Poslanec Josef Janeček: Nechtěl jsem rozšiřovat rozpravu, proto se omezím na pouhé konstatování, že poslanecký klub KDU-ČSL všemi svými hlasy podpoří kandidaturu pana Václava Havla.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Přeje si ještě někdo z předsedů klubů vystoupit? Není tomu tak.

Proto mi dovolte, abychom nyní přistoupili k další fázi našeho jednání.

 

Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou stanoví, že parlament volí prezidenta republiky tajným nebo veřejným hlasováním. Proto mi dovolte, abych přednesl návrh na způsob hlasování při volbě prezidenta republiky.

Navrhuji vám, jak jsem již uvedl, aby volba prezidenta republiky byla provedena tajným hlasováním.

Táži se, zda má někdo jiný návrh. Paní kolegyně Seitlová, předsedkyně senátního klubu ODA, prosím.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážené dámy a pánové, pane předsedající, členové vlády, předkládám návrh na veřejnou volbu po jménech.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Jsem samozřejmě povinen respektovat tento postup. Je obvyklou praxí hlasovat o protinávrzích dříve než o původním návrhu. Tuto praxi - nemáte-li námitek - budu také respektovat.

Přeje si ještě někdo předložit nějaký návrh? Prosím, technická poznámka - pan ministr Výborný.

 

Ministr ČR Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, jakkoliv by mi byl velmi sympatický návrh na to, aby bylo hlasováno po jménech, jsem přesvědčen, že to není možné. Zákon, který upravuje volbu prezidenta, zná pouze dvě možné volby prezidenta republiky: tajným hlasováním nebo veřejným. A popisuje způsob tohoto veřejného hlasování.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, rád bych reagoval technickou poznámkou na pana ministra Výborného. Mám zde rovněž expertízu, která dospívá k velice podobnému závěru, nicméně pokládám za daleko úspornější z hlediska našeho času, jestliže budeme hlasovat o protinávrhu kolegyně Seitlové, protože jinak dojdeme k tomu, že část právníků se bude domnívat - část právníků, kolegové, a pouze část se bude domnívat, že je to nehlasovatelné, a část bude tvrdit, že je to hlasovatelné.

Navrhuji vám, protože pokud znám stanoviska velké většiny poslaneckých klubů, předpokládám, že bude přijat princip tajné volby, navrhuji, abychom o tomto návrhu kolegyně Seitlové jako o protinávrhu nejdříve hlasovali. A bude-li zamítnut, budeme hlasovat o mém návrhu, tzn. na tajnou volbu.

Pokud si samozřejmě přejete vést rozpravu, jsem připraven vám vyhovět. Pouze upozorňuji, že to bude delší.

Hlásí se nejdříve pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, jsem přesvědčen, že návrh paní senátorky Seitlové nelze chápat jinak, než jako návrh na veřejnou volbu. Způsob veřejné volby by měl být podroben diskusi, proto bych navrhoval, aby se nejdříve raději dohodla volební komise, protože jsem také přesvědčen o tom, že hlasování po jménech není součástí našeho ústavního pořádku při volbě prezidenta, a proto je nelze nařídit. Kdežto hlasování o tajné nebo veřejné volbě je jasným rozhodnutím tohoto shromáždění. Čili beru to tak, že paní předsedkyně Seitlová navrhla v tuto chvíli pouze veřejnou volbu, nic jiného.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, pro úsporu našeho času velice se připojuji a prosím paní kolegyni Seitlovou, aby se vyjádřila k tomuto návrhu. Bude-li totiž jako protinávrh navržena veřejná volba, je tento protinávrh nezpochybnitelný, a bude-li zamítnut, pak není ani nutné se bavit o technikách veřejné volby. Prosím, paní kolegyně.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já děkuji panu předsedovi, k jeho vyjádření, kterým dal to určité stanovisko, když řekl, že část právníků se přiklání k názoru, že nelze, a část, že lze. Já jsem konzultovala tuto věc s některými ústavními právníky a ti potvrdili, že tato volba, veřejná volba podle jmen, je možná jak podle Ústavy, tak podle jednacího řádu.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Paní předsedkyně, zůstaňte laskavě chvilku u řečniště a vyjádřete se v duchu zde vládnoucí všeobecné tolerance, zda souhlasíte s modifikací svého protinávrhu na veřejnou volbu, aniž by prozatím bylo rozhodnuto, jakou technikou bude tato veřejná volba provedena.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já ponechávám návrh tak, jak jsem ho předložila v té původní verzi.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Je mi velice líto, ale v tomto případě musím nechat jinak zbytečnou procedurální diskusi o hlasovatelnosti vašeho návrhu ještě proběhnout. Jako další se hlásí pan předseda klubu Gross.

 

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že ta diskuse je trochu zbytečná, ale pokud paní kolegyně na tomto návrhu trvá, tak musím připomenout, jak zní volební řád, což je příloha 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Ve svém čl. 2, odst. 28 - cituji: "Při hlasování sčítají hlasy skrutátoři." Já si nedovedu představit, jak by při hlasování po jménech toto sčítali skrutátoři. Myslím si tudíž, že tento návrh je nehlasovatelný z jasné dikce zákona.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, naprosto souhlasím a dovolte mi, abych přečetl pro zabránění nebo zúžení případných procedurálních diskusí stanovisko našeho legislativního odboru. Obecné ustanovení § 74, odst. 4 jednacího řádu upravuje hlasování podle jmen jako jeden ze způsobů veřejného hlasování tak, že se čtou poslanci v abecedním pořádku, počínaje poslancem, kterého vylosuje předsedající. Jednací řád v § 85, odst. 1 pak výslovně stanoví, že podle jmen se hlasuje o žádosti vlády o vyslovení důvěry nebo o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Oproti tomu při volbě prezidenta republiky veřejným hlasováním podle přílohy č. 2 jednacího řádu, což je volební řád, se výslovně stanoví, že předseda Poslanecké sněmovny dá hlasovat o všech navržených kandidátech v abecedním pořadí a hlasování sčítají skrutátoři, s nimiž obě komory vyslovily souhlas. Protože citované usnesení volebního řádu je ustavením speciálním, nelze při volbě prezidenta republiky hlasovat podle jmen. Konec stanoviska legislativního odboru.

Kolegyně a kolegové, ono mně stejně nezbude nic jiného, než se zeptat sněmoven, zda s tímto výkladem souhlasí, a to nemohu učinit jinak než hlasováním, anebo požádat ty, kdo navrhli veřejné hlasování podle jmen, aby svůj návrh zúžili na veřejné hlasování. Táži se tedy naposled kolegyně Seitlové, zda tento návrh zužuje. Pokud tak neučiní, nechám hlasovat o stanovisku, že návrh kolegyně Seitlové je nehlasovatelný. Prosím.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové já znám velmi dobře přílohu dvě, o kterou se teď opírá pan předseda, ale já se domnívám, že nelze jinak, než aby hlasy sčítali skrutátoři. Kdo jinak by sčítal, jak jednotliví poslanci a senátoři hlasují tady v těchto prostorách, kde nemáme ani elektronické zařízení. Prostě ti skrutátoři opravdu musí sčítat tyto hlasy.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Paní senátorko, moje trpělivost je bezmezná, ale právě teď skončila. Hodil jsem vám dvakrát záchranné laso, dvakrát jste ho odmítla, proto nechám sněmovnu hlasovat o návrhu, že tento návrh je nehlasovatelný. Myslím si, že bude opravdu nejlépe, když rozhodneme hlasováním, a tím celá záležitost skončí. Úpěnlivě prosím pana předsedu Filipa, i když nemám právo odebrat mu slovo, aby zvážil, zda by tento postup v zájmu času nás všech nebyl úspornější. Velice děkuji panu předsedovi Filipovi za pochopení.

 

Nyní prosím skrutátory, aby se ujali své role. Věřím, že pan senátor Žantovský, který se samozřejmě může přihlásit s technickou poznámkou, ale bude mít stejné pochopení jako pan kolega Filip. Navrhuji vám, abychom rozhodli hlasováním a velmi vás o to, kolegové, prosím.

Prosím skrutátory, aby se ujali své role. Prosím, aby mně nejdříve oznámili, kolik je v Senátu přítomno členů a jaké je kvorum. Nyní bude Senát hlasovat o návrhu našeho usnesení, podle něhož veřejné hlasování po jménech je při volbě prezidenta v rozporu s jednacím řádem. Můžeme hlasovat i obráceně, budete-li si to přát, tzn. komora konstatuje, že tento návrh je nehlasovatelný, protože bohužel kolegyně Seitlová odmítla tento návrh stáhnout a byly vysloveny pochybnosti o tom, zda tento návrh je hlasovatelný. Oznámil jsem již navržený postup. Prosím vás, ještě jednou. Budeme hlasovat o rozhodnutí, zda návrh kolegyně Seitlové je nehlasovatelný. Postupujeme podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, v § 1, odst. 2 máme právo svým usnesením upravit si poměry, pokud je rozdílná interpretace.

 

Kdo z členů Senátu souhlasí s tím, že návrh kolegyně Seitlové je nehlasovatelný, protože je v rozporu s jednacím řádem, nechť zdvihne ruku. Prosím o sčítání.

68 senátorů se vyslovilo pro tento názor. Kdo je proti? Proti bylo 7.

Kvorum bylo 41. Konstatuji tedy, že Senát přijal stanovisko, že návrh kolegyně Seitlové je nehlasovatelný.

 

Nyní se soustředíme na Poslaneckou sněmovnu.

Prosím skrutátory, aby nejdříve uvedli počet jejich momentálně přítomných členů a poté mně sdělili kvorum. Děkuji. Konstatuji, že v Poslanecké sněmovně je přítomno 196 členů. Kvorum je 99.

 

Hlasujeme o usnesení, že návrh kolegyně Seitlové je nehlasovatelný. Kdo je pro toto usnesení, ať zvedne ruku: (Hlasuje se.) 161 se vyslovilo pro toto usnesení.

Kdo je proti? (Hlasuje se.) Proti bylo 9.

 

Konstatuji, že obě komory svým shodným usnesením konstatovaly, že předložený pozměňovací návrh je nehlasovatelný, tedy že je v rozporu s jednacím řádem.

 

Má ještě někdo odvahu předložit jiný pozměňovací návrh? (Ruch v sále.) Není tomu tak.

 

Budeme proto hlasovat o mém návrhu, tj. aby volba prezidenta republiky byla tajná. Budeme postupovat naprosto stejně, jako v předchozím případě.

 

Prosím opět skrutátory, aby sdělili mobilitu Senátu, tedy počet jeho přítomných členů a kvorum. Přítomno 80, pokud jsem dobře slyšel. Kvorum je tedy 41. Děkuji.

 

Táži se Senátu, kdo souhlasí s tajnou volbou, ať zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji. 69 pro tento návrh.

Kdo je proti? (Hlasuje se.) Proti bylo 5.

Při kvoru 41 získal tento návrh pro tajnou volbu prezidenta republiky podporu Senátu.

 

Nyní opět přejdeme k Poslanecké sněmovně. Prosím tedy opět o zjištění počtu a kvora.

Ano, stav Poslanecké sněmovny je momentálně 197. Kvorum je 99.

 

Táži se členů Poslanecké sněmovny, kdo souhlasí s tajnou volbou prezidenta republiky, ať zdvihne ruku. (Hlasuje se.) 185 členů Poslanecké sněmovny se vyslovilo pro tento návrh.

Kdo je proti? (Hlasuje se.) Proti bylo 12.

Vzhledem ke kvoru 99 i Poslanecká sněmovna rozhodla kladně o tomto návrhu.

 

Konstatuji tedy, že jsme rozhodli o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky, a to tajným hlasováním.

 

Kolegyně a kolegové, dám nyní slovo panu poslanci Kolářovi (doufám, že je přítomen) a poprosím ho, aby, třebaže je všechno upraveno v jednacím řádu, přece jenom seznámil s některými technickými detaily, např. se způsobem rozlišování kolečka a křížku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě seznámím toto ctěné shromáždění s tím, jak se zpracují hlasovací lístky.

Nyní dovolte, abych požádal o 20minutovou přestávku, ve které by se sešlo grémium společně s předsedy volebních komisí. Rádi bychom prodiskutovali ještě některé sporné otázky, tak aby potom vlastní volba proběhla v klidu a nebyla žádným způsobem napadnutelná.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Dříve než, patrně kladně, protože si myslím, že je to v zájmu nás všech, rozhodneme o této žádosti, chtěl bych vás ještě informovat o svém rozhodnutí, které můžete zvrátit hlasováním a které se týká procedurálního návrhu pana poslance Smetany na to, aby panu poslanci Sládkovi byla umožněna účast na hlasování.

Tento návrh považuji za nehlasovatelný z toho důvodu, že Parlament je legislativním orgánem. Platí naprostá nezávislost soudcovské moci. Parlament jako legislativní orgán nemůže tímto způsobem soudcovskou moc ovlivnit. Proto jsem o tomto návrhu nedal hlasovat.

Dříve než přeruším naše jednání na oněch požadovaných 20 minut, táži se znovu pana poslance Koláře, zda onu instruktáž nechce přece jenom provést před přestávkou. Ale kolegové mě upozorňují, že někteří poslanci by mezitím v průběhu oněch 20 minut mohli tuto instruktáž zapomenout a já vrozený pesimismus vyjádřený v tomto doporučení respektuji.

Z toho vyplývá, protože je teď 16.30 hodin, že se zde sejdeme v 16.50 hodin. Do této doby přerušuji jednání a zvu grémium a předsedy obou volebních komisí do "hladomorny".

 

(Schůze přerušena v 16.30 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena v 17.06 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste laskavě zaujali svá místa v jednací síni. Dovolte mi, abych se vám omluvil za pětiminutové zpoždění oproti ohlášenému termínu. Toto pětiminutové zpoždění bylo způsobeno tím, že společná volební komise obou sněmoven ještě doformulovávala některé návrhy, které vám chce předložit k hlasování. Prosím proto pana poslance Roberta Koláře, aby přistoupil k řečnickému pultu a seznámil nás se svými procedurálními návrhy. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s důvody, proč se sešlo grémium společně s předsedy obou volebních komisí. Volební komise obdržela ráno žádost pana poslance Sládka, aby mu bylo umožněno volit prezidenta České republiky. Protože na volební komisi na tuto otázku nebyl jednotný názor - a navíc volební komise je přece jen spíš technickým orgánem, který zabezpečuje průběh voleb, nikoliv orgánem, který by měl vydávat tak zásadní rozhodnutí - požádal jsem grémium, aby se sešlo a aby se touto otázkou zabývalo.

Grémium vycházelo z názoru, že zákonodárce vykonává svůj mandát osobně, svou účastí na schůzi komory a jejích orgánů, kde hlasuje. Nejde tedy o uplatnění volebního práva ve smyslu Listiny základních práv a svobod, ale o naplnění působnosti parlamentu jako orgánu zákonodárné moci.

Na základě tohoto výkladu grémium většinově nedoporučilo, aby bylo panu poslanci Sládkovi umožněno volit prezidenta České republiky. Nicméně grémium se rozhodlo, že by bylo vhodné, aby o tom rozhodla společná schůze obou komor, a to ve dvou fázích, kdy prvním krokem by měl být procedurální návrh, který by zněl takto:

Hodlá se společná schůze obou komor hlasováním rozhodnout o žádosti poslance Sládka, aby mu bylo umožněno hlasování, a to mimo místo konání společné schůze obou komor? Pakliže by stanovisko bylo souhlasné, druhé usnesení, které bych přečetl, by směřovalo k pověření volební komise, aby tak učinila.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Kolářovi. Konstatuji, že byl přednesen procedurální návrh. Podle jednacího řádu, jímž se všichni řídíme, se o procedurálním návrhu, jak známo, hlasuje bez rozpravy. Z toho vyplývá, že nyní budeme hlasovat obvyklým způsobem. Nejdříve se vyjádří Senát, potom Poslanecká sněmovna.

Přece jenom bych poprosil pana poslance Koláře, aby svůj návrh ještě jednou zopakoval, aby všem zúčastněným, včetně těch, kdo diskutují, místo aby poslouchali, bylo jasné, o čem hlasují.

 

Poslanec Robert Kolář: Pane předsedající, zopakuji procedurální návrh, který zní: Hodlá se společná schůze obou komor hlasováním rozhodnout o žádosti poslance Sládka, aby mu bylo umožněno hlasování, a to mimo místo konání společné schůze obou komor?

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Nyní je návrh jasný a budeme hlasovat.

 

Prosím skrutátory, aby nejdříve zjistili počet členů Senátu a sdělili mi kvorum. Děkuji. V Senátu je přítomno 79 členů, kvorum je 40.

 

Takže věta panem poslancem Kolářem řečená, o níž budeme hlasovat, zazněla dvakrát.

Kdo souhlasí s tím, aby se tím Senát zabýval, ať zdvihne ruku. 7.

Kdo je proti? 38. Konstatuji, že Senát tento návrh neschválil.

 

Nyní se obrátím na Poslaneckou sněmovnu. Opět prosím o zjištění počtu zúčastněných. 196, kvorum 99.

 

Táži se, kdo z Poslanecké sněmovny souhlasí s tím, aby se naše společné zasedání zabývalo touto žádostí, ať zvedne ruku.

Upozorňuji všechny, že zákaz mobilu platí společným usnesením Senátu i Poslanecké sněmovny i v této zasedací místnosti. Prosím, abyste to velmi laskavě respektovali. 85. Kdo je proti? 61.

Kvorum v Poslanecké sněmovně bylo 99. Pro bylo 85, to znamená ani Poslanecká sněmovna tento návrh nepřijala.

 

Konstatuji tedy, že shodným usnesením obou sněmoven bylo rozhodnuto touto žádostí se nezabývat.

O slovo požádal pan poslanec Vik.

 

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, ve svém projevu dnes dopoledne jsem položil otázku: Může vůbec z dnešního zasedání parlamentu vzejít legitimní prezident republiky? Prezidentem republiky je zvolen totiž kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu všech senátorů. Vězněním dr. Sládka a znemožněním mu účastnit se dnešní volby prezidenta se však počet poslanců snižuje z 200 na 199. V této chvíli tedy můžeme o legitimitě volby hlavy státu s úspěchem pochybovat a budeme nuceni obrátit se v této věci na Ústavní soud.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi. Nyní prosím pana poslance Koláře, aby nás předtím, než vyhlásím vlastní tajnou volbu v prvním kole, seznámil pro jistotu ještě s některými podrobnostmi hlasovacího procesu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že bude vhodné, když ocituji body 9 a 10 čl. 2 "Volba prezidenta republiky" volebního řádu pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny.

Bod 9 čl. 2 "Volba prezidenta republiky" zní:

"Poslanec volí prezidenta republiky tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne písmenem x."

b) Nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů písmenem x.

Bod 10 zní:

"Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v předchozím bodu tohoto volebního řádu, bodu 9. Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku. Takový kandidát se však pro volbu nezapočítává."

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Velice děkuji panu poslanci Kolářovi.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, za chvíli přerušíme naše jednání. Sejdeme se ihned v přísálí Španělského sálu, z vašeho pohledu je to vpravo, kde budou vydávány hlasovací lístky. Na výdej hlasovacích lístků a na vlastní volbu je vyhrazeno 30 minut. Dalších 60 minut ponecháme volební komisi, aby její členové zpracovali výsledky tajného hlasování. Zde, v jednacím sále, se tedy sejdeme za 90 minut, a pokud mne moje hodinky neklamou, tak to znamená, že se sejdeme v 18.50 hodin. Prosím o dochvilnost. Přerušuji naše jednání.

 

(Schůze přerušena v 17.18 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP