodinovou debatou a už jsme v ní. Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Přesto mi ještě jednu faktickou poznámku, prosím, promiňte. Jenom pro upřesnění paní kolegyně Buzkové, to, co já jsem přednášel, byl jiný návrh, to byl pozměňující návrh k přednesenému návrhu. To je jedna věc. A druhá věc, připomenutí, že jsem současně žádal, aby o tom našem pozměňovacím návrhu hlasovali poslanci po jménech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Brožík.

Poslanec František Brožík: Já, pane kolego Matulko, tyto vaše návrhy mám zaznamenány a právě proto my jsme se rozhodli hlasovat, navrhnout hlasování po bodech, až se dostaneme k bodu 3, kde vy jste dávali pozměňovací návrh, je možné, abychom o vašem pozměňujícím návrhu dali hlasovat před tím naším a hlasovat po jménech, ale pokud budeme postupovat po jednotlivých bodech, dostaneme se k vašemu pozměňujícímu návrhu pod bodem 3 písm. b).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Takto já se velice omlouvám, ale to si myslím, že už není vůbec možné kombinovat z těch několika procedur nebo metod zároveň a pokračovat do určité části toho komplexního pozměňovacího návrhu kolegy Grosse a respektovat, v jakém pořadí to bylo předneseno. Pak dát přednost jinému návrhu a pak se opět vrátit k tomu podmiňovacímu a pak se vrátit k té proceduře nebo k tomu původnímu postupu.

Dámy a pánové, zazněl zde návrh pana kolegy Matulky, abychom nejprve rozhodli hlasováním o návrhu jejich klubu, pak pokračovali tak, jak navrhl pan zpravodaj.

Domnívám se, že nejlépe bude opravdu nechat rozhodnout sněmovnu hlasováním.

Kdo je prosím pro respektování tohoto postupu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 144. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 86 pro, 66 proti.

Budeme tedy hlasovat nejprve o jednotlivých bodech návrhu, který přednášel pan kolega Gross.

Přistoupíme tedy k hlasování o bodu 1, který je uvozen slovy "konstatuje, že ...".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu - pardon, pan kolega Gross se hlásí o slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Pane místopředsedo, já v té své žádosti stvrzené z lavice jsem se domníval, a proto to také navrhuji, aby se hlasovalo zvlášť o písmenu a) i b) a takto v bodu 1,2,3, pak zvlášť o římských číslicích a v bodě 4 zvlášť o jednotlivých odrážkách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, závěru vaší poslední věty jsem nerozuměl.

Poslanec Stanislav Gross: V bodu 4 zvlášť o každé odrážce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O jednotlivých odrážkách. Dobře, návrh na oddělené hlasování může přednést navrhovatel. Budeme tedy hlasovat zhruba tak 25krát o jednotlivých částech tohoto návrhu. Pan kolega Kužílek se hlásí o slovo.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, promiňte, že se pokusím zase trošku vnášet pravidel do našeho jednání. Dotčené pravidlo § 72, odst. 5 zní, že sněmovna se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Já se domnívám, že to znamená, že bychom se na tom měli usnést, že to takto bylo navrženo. Může někdo navrhnout jiný způsob rozdělení toho hlasování, ale měli bychom se, zejména v tuto chvíli to tak cítím, se na tom usnést. Děkuji. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozhodneme tedy hlasováním o svém dalším postupu. V podstatě podobně jako před malou chvílí. Je zde tedy návrh na odhlášení, samozřejmě vám vyhovuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Je zde návrh pana kolegy Grosse, abychom hlasovali odděleně, neboli postupně o bodu 1 a), 1 b), 2 a), 2 b) a až dojdeme k bodu 4, abychom hlasovali o jednotlivých odrážkách. To je tedy návrh pana kolegy Grosse. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu jako o celku.

Kdo je pro přijetí návrhu pana kolegy Grosse, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 146. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 88 pro, 91 proti.

Dámy a pánové, pan kolega Gross se hlásí o slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím si, že v tuto chvíli sněmovna přece jen přijata trochu jiná pravidla hry, nežli doteďka se zde hrála. Já to respektuji, ale pak musím oznámit, že celý tento bod se včera podle mého názoru začal projednávat dosti zmatečně, protože pokud se nepletu, tak jsme tento bod projednávali zřejmě podle § 58 jednacího řádu a včerejší předsedající pan místopředseda Honajzer tento jednací řád nedodržel tím, že neprobíhala zvlášť obecná rozprava a zvlášť podrobná rozprava.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, pan kolega Gross vystoupil jako předseda klubu, vyjádřil své stanovisko. Nicméně sněmovna rozhodla o tom, že ten návrh pojme jako celek. Pan kolega Brožík se hlásí o slovo.

Poslanec František Brožík: Pane předsedající, já jsem původně navrhoval, abychom hlasovali o jednotlivých bodech. Pan předseda klubu mě potom doplnil o písmena a odrážky, takže já bych si vyžádal hlasování o tom, zda budeme hlasovat i o jednotlivých bodech, alespoň o jednotlivých bodech zvlášť - za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já jsem, pane kolego, ale uváděl ten návrh k tomu hlasování, dával jsem si na to pozor, docela pečlivě s tím, že pokud rozhodne sněmovna, že ne po jednotlivých i odrážkách bodu 4, takže rozhodneme jako o celku. Sněmovna rozhodla v tomto smyslu, nicméně pan kolega Brožík navrhuje hlasovat o jednotlivých bodech, čili o bodě 1, 2, 3 a 4, jestli tomu dobře rozumím. Je nějakých námitek? Já bych to považoval za rozumné východisko z celé té situace. Je nějakých námitek proti tomuto postupu? Není tomu tak. Je. Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, nezlobte se na mne, ale skutečně musím mít námitku, neboť ten pozměňovací návrh, který já jsem přednášel, se týká pouze bodu 3 písmeno b), čili jakpak bychom se my zachovali potom k celému bodu 3, když pozměňovací návrh zněl k písmenu b).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to pozměňovací návrh k návrhu, který zazněl před tím vaším a rozhodneme o něm poté, co rozhodneme o bodu 3.

Dámy a pánové, pan kolega Brožík jako zpravodaj se chystá vystoupit, pak nezbude-li jinak, předložím vám k hlasování ten návrh, který jsem před chvílí formuloval, hlasovat o jednotlivých bodech 1,2,3, 4. Prosím, pane kolego.

Poslanec František Brožík: Samozřejmě akceptuji připomínku pana kolegy Matulky, protože v momentě, kdy bychom se dostali k bodu 2, já bych musel přečíst nebo připomenout, že k bodu 2 písmeno b) byl i pozměňovací návrh od republikánské strany a to samé by! návrh od republikánské strany právě i v bodu 3 písmeno b) římská I. Takže, tady prostě pokud půjdeme po bodech, můžeme nechat hlasovat o pozměňujících návrzích, které padly k tomuto usnesení a pak se vyrovnáme s celým usnesením.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: čili návrh na hlasování vypadá zhruba tak, že bychom hlasovali o bodu 1, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích k bodu 2, pak o bodu 2, o pozměňovacích návrzích k bodu 3, pak o bodu 3, a tak bychom pokračovali až do konce.

Dámy a pánové, je ještě nějaký další nápad, jak bychom mohli postupovat? Jestliže ne - a je nějaká námitka, abychom postupovali tak, jak bylo řečeno naposledy?

Jestliže ne, dámy a pánové, zahajuji hlasování o bodě 1, uvozeném slovy "konstatuje, že...". Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 147. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 95 proti.

Prosím o předložení pozměňovacích návrhů k bodu 2.

Poslanec František Brožík: K bodu č. 2, který začíná slovy "vyslovuje znepokojení nad tím, že ..." byl podán pozměňovací návrh od pana poslance Vlka, a to k písmenu b) - čárku mezi průmyslem a obchodem a Ministerstvem financí dát místo písmene a) a doplnit Ministerstvo zemědělství. Zeptám se pana kolegy, jestli to souhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to tak, děkuji. Rozhodneme o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 148.Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 69 pro, 82 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec František Brožík: Můžeme hlasovat pane předsedající o bodu č. 2 v původním znění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.149. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 94 proti. Prosím o předložení pozměňovacích návrhů k bodu 3.

Poslanec František Brožík: K bodu 3 přednesl svůj pozměňovací návrh pan poslanec Matulka, který navrhuje bod 3 v novém znění v písmenu b, a to takto: "předsedu vlády ČR, aby vzhledem k dosavadním výsledkům činnosti vlády

I. navrhl prezidentu republiky odvolat z funkce člena vlády tyto ministry:

Ivana Kočárníka, Josefa Luxe, Josefa Zielence, Vladimíra Dlouhého, Miloslava Výborného, Jana Rumla, Jindřicha Vodičku, Ivana Pilipa, Vlastu Parkanovou, Tomáše Kvapila, Jaromíra Talíře, Jiřího Skalického, Pavla Bratinku, Jana Stráského, Martina Římana;

II. podal demisi do rukou prezidenta republiky."

K tomu byl podán další návrh, že o tomto by se mělo hlasovat po jménech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolte mi, abych o návrhu na hlasování po jménech dal v této velmi veselé atmosféře rozhodnout hlasováním č. 150.

Kdo je pro návrh pana kolegy Matulky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 99 proti.

Nyní rozhodneme o návrhu pana kolegy Matulky, o pozměňovacím návrhu k bodu 3.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 151. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 49 pro, 100 proti.

Nyní rozhodneme, nepletu-li se o celém bodu 3.

Poslanec František Brožík: Ne, ještě nerozhodneme, i když zřejmě návrh kolegy z republikánské strany byl obsažen, tato podmnožina byla obsažena ve velké množině, neboť se zde jednalo pouze o pány ministry Luxe, Výborného, Talíře, Rumla a Bratinku. Myslím, že vyjádření o celkovém hlasování předcházejícím je jasné, takže bych nechal hlasovat o původním návrhu poslaneckého klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Obávám se, že o tom návrhu, který zazněl ze strany republikánů musíme rozhodnout v samostatném hlasování.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 152.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 50 pro, 98 proti.

Poslanec František Brožík: Takže zůstává původní návrh poslaneckého klubu sociální demokracie pod bodem 3 písm. b). To znamená, že teď budeme hlasovat o celém bodu č. 3: žádá vládu České republiky, aby za prvé I, za druhé II, za třetí IV. a písmeno b).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro schválení této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 153. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 96 proti.

Poslanec František Brožík: Dále bod č. 4 byl doplněn panem poslancem Vikem o další odrážku ve znění: pokračování rozkrádání státního majetku prostřednictvím neprůhledné a zmanipulované privatizace.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Rozhodneme tedy o tomto doplňovacím návrhu pana kolegy Vika.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 154. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 80 pro, 97 proti.

Poslanec František Brožík: Takže nám zbývá hlasovat o původním bodu č. 4 navrhovaného usnesení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 155. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 91 pro, 97 proti.

Tím jsme se vyrovnali s návrhem, který přednesl pan kolega Gross. Prosím, pane zpravodaji. Pan kolega Brožík uvádí, že jeho hlas nebyl zaznamenán, nicméně chci se zeptat, zda stačí, že to takto uvedeme do stena, vzhledem k rozdílu, který je na tabuli? (Ano.) Děkuji.

Poslanec František Brožík: Také já děkuji pane předsedající, další návrh, který byl předložen v rozpravě, byl návrh poslanců KSČM, který jste obdrželi rozmnožený do svých lavic. Zeptám se předkladatele tohoto usnesení, zda souhlasí, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o tomto usnesení pod body a), b), c) jako o jednotlivých celcích.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Půjde tedy o tři hlasování.

Zahajuji hlasování č. 156, ve kterém rozhodneme o části návrhu klubu KSČM pod bodem a).

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 86 pro, 98 proti.

Nyní rozhodneme o části návrhu usnesení pod bodem b).

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 157. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 92 pro, 98 proti.

Nyní rozhodneme hlasováním o části návrhu pod bodem c).

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.158. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 91 pro, 96 proti.

Poslanec František Brožík: Další návrh usnesení, který byl v rozpravě přednesen, přednesl pan poslanec Loukota, který má I a II.

I: Poslanecká sněmovna zamítá zprávu vlády o stavu české ekonomiky včetně příčin poklesu konkurenceschopnosti, efektivnosti a produktivity české ekonomiky v závislosti na realizaci transformačního procesu v uplynulých letech, analýzu předpokládaných rozměrů černé a šedé ekonomiky v České republice a jejího vlivu na legální ekonomiku České republiky včetně návrhu na řešení její minimalizace, výčet přijatých opatření ke zvýšení dynamiky růstu státního rozpočtu a zvýšení výkonnosti ekonomiky České republiky na základě těchto rozborů a analýz, zpřesněný odhad příjmů státního rozpočtu v roce 1997 a

II: Žádá vládu České republiky o předložení nové zprávy na 12. schůzi Poslanecké sněmovny.

Předpokládám, že o tomto usnesení se dá hlasovat najednou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, navrhovatel souhlasí, rozhodneme tedy o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 159. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 92 pro, 98 proti.

Prosím další návrh.

Poslanec František Brožík: Jako další vystoupil pan poslanec Matulka, o jehož návrhu usnesení jsme již rozhodli, protože bylo pozměňující k původnímu návrhu poslanecké klubu sociální demokracie, takže s dalším návrhem vystoupil pan poslanec Wagner, jehož text jsme opět rozmnožili a nechali jsme ho rozdat všem v lavicích, neboť je tento text velice důležitý. Nebudu ho opakovat, věřím, že ho všichni máte před sebou. Jde zde pouze o jediné hlasování k tomuto návrhu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, jde o podporu proexportní politiky s částkou 500 milionů korun.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 160. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 80 pro, 60 proti.

Poslanec František Brožík: Jako poslední, pane předsedající, byl předložen návrh pana poslance Oldřicha Vrchy, který zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby podala demisi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 161. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 50 pro, 93 proti. Pan kolega Brožík ještě s jedním návrhem.

Poslanec František Brožík: Omlouvám se Poslanecké sněmovně, protože pan poslanec Vik podával pozměňující návrhy k původnímu textu poslaneckého klubu sociální demokracie a k tomu podal ještě návrh textu nového usnesení, které vám tedy jako poslední hlasování také přečtu.

Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31. 12. 1997 zastavila veškeré privatizační kroky vzhledem k tomu, že v současné situaci, kdy je vláda v takovém stupni rozkladu a neschopná racionálního postupu, by mohlo dojít opět k chybám i k chybám záměrným, které by znamenaly nenahraditelné ztráty pro Českou republiku.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP