Pátek 26. července 1996

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, po velmi podrobném historickém exkurzu předřečníka se omezím už jenom na několik kratších poznámek. Poznámky musím učinit proto, že pan místopředseda vlády Lux tady řekl určité věci, které nemohu nechat bez odpovědi.

Jsem si vědom toho, že v Parlamentu každý, kdo mluví, samozřejmě hájí především vlastní pozici. Ale přece jenom bych dával přednost tomu, kdybychom se více poslouchali a kdyby naše vystoupení měla více povahu dialogu.

Byl bych rád, kdyby se pan místopředseda Lux podíval do stenogramu, protože já jsem neřekl jediné slovo o tom, že bych požadoval revizi toho, co se stalo po listopadu ve věci vracení majetku.

Pan místopředseda Lux byl se mnou ve Federálním shromáždění a ví, že jsem měl dost významnou roli při přijímání onoho výčtového zákona, o kterém hovořil kolega Ransdorf.

Rád bych připomněl také jinou věc. Nějakou chybou se tehdy stalo, původce té chyby se nepodařilo zjistit, že při vracení majetku se vrátilo i to, co církvi nepatřilo. Mám na mysli nešťastnou záležitost Voršilek. Chyběla velkorysost na druhé straně, aby tato vada byla napravena.

Jsou to věci, které jsou vážné proto, že nikdo, kdo v této společnosti má na mysli její pozitivní vývoj, si nemůže přát nějaký kulturní boj. Ale to je záležitostí dobré vůle na všech stranách.

Kauza Voršilek v tomto směru velmi nepříznivě ovlivnila veřejné mínění a nepodařilo se ji pozitivně, po mém soudu, vyřešit.

Rozsah majetku, který má být vydáván exekutivní cestou, to je i otázka kvantitativní.

Hledisko, které pan místopředseda tady považoval za nepodstatné, nepodstatné není. Chtěl bych připomenout zákonnou praxi první republiky. V době platnosti ústavní listiny z roku 1920 se uznávalo, že ke zcizení státního majetku, zejména majetku nemovitého, je třeba souhlasu Národního shromáždění. Zákonodárná praxe byla taková, že každoroční finanční zákony dávaly ministru financí zmocnění zcizit státní nemovitý majetek, zatížit jej služebností nebo zástavními právy, a to v rozsahu stanoveném určitou částkou v penězích. O takovýchto jednáních se musela podávat Národnímu shromáždění zpráva. V ostatních případech, to znamená, kde zmocnění dané těmito finančními zákony nestačilo, dávalo pak Národní shromáždění ministru financí zmocnění přímo dalšími zákony. Tady jde o to, jak budeme chápat princip zákonné vlády.

Z mého vystoupení také nemohl nikdo vysoudit, že já jsem řekl, že existující stav je neprávní. Já jsem řekl to, že existující právní úprava je špatná, že vláda tady nesplnila dluh, který má, který ukládá Listina, přijmout zákon o správě státního majetku.

V této souvislosti jsem kritizoval existující stav. Jde o to, abychom si ujasnili, jak budeme chápat princip zákonné vlády ve smyslu Ústavy a jejího provedení a v tomto ohledu připomenuli i nesplnění vládního závazku. Byl už tady připomínán - vláda zůstala pouze u zásad nového zákona, ale zásady nepřevedla, za platnosti tehdejšího jednacího řádu, který to požadoval, do legislativní úpravy. Proto zákonná úprava správy státního majetku projednávána být nemohla a přijata nebyla. V tomto ohledu nepovažuji možnosti exekutivního vydávání majetku na základě předpisů nebo zmocnění ze starého režimu za souladné s platnou Ústavou České republiky.

Ještě jednu poznámku. Už se o tom hovořilo, ale přece jen to nemohu nechat stranou, protože pan místopředseda Lux tohoto argumentu užíval i v tisku. Pokud jde o Lidový dům, je to záležitost po právní stránce zcela jiná. Lidový dům byl vydán sociální demokracii na základě smlouvy mezi tehdejším vedením KSČ a vedením obnovené sociální demokracie. Stalo se to začátkem roku 1990. Vycházelo se tehdy z předpokladu, že Lidový dům je vlastnictvím KSČ. Pan místopředseda Lux ví, že to byla právě vláda, v níž byl i v minulém období členem, která tento smluvní převod majetku neuznala a soudní cestou se domáhala uznání, že Lidový dům není majetkem sociální demokracie, že byl znárodněn a že se s ním jako se státním majetkem musí nakládat. V tomto směru dokonce přesto, že v prvním návrhu soudu bylo řečeno, že vládě resp. ministerstvu financí -, ale nepochybuji, že to nebyla jenom resortní záležitost ministra financí -, jde o zjištění právního stavu, rozsudek prvního soudu nestačil, bylo třeba odvolání k městskému soudu. Městský soud konstatoval rozsudkem, že Lidový dům nikdy znárodněn nebyl, že je vlastnictvím akciové společnosti Cíl, jejímž jediným akcionářem byla Čs. strana sociálně demokratická. Ani tento rozsudek nestačil, ani toto soudní zjištění nebylo dostatečně pro vládu závazné a využila mimořádného opravného prostředku, dovolání. Vrchní soud opět konstatoval, že Lidový dům znárodněn nebyl a že je vlastnictvím akciové společnosti Cíl.

Jestliže chceme, aby v našem státě se opravdu obnovoval právní řád, aby zákony a ústava byly ctěny, potom bychom i v zájmu právního vědomí a jeho kultivace neměli směšovat různé pojmy a různé jevy, které spolu v tomto ohledu nesouvisí, protože jejich právní povaha je jiná. Je to dezinformování veřejnosti, které k ničemu dobrému není. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jak jsem konstatoval, posledním písemně přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Palas, jemuž uděluji slovo. Pak se vás dotáži, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu ukončím a udělím slovo paní místopředsedkyni Buzkové. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedo, v zájmu věci stahuji svůj diskusní příspěvek.

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se ještě přihlásil pan ministr Lux, kterému, jako členu vlády, uděluji slovo.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jenom pro korektnost této diskuse - nechtěl jsem vystupovat - ale považuji za důležité reagovat na dvě sdělení.

Pan poslanec Grulich hovořil něco ve smyslu téměř urážky židovských obcí. Chtěl bych říci, abychom si jasně rozuměli. Ve smyslu logiky vydávání tohoto majetku, jsem uváděl příklady, kdy byl majetek touto cestou, tj. exekutivně vydán. To je nepochybné. Také jsem řekl, že tuto myšlenku podporuji a jenom jsem se ptal, jestli někdo chce jejich revizi. K židovským obcím mám velkou úctu a patřil jsem k těm, kteří prosazovali toto navracení, aby bylo jasno.

Pan poslanec Jičínský hovořil o tom, že se tady zavádějí nějaké pojmy. Já jsem tady řekl, že Lidový dům byl vydán dohodou komunistické strany a sociální demokracie a řekl jsem, že tato věc byla potvrzena oním usnesením vlády, která jednala o komunistickém majetku. Dovolil bych se ohradit proti tomu, že pan Jičínský mne zařadil mezi tu skupinu lidí, kteří usilovali o zpochybnění tohoto vydání. Mohu říci zodpovědně, že česká vláda o této věci nikdy nejednala. Tuto stížnost dalo ministerstvo financí. Můj názor na navrácení Lidového domu byl publikován dostatečně v tisku. Patřil jsem k těm, kteří byli za navrácení Lidového domu ne kvůli sociální demokracii, ale kvůli principu. Hovořil-li tady někdo o demagogii, dejme pozor na to, aby ji sám nepoužíval. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu ministru Luxovi. Táži se závěrem, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám. Nyní dávám slovo paní místopředsedkyni Buzkové jako předkladatelce.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chci všem poděkovat za rozsáhlou a věcnou diskusi k tomuto mému návrhu usnesení. Na závěr chci uvést pouze následující.

V diskusi odezněl doplňující návrh k tomuto usnesení, a to z úst pana poslance Matulky. Souhlasím s tím, aby můj návrh usnesení byl o tento odstavec doplněn. Na závěr bych chtěla říci pouze to, a to na výzvu pana ministra Luxe, který mne vyzval, abych pod tíhou argumentů zde vznesených svůj návrh usnesení stáhla. Svůj návrh usnesení stahovat nebudu, neboť argumenty, které zde byly předneseny, nejenže nezvrátily můj názor, ale naopak mne utvrdily v tom, že toto usnesení Poslanecké sněmovny je opravdu velmi potřebné. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní místopředsedkyni Buzkové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování. Nejdříve budeme v souladu s jednacím řádem hlasovat o pozměňujícím návrhu, který předložil pan poslanec Matulka, ale který se souhlasem pana poslance Matulky modifikoval pan poslanec Pleva. Dovoluji si tento pozměňovací návrh znovu přečíst, aby bylo jasno, o čem diskutujeme. Ano, vážení kolegové, před hlasováním vás samozřejmě odhlásím. Ale dovolte mi, abych nejdříve přečetl tento návrh, aby bylo jasno, o čem diskutujeme a hlasujeme.

Takže, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci procesu odluky církví od státu včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování. Táži se jak kolegy Matulky, tak kolegy Plevy, zda interpretuji jejich - dejme tomu - společný návrh správně? Je tomu tak. (Oživení v sále.) Pokud nikdo nemá námitek, dovolte, abych vás nyní odhlásil, poprosil vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a zahajuji hlasování o takto formulovaném návrhu.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. (Hluk v jednací síni.) Zahájil jsem hlasování, ale moje ruka je příliš jemná, takže udeřím do toho poněkud silněji. Zahajuji znovu hlasování pořadové č. 8; už to funguje.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. (Potlesk.)

Hlasování pořadové č. 8 skončilo tímto výsledkem: ze 191 přítomných 96 pro, 83 proti, nehlasovalo 12 poslanců.Pozměňovací návrh byl přijat.

Nyní přecházíme k hlasování o zbývajících dvou bodech, tedy v novém číslování o bodu 2 a 3, tak, jak je navrhla paní místopředsedkyně Buzková. Takže znovu zahajuji hlasování pořadové č. 9.

Kdo je pro tyto dva body, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji. (Potlesk.)

Konstatuji tedy, že hlasování pořadové č. 9 skončilo tímto výsledkem: ze 191 přítomných 95 pro, 95 proti a jeden nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Hlásí se pan poslanec Vik.

Poslanec Jan Vik: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vznášíme procedurální námitku proti hlasování vzhledem k tomu, že skutečně toto hlasovací zařízení nefunguje tak, jak má. Není to účelová záležitost, to mi jistě budete věřit. Mohu to dokladovat na několika skutečnostech. Včera zde bylo hlasování o jakési skupině pro kontrolu BIS, kde jsem mimo jiné kandidoval já osobně a dneska jsme si nechali vytáhnout hlasovací papíry. Jeden z našich kolegů údajně podle těch papírů prostě pro mě nehlasoval, což samozřejmě pochybuji, že se tak stalo. (Hlasitý smích.) To je další věc. A takový případ byl ještě jeden u kolegy Vrzáně, takže to prostě není ojedinělá záležitost. Nehledě k tomu, že včera po skončení schůze jsem tady ještě s techniky posečkal a ta hlasovací zařízení, konkrétně u poslankyně Zajícové, kontroloval, protože tam nefungovalo zase tlačítko "ne", takže se chci jenom přimlouvat za to, aby kontrola hlasovacího zařízení byla skutečně důkladná, aby k ničemu takovému nemohlo docházet. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Chápu dobře tento návrh jako procedurální námitku vůči výsledku hlasování? V tom případě jsem povinen nechat hlasovat o procedurální námitce pana poslance Vika. Ještě před tím se hlásil pan místopředseda Kasat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, vím, že musím dát hlasovat o námitce, kterou pan poslanec Vik tady vznesl, nicméně mám k dispozici sjetinu a konstatuji, že všichni republikánští poslanci v tu chvíli měli hlasovací zařízení v pořádku. Takže apeluji na pana Vika, zdali by nezvážil, aby svou námitku stáhl. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych upozornit, že k procedurální námitce tohoto typu se hlasuje bez rozpravy, ale domnívám se, že bude rozumné, když vyhovíme panu poslanci Vikovi tím, že o jeho námitce budeme hlasovat a buď ji hlasováním přijmeme nebo nepřijmeme.

Zahajuji hlasování pořadové č. 10. Kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Vika, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové č. 10 skončilo tímto výsledkem: ze 190 přítomných 96 pro, proti 86, nehlasovalo 8, takže procedurální námitka pana poslance Vika byla přijata. Za základě tohoto rozhodnutí sněmovny jsem povinen nechat opakovat předchozí hlasování, tj. k oněm dvěma bodům paní místopředsedkyně Buzkové.

Zahajuji tedy opět hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu. Děkuji. (Potlesk.) Hlasování tedy skončilo přesně týmž výsledkem jako v minulosti, tzn. pro pořádek: hlasování pořadové č. 11: ze 191 přítomných 95 pro, 96 proti - omlouvám se, nebyl to tedy stejný výsledek, - nehlasovalo 0. Návrh nebyl přijat.

Konstatuji tedy, že jediný návrh, který v této věci Poslanecká sněmovna přijala, byl návrh, který jsme schválili hlasováním v předchozím bodě.

Nyní, vážení kolegové, se vás táži: protože jsme v určitém časovém zpoždění, zda si přejete pokračovat dalším bodem nebo, zda si přejete vyhlásit polední přestávku. Podřídím se vůli sněmovny. Hlásí se pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi rád bych si ujasnil, jak skončilo projednávání tohoto bodu. Pokud vím, tak jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky modifikovaném ... atd., jako o pozměňovacím návrhu k usnesení, které bylo předloženo a pak jsme hlasovali o tomto usnesení ve znění tohoto návrhu. To znamená toto usnesení přijato nebylo a předchozí bod byl skončen bez jakéhokoliv výsledku. Jinou interpretaci prostě nemohu přijmout. Je mi velmi líto, ale nemohu.

Předseda PSP Miloš Zeman: Dobře, myslím si, že bude rozumné, když to budu chápat jako procedurální námitku. (Hluk, protesty "ne".) Předtím se ovšem hlásí pan kolega Filip, potom kolega Wagner. Omlouvám se, kolega Matulka, kolega Wagner. Nejdříve kolega Filip.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, dámy a pánové, mám dojem v jedné části stejný, jako kolega Benda. My jsme skutečně hlasovali o bodu 1 a potom jsme hlasovali zvlášť pod body, které navrhla paní místopředsedkyně Buzková a o usnesení jako celku jsme nehlasovali. Myslím, že je potřeba asi o tom hlasovat, pokud je možné takhle nazvat. Protože jinak to usnesení, které tady bylo přijato, je přijato k určitému bodu a byl přijat jen jeden tento konkrétní bod. To druhé hlasování, -podle stenozáznamu si to můžeme asi zkontrolovat, - bylo přece jenom o těch dvou bodech. Aspoň tak já jsem chápal předsedu sněmovny.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Toto usnesení bylo navrženo jako první bod. Nicméně v pořadí přihlášených uděluji slovo poslanci Wagnerovi, poslanci Matulkovi, panu ministru Luxovi.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že výklad jednacího řádu je prostý. Nemá smysl, abychom zavedli praxi, která by byla v rozporu s duchem zákona. Zákon praví jednoznačně:Hlasuje se o usnesení jako o celku tehdy, když obsahuje přijatých víc návrhů. My jsme přijali pouze jediný návrh, ty druhé dva jsme odmítli. Návrhy původní nebo pozměňovací či jiné jsou si rovnocenny. Byl přijat pouze jediný návrh, hlasování o usnesení jako o celku je bezpředmětné, usnesení bylo přijato.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Dále se hlásil poslanec Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Jako navrhovatel schváleného znění chci připomenout, že tomu tak skutečně bylo. Navrhl jsem doplňující návrh, doplnění. Hlasovalo se o návrzích odděleně a ta jedna část skutečně byla přijata.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že by bylo objektivní - protože nemá cenu zneužívat toho, že jakákoliv poslanecká skupina momentálně nemá při tom či onom hlasování jednoho nebo dva členy - kdybychom v tomto sporu rozhodli hlasováním.

Nicméně hlásil se ještě kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych připomněl pravidla jednacího řádu.

Dříve než jsme přistoupili k hlasování, měl být návrh přečten, mělo být upozorněno, o jaký návrh se jedná. Náš jednací řád zná sedm typů návrhů. Je povinností předsedajícího vždy klasifikovat návrh, o který návrh se jedná. Známe návrh na odročení, na zamítnutí atd. V tomto případě se jednalo o bod 5 odst. 1 § 72, o návrh pozměňovací.

Pátý odstavec téhož paragrafu říká: "Sněmovna se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat, odděleně." To jsme udělali. Hlasovali jsme odděleně o pozměňovacím návrhu. "Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a odmítnutí - o obojím - pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku." Vždycky za všech okolností, ať už přijmeme nebo nepřijmeme pozměňovací návrh, nakonec se musí hlasovat o návrhu jako o celku. Tady došlo k několika procedurálním pochybením z hlediska řídícího schůze.

Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Právě proto jsem sněmovně navrhl, abychom přistoupili k tomuto hlasování, i když fakticky budeme opakovat hlasování, které jíž proběhlo.

Před tím, než nechám tento návrh uskutečnit, ještě se hlásila paní místopředsedkyně Buzková.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, na závěr bych chtěla upozornit, že návrh pana poslance Matulky, který byl přijat, jsem v žádném případě nechápala jako protinávrh proti svému návrhu, že jsem tento jeho návrh akceptovala, tudíž byt součástí tohoto usnesení. Podle nového jednacího řádu i minulý rok, když se v této sněmovně jednalo, pokud byl přijat z několika bodů jeden, nevzpomínám si, že by se někdy hlasovalo o návrhu usnesení jako celku.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegové a kolegyně, je zde rozpor. V demokratickém parlamentu tento rozpor musí vyřešit sněmovna. Položím vám tedy dvě jednoduché otázky. Zaprvé, zda si přejete hlasovat ještě jednou? Pokud sněmovna vyjádří toto přání, nechám znovu hlasovat.

Před tím ještě pan poslanec Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, myslím si, že jsme se dostali do situace, která by mohla být zpochybňována za čas, když si ujasníme některé procedury. Proto bych navrhl přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny, a aby mezi tím politické grémium, resp. porada předsedy s předsedy poslaneckých klubů a s místopředsedy sněmovny, popř. organizační výbor se zabýval touto otázkou, aby tato situace se již na příští schůzi nemohla opakovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Beru to jako procedurální návrh, o němž se rozhoduje bez rozpravy. To znamená - nechám nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Grosse na přerušení. Pokud tento návrh neprojde, předložím vám dva své návrhy - zda si sněmovna přeje hlasovat o témže návrhu ještě jednou a poté, pokud vyjádří toto přání, budu hlasování opakovat.

Ještě pan poslanec Marek Benda. Můžete pouze předložit další návrh, pane poslanče.

Poslanec Marek Benda: Nebudu předkládat žádný návrh, já protestuji proti procedurálnímu návrhu na přerušení bodu, který byl ukončen. Takové procedurální návrhy nelze vznášet, pan kolega Gross ať se na mně nezlobí. Podle mého názoru máme jedinou možnost jít do stenozáznamu a zjistit, o čem bylo hlasováno. Jsem přesvědčen, že ve stenozáznamu najdete, že byl vznesen pozměňovací návrh a pan předsedající pak dal hlasovat o návrhu jako celku s tímto pozměňovacím návrhem, který byl přijat.

Projděte stenozáznam a podle mého názoru není v podstatě co jiného řešit. Sněmovna nemá co rozhodovat hlasováním. Jestli chcete poradu předsedy s místopředsedy, nechť se vyhlásí 10 minut pauza a podívejte se na stenozáznam. Ale nemůžeme přerušovat bod, který již byl ukončen, je mi líto. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Chtěl bych zaprvé upozornit pana poslance Bendu, že k tomuto bodu byla pouze ukončena rozprava, což není totožné. Bodem samotným bylo zahájeno hlasování.

Dál bych chtěl upozornit na dikci jednacího řádu, která říká, že o procedurálních návrzích bez ohledu na to, jaký na ně máme názor, se hlasuje bez rozpravy. Táži se pana poslance Grosse, zda stahuje svůj návrh nebo zda na něm trvá?

Poslanec Stanislav Gross: Trvám na něm a musím vyjádřit podiv nad tím, co řekl kolega Benda, protože kdyby byl pravdivý jeho výklad, tak platí to, že jsme přijali usnesení a tím by bod skončil. V závěru svého vystoupení vlastně fakticky vyvrátil to, že o mém návrhu nelze hlasovat.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Kolegové, nyní, protože rozprava k procedurálnímu návrhu neprobíhá, zahájíme nejdříve hlasování - prosím, pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přihlásil jsem se v souladu s tím tak důkladně diskutovaným zákonem o jednacím řádu.

Dámy a pánové, ten bod byl skutečně skončen. Kolega Payne citoval přesně § 72. Doplňující návrh není zahrnut v sedmi typech. Ve stenozáznamu si můžete ověřit, že předsedající v souladu s jednacím řádem označil ten návrh jako pozměňovací návrh. O něm jsme rozhodli a přijali ho. Ale pak jsme hlasovali o tom, co bylo pozměněno tímto návrhem, a to jsme nepřijali, čili celé to usnesení skončilo a bod tím skončil. Rozprava byla uzavřena dávno předtím, než jsme začali hlasovat - samozřejmě. Ale není teď už o čem hlasovat a nezlobte se na mne, já odmítám v rozporu se zákonem o jednacím řádu kdykoliv interpretovat věc tak, že když se nám věc nehodí, tak začneme teď hlasovat a sněmovna podle toho, kdo teď přišel, rozhodne o dalším postupu. To není korektní způsob.

Souhlasím s kolegou Grossem velmi v tom smyslu, abychom se poradili o rozumných způsobech, jak budeme využívat nebo tak budeme respektovat jednací řád. Nezlobte se na mne, teď není důvod pro další hlasování v rámci tohoto bodu, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Věřte nevěřte, říkal bych totéž, kdyby to dopadlo o jeden hlas jinak. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Rozumím dobře panu místopředsedovi Vlachovi a prosím ho, aby mě nyní sledoval - vyjádřil názor, že tento bod skončil hlasováním o příslušném návrhu a že není nutné hlasovat o tomtéž návrhu znova.

Pochopil jsem vás správné nebo je to obráceně?

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jestli dovolíte, pane předsedo.

Dámy a pánové, nechci jitřit atmosféru, ale takhle bychom mohli také hlasovat o jiných evidentních věcech, vyplývajících ne ze zákona. Ale já odmítám hlasovat o tom, jestli si myslím, že bod skončil, když ten bod skončil. Odmítám hlasovat o tom, jestli si myslím, že je dnes pátek atp. Nezlobte se na mne. Pojďte se chovat korektně. Už jsme asi unaveni, je pátek po velmi náročných jednáních, ale respektujme alespoň elementárně zákon, kterým se máme řídit.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vážení kolegové, padly zde dva návrhy.

Za prvé, že hlasování skončilo přijetím příslušného návrhu a že není o čem hlasovat. To byl návrh, který vyjádřila paní místopředsedkyně Buzková a odvolala se na předchozí praxi.

Druhý návrh zněl, že máme hlasovat o usnesení jako o celku, který zařazuje pouze návrh, jenž byl hlasováním přijat.

Ptám se tedy: Je zde třetí návrh? Pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jestli dovolíte, ta rekapitulace byla, alespoň její část, přesná, ale já jsem to ve svém vystoupení už říkal, takže vás nechci dál zdržovat.

Ano, ten návrh byl před hlasováním, to si můžeme ověřit, asi si to ale dobře pamatujeme, označen jako pozměňovací návrh. Ten pozměňovací návrh k něčemu byl přijat. To něco pak nebylo přijato, čímž to včetně toho pozměňovacího návrhu padá ze stolu. Bude-li 20 pozměňovacích návrhů k textu zákona, my jich 20 odsouhlasíme a pak závěrečným hlasová-ním neodsouhlasíme zákon, tak je jasné, že ve sbírce zákonů nevyjdou sólo pozměňovací návrhy. Nezlobte se na mě, ten bod skončil, není dál o čem hlasovat. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, jsem nyní povinen dát slovo těm, kdo se o ně hlásí. Jsou to dva - poslanec Filip a poslanec Wagner.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, mám jednu připomínku. Myslím si, že jsem správně komentoval to, co řekl tady pan poslanec Benda. My jsme skutečně jednali o tomto bodu, bylo schváleno určité usnesení, jeden bod byl, ten byl doprovodný, proto jsme hovořili o těch bodech, schvalovali jsme to jako bod 1 a 2. Tyto záležitosti jsme tady probrali.

Já jsem přesvědčen, (Předsedající: Prosím o klid) že je potřeba dodržovat jednací řád. Jsem rád, že pan místopředseda Vlach na to teď upozornil. Já na to upozorňuji od prvních jednání. Mohl bych připomínat např. hlasování o mandátovém a imunitním výboru, předkládání návrhu na předsedu mandátového a imunitního výboru. Všichni víme, o čem tady hovořím. A tedy já nechápu, proč by v tuto chvíli nemohlo probíhat hlasování o tom usnesení jako o celku, protože ty dvě věci nejsou navázány na sebe. První část neodporuje tomu, co by tady bylo v té části druhé, v tom bodě 2 a 3, tak jak ho navrhla paní místopředsedkyně Buzková.

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, jsme tady a diskutujeme o procedurálních námitkách zhruba 15 minut. Bylo navrženo usnesení, které mělo tři části. První část byla schválena, druhá a třetí část schváleny nebyly. Domnívám se, že sněmovna sama může svou vůlí vyjádřit to, zda si přeje, aby bylo přijato jako celek usnesení, které bude zahrnovat pouze jednu jedinou část. Pokud si to bude přát, vyjádří se hlasováním. Pokud si to nebude přát, bude hlasovat proti. Usnesení, protože už uplynulo asi 20 minut, v onom prvním schváleném bodě, dovolte, abych to zopakoval, znělo takto:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci procesu odluky církví od státu, včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování.

Toto byl schválený první bod usnesení. Druhé dva další body schváleny nebyly. Navrhuji proto, ať rozhodneme hlasováním, zda si přejeme usnesení sněmovny o tomto jednom jediném bodě, nebo ne. A většina ve sněmovně rozhodne.

Ještě pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, (Předsedající: Prosím klid) situace je poněkud zvláštní. I pan předseda se už plete tak, že zaměňuje návrhy a názory a chce nechat hlasovat o nějakých právních výkladech něčeho, co se tady stalo či nestalo, ačkoliv není zřejmé, co se opravdu stalo, a to je možné zjistit pouze ze stenozáznamu a z ničeho jiného.

Pro to, abychom umožnili vyřešení této situace a neopakování chyb minutých a nezaváděli je do budoucna, žádám o půlhodinovou přestávku na poslanecký klub ODA. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vzhledem k tomu, že ODA ještě nežádala o přerušení, vyhovuji žádosti poslaneckého klubu ODA a vyhlašuji přestávku do 13.15 hodin).

(Schůze přerušena ve 12.46 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 13.15 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, je 13.15 hodin, čili nastal čas,kdy jsme se dohodli pokračovat v našem jednání. Dříve, než vás odhlásím a znovu vás požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích jednání, které jsem svolal.

Jsem rád, že vám mohu oznámit, že většinový názor této porady je zcela jednoznačný a zní takto: Proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu, který byl také označen jako pozměňovací návrh, jako bod č. 1 a tento bod č. 1 byl přijat. Proběhlo hlasování, které bylo označeno jako hlasování o bodě 2 a bodě 3 našeho usnesení, a tyto dva body naopak přijaty nebyly. Z toho vyplývá, že podle § 72 odst. 5 jednacího řádu máme opravdu hlasovat o návrhu jako celku, třebaže to v praxi znamená, že hlasujeme znovu pouze o prvním bodě již schváleného návrhu. Tak zní rozhodnutí.

Je to samozřejmě pouze doporučení pro sněmovnu, ale já jako předsedající se tímto doporučením budu rád řídit.

Rád bych ještě předeslal, že podle závěrů téže porady je skutečně hlasovatelný i návrh pana poslance Grosse, pokud ho ovšem nestáhne - a děkuji, že pan poslanec Gross tento návrh stáhnul, byl to původně návrh na přerušení tohoto bodu -protože jsme konstatovali, že tento bod opravdu nebyl ukončen právě pro to závěrečné hlasování.

Kolegové a kolegyně, navrhuji, abychom nedělali z tohoto bodu větší drama, než skutečně je. Navrhuji, abychom nyní hlasovali v duchu § 72 odst. 6 o celkovém návrhu usnesení. Dovolím si vám - protože po přestávce jste to možná pozapomněli - tento návrh znovu a doufám, že už naposled přečíst.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci procesu odluky církví od státu včetně příslušných legislativních návrhů na majetkové zabezpečení církví a zajištění jejich financování.

Takto zní návrh usnesení, o němž nyní nechám hlasovat. Nejdříve, jak už jsem vás informoval, vás tedy odhlašuji - krok č. 1. Krok č. 2 - prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Krok č. 3 - zahajuji hlasování pořadové číslo 12.

Kdo je pro přednesený návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 12 skončilo tímto výsledkem: ze 191 přítomných 96 pro, 93 proti, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

Tím teprve mohu ukončit tento bod. Děkuji vám za pozornost, kterou jste mu věnovali. Přecházíme ke schváleným bodům dnešního programu. Dříve než tak učiním, jsem povinen dát slovo paní poslankyni Rujbrové, která nás bude informovat o svém procedurálním návrhu - abychom pro úsporu našeho času sloučili rozpravu k bodům 2 až 4 našeho programu. Prosím paní poslankyni.

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, dámy a pánové, pan předsedající řekl už za mne, co chci navrhnout. Vzhledem k úzké souvislosti následujících bodů 2-4, které obsahují vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů a navazující body potom stanoví působnost některých těchto orgánů, navrhuji, aby se konala o všech těchto bodech, tedy o bodech 2 až 4, společná rozprava. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji paní poslankyni. Její procedurální návrh je hlasovatelný. O procedurálních návrzích -jak víme - se hlasuje bez rozpravy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo je pro návrh paní poslankyně, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 13 skončilo tímto výsledkem: ze 190 přítomných pro 170, proti 2, nehlasovalo 18. Konstatuji, že tento návrh paní poslankyně byl přijat a budeme se jím v našem jednání řídit.

To znamená, že obecnou rozpravu, společnou pro všechny tři návrhy zákonů, vyhlásím až po vystoupení jejich předkladatelů a zpravodajů.

Dovolte mi, abych přešel k bodu

II.

Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření

v soustavě ústředních orgánů státní správy České

republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České

národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných

ústředních orgánů státní správy České socialistické

republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění

a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti

Správy státních hmotných rezerv

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 12. Z pověření vlády předložený návrh odůvodní její předseda, pan Václav Klaus.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP