(Schůze opět zahájena v 18.53 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že první kolo voleb nepřineslo jednoznačný výsledek, a vzhledem k tomu, že naše jednání se řídí jednacím řádem Poslanecké sněmovny, který nám ukládá, abychom do 19. hodiny rozhodli, zda umožníme oběma komorám parlamentu hlasovat, dříve, než vás seznámím s těmito volebními výsledky prvního kola, budeme hlasovat o návrhu, který vám předkládám a který spočívá v tom, že obě sněmovny souhlasí s tím, abychom hlasovali i po 19. hodině. Je to procedurální návrh, o němž se hlasuje bez rozpravy. To znamená, že nyní prosím skrutátory, aby jako obvykle zjistili počet přítomných členů Senátu, sdělili mi kvorum a budeme o tomto návrhu hlasovat.

Znovu opakuji a všechny znalce jednacího řádu upozorňuji na to, že o procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Prosím tedy skrutátory, aby mi sdělili počet členů Senátu. V Senátu je 78 přítomných, kvorum je 40.

Kolega Kondr má technickou poznámku.

 

Senátor Milan Kondr: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové ze Senátu, domnívám se, že toto hlasování je zcela zmatečné, zcela zbytečné, protože podle § 53 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který - přiznám se - neznám tak dobře jako jednací řád Senátu, nicméně jednoznačně se zde říká, že po 19. hodině není možno hlasovat o návrzích zákonů a návrzích smluv se zahraničím, nebo tak nějak podobně je to formulováno. Netýká se to pochopitelně voleb, tzn. je zcela zbytečné, abychom o tom teď hlasovali. Tento návrh podle mého názoru je nehlasovatelný.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Já sice osobně sdílím stanovisko kolegy Kondra, nicméně nechci být obviněn z manipulace. Protože při diskusi s mými kolegy zazněly pochybnosti právě o tomto výkladu - a opakuji, já osobně s kolegou Kondrem souhlasím - myslím, že bude nejjednodušší a nejrychlejší, když rozhodneme hlasováním. Apeluji na všechny členy sněmovny, aby souhlasili i s tím, a tady už kolega Kondr nemusí mít pravdu, že v případě potřeby budeme v našem jednání pokračovat i po 21. hodině. Domnívám se, že celou záležitost vyřešíme za pět minut.

 

Takže, kolegyně a kolegové, táži se Senátu, zda souhlasí s tím, abychom hlasovali, aniž by byla doba hlasování, pokud jde o dnešní den, omezena.

Kdo z členů Senátu souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 49 bylo pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Proti byli 2.

Konstatuji tedy, že Senát tento návrh přijal.

 

Nyní prosím, aby bylo zjištěno kvorum v Poslanecké sněmovně a tím samozřejmě i počet zúčastněných. V Poslanecké sněmovně je momentálně přítomno 193 členů této sněmovny. Z toho vyplývá, že kvorum je 97.

Táži se Poslanecké sněmovny, kdo souhlasí s prodloužením uvedené doby našeho hlasování.

Kdo je pro, ať zvedne ruku. Děkuji, 144. Kdo je proti tomuto návrhu? Proti bylo 21.

Konstatuji tedy, že obě sněmovny souhlasily s mým návrhem na neomezené -což reálně znamená do 24 hodin, ale doufám, že to stihneme podstatně dříve - prodloužení doby našeho jednání včetně hlasování.

 

Kolegyně a kolegové, i když většinou zprávu o výsledku voleb čte předseda volební komise, řád, který jsme přijali pro tyto volby, mi ukládá, abych vás s výsledkem seznámil jako předsedající sám.

 

Dovolte mi tedy přečíst vám zápis o volbě prezidenta republiky dne 20. ledna 1998, první kolo:

 

počet vydaných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně: 198

počet vydaných hlasovacích lístků v Senátu: 81

počet vydaných hlasovacích lístků celkem: 279

počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně: 196

počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Senátu: 81

počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků celkem: 277

počet neodevzdaných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně: 2

počet neodevzdaných hlasovacích lístků v Senátu: 0

počet neodevzdaných hlasovacích lístků celkem: 2

 

Pro kandidáta pana Fischera bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno platných hlasů 26, v Senátu odevzdáno platných hlasů 5, celkem odevzdáno platných hlasů 31.

Pro kandidáta pana Havla bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno platných hlasů 91, v Senátu odevzdáno platných hlasů 39, celkem odevzdáno platných hlasů 130.

Pro kandidáta pana Sládka bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno platných hlasů 22, v Senátu odevzdán platný hlas 1, celkem odevzdáno platných hlasů 23.

Z uvedených údajů vyplývá, že v prvním kole nebyl nikdo z kandidátů zvolen. Do druhého kola postupuje jediný kandidát, a to Václav Havel, který získal většinu v obou komorách českého parlamentu, tedy absolutně nejvíce hlasů.

 

Kolegyně a kolegové, pan předseda volební komise mi právě sdělil, že se jim podařila racionalizace, která spočívá v tom, že na výdej hlasovacích lístků jim stačí 20 minut a na sčítání 40 minut.

Z toho vyplývá, že si vám dovoluji navrhnout při vykonání druhého kola volby tento postup. Podle zápisu volební komise postupuje do druhého kola pan Václav Havel. Druhé kolo může začít bezprostředně. Volební lístky jsou připraveny a budou se opět vydávat v přísálí Španělského sálu, kde již proběhlo první kolo volby. Na výdej hlasovacích lístků a vlastní volbu je podle sdělení předsedů volební komise vyhrazeno 20 minut, dalších 40 minut ponecháme volební komisi, aby její členové zpracovali výsledky tajného hlasování, takže bychom se zde mohli opět sejít po přerušení tohoto jednání za hodinu.

Předtím však vidím, že se hlásí předseda senátního klubu ODS pan senátor Kondr k faktické poznámce. Uděluji mu slovo.

 

Senátor Kondr: Pane předsedo, mám pocit, že moje poznámka je už zbytečná, protože hlasovací lístky se začaly rozdávat. Chtěl jsem jménem klubu ODS senátorů požádat o hodinovou přestávku na poradu klubu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, řídíme se jednacím řádem Poslanecké sněmovny, kde je ve zvyku vyhovět přestávkám zvíci 15, 30 nebo 40 minut, a to bez hlasování. U delších přestávek poněkud váháme. Prosím pana senátora Kondra, aby zvážil, zda nemůže omezit svůj návrh ze 60 alespoň na 40 minut. Avšak vzhledem k tomu, že volba již byla vyhlášena, byl jsem upozorněn, že nemám právo - pokud moji kolegové místopředsedové se mnou souhlasí - této žádosti vyhovět, i když vidíte, pane kolego, že jsem byl opravdu a nepředstíraně pln dobré vůle.

Myslím si, že bude rozumné, když se dohodneme na kompromisu. Vydávání hlasovacích lístků bylo již zahájeno, ale z moci předsedajícího této schůze prodlužuji dobu vydávání hlasovacích lístků z 20 na 50 minut, což umožní nejen klubu ODS, ale případně i dalším klubům, aby se sešly ke krátké poradě. Předpokládám, že délka zpracování těchto hlasovacích lístků zůstává na 40 minutách.

 

Přerušuji toto jednání do 20.35 hodin. Sejdeme se zde ve 20.35 hodin a prosím vás jako obvykle o dochvilnost.

 

(Schůze byla přerušena v 19.08 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena ve 20.38 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi proto, abych pokračoval v našem přerušeném jednání, vyzval všechny diskutující, aby se zklidnili a zasedli na svá místa a dovolte mi, abych vám přednesl zprávu o výsledku druhého kola tajné volby prezidenta republiky podle zápisu volební komise Poslanecké sněmovny a Senátu.

 

Druhé kolo je charakterizováno tímto zápisem:

Počet vydaných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně 197.

Počet vydaných hlasovacích lístků v Senátu 81.

Počet vydaných hlasovacích lístků celkem 278.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně 193.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků v Senátu 81.

Počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků celkem 274.

Počet neodevzdaných hlasovacích lístků v Poslanecké sněmovně 4.

Počet neodevzdaných hlasovacích lístků v Senátu 0.

Počet neodevzdaných hlasovacích lístků celkem 4.

Pro Václava Havla bylo v Poslanecké sněmovně odevzdáno platných hlasů 99.

V Senátu odevzdáno platných hlasů 47.

Celkem odevzdáno platných hlasů 146.

 

Konstatuji tedy, že ve druhém kole byl prezidentem České republiky zvolen Václav Havel. (Dlouhotrvající potlesk.)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zbývá poslední fáze našeho jednání. Vzhledem k tomu, že všichni navržení kandidáti byli na dnešní jednání pozváni, je i zvolený prezident republiky zde přítomen. Dříve však než poprosím pány místopředsedy Jiřího Vlacha a mého jmenovce Vladimíra Zemana, aby pozvali nově zvoleného prezidenta republiky pana Václava Havla do jednacího sálu, považuji za korektní vyhovět přání zástupce předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ, který požádal o slovo. Prosím, pane poslanče Viku, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, jsem nucen jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ opětovně protestovat proti průběhu a nyní i proti výsledku volby hlavy státu.

Je to jak v absurdním dramatu, kdy o nové hlavě státu rozhodl jeden jediný hlas, a to právě hlas vězněného republikánského poslance dr. Miroslava Sládka, který na základě rozhodnutí státních orgánů, ale i na základě této sněmovny a Senátu nemohl vykonávat svůj mandát daný mu voliči, občany České republiky.

Chci zdůraznit, že SPR-RSČ neuznává dnešní volbu hlavy státu. Konstatujeme, že Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky.

Pane Havle, styďte se. (Pískot v sále.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi a nyní již přistupujeme k poslední fázi našeho jednání. Upozorňuji, že není diskuse, má právo mluvit pouze předseda, ať už z poslaneckého nebo senátního klubu.

Konstatuji, že tohoto práva využívá pan poslanec Filip jako předseda klubu KSČM. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, pane předsedo Senátu, vážený pane premiére, vládo, paní a pánové, já chci připomenout v tuto chvíli jednu jedinou věc.

Klub Komunistické strany Čech a Moravy předložil v tomto volebním období zákon, který se týkal týrání zvířat. Já to připomínám zcela legitimně a po právu. Dovolte mi jednu připomínku. Zákon byl správným postupem schválen v Poslanecké sněmovně, byl projednán v Senátu a opětovně projednán v Poslanecké sněmovně. Při pozdě zaslaném vetu prezidenta republiky Poslanecká sněmovna se zabývala postupem, který byl v průběhu projednávání zákona. Seznala, že postup Parlamentu byl správný a že veto bylo zasláno pozdě. Prezident republiky se obrátil na Ústavní soud a Ústavní soud tuto novelu zákona zrušil pro porušení procedurálních pravidel při projednávání zákona.

Pokud republikánská strana podá ústavní stížnost, budu velmi zvědav, jakým způsobem se Ústavní soud vyjádří k této proceduře, kdy moc výkonná zajistí rozhodnutí moci zákonodárné.

(Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi, velmi bych si přál, aby vedle zákona o týrání zvířat byl přijat i zákon proti týrání lidí.

A nyní již mi dovolte, abych vyzval pány místopředsedy Vladimíra Zemana a Jiřího Vlacha, aby pozvali řádně zvoleného prezidenta republiky pana Václava Havla do jednacího sálu. Současně všechny přítomné prosím, aby neopouštěli jednací sál a setrvali na svých místech do příchodu prezidenta republiky. Protože, jak všichni víme, chodby Hradu jsou poměrně dlouhé, lze odhadnout, že tato přestávka bude trvat několik málo minut.

 

(Místopředsedové Vlach a Zeman odcházejí z jednacího sálu.)

 

(Za zvuků fanfár do jednací síně přichází v doprovodu místopředsedů Jiřího Vlacha a Vladimíra Zemana nově zvolený prezident republiky Václav Havel. Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážený pane prezidente, s potěšením vám mohu oznámit, že vás Parlament České republiky v souladu s ústavou zvolil opět prezidentem České republiky.

Dovolte mi, abych vám srdečně blahopřál jménem obou komor českého parlamentu i jménem svým ke znovuzvolení do této nesmírně významné funkce a abych vám popřál dobré zdraví, životní pohodu a optimismus a mnoho úspěchů ve vaší práci pro Českou republiku.

(Potlesk.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan prezident požádal o slovo, které mu uděluji.

 

Prezident ČR Václav Havel: Paní senátorky, pánové senátoři, paní poslankyně, pánové poslanci, já vám děkuji za důvěru, kterou jste mi projevili tím, že jste mě podruhé zvolili prezidentem České republiky.

Jsem rád, že tentokrát jsem byl zvolen už oběma fyzicky existujícími komorami našeho parlamentu, jak to předpisuje ústava, a vaší důvěry si vážím obzvlášť proto, že se mi jí dostalo ve volbě tajné. Jsem připraven 2. února, kdy skončí mé první funkční období v úřadě českého prezidenta, složit bez výhrad slib a jsem připraven využít všech zkušeností, které jsem dosud nabyl, k tomu, abych ve svém druhém a posledním funkčním období plnil své poslání co nejlépe a v souladu se slibem, který složím.

Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednali jsme jeden z nejvýznamnějších bodů působnosti obou komor českého parlamentu. Loučím se s vámi a končím tuto společnou schůzi.

Na shledanou.

 

(Schůze skončila ve 21.08 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP