Středa 13. března 1996

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, žádám, aby tento návrh byl podroben hlasování, protože mám opět pocit, že skáčeme z bodu programu a že zde není racionální vedení a že rozšiřujeme schůzi a ztrácíme čas. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně, pokud jste dávala dobře pozor, tak jsem se nedopustil toho, že bych měnil pořadí projednávání bodů bez hlasování. Můžete si to ověřit ve stenozáznamu. Samozřejmě, že jsem hodlal o této věci dát hlasovat, nedovolil bych si manipulovat schůzi v žádném případě.

Takže nejsou-li námitky, zahajuji hlasování č. 73 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby původní bod 54 byl projednáván právě teď. Kdo je proti? Hlasování skončilo.

71 pro, 1 proti, konstatuji, že jsme tuto změnu odsouhlasili a prosím, aby se slova ujal pan ministr Jindřich Vodička.

Ještě uvedu, že se jedná o

18.

Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce c. 105 o odstranění nucené práce, c. 108 o průkazech totožnosti námořníků, c. 132 o placené dovolené, č. 171 o noční práci, sněmovní tisk 2032, druhé čtení.

Pan ministr Jindřich Vodička tento návrh odůvodní.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Myslím, dámy a pánové, vážený pane předsedající, že to odůvodnění bude velice krátké, soustředím se pouze na doporučení sněmovně, aby ve druhém čtení schválila ratifikaci těchto úmluv Mezinárodní organizace práce.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Gerta Mazalová, která je pověřenou zpravodajkou tohoto výboru.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda České republiky předkládá této sněmovně návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací úmluv dle sněmovního tisku 2032, jedná se o úmluvu č. 105 o odstranění nucené práce, o úmluvu č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, o úmluvu č. 132 o placené dovolené a o úmluvu č. 171 o noční práci.

Tento návrh byl projednán naším výborem pro sociální politiku a zdravotnictví. Mohu říci, že byl naprosto jednomyslně přijat.

Přijetím těchto úmluv není nutno měnit žádné zákony či právní řád této republiky, naše právní normy jsou v plném souladu s těmito úmluvami. Proto se ztotožňuji s panem ministrem Vodičkou - výjimečně - a podávám návrh tohoto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí s vládním návrhem na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 a č. 171 o noční práci, 1990."

Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové.

K uvedenému návrhu otevírám rozpravu.

Rozprava končí, protože se nikdo nehlásí. Přikročíme k hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které přednesla paní poslankyně Gerta Mazalová. Počkáme, až si opatří náhradní kartu, není třeba tolik spěchat, hlasování trvá mnoho vteřin nebo sekund.

Zahájil jsem hlasování č. 74 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení? Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 71, nikdo proti.

Konstatuji, že jsme toto usnesení přijali.

Děkuji panu ministru Jindřichu Vodičkovi a paní poslankyni Gertě Mazalové.

Dámy a pánové, nyní je na pořadu projednávání

19.

Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2115) prvé čtení

Avizuji dopředu, že hodlám po skončení projednání tohoto bodu dát hlasovat o tom, že bychom návrh pana poslance Macha, který se týká téhož zákona, projednali vzápětí poté, co projednáme vládní návrh, který odůvodní pan místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, a pak že dám hlasovat o tom, abychom využili přítomnosti pana ministra Kočárníka a projednali všechny body, které má zde odůvodňovat, tzn. původní bod 31, 46, 47, 48. Jsou to smlouvy, nejedná se o návrhy zákonů.

Takže v tuto chvíli konstatuji, že jsme obdrželi tento vládní návrh jako sněmovní tisk 2115 a prosím, aby z pověření vlády tento návrh zdůvodnil pan ministr financí Ivan Kočárník.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak tento vládní návrh novely zákona o dani z příjmů, tak i předchozí návrh zákona, který před chviličkou odůvodňoval pan ministr Vodička, byly velmi bedlivě analyzovány a propočítávány na odhadech základních ekonomických parametrů pro rok 1997, aby neohrozily v žádném případě vyrovnanost rozpočtu.

Novela zákona o dani z příjmu tedy sleduje tři základní cíle.

Především snížení celkového daňového zatížení tak, jak je postupně uplatňujeme.

Dále pak eliminaci vlivu inflace na zdanění, tzn. u daně z příjmů fyzických osob, kde dochází vlivem inflace k přesunu do vyšších pásem, tento vládní návrh zajišťuje, aby zdanění stejného reálného příjmu, tzn. po očištění od inflace, v roce 1997 bylo menší nebo maximálně stejné, jako v roce 1993, kdy jsme začínali daňovou reformu. Je to obrovsky významná věc tím, že postupně valorizujeme odpočitatelnou položku od základu daně a současně se rozšiřují daňová pásma, čímž eliminujeme vliv inflace a poplatníkům zůstává vlastně víc disponibilních prostředků.

Konečně třetím základním cílem novely tohoto zákona je, aby v oblasti právnických osob - ale je to i v oblasti podnikání fyzických osob - zůstalo více disponibilních prostředků firmám, podnikatelům tak, aby mohli investovat, restrukturalizovat, přizpůsobovat se konkurenci apod.

Celkový dopad finanční není nevýznamný, naplno dopadne na rozpočet až v roce 1998, protože zejména zálohová daň u daně z příjmů právnických osob se projeví pouze částečně v roce 1997, tento celoroční dopad je asi 12,5 mld. korun, o které zůstanou poplatníkům - fyzickým osobám a poplatníkům právnickým osobám k dispozici jako více peněžních prostředků.

Chci současně upozornit a uklidnit sněmovnu, že tento návrh zajišťuje, aby příjmy jak státního, tak místních rozpočtů v roce 1997 rostly tempem zhruba okolo 10% při inflaci, kterou odhadujeme někde mezi 7,2 - 7,7%.

Čili je to návrh vyvážený a já vám doporučuji jej přijmout. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Ivanu Kočárníkovi. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen poslanec Stanislav Pěnička, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, nemám, co bych ke slovům pana ministra Kočárníka dodal, pouze opakuji to, že bych prosil, aby sněmovna přikázala tak jako v předchozím případě, všechny zákony týkající se daně z příjmů rozpočtovému výboru a ten je zodpovědně posoudí a předloží sněmovně do druhého čtení.

Zároveň žádám a navrhuji, aby byla tak, jako u návrhu poslance Maška, zkrácena lhůta i v tomto případě na 40 dní. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pěničkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nejsou, takže rozpravu končím.

Protože nebyl přednesen žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh zákona rozpočtovému výboru. Jiné návrhy nejsou.

V hlasování č. 75, které jsem právě zahájil, rozhodneme o přijetí tohoto usnesení.

Ptám se tedy, kdo souhlasí, abychom tento návrh přikázali rozpočtovému výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 70 pro, 5 proti. Toto usnesení jsme přijali.

Dalším bodem, který předkládám k hlasování, nicméně až poté, co na podnět některých z vás jsem vás odhlásil, a prosím o nové zaregistrování.

Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby lhůta určená k projednání byla zkrácena na 40 dní.

Zahájil jsem hlasování č. 76.

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 76 pro, 5 proti. Také tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministru Kočárníkovi a panu poslanci Pěničkovi.

Nyní hodlám přednést několik procedurálních návrhů týkajících se programu dnešní schůze.

Navrhuji, abychom nyní projednali bod, který se nazývá "Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů" a poté abychom projednali body, které odůvodní místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník. Abychom se lépe orientovali, přečtu čísla bodů. Jde o body 31, 46, 47 a 48; poté, co bychom projednali bod č. 28.

Doporučuji, abychom o tomto procedurálním návrhu hlasovali en bloc.

Zahájil jsem hlasování č. 77, kdy rozhodneme o tomto komplexním procedurálním návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 75 pro, 2 proti. Změnili jsme program podle návrhu, který jsem před chvilkou přednesl.

Nyní budeme projednávat

20.

Návrh poslance Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2075) - prvé čtení

Předložený návrh jsme obdrželi jako tisk 2075 a stanovisko vlády k němu jako sněmovní tisk 2075/1. Návrh uvede pan poslanec Karel Mach.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dovolil bych si v krátkosti odůvodnit návrh, který jsme obdrželi jako tisk 2075. Jedná se o vydání návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Domnívám se, že není potřeba příliš tento návrh zdůvodňovat. Týká se obecného problému, který je už částečně řešen v novele zákona o dani dědické a darovací. Jedná se o to meritum věci, že bude možno odečíst u poplatníků, kterými jsou zemědělská družstva, případně subjekty vzniklé na základě zákona č. 42 (transformační zákon) daňový odpis, v případě výdaje majetkových podílů, které byly blokovány po dobu sedmi let.

Jsem si vědom stanoviska vlády, které je pod číslem tisku 2075/1. Myslím si, že by bylo nejlepší, jak navrhoval pan poslanec Pěnička u předchozích zákonů, které se týkají téhož, aby byl přikázán rozpočtovému výboru a tam se obhájilo zda ano nebo nikoli tento zákon má být předložen.

Z těch důvodů, které jsou určitou snahou o řešení situace, která nastane v roce 1999 při vydání podílů právnickým osobám, které jsou účastníky transformace, nikoli však účastníky subjektů z transformace vzniklých, považuji to jako za snahu o řešení této věci.

Ještě jeden doplněk. Prosil bych také o zkrácení lhůty na 40 dnů, aby všechny ty zákony měly logiku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Machovi. Konstatuji, že organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Jana Třebického. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane místopředsedo, vážená sněmovno, nebudu dlouho hovořit, protože všechno řečeno bylo.

Doporučuji, aby v prvním čtení byl tento návrh přikázán rozpočtovému výboru. To je návrh první.

Návrh druhý je, aby byla zkrácena lhůta na 40 dnů.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Třebickému. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášek nemaje, rozpravu končím.

Protože nikdo nenavrhl ani zamítnutí ani vrácení navrhovateli, budeme se nyní věnovat hlasování o tom, kdo souhlasí s tím názorem organizačního výboru, který říká, že předložený návrh zákona by měl být přikázán rozpočtovému výboru.

Budeme tedy hlasovat o tomto usnesení:

"Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předložený návrh zákona k projednání rozpočtovému výboru."

Hlasování č. 78.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 86 pro, 3 proti. Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby lhůta pro projednání tohoto návrhu zákona byla zkrácena na 40 dnů.

Zahájil jsem hlasování č. 79.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 79 pro, 11 proti. Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Machovi a panu poslanci Třebickému.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

21.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu

Předložený vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2110. Z pověření vlády návrh odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Prosím ho, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, předkládám Poslanecké sněmovně ke schválení Dohodu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, která byla podepsána 8. ledna 1996 v Kuvajtu.

Tato Dohoda se v několika ustanoveních odchyluje od vzorové dohody o podpoře a ochraně investic a tato odchylka je způsobena v zásadě dvěma věcmi.

K té první patří skutečnost, že Kuvajt patří mezi nejvýznamnější vývozce kapitálu na světě. Ta druhá je, že vyváží kapitál, to jsou zejména peníze, kapitál, který vzniká z těžby ropy a vyváží tento kapitál prostřednictvím specializovaných svých institucí, které mohou mít i sídlo nikoliv v Kuvajtu, ale na území jiného státu.

Lze očekávat od této smlouvy, od jejího přijetí i zvýšení přílivu kapitálu do České republiky a jinak smlouva zakotvuje všechny záruky, které jsou obvykle poskytovány investorům obou smluvních stran, to znamená jak investorům z ČR, tak i investorům z Kuvajtu. Doporučuji, aby Poslanecké sněmovna vyslovila s touto smlouvou souhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Kočárníkovi. Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení pana poslance Jana Deckera. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, pan ministr Kočárník jakožto předkladatel prakticky řekl vše, co bych asi řekl já k této smlouvě. Jenom bych doplnil, že si myslím, že je velice důležité, abychom takovéto smlouvy podpořili, protože si myslím, že je potřeba, aby státy jako Kuvajt spolupracovaly s Českou republikou zejména v těchto oblastech, protože se nám nedostává příliš prostředků na některé věci, které bychom rádi měli.

Čili já doporučuji rovněž tak jako pan předkladatel, aby tato smlouva byla přijata a navrhuji a doporučuji, aby v prvním čtení byla smlouva, kterou se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, tisk 2110, určená zahraničnímu výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Deckerovi. Otevírám obecnou rozpravu. Rozpravu končím, nikdo se nepřihlásil, takže nemohl zaznít ani návrh na zamítnutí nebo vrácení a konstatuji, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený vládní návrh dohody zahraničnímu výboru ve shodě s názorem pana poslance Jana Deckera. Další názory nebo jiné návrhy nejsou, budeme tedy hlasovat o usnesení: Poslanecká sněmovna přikazuje po prvém čtení předložený vládní návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování č. 80 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: výsledek 77 pro, nikdo proti.

Paní a pánové, ta chvilka tiché debaty byla věnována námětu, který je pro přijetí této smlouvy téměř rozhodující a který se týká skutečnosti, že bychom měli hlasováním rozhodnout také o zkrácení projednání lhůty na 40 dnů. Já tento návrh beru za svůj a ptám se, zdali jsou námitky, abych o tom dal v hlasování č. 81 rozhodnout vám. Zdá se, že ty námitky nejsou, takže jsem zahájil hlasování č. 81 a ptám se, kdo se zkrácením lhůty souhlasí? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: 78 pro, 1 proti. Návrh na zkrácení byl přijat.

Dalším bodem je

22.

Vládní návrh, kterým se Předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995

Tento návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2029, jedná se o druhé čtení. Já prosím pana místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení tento návrh vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedající, pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem tady velmi podrobně odůvodňoval návrh této smlouvy v rámci prvního čtení, takže pro toto druhé čtení bych se omezil asi na dvě konstatování. To první konstatování je skutečnost, že máme sjednáno téměř 40 smluv o zamezení dvojího zdanění a že tyto smlouvy významným způsobem přispívají k rozvoji obchodu, ekonomické spolupráce mezi zeměmi. To druhé konstatování je skutečnost, že Švýcarsko bylo jednou z posledních zemí v Evropě, se kterou jsme tuto smlouvu neměli uzavřenu a že trvalo několik let, než se podařilo tuto smlouvu dojednat.

Proto vám doporučuji, aby tato smlouva byla v rámci druhého čtení přijata. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Kočárníkovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali rozpočtovému výboru, ten jej projednal a přijal usnesení, které jsme dostali jako sněmovní tisk 2029/1. Nyní prosím pověřeného zpravodaje výboru pana poslance Maryta, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Jiří Maryt: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal dne 24. ledna 1996 uvedenou smlouvu a přijal usnesení č. 569, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Marytovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a přikročíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu. Rozhodneme o osudu tohoto usnesení v hlasování č. 82.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 72 pro, nikdo proti, návrh byl přijat.

Dalším bodem je

23.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení Memorandum o porozumění mezi vládou ČR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995

Návrh je pod číslem 2067, připomínám, že se jedná o druhé čtení. Prosím místopředsedu vlády a ministra financí pana Ivana Kočárníka o odůvodnění tohoto návrhu.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, toto memorandum vychází ze snahy obou zemí o navázání spolupráce a především pomoci v oblasti boje proti podloudnictví, zvláště v souvislosti s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami. Dále pak toto memorandum obsahuje ustanovení o vzájemné pomoci při získávání potřebných dokladů, které jsou nezbytné pro celní řízení, zejména dokladů pro přesné stanovení celní hodnoty jakožto základu pro výpočet cla a daní.

Tato navrhovaná smluvní úprava je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a se závazky z jiných platných smluv, a proto vám doporučuji, aby byla v rámci druhého čtení přijata.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Ivanu Kočárníkovi. Předložený vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali rozpočtovému výboru, ten jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2067/l. Prosím nyní pověřeného zpravodaje výboru pana poslance Věnceslava Lukáše, aby předložené usnesení odůvodnil.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, rozpočtový výbor, kterému byl přikázán k projednání tento vládní návrh, dne 24. ledna 1996 tento návrh projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané dne 17. listopadu 1995, vyslovila souhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lukášovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, takže ji končím. Aby nezůstalo jen u tohoto konstatování, ohlašuji, že pan poslanec Grulich má náhradní kartu č. 1.

Nyní přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Zahájil jsem hlasování č. 83 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Dalším bodem je

24.

Vládní návrh Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987 (sněmovní tisk 2095) - druhé čtení

Prosím opět pana ministra Ivana Kočárníka, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený návrh.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přistup České republiky k těmto úmluvám přispěje zejména k řešení určité složité situace na silničních hraničních přechodech, která souvisí s trvalým nárůstem tranzitní kamionové přepravy přes území České republiky. Jedná se především o zkrácení čekacích dob zjednodušením celního řízení při přestupu dopravních prostředků přes státní hranice. Podstata celého zjednodušení spočívá v zavedení jednotného administrativního dokladu, který je povinně používán všemi smluvními stranami. Součástí pravidel tohoto společného tranzitního režimu je rovněž systém záruk za cla, daně a poplatky, které mohou v případě porušení tranzitního režimu jednotlivé smluvní strany těchto úmluv vyžadovat. Doporučuji vám, abyste přístup České republiky k této úmluvě přijali.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP