Středa 13. března 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji, kdo je pro přijetí těchto bodů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 40. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Tyto návrhy byly schváleny poměrem hlasů 86 pro, 3 proti.

Tím jsme rozhodli o všech pozměňovacích návrzích. Nyní bychom měli pravděpodobně hlasováním schválit ještě vaše doplňující legislativní drobné úpravy, které zazněly v třetím čtení.

Kdo je pro jejich přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 41. hlasování. Kdo je proti?

I tyto návrhy byly schváleny poměrem hlasů 91 pro, 2 proti.

A nyní budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Bude to závěrečné hlasování.

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii podle sněmovního tisku 1920, včetně schválených pozměňovacích návrhů."

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 42. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, 10 proti.

Děkuji panu poslanci Pavelovi a paní zpravodajce Röschové. Konstatuji, že jsme projednali další bod. Pan poslanec Pavela se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, já bych chtěl jednak jménem předkladatelů poděkovat sněmovně za přístup k tomuto zákonu, jednak bych vyjádřil velké poděkování vaším prostřednictvím paní poslankyni Röschové, že se omluvila za zdržení, které jsem zavinil já. Na mně tudíž bylo, abych se sněmovně omluvil, což dodatečně činím. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkujeme. Dámy a pánové, dalším bodem pořadu je

11.

Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - třetí čtení

Zahajuji tedy třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 1969/3 obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona. Prosím pana poslance Jiřího Drápelu a pověřeného zpravodaje výboru pana kolegu Koronthályho, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Dámy a pánové, prosím o klid, i pana ministra prosím, aby popřípadě přenesl své jednáni mimo sněmovnu. Děkuji.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Pan poslanec Koronthály se hlásí.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jedna malá připomínka k rozdaným pozměňovacím návrhům.

Objevila se v nich chyba, v prvním pozměňovacím návrhu je slovo "sebeupálením" což je omyl, má být - a tak to bylo i v usnesení výboru - pouze slovo "sebeupálení". Tedy bez toho písmene "m". Dospěli bychom jinak ke gramaticky vadné verzi. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, to je legislativní úprava.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu ke třetímu čtení končím. Chci se zeptat zástupce navrhovatele, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Pan poslanec Drápela se zříká, pan poslanec Koronthály vystoupí.

Poslanec Vladimír Koronthály: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, projednali jsme návrh zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, ke kterému máme celkem dva pozměňovací návrhy.

Jsem v poněkud obtížné situaci, poněvadž jako zpravodaj výboru vám mám doporučit schválení tohoto návrhu zákona, jakož i schválení těchto pozměňovacích návrhů. Ty pozměňovací návrhy jsou v pořádku, zákon sám o sobě bohužel má podle mého názoru jeden zásadní nedostatek, pro který vám jeho schválení nemohu doporučit. Je to § 6, podle kterého významné a památné dny České republiky jsou dny pracovními. Přitom v § 4 se mezi významnými dny uvádí např. druhá neděle v květnu Den matek. Jsem proti tomu, aby Den matek byl dnem pracovním.

Domnívám se tedy, že jakkoliv mohu souhlasit a doporučit jednotlivé pozměňovací návrhy, nemohu vám osobně sám za sebe doporučit schválení celého návrhu zákona.

To je vše, myslím, že můžeme přikročit k hlasování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, dámy a pánové, budeme nyní rozhodovat hlasováním o dvou pozměňovacích návrzích. V podstatě nemám možnost, pane kolego, vám udělit slovo v tomto okamžiku, prosím proto o pochopení.

Dovolím si vás odhlásit, požádat o novou registraci vzhledem k podstatně změněným počtům ve sněmovně.

V prvním hlasování rozhodneme o pozměňovacím návrhu, který máme ve sněmovním tisku 1969/3 na str. 2 pod bodem 1. S tou opravou, samozřejmě, bez písmene "m" ve druhém slově.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 43. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 90 pro, 3 proti.

Rozhodneme i o druhém návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 44. Kdo je proti?

Tento návrh byl také schválen poměrem hlasů 91 pro, 1 proti.

Dámy a pánové, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Sýkora, prosím.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal jménem poslaneckého klubu Českomoravské unie středu o třicetiminutovou přestávku k jednání klubů. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Rozumí se teď před závěrečným hlasováním. Ano. - (Poslanec Sýkora: Ano.) - Dobře.

Dámy a pánové, je 12 hodin 28 minut. Sejdeme se zde ve 14.00 hodin a budeme pokračovat závěrečným hlasováním o tomto bodu.

(Jednání přerušeno ve 12.28 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, je 14.00 hodin. Zvu vás všechny do jednací síně. Prosím, abyste se všichni znovu přihlásili. Jsme ve fázi, kdy máme hlasovat o celém návrhu zákona pana poslance Drápely a dalších.

Dámy a pánové, pokud do dvou minut nebudeme schopni začít, přeruším jednání do 15.30 hodin. (Hluk v sále.) Zdá se, že poslední moje poznámka spadla na půdu úrodnou.

Přednesu tedy návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslance Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 a schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 45.

Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování právě teď skončilo výsledkem 35 pro, 35 proti (bylo potřeba 43 hlasů). Návrh nezískal potřebnou většinu, tudíž konstatuji, že nebyl přijat.

Nyní přistoupíme k projednání bodu

12.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR c. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - třetí čtení

Jedná se o sněmovní tisk 1947, třetí čtení. Zahajuji tedy toto třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. (Už se tak stalo, děkuji.)

Sněmovní tisk 1947/4 obsahuje pozměňovací návrhy z druhého čtení návrhu zákona. Zpravodaji výborů ve druhém čtení byli za hospodářský výbor pan poslanec Vlastimil Vlček, za výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Josef Effenberger a za rozpočtový výbor pan poslanec Stanislav Pěnička.

Prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Vlastimila Vlčka, aby rovněž zaujal místo u stolku zpravodajů. (Mám informaci od pracovníků Kanceláře. že je seznámen s tím, že by se měl ujmout této povinnosti.)

Prosím, pan poslanec Josef Holub, předseda hospodářského výboru se hlásí o slovo.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, pokud je mi známo, tak se zpravodajové k tomuto tisku dohodli na tom, že pro třetí čtení bude zpravodajem pan poslanec Pěnička a tuto žádost dali na Kancelář pana předsedy Parlamentu. Takže já věřím, že tady došlo jenom k nějakému drobnému nedorozumění a že bude velmi rychle vyjasněno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já proti tomu nic nenamítám. Informaci jsem dostal tak, jak jsem ji sdělil veřejně a prosím tedy, aby ve smyslu sdělení předsedy hospodářského výboru pana poslance Holuba se zpravodajských povinností ujal pan poslanec Pěnička. Nicméně, nemyslím si, že by skutečnost, že žádný ze zpravodajů se neodhodlal zasednout na místo vedle pana ministra, zabránila skutečnosti, že bych mohl otevřít rozpravu. Takže otevírám rozpravu podle § 95 odst. 2 našeho jednacího řádu a konstatuji, že se do rozpravy jako první přihlásil pan poslanec Pavel Hirš.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, ve druhém čtení jsem přednesl pozměňovací návrh, neboť jsem využil otevření zákona o spotřební dani a dovolte mi, abych ve třetím čtení předložil legislativní úpravu tohoto pozměňovacího návrhu.

V § 2, mluvím o zákonu 587/1992 Sb., o spotřební dani, v § 2 písm. i) by se vypustila slova "podle zvláštního předpisu" a nahradila slovy "stanovené dle § 31 a)", tj. ten navržený. Dále navrhuji, aby se z písmene b) mého pozměňovacího návrhu vypustila poslední věta a ta se zařadila do § 2 jako nové písmeno j), které by znělo: "ročním výstavem piva veškeré vyrobené pivo v tomto roce vyskladněné".

A dále písm. d) - poslední část věty přeřadit do § 31 jako odst. 3, který by zněl: "Mladé pivo je polotovar, u kterého nebyl dokončen technologicky nutný proces dokvašení a zrání".

§ 31 a) zůstává stejný bez těchto dvou vět, to je tedy celý můj návrh jako legislativní úprava, kterou jsem předložil ve druhém čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hiršovi, prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, chtěl bych poprosit, aby bylo předtím, než bude hlasováno, nějakým způsobem rozhodnuto o tom, co jsem vznesl já ve druhém čtení, a sice aby se o tomto zákonu jednalo v duchu zprávy, kterou projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, protože hospodářský výbor přijal podobné usnesení, ale v trošku jiném duchu a bylo by tedy dobré pro toto hlasování rozhodnout, že se budeme jako základním řídit usnesením výboru, který jsem jmenoval. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi. Rozumím tomu tak, že by bylo asi nejvhodnější o tom hlasovat ihned. Protože došlo k určitému pohybu pánů poslanců a paní poslankyň, musím vás odhlásit a poprosit o novou registraci.

Poslanec Josef Holub: Jestli jsem způsobil komplikaci, tak bych to vysvětlil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezpůsobil jste komplikaci, stejně nikdo další do rozpravy přihlášen není, takže mohu rozpravu ke třetímu čtení ukončit v tuto chvíli a mohu dát hlasovat o návrhu pana poslance Josefa Holuba, abychom projednávali tento tisk ve smyslu usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. O tom rozhodneme jako o prvním a potom přistoupíme k hlasování o dalších návrzích.

Takže zahájil jsem hlasování č. 46. ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Holuba? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování č. 46 skončilo: 59 pro, 7 proti, návrh byl přijat.

Budeme hlasovat nyní o pozměňovacích návrzích tak, jak zazněly v průběhu druhého čtení. Povinností zpravodaje se ujme pan poslanec Pěnička.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych prosil, abyste si vzali ten materiál a sněmovní tisk 1947/4 a že bychom na straně 3 obrátili naši i vaši pozornost k písmenu b) a pod bodem 9 - já bych navrhoval jednu věc, aby písmeno b) a písmeno e), tj. bod 38 a 39, aby o těchto bodech bylo hlasováno společně, neboť spolu souvisejí. Čili písm. b) a e) bod 9 a u písm. e) bod 38 a 39, aby bylo hlasováno, pane předsedající, jako jeden návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Materiál, který jste zmiňoval, je tisk 1947/4? (Posl. Pěnička: Ano.) Dobře, takže dám hlasovat o návrhu zpravodaje poslance Stanislava Pěničky.

Zahájil jsem hlasování č. 47 a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: výsledek 78 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Dobře. Bod 10 a 11 na str. 6 - jsou to návrhy, které spolu opět souvisejí a prosím o společné hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou námitky, takže jsem zahájil hlasování č. 48 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: 69 pro, 2 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: A jsme u návrhu výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - str. 7 a bod 12, tam bych prosil o společné hlasování s bodem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 a 31. To je ten návrh kolegy Effenbergera.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Žádné námitky nejsou, takže jsem zahájil hlasování č. 49 a ptám se, kdo je pro tento komplexní návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo: 67 pro, 3 proti, návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Nyní budeme hlasovat o jednotlivých bodech. Jsme u bodu 13. na straně 7. K bodu 4 nebudu to číst, máte text před sebou. Pan ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 50. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 84 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: U bodu 14 došlo k jedné technické chybě. Druhý odstavec u číslovky 3 v závorce na závěr věty bych prosil doplnit poznámku s odkazem na 1 b) a ve čtyřce v prvním řádku uprostřed "paliva a maziva". uvedené v odstavci 1 a 2, došlo k technické chybě. Upřesňuji, pan ministr s tou čtrnáctkou souhlasí, já se ztotožňuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Podotýkám, že úpravy tohoto charakteru by měly zaznít ve třetím čtení. Nicméně respektuji, že bude pro čitelnost tohoto zákona lepší, když to uděláme takto. Zahájil jsem hlasování. Hlasování přerušuji, neboť se hlásí pan poslanec Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Drobný detail. Já jsem pana kolegu Pěničku pochopil tak, že 1 b) poznámka - to je v pořádku, ta je tam nutná, ta vypadla, avšak v odstavci čtvrtém je to v pořádku, tam má být odkaz na odstavec 1 a nemá tam být vsunuto "odst. 2". Já se moc omlouvám, ta věc je dosti spletitá.Toto je v pořádku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za upozornění. Nicméně v tuto chvíli prosím, aby se k tomu vyjádřil pan zpravodaj.

Poslanec Stanislav Pěnička: Já bych řekl, že dvojka, kterou jsem tam dal, byla na přání legislativního odboru. Prosím o vzájemnou konzultaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Effenberger to upřesní.

Poslanec Josef Effenberger: Po krátké konzultaci zůstává to, co jsem navrhl, tzn. nezměněný text s citací odst. 1 bez dalšího doplňování.

Poslanec Stanislav Pěnička: Můžeme dát hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: První upřesnění, které jste sdělil sněmovně, je součástí hlasování. To druhé již nikoliv. Rozumím tomu správně?

Poslanec Stanislav Pěnička: Ano.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 52, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 74 pro. 3 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Strana 8 bod 29 - pan ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování č. 53 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 83 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Bod 30 na str. 8 - pan ministr souhlasí, já též doporučuji ke schválení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 54 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 86 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Strana 9, bod 32 - pan ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 55 a ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem 82 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Bod 33 - pan ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 56. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 81 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Bod 34 - pan ministr souhlasí, já též. O bodu 34 musíme hlasovat zvlášť, hlasování o bodech 35 a 36 můžeme spojit. Nyní hlasujeme pouze o bodu 34.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování č. 57 se ptám, kdo s tímto návrhem souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 80 pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: prosím o společné hlasování u bodů 35 a 36, neboť spolu souvisejí. Pan ministr souhlasí, já též.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 58. Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 98 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Bod 37 - podle tohoto návrhu jsme hlasovali v předchozím hlasování.

Strana 10, písm. e), body 38 - 39, hlasovali jsme společně s bodem 9.

Jsme u písmene f), návrh poslance Pavla Hirše. Bylo o tom tady jednáno. Poslanecký návrh je upraven. Zeptal bych se pana ministra, jestli souhlasí. Ano, já též. Prosím o hlasování.

Místopředseda PSP Jan Kasal: V hlasování č. 59 se ptám, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 86 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Strana 11, písm. g) návrh poslance Recmana. Já si myslím, že to je až do předposlední věty v pořádku, ovšem je to příliš tvrdé opatření a myslím, že tento návrh koliduje s presumpcí neviny. Já osobně si myslím, že by tento návrh neměl být přijat. Pan ministr také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 60. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Recmana. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo výsledkem 10 pro, 67 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Stanislav Pěnička: Máme poslední bod. Písmeno h), návrh poslance Vlastimila Vlčka, bod 42. Pan ministr souhlasí, já též souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Rozhodneme o tom, v hlasování č. 61, které zahajuji.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo výsledkem 83 pro, 1 proti.

Tuším, že jsme vyčerpali všechny návrhy. Děkuji. Můžeme přistoupit k hlasování o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991; Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1947 a schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování č. 62 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Pro 93, proti 6. Návrh jsme přijali.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu poslanci Pěničkovi. Dámy a pánové, navrhuji, abychom nyní odsouhlasili změnu, která by zrychlila naše jednání a která by umožnila panu ministru Dlouhému, aby mohl plnit i jiné povinnosti, a sice doporučuji, abychom nyní projednali bod č. 44 a bod č. 45, což je návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, a vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou. O změně pořadu schůze rozhodneme bez rozpravy v hlasování č. 63.

Ptám se, kdo je pro, abychom vyhověli tomuto návrhu? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování č. 63 skončilo.

Pro 76, proti 1.

Konstatuji, že nyní se budeme věnovat bodu

13.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani

Je to sněmovní tisk 1997, druhé čtení. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh. Ostatní prosím o klid.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dne 22. února t. r. projednal zahraniční výbor Poslanecké sněmovny a doporučil ke schválení vládní návrh dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.

Chci zdůraznit, že Slovinsko je prvním státem, který využil možnost přistoupit ke Středoevropské dohodě o volném obchodu a stalo se tak od 1. ledna t. r. de facto pátým členem dohody. Republika Slovinsko splňuje podmínky pro přístup stanovené doplňkovou dohodou, tedy má parafovanou asociační dohodu se Středoevropskou unií a je členem Světové obchodní organizace.

Sjednání dohody o přístupu považujeme za významný krok k vytvoření příznivého obchodně-politického prostoru v regionu střední Evropy a za vhodný impuls pro zvýšení obchodu mezi smluvními stranami CEFTA.

Paní poslankyně, páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Dlouhému. Předložený vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali zahraničnímu výboru, který jej i projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1997/1. Prosím nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Otakara Vychodila, aby předložené usnesení uvedl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP