Středa 21. února 1996

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu, kterým se předkládá sněmovně k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná v Lisabonu dne 8. června 1995.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání tisk 1970 s tím, že bude před ratifikací smlouvy vládou předložen a Parlamentem České republiky projednán nový návrh státní energetické politiky s ohledem na její úzkou souvislost s předkládanou dohodou. K tomu musím podotknout dvě věci. Za prvé - formální - a to je vlastně omluva, protože teprve nyní jsem si uvědomil, že zde figuruje slovo "doporučuje k projednání", což samozřejmě mělo být "ke schválení". Co je psáno, to je dáno, ale myslím, že smysl tohoto doporučení je i tak zřejmý. Není v této chvíli co projednávat.

Pokud se týče doprovodného usnesení, výbor respektoval skutečnost, že je nutno pro úspěšnou realizaci na půdě České republiky - tedy realizaci tohoto dokumentu - připravit půdu a dopracovat některé důležité body a učinit důležité kroky, které dosud učiněny nebyly. Tyto kroky jsou nesporně součástí zmíněné energetické politiky, i když připouštím, že už z psychologického hlediska tento termín - "energetická politika" vyvolává trochu mrazení a obavy z nároků na podobné dílo.

Chtěl bych se zde zmínit zejména o důležitém předpokladu této Dohody, kterým je tzv. režim národního zacházení - není to zrovna šťastný překlad z angličtiny, ale je zaužívaný - který znamená nediskriminační přístup k cizím investorům. Jelikož na půdě naší republiky máme potíže v oboru energetiky s investory domácími, např. z poslední doby lze uvést některé sporné jevy nebo nepříznivé jevy okolo importu elektrické energie, spory mezi výrobcem elektrické energie, distribučními společnostmi apod., neujasněnosti v surovinové energetické základně nebo v jejím výhledu do budoucna a některé další záležitosti, domníváme se, že je zapotřebí tyto věci včas dopracovat a učinit to, co by učiněno býti mělo, aby náš integrační krok směrem do Evropy proběhl hladce a bez případných škod pro zájmy této republiky.

To jsem pokládal za nutné uvést na vysvětlenou. Ocenil bych, kdyby se k tomuto návrhu usnesení vyjádřil zejména hospodářský výbor, protože předpokládám, že obsah tohoto návrhu je srozumitelný a bude přijatelný. Otázka je, zda jej budeme formulovat v této jednoduché podobě, jak to navrhuje usnesení výboru. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi vzhledem k projednání ve dvou výborech navrhnout následující kompromis našeho usnesení. Usnesení by mělo tři body a znělo by:

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s Dohodou k energetické chartě podepsanou dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970;

II. žádá vládu České republiky o předložení zprávy, v níž budou v časových souvislostech specifikovány kroky, které je nutno učinit k plnému uvedení Dohody k energetické chartě do hospodářského života České republiky;

III. doporučuje vládě České republiky s ohledem na závazné termíny obsažené v Dohodě k energetické chartě zpracování požadované zprávy do 1. ledna 1997. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci panu Josefu Holubovi. Hlásí se pan poslanec Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Chci říci, že - a nyní samozřejmě musím mluvit za sebe, nikoliv za výbor - tato formulace podle mého názoru vystihuje to, co bylo předmětem úvodní stručné formulace. Je nutno připustit, že s ohledem na termín pro ratifikaci, kterým je červen tohoto roku, by požadavek na vládu, aby příslušný dokument zpracovala do tohoto termínu, nebyl zřejmě reálný, nehledě na to, že končí období a jsou zde volby atd. Za svou osobu bych se skutečně přimluvil za toto ani ne snad kompromisní, ale jinak formulované a časově asi šťastněji disponované znění, které přednesl pan kolega Holub.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Effenbergerovi. Rozpravu končím. Dámy a pánové, odhlásil jsem vás, takže vás prosím, abyste se znovu přihlásili. Nejsou-li námitky, nechám hlasovat o celém usneseni, jak ho přednesl pan poslanec Josef Holub dohromady. Námitky nejsou. Zahájil jsem hlasování č. 222.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 103 pro, 2 proti. Usneseni bylo přijato.

Děkuji panu ministrovi i oběma zpravodajům.

Můžeme přistoupit k projednání dalšího bodu, kterým je

CXVII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda o Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně - druhé čtení

Jedná se o sněmovní tisk 1983. O úvodní slovo opět žádám pověřeného člena vlády ministra průmyslu a obchodu pana Vladimíra Dlouhého.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dne 8. prosince 1995 Poslanecká sněmovna schválila při prvním čtení vládní návrh Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsané dne 11. září 1995 v Brně.

Po projednání tohoto dokumentu v zahraničním výboru a jeho doporučení předstupuji před vás z pověření vlády s doplněním některých skutečností k mému přednesu z 8. prosince loňského roku.

Cílem Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou je vytvoření oblasti volného obchodu nejpozději do roku 2001 s tím, že clo a netarifní překážky budou snižovány a odstraňovány postupně a ve stanovených etapách během přechodného období.

Rok 1995 potvrdil správnost obchodní politiky členských států Středoevropské dohody o volném obchodu. Předběžné údaje za rok 1995 ve srovnání s rokem 1994 indikují další poměrně výrazný nárůst obratu obchodu České republiky s Polskem a Maďarskem zhruba o necelých 40%, a to opět především v důsledku intenzivního přírůstku českého exportu do Polska, konkrétně o 67%.

V roce 1995 se zastavil též pokles zahraničně obchodní výměny se Slovenskem, který byl vyvolán rozpadem československé federace k 31. 12. 1992.

Za pozitivní mohu označit i vývoj obchodní bilance ve vztahu Česká republika - Polsko a Česká republika - Maďarsko, kde Česká republika v období tří let dosáhla kladného salda. Od 1. ledna 1996 se začal předběžně uplatňovat Dodatkový protokol č. 2 CEFTA, který zkracuje harmonogram snižování či úplného odstraňování cel u průmyslových výrobků o 1 rok a současně se začal provádět Dodatkový protokol č. 3, který prohlubuje liberalizaci zahraničně obchodní výměny zemědělskými a potravinářskými produkty a výrobky.

Dohoda je dalším významným krokem k vytvoření příznivého obchodně politického prostoru v regionu střední Evropy.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doplňková dohoda ke středoevropské dohodě o volném obchodu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Dlouhému a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Otakar Vychodil. Připomínám, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání tento tisk právě zahraničnímu výboru. Jeho usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1983/1.

Poslanec Otakar Vychodil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu. Na své 64. schůzi a po rozsáhlé diskusi přijal usnesení č. 601, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, sněmovní tisk 1983.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vychodilovi a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím.

Dovolte mi, abych vás opět odhlásil a poprosil o novou registraci a vzápětí dám hlasovat v hlasování č. 223, které jsem zahájil, o tom, kdo souhlasí s návrhem usnesení, které je součástí předloženého vládního návrhu.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 100 poslanců a poslankyň, nikdo proti. Přijali jsme toto usnesení.

Děkuji panu ministru a panu poslanci Vychodilovi. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, kterým je Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky - sněmovní tisk 1989.

Jedná se o třetí čtení. Ještě předtím, než začneme projednávat tento bod, vidím zdviženou ruku pana poslance Radima Špačka, takže mu uděluji slovo.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovoluji si předstoupit před sněmovnu s návrhem, který možná bude znít opovážlivě. Je to návrh na rozšíření dnešního pořadu o jeden bod. Dovolím si tento návrh krátce zdůvodnit.

Minulý týden tato sněmovna podle mého mínění velmi hladce a bez jakýchkoliv problémů projednala ve druhém čtení návrh pana kolegy Mandelíka na změnu zákona č. 524/1992 Sb., o auditorech. Věcně jde o to, že by se měla z tohoto zákona vypustit povinnost pro komoru auditorů připravit do dubna t. r. zkoušky, které by auditoři měli skládat.

Dovoluji si předložit tento návrh právě u vědomí toho, že jsem měl za to, že věcně ve sněmovně je s tímto návrhem naprostý souhlas. Pokud však budeme projednávat tento návrh až v březnu, bude komora nucena, byť i formálně, tyto zkoušky i nadále připravovat, protože jí tak ukládá dosavadní znění zákona.

Kdyby sněmovna přijala to, co právě navrhuji, a projednali jsme dnes ve třetím čtení tuto novelu, bylo by zcela jasné, že už není v zákoně tato nutnost připravovat zkoušky a odpadlo by tím v podstatě určité množství práce jak pro komoru, tak pro auditory a zvýšila by se tím určitá právní jistota pro tyto osoby.

Předkládám tento návrh opravdu velmi skromně. Samozřejmě, není to žádná manipulace. Předkládám ho pouze u vědomí toho, že tento návrh byl v minulém týdnu projednán bez sebemenších problémů a prošel zcela hladce. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Špačkovi. O jeho návrhu dám hlasovat bezprostředně.

Zahájil jsem hlasování č. 224 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem poslance Špačka na rozšíření programu schůze? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo s výsledkem 74 pro. 18 proti. Tento návrh byl přijat.

Domnívám se, že v návrhu pana poslance Špačka nezaznělo, na které místo v pořadu schůze tento návrh chce zařadit. Domnívám se, že nejprve projednáme už ohlášený bod, návrh poslanců Marka Bendy a dalších a přistoupíme k projednání bodu, který jsme právě do programu schůze zařadili.

Vracím se k návrhu poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené ve druhém čtení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1989/3.Tyto návrhy byly rozdány 15. února.

Nyní chci požádat zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Josefa Holuba, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou v souladu s § 95 odst. 2 otevírám. Hlásí se pan poslanec Jiří Vyvadil.

CXVIII.

Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky, podle sněmovního tisku 1989 - třetí čtení

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, dámy a pánové, jenom oznamuji, že pokud by se ukázalo, že tato sněmovna projeví vůli nepřijmout pozměňovací návrhy pana poslance Bendy, já svůj pozměňovací návrh beru zpět.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto oznámení. Zdá se, že se nikdo další nehlásí, takže rozpravu končím. O závěrečné slovo poprosím zástupce navrhovatelů pana poslance Marka Bendu.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, dámy a pánové, budu už velmi stručný. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Návrh č. 1 Miloše Skočovského samozřejmě nedoporučuji, neboť mění zásadním způsobem filozofii předloženého návrhu.

Dva návrhy č. 2 dr. Zeminy doporučuji. Jedná se vysloveně o technické věci, které jsme zjistili v průběhu projednání.

K dalším dvěma návrhům se nebudu vyjadřovat, protože jeden jsem podal já, tak by to nebylo korektní a druhý pan dr. Vyvadil navrhuje stáhnout. Jinak vás samozřejmě žádám, abyste tento zákon schválili. Myslím, že to bude pro dobro jak senátu, tak Malé Strany.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolil jsem si jako zpravodaj po dohodě s jednotlivými předkladateli upravit jenom drobně jejich návrhy, které zde zazněly při druhém čtení. Výsledek máte před sebou jako tisk 1989/3.

Obecně bych chtěl říci, že první pozměňovací návrh je trochu v kontradikci s § 1 navrhovaného zákona, ale nejlépe se myslím s celým problémem vypořádáme, když o návrhu budeme hlasovat. Ještě bych chtěl říci, že pozměňovací návrh č. 3, který vznesl poslanec Benda, vám nedoporučuji především z toho důvodu, že neprošel při projednávání v garančním hospodářském výboru.

Myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Jako první je návrh pana poslance Miloše Skočovského, který nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Protože vidím ve vašich rukou karty, znovu podstoupíme proceduru přihlašování.

Dámy a pánové, zahájil jsem hlasování, pořadové číslo 225.

Kdo souhlasí s návrhem poslance Miloše Skočovského? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 40, proti 76. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Josef Holub: Přistoupíme k hlasování o návrhu poslance Ondřeje Zeminy. Tento návrh doporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme hlasovat v hlasování č. 226. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem poslance Ondřeje Zeminy? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 108 pro, 14 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Josef Holub: Třetí je návrh pana poslance Bendy. Jak jsem avizoval, tento pozměňovací návrh vám nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 227 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 24 pro, proti 98. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Josef Holub: Jako čtvrtý je pozměňovací návrh pana poslance Jiřího Vyvadila, který avizoval, že v okamžiku, kdy neprojde návrh pana poslance Bendy, svůj návrh stáhne. Myslím si, že je potřeba o tomto hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bylo to v rozpravě, poslanec Benda má pravdu, myslím si, že není třeba hlasovat. Je-li někdo, kdo by si chtěl návrh poslance Vyvadila osvojit, mohl tak v podstatě učinit. Hlásí se pan poslanec Vladimír Koronthály s faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Koronthály: Já se moc omlouvám celé sněmovně, ale právě jsem dospěl k závěru, mám-li správné tisky v ruce, že jsme odhlasovali jeden pozměňovací návrh, který je špatně.

Návrh pana poslance Ondřeje Zeminy - v příloze 2 v bodě 3 se za číslovkou 135 čárka nahrazuje tečkou a ostatní text se vypouští. V příloze 2 v bodě 3 tisku 1989 žádná číslovka 135 není.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vystoupí pan poslanec Holub.

Poslanec Josef Holub: Chtěl bych upozornit na to, že existovala i příloha toho tisku a v této příloze je to, o čem se v pozměňovacím návrhu hovořilo, takže poprosil bych příště prostudovat všechny materiály, ne jen základní tisk.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Je tím věc vysvětlena? Zdá se, že ano.

Nyní nic nebrání tomu, abychom, protože jsme o všech pozměňovacích návrzích hlasovali, přistoupili k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu tedy návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky podle sněmovního tisku 1989, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování, pořadové číslo 228, a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 80 pro, 51 proti. Návrh byl přijat, zákon byl schválen.

Děkuji panu poslanci Bendovi, děkuji panu poslanci Holubovi.

Dámy a pánové, nyní přistoupíme k vyhlášení výsledků voleb. Prosím pana poslance Zemana, aby se ujal této povinnosti, a poté budeme projednávat návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon o auditorech.

Slyšme výsledky.

CXIV.

Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v proběhlých volbách bylo vydáno 131 hlasovacích lístků, odevzdáno 123 hlasovacích lístků, 8 neodevzdáno, platných 106. Pro poslance Jaromíra Kaluse bylo odevzdáno 57 hlasů, pro poslankyni Marii Stiborovou bylo odevzdáno 20 hlasů a pro poslance Radima Špačka bylo odevzdáno 29 hlasů. Vzhledem k potřebné výši 66 nikdo nebyl zvolen. Druhé kolo je připraveno. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zemanovi.

Dámy a pánové, záměr je takový, že druhé kolo voleb by proběhlo po projednání zákona, který jsme zařadili do pořadu dnešní schůze, a tím by zřejmě schůze mohla být uzavřena, nejsou-li námitky.

O slovo se hlásí místopředseda Jiří Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se omlouvám, je to jen technická informace, ale chtěl jsem využít toho okamžiku, kdy jsou tady všichni, protože by se mi těžko šířila tato informace sněmovnou po skončení schůze. Chtěl bych poprosit pana poslance Sourala, Kuchaře, Tomáše Ježka, Dostála, Němčíka, Tomáše Fejfara, Voláka, Libora Nováka, Zeminu a Bečváře, aby se sešli ihned po skončení schůze k 10minutové schůzce u mě v kanceláři. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Vlachovi.

Dámy a pánové, budeme tedy nyní projednávat

CXIX.

Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - třetí čtení

Prosím, aby se funkce zpravodaje ujal pan poslanec Jiří Vačkář, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Vidím, že došlo k mírnému nedorozumění. Povinností zpravodaje se ujme pan poslanec Jan Vraný.

Návrh zákona ve druhém čtení jsme projednali minulý týden. V rozpravě nezazněly pozměňovací návrhy, čili v tuto chvíli chci požádat o slovo pana poslance Jana Vraného a otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Vraný do rozpravy? Ano. Pan poslanec Vraný vystoupí v rozpravě.

Poslanec Jan Vraný: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové, jen malé upřesnění. V podstatě se jedná o dvě legislativně technické úpravy, které je potřeba učinit.

V názvu zákona je zapotřebí vypustit slova "ze dne 20. října 1992".

V čl. I část věty za dvojtečkou upravit: V § 39, odst. 1, se vypouštějí věta druhá, třetí a čtvrtá.

Dále považuji za nutné ještě sdělit: V čl. II nebylo stanoveno datum účinnosti zákona. Tím předpokládám, že se rozumí, že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. To je vše, co je potřebné sdělit k projednání zákona ve třetím čtení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, jedná se o legislativně technické návrhy, takže odpovídají charakteru třetího čtení. Žádné další přihlášky do rozpravy nejsou, takže přistoupíme k hlasování o celém zákonu. Pokusím se zformulovat usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, podle sněmovního tisku 1961.

Zahájil jsem hlasování č. 229.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 90, proti 11. Projednali jsme tedy tento bod. Děkuji panu poslanci Mandelíkovi a panu poslanci Vranému.

Nyní konstatuji, že je přesně 13.00 hodin. Podle zkušeností z minulého hlasování se zdá, že jsme schopni hlasování stihnout za dvacet minut.

Předpokládám, že ve 14.00 hodin budou vyhlášeny výsledky hlasování, a tím schůze skončí.

Přerušuji nyní do 14.00 hodin, kdy budou vyhlášeny výsledky hlasování.

(Schůze opět zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, pro naplnění celého pořadu 39. schůze zbývá dokončit jeden z bodů, a to je vyhlášení výsledků volby.

Prosím pana poslance Zemana, aby se tohoto úkolu zhostil.

CXIV.

Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové!

Výsledek druhého kola voleb:

počet vydaných hlasovacích lístků 118,

odevzdaných 105,

neodevzdaných 13,

platných 90,

Pro poslance Jaromíra Kaluse odevzdáno 70, pro poslance Radima Špačka 20. Zvolen poslanec Jaromír Kalus.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto oznámení. Panu poslanci Kalusovi blahopřeji a věřím, že bude tuto delegaci dobře řídit.

Dámy a pánové, končím 39. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nashledanou.

(Schůze skončila ve 14.05 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP