Pátek 26. července 1996

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaným návrhem zákona vláda navrhuje provést některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky. V navrhované právní úpravě, kterou máte k dispozici, jsou promítnuty záměry vlády na nové uspořádání ústředních orgánů státní správy, což vychází ze zhodnocení jejich dosavadní činnosti a z návrhů na novou organizaci dělby práce ve vládě. Cílem je přispět k racionálnějšímu a efektivnějšímu fungování ústředních orgánů.

Navrhované právní úpravy proto spočívají jak ve zrušení tak ve zřízení některých ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, tak ve změně některých kompetencí těchto orgánů. Navrhujeme zrušit ministerstvo hospodářství, ministerstvo pro hospodářskou soutěž a ministerstvo dopravy, Českou komisi pro vědecké hodnosti a Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky. Naopak se navrhuje zřídit ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, ministerstvo dopravy a spojů, Úřad pro ochranu konkurence a Úřad pro státní informační systém.

Vláda dále navrhuje, aby z ministerstva životního prostředí byla převedena na ministerstvo zemědělství dosavadní působnost ve věcech vodního hospodářství s tím, že problematika ochrany vod jako složka životního prostředí zůstává i nadále v působnosti ministerstva životního prostředí.

Vláda navrhovaným zrušením ministerstva hospodářství sleduje účelnější rozdělení jeho dosavadních působností. (Předsedající vyzývá poslance ke klidu.) Díky tomu se mění dosavadní působnost ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Správy státních hmotných rezerv. Některé působnosti zrušovaného ministerstva hospodářství navrhujeme převést na nově zřizované ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí, na ministerstvo dopravy a spojů a na nově zřizovaný Úřad pro státní informační systém.

Navrhujeme též zrušit ministerstvo pro hospodářskou soutěž a přechod všech jeho dosavadních působností, tzn. jak v oblasti ochrany hospodářské soutěže, tak v oblasti kontroly nad zadáváním veřejných zakázek, na nově zřizovaný ústřední orgán státní správy, na Úřad pro ochranu konkurence. Přistupujeme k tomu z toho důvodu, že působnost ministerstva spočívá převážně v kontrolní a sankční činnosti, a je tedy v zásadě jiná než působnost ministerstev.

Navrhované rozšíření dosavadní působnosti ministerstva dopravy o působnost ve věcech telekomunikací a pošt má zabezpečit, aby činnosti, které mají mnoho společných znaků, byly v působnosti jednoho ústředního orgánu státní správy, tak jak je to obvyklé jinde ve světě.

Vzhledem k tomu, že působnost České komise pro vědecké hodnosti úzce souvisí s působností ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokých škol a vědy, vláda navrhuje zrušit tuto komisi a převést její působnost na ministerstvo.

K ústředním orgánům, které vláda navrhuje zrušit, patří též Úřad pro legislativu a veřejnou správu. Tento úřad byl zřízen před 4 roky se záměrem soustředit agendu spojenou s reformou veřejné správy do jednoho orgánu a vytvořit tak předpoklady pro jednotné rozhodování vlády v těchto věcech. Ukázalo se, že reforma veřejné správy je natolik složitá a všemi resorty prostupující věc, že její úspěšné pokračování předpokládá, aby se na ní podílela všechna ministerstva, neboli agenda úřadu není převáděna, nenavrhuje se převést na žádné konkrétní ministerstvo. Naopak, úkoly spojené se zajišťováním legislativní činnosti vlády se navrhuje převést z Úřadu pro legislativu a veřejnou správu na ministerstvo spravedlnosti.

Navrhovaným zřízením nového ministerstva pro rozvoj regionů, měst a obcí vláda sleduje zejména vytvoření institucionálních předpokladů pro koordinované působení státu ve vztahu k jednotlivým územním celkům České republiky.

Pokud jde o navrhované zřízení Úřadu pro státní informační systém, je vláda vedena záměrem vytvořit takový informační systém, jehož provoz bude řízen jedním subjektem, který zabezpečí maximální jednotnost postupu.

Součástí našeho návrhu je též dílčí novela zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv.

Celkově bych chtěl říci, že navrhovaná právní úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil, zaměstnanci zpracovávající agendy související s působnostmi přecházejícími z rušených orgánů na jiné ústřední orgány státní správy přejdou kontinuálně na tyto ústřední orgány.

Navrhovaná právní úprava tak nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro rok 1996.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládaný návrh zákona pečlivě diskutovala, a proto vám děkuji za pozornost a doporučuji tuto vládní předlohu k vašemu projednání.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho vystoupení a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení paní poslankyně Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, já ve své zpravodajské zprávě budu velmi stručná, protože myslím, že navrhovatel zde věcně odůvodnil velmi podrobně potřebnost přijetí tohoto vládního návrhu zákona. Snad bych jen dodala, že z důvodové zprávy naprosto jasně vyplývá, že vládní návrh si neklade za cíl odstranit některé dílčí nedostatky zákona, který je prakticky z r. 1969, ale vláda naopak předpokládá, že vypracuje a Poslanecké sněmovně předloží návrh koncepčně nového kompetenčního zákona, což považuji za podstatné pro toto první čtení vám sdělit.

Proto budu v souladu s organizačním výborem navrhovat, aby tento návrh zákona byl přikázán ústavně právnímu výboru do druhého čtení. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni Röschové. Před chvílí jsme se dohodli, že obecnou rozpravu povedeme ke třem návrhům zákonů současně, takže nyní přecházíme ke sněmovnímu tisku 13 a jeho prvému čtení, což je

III.

Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu

pro ochranu konkurence

Z pověření vlády předložený návrh odůvodní opět její předseda pan Václav Klaus, kterému uděluji slovo.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená sněmovno, z pověření vlády České republiky před vás předstupuji s vládním návrhem zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence. Jde o vládní návrh bezprostředně navazující na předchozí vládní předlohu, v níž vláda mj. navrhla zřídit nový ústřední orgán státní správy - Úřad pro ochranu konkurence, který převezme dosavadní působnost ministerstva pro hospodářskou soutěž. Obdobně jako u jiných ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlády, je třeba vymezit i působnost Úřadu pro ochranu konkurence zvláštním zákonem, protože tzv. kompetenční zákon vymezuje pouze působnost ministerstev.

V období od května 1991 do října 1992 byla ochrana konkurence institucionálně zajišťována Českým úřadem pro hospodářskou soutěž jako ústředním orgánem státní správy v čele s předsedou jmenovaným a odvolávaným vládou. Od října 1992 až do současnosti je ochrana konkurence institucionálně zajišťována ministerstvem pro hospodářskou soutěž jako ústředním orgánem státní správy v čele s ministrem. S přihlédnutím k současnému stavu transformace naší ekonomiky vláda považuje za optimální takové postavení orgánu pro ochranu konkurence, jaké odpovídá např. postavení Českého statistického úřadu, to je postavení ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády.

Z hlediska zajištění řádné kontinuity veškeré činnosti se jako sídlo úřadu navrhuje stanovit Brno, dosavadní sídlo ministerstva pro hospodářskou soutěž. I v tomto případě bych chtěl zdůraznit, že si navrhované řešení nevyžádá potřebu dalších pracovních sil orgánů státní správy a nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro r.1996.

Proto vám děkuji za pozornost a doporučuji vám, abyste tuto vládní předlohu přijali k dalšímu projednání.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu předsedovi vlády a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení tohoto vládního návrhu zákona pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Pane předsedo, vážení přítomní, vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, parlamentní tisk č. 13, je předložen v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a po formální stránce nic nebrání jeho dalšímu projednávání. Proto mi dovolte doporučit vám v souladu s rozhodnutím organizačního výboru jeho přikázání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Holubovi. Nyní přecházíme k poslednímu ze tří předložených tisků, což je

IV.

Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu

pro státní informační systém

Jedná se o sněmovní tisk 14 a jeho první čtení. Tentokrát předložený návrh odůvodní místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Jan Kalvoda. Prosím pana místopředsedu, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda: Pane předsedající, dámy a pánové, v novele kompetenčního zákona, který byl právě odůvodňován, vláda mj. navrhuje zřízení Úřadu pro státní informační systém. Tento úřad by měl mít působnost ve dvou základních oblastech: v oblasti řízení a provozu státního informačního systému a v oblasti ochrany osobních údajů v informačních systémech vedených i nestátními právnickými a fyzickými osobami.

Opodstatněnost zřízení tohoto ústředního orgánu státní správy je spojena zejména se záměrem vytvořit v soustavě státních orgánů a organizací takový informační systém, jehož výstavba a provoz bude usměrňován jedním místem a který zabezpečí jak racionální využívání údajů obsažených v tomto systému, tak i ochranu dat, která tento systém obsahuje.

Současný stav zpracování, uchovávání a získávání informací pro výkon státní správy vyžaduje systémové a důsledné řešení. Je nutno řešit obsah, objem i formu informací, které státní správa vyžaduje, zpracovává a archivuje. Je nutné provést analýzu současného legislativního stavu ve sféře poskytování, ochrany a nakládání s informacemi. Na základě této analýzy navrhnout pak legislativní opatření v oblasti kompetencí, způsobu ochrany a nakládání s daty. Zde musí být vůdčím principem jednoznačnost a kontrolovatelnost celého systému.

Důležitou oblastí výstavby státního informačního systému…(hluk v sále.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím poslance, v tomto případě konkrétně poslance Payna, aby byli tak laskaví a nerušili pana místopředsedu vlády. Děkuji vám.

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda: Já děkuji. Tedy pokračuji, že důležitou oblastí výstavby státního informačního systému je tedy zhodnocení stavu, objemu a obsahu vyžadovaných informací státní správou na občanovi z pohledu využitelnosti. Dosáhnout tohoto cíle znamená přehodnotit velký objem získávaných informací a odstranit ze současného stavu duplicity zbytečné informace, jejichž vyžadování obtěžuje občana a zatěžuje státní správu.

Tato diskuse musí probíhat mezi sférou odborníků věcně příslušného resortu, kteří mají vyžádané informace využívat k výkonu rozhodnutí, a mezi odborníky na informatiku z navrhovaného úřadu.

Úzký resortní pohled v diskusích o této problematice mj. byl příčinou, která bránila rychlejšímu postupu v této oblasti. Vláda tedy od tohoto úřadu očekává zajištění organizačního a právního rámce programového sjednocení a tím rozumného využití již vynaložených a v budoucnu také vynakládaných prostředků na tuto oblast.

Další významný bod, podle mého osobního názoru významnější než první, důvod, který vedl vládu k navržení zřídit tento ústřední orgán vyplývá ze zákona č. 256/92 o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Ustanovení § 24 tohoto zákona předpokládá zřízení takového orgánu, který by se měl zabývat dozorem nad provozováním informačních systémů nakládajících s osobními údaji a provádět registraci těchto systémů.

Zřízení tohoto úřadu - považuji za povinné konstatovat -nebude mít v r. 1996 dopad na státní rozpočet ani na počet státních úředníků zvlášť. K finančnímu a personálnímu naplnění dojde delimitacemi z ústředních orgánů, které se touto problematikou doposud zabývaly. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní prosím zpravodaje pro první čtení tohoto tisku pana poslance Ivana Vrzala.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, sněmovní tisk č. 14 byl předložen v souladu s jednacím řádem a já doporučuji Sněmovně, aby podle usnesení organizačního výboru byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. A nyní podle naší dohody otevírám obecnou rozpravu ke všem třem tiskům současně. Konstatuji, že jsem v této chvíli dostal jedinou písemnou přihlášku, a to přihlášku poslance Václava Exnera, kterému tímto uděluji slovo.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jsou nám předkládány návrhy na změny kompetencí v orgánech státní správy na jejich vrcholové úrovni. V předkládaném materiálu, a ozvalo se to i ve vystoupení předkladatelů, se konstatuje, že úprava se předkládá na základě zhodnocení ústředních orgánů státní správy a návrhu na novou organizaci dělby práce ve vládě při současném snížení počtu jejich členů. Zároveň bylo konstatováno, že navržená úprava má přispět k racionálnějšímu a efektivnějšímu fungování soustavy ústředních orgánů státní správy.

Musím bohužel konstatovat, že tyto zásady ani v materiálu ani ve vystoupeních předkladatelů nejsou dostatečně rozvedeny a zdůvodněny. Zdůvodnění jednotlivých prováděných změn je na úrovni, která obsahuje maximálně jednu, dvě věty. Není také zdůvodněn směr úprav, které se chtějí provádět, poněkud podrobněji. Uvedu jako příklad problematiku týkající se vodního hospodářství, kde v materiálu je konstatováno jako důvod, že dochází k důslednému oddělení ochrany vod od řízení vodohospodářských činností, které převezme ministerstvo zemědělství, avšak ani slovo o tom, jaký je důvod k tomu, aby se právě takovýmto způsobem postupovalo.

Pan předseda vlády i materiály a také pan místopředseda vlády konstatovali, že navrhovaná úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil a orgánů státní správy a nebude mít za následek zvýšené požadavky na prostředky státního rozpočtu pro rok 1996. Na druhé straně žádný z těchto zdrojů však také nekonstatuje, že by mohlo dojít k nějaké úspoře.

Na základě všech těchto věcí vidíme změnu orgánů státní správy na jejich vrcholové úrovni především jako pohyb na základě principu "škatule, hejbejte se" na základě určité aktuální politické potřeby, nikoliv dostatečně věcně zdůvodněných. I když pan místopředseda vlády Kalvoda vystoupil s poněkud podrobnějším zdůvodněním na zřízení samostatného úřadu pro státní informační systém, přesto tato argumentace není dostatečná. Samy předložené materiály potřebnou samostatnost nezdůvodňují vůbec. Domníváme se, že tímto způsobem záměru racionálnějšího a efektivnějšího fungování soustavy ústředních orgánů státní správy a také cíle snížit státní administrativu, který byl přednesen v rámci programového prohlášení této vlády, nebude dosaženo. Domníváme se, že například je možné, aby problematika státního informačního systému byla přičleněna již k některému existujícímu úřadu státní správy, například dlouhodobě v plném rozsahu kompetencí s výjimkou kontroly ochrany osobních dat v informačních systémech a jejich registrace byla řešená předchůdci Českého statistického úřadu. Na základě těchto skutečností by skutečně bylo nejlépe, kdyby Sněmovna vrátila příslušné materiály k dopracování s tím, aby minimálně bylo požadováno podrobnější, přesnější a především ekonomicky a věcně zdůvodněnější propracování těchto návrhů.

Dovolte mně však, abych se v této chvíli zaměřil jenom na návrh tisku č. 14 k vládnímu návrhu zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém a na základě přednesených skutečností vám navrhl, aby byl v prvním čtení zamítnut, a pokud tento návrh nebude přijat, vrácen k dopracování. Domníváme se, že v rámci diskuse o materiálu, který je ve sněmovním tisku č. 12, bude možné předložit ve druhém čtení konkrétní návrhy, jak je možné vyřešit problematiku státního informačního systému s kontroly osobních dat, aniž by musel být zřizován další úřad.

Nikdo z předkladatelů se nezmínil o tom, že tyto úřady budou mít také pomocné orgány a infrastrukturu, a je na místě předpokládat, že nejméně tato složka bude vyžadovat nové náklady, případně pracovníky.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Abych ho nemusel obtěžovat žádostí o písemné znění jeho návrhu, chtěl bych konstatovat, že předložil dva návrhy: vrátit tisk č. 14, opravuji - zamítnout tisk č. 14, pokud tento návrh nebude přijat, vrátit tisk č. 14 k dopracování. O tiscích č. 12 a 13 se pan poslanec Exner nevyjádřil, čili předpokládám, že zde nic nenavrhuje. Interpretuji vás správně, pane poslanče? Děkuji.

Takže mám tyto návrhy zaznamenány a dávám slovo dalšímu z písemně přihlášených, což jest pan poslanec Vladimír Špidla.

Poslanec Vladimír Špidla: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení k programovému prohlášení vlády jsem zdůraznil i jeden opomíjený aspekt zákona o státní sociální podpoře, totiž nahromadění značného množství osobních dat bez řádné kontroly. Vzhledem k tomu, že souhlasím s panem místopředsedou Kalvodou, že kromě racionality systému dat ve státním informačním systému je velmi podstatná i bezpečnost a ochrana těchto osobních dat, kterou svým způsobem považuji i za naplnění základního lidského práva. Proto navrhuji, aby kromě výboru hospodářského byl tento sněmovní tisk č. 14 předložen k projednání i výboru petičnímu. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Špidlovi. Opět jenom pro jistotu zrekapituluji: Navrhuje přikázat tisk č. 14 mimo jiné i petičnímu výboru.

Nyní se hlásil pan místopředseda Kalvoda, kterému uděluji slovo, protože nikdo další není přihlášen.

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Jan Kalvoda: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji. Využiji této rozpravy ke krátké polemice nebo možná k snesení některých argumentů, které zde padly v této úsporné diskusi.

Především bych chtěl říci, že je samozřejmě vždycky možné podezírat navrhovatele kompetenčních změn z logiky "škatule, hejbejte se", nicméně domnívám se, že je třeba posoudit jejich motivaci zejména z odůvodnění změn, které předkládají, a případně z jejich racionality.

Chci se vyjádřit druhou poznámkou k posléze předloženému parlamentnímu tisku, to je k té části kompetenčních změn, kde se navrhuje zřízení úřadu pro státní informační systém.

Nechtěl jsem extendovat tuto debatu příliš, ale chci jen upozornit na několik důsledků, které by vznikly, kdyby tento kompetenční návrh byl vrácen, kdyby nebyl dále v parlamentním projednávání a jeho konečná podoba by se podstatně zpozdila.

Mluvil jsem už o tom, jak je důležité, aby do zřetelně nově budovaného konceptu shromažďování dat pro správní agendy státu, byl vnesen nějaký systém, nějaký řád. Jde o to, že tento stát má za sebou několik málo let, po které se učí chovat jiným způsobem k občanům a také k jejich právům a že z tohoto důvodu je taková otázka snad úplně klíčová. To je z hlediska správní činnosti a ze správní agendy.

Ale o co jde zejména a co bych chtěl zdůraznit je, že zde máme po čtyři roky jakousi hmotně právní úpravu, která stanoví základní bariéry proti zneužívání osobních dat, kromě jiného také státem, ale nejen státem, každým, kdo může nějak shromažďovat, analyzovat a také využívat informace, které mají nějaký osobní vztah k integritě občana. To mi připadá velmi důležitá věc.

Je tady základní právní úprava, která stanoví naši základní obranu vůči všemu zvenku, ale kde chybí někdo, kdo by naše práva kontroloval či jejich neporušování. To má být právě tento úřad a právě tento úřad musí být správním úřadem ústřední úrovně. Považte, že dotyčný zákon 256 z roku 1992 stanoví skutečně mnoho povinností jak pro uživatele, tak pro zprostředkovatele a vůbec pro všechny, kteří se sběrem dat osobní povahy zabývají. Považte, že se stanoví, že provozovat informační systém, který nakládá s takovými informacemi, které vypovídají něco o osobnosti a soukromí dotyčné osoby, jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech, že lze provozovat takovýto informační systém jen v určitém velmi omezeném režimu. Chybí tady ten, kdo by na něj dohlížel. Nemyslím si, že je řešení tuto agendu, tuto správní činnost, převést k nějakému ministerstvu. Myslím si, že je velmi správné, když ten, kdo bude mít povinnost dbát na tyto regule, bude ústředním správním úřadem, který nebude mít žádné "střety" zájmů s vykonáváním nějakých správních agend.

Chtěl jsem jen touto podrobnější argumentací doplnit to, co jsem řekl úvodem a podtrhnout, že zřízení tohoto úřadu nemá v žádném případě jako motivaci logiku o pohybu škatulí, ale že má velmi významné místo v postavení občana a v jeho ochraně před státem, ale nejen před státem, ale před každým zvenku. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu místopředsedovi Kalvodovi a protože písemné přihlášky do rozpravy nemám, ptám se, kdo se hlásí dále. Vidím pana poslance Grulicha, uděluji mu tedy slovo.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vládním návrhem, který máme předložen pod parlamentním tiskem č. 12, se zřizuje ministerstvo pro rozvoj regionů, měst a obcí. Toto ministerstvo má rámcově vymezeny kompetence, které jsou vyčleněny zrušením bývalého ministerstva pro hospodářství, nicméně i tak toto ministerstvo bude do značné míry ministerstvem průnikovým, kde se budou setkávat vlivy různých ministerstev a různých úřadů. Po rozhovoru, který jsem včera měl s panem ministrem Schneiderem, šéfem tohoto úřadu, doporučuji, aby tento tisk byl přidělen i výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože se domnívám, že bude ve společném úsilí hledat tu správnou náplň, ale nejen náplň, ale i její zabezpečení, protože kompetence samy o sobě by samozřejmě ve svých důsledcích nemusely nic znamenat. Předpokládám tedy, že bude jenom užitečné, když se bude důkladně touto problematikou právě při vzniku nového ministerstva náš výbor, který je pro toto ministerstvo příslušný, zabývat. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Okamžik, zůstaňte u mikrofonu, pane poslanče. Prosím, abyste zopakoval pro stenozáznam, který tisk má být přidělen.

Poslanec Václav Grulich: Tisk č. 12.

Předseda PSP Miloš Zeman: Tisk č. 12. Děkuji vám, pane poslanče. Zatím nevidím, kolegové a kolegyně, další přihlášky. Teď už ano. Pan poslanec Michal Prokop.

Poslanec Michal Prokop: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že v kompetenčním zákoně v tisku 12 dochází k poměrně významnému přesunu kompetencí v oblasti školství, rád bych doporučil sněmovně, aby přikázala tento tisk také výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Nyní se přihlásila zpravodajka k tomuto tisku paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, vážená vládo, dovolte, abych měla jenom drobnou poznámku k posledním dvěma vystoupením. Když jdeme touto cestou, že každý výbor, jehož resortního ministerstva se dotkne kompetenční zákon, bude chtít přikázat tento tisk č. 12 sobě, tak nakonec přikážeme tento tisk všem výborům, které jsou ve sněmovně, protože se to nepatrně v některých případech dotýká vlastně všech výborů. Poprosila bych o rozumnost sněmovny v tomto směru a podám návrh na přikázání pouze ústavně právnímu výboru, čímž neberu tím pádem možnost ostatním výborům, aby si tisk 12 neprojednaly ze své vlastní vůle.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Chtěl bych konstatovat, že organizační výbor na svém jednání zaznamenal přání pouze předsedů dvou výborů a tato přání zde již byla vyslovena, na to, aby dodatečně byl tisk č. 12 přikázán i těmto výborům. Žádná další přání nebyla na organizačním výboru uplatněna.

Ptám se vás, kolegyně a kolegové, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Ano, hlásí se pan ministr Říman. Ne, omlouvám se, byl ke mně obrácen zády a zezadu vypadá podobně jako pan ministr Říman.

Ministr obrany ČR Miloslav Výborný: Pane předsedo, nevím, jak vypadám zezadu, zepředu jsem v každém případě jménem Výborný.

Budu velmi stručný. Myslím, že už první dny prvních schůzí naznačily mnohým z nás, že jednací řád, kterým je třeba, abychom se řídili, není právě ideální normou. Možná, že sněmovna se rozhodne k jeho novelizaci. Avšak chci poznamenat, že pokud jde o projednávání návrhů zákonů, konstrukci trojího čtení návrhů zákonů konstrukce jednacího řádu v této věci sice připouští a dovoluje, aby takovéto tisky byly projednány více výbory, avšak dojde-li k tomu, je velmi obtížné vypořádat se s rozličnými usneseními různých výborů a přinejmenším to přivodí další komplikace v druhém a třetím čtení. Říkám to v tomto volebním období poprvé, v minulém volebním období jsem na to upozorňoval, a nejen já, několikrát. Proto obecně varuji před tím, abychom návrhy zákonů přikazovali více výborům než jednomu. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. O těchto věcech za chvíli rozhodneme hlasováním. Jednací řád samozřejmě iniciativu výborů umožňuje.

Ptám se kolegyň a kolegů, zda mohu uzavřít rozpravu, nebo zda se do ní ještě někdo hlásí. Vidím, že se nikdo nehlásí, a proto obecnou rozpravu uzavírám. Nyní se ptám jednak navrhovatelů, jednak zpravodajů, ať už kohokoli k těmto třem tiskům, zda si budou před hlasováním ještě přát vystoupit. Přeje si někdo z navrhovatelů nebo ze zpravodajů vystoupit? Zatím nikoho nevidím, takže v tom případě paní poslankyně Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, dovolte mi, abych v rámci své zpravodajské činnosti k tisku T 12 zopakovala návrh (smích)...

Předseda PSP Miloš Zeman: Jest vám vyhověno, paní poslankyně.

Poslankyně Anna Röschová: ... zopakovala návrhy, které vzešly z obecné rozpravy. S prvním návrhem vystoupil pan poslanec Grulich, a žádá, aby tisk 12 byl přikázán výboru pro veřejnou správu, životní prostředí a regionální rozvoj. Tento návrh je samozřejmě hlasovatelný.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, nechám tedy hlasovat o prvním návrhu k tisku 12, k návrhu pana poslance Grulicha. Dovolte mi, abych vás pro jistotu opět odhlásil, aby mohli hlasovat jenom ti, kdož jsou skutečně fyzicky přítomni ve sněmovně. Prosím, abyste se opět přihlásili svými identifikačními kartami. Děkuji vám.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, ještě se omlouvám, zapomněla jsem na vyjádření zpravodaje. Zpravodaj nesouhlasí s tímto návrhem.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, zpravodaj nesouhlasí s tímto návrhem.

S tímto vědomím budeme tedy hlasovat. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grulicha, - ještě jsem nezahájil hlasování, - aby tisk č. 12 byl přidělen i výboru - zdůrazňuji: i - výboru pro regionální správu. Zahajuji hlasování pořadové č.14.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Takže konstatuji, že hlasování pořadové č. 14 skončilo tímto výsledkem. Ze 162 přítomných 80 pro, 64 proti, nehlasovalo 18, takže návrh pana poslance Grulicha nebyl přijat.

Prosím nyní paní poslankyni Röschovou o uvedení dalšího návrhu.

Poslankyně Anna Röschová: Jako další k tomuto tisku vystoupil pan poslanec Prokop, který přednesl návrh, aby byl tisk přikázán i výboru pro vědu, vzdělání a kulturu. Tento návrh je rovněž hlasovatelný. A jako zpravodajka s ním rovněž nesouhlasím.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, paní poslankyně, nechávám tedy nyní s tímto stanoviskem zpravodaje hlasovat o návrhu pana poslance Prokopa. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. Konstatuji, že hlasování pořadové č. 15 skončilo tímto výsledkem:

Ze 163 přítomných 75 pro, 66 proti, nehlasovalo 22, takže návrh nebyl přijat. Prosím o další návrhy.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, nyní zbývá návrh organizačního výboru, který přikazuje projednání tisku T 12 ústavně právnímu výboru. S tímto návrhem organizačního výboru souhlasím jako zpravodaj.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, nechám tedy hlasovat o posledním návrhu, tj. o návrhu organizačního výboru. Zahajuji hlasování pořadové č. 16.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Ze 166 přítomných 164 pro, proti nikdo. Nehlasoval 1. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní přecházíme k tisku 13, opět bych poprosil zpravodaje, což je pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, v rozpravě nezazněl žádný návrh, proto je možno hlasovat o přikázání hospodářskému výboru. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Takže hlasujeme pouze o návrhu organizačního výboru k přikázání tohoto tisku výboru hospodářskému. Zahajuji hlasování:

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování č. 17: Ze 165 přítomných 163 pro, nikdo proti, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

Nyní přecházíme k tisku č. 14. Poprosím zpravodaje pana poslance Ivana Vrzala.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, k tomuto bodu v rozpravě zazněly 3 návrhy, o nichž je třeba hlasovat První byl návrh pana poslance Exnera, aby byl sněmovní tisk 14 zamítnut. Nedoporučuji přijetí tohoto návrhu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, zahajujeme tedy hlasování pana poslance Exnera na zamítnutí tisku č. 14. Zahajuji hlasování pořadové č. 18:

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 18 skončilo tímto výsledkem. Ze 165 přítomných pro 20, proti 102, nehlasovalo 43. Návrh nebyl přijat.

Prosím pana poslance Vrzala o další návrh.

Poslanec Ivan Vrzal: Vzhledem k tomu, že nebyl přijat první návrh pana poslance Exnera, je potřeba hlasovat o jeho druhém návrhu, a to vrátit sněmovní tisk č. 14 k přepracování.Nedoporučuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano, děkuji. Takže vrátit tisk k dopracování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu:

Kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 19 skončilo tímto výsledkem. Ze 165 přítomných pro 28, proti 95, nehlasovalo 42. Návrh nebyl přijat.

Nyní prosím uvedení dalšího návrhu pana poslance Špidly.

Poslanec Ivan Vrzal: Ano, pan poslanec Špidla navrhl přikázat sněmovní tisk č. 14 výboru petičnímu a pro lidská práva a národnosti. Nedoporučuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, čili návrh přikázat tento tisk i petičnímu výboru. Zahajuji hlasování:

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Takže konstatuji, že hlasování pořadové č. 20 skončilo tímto výsledkem:

Ze 164 přítomných 86 pro, 65 proti, nehlasovalo 13. Návrh pana poslance Špidly byl přijat.

A nyní prosím o poslední návrh, pane poslanče.

Poslanec Ivan Vrzal: Na závěr je potřeba hlasovat o návrhu organizačního výboru a přikázat tento tisk hospodářskému výboru. Doporučuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Zahajuji tedy poslední hlasování u tohoto tisku:

Kdo je pro návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 21 končí tímto výsledkem:

Ze 167 přítomných bylo 163 pro, proti 3, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když je politik unavený, dělá chyby. A my všichni bychom chyby dělat neměli. Přeji vám proto, abychom se únavy, která nás pronásleduje už od volební kampaně, dokázali všichni zbavit během parlamentních prázdnin a přeji totéž i vašim blízkým a milým.

Končím 4. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám hezké prázdniny. (Potlesk.)

(Schůze skončila ve 14.11 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP