Středa 21. února 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pěničkovi a nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Effenberger.

Poslanec Josef Effenberger: Dámy a pánové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se tiskem 1947 zabýval dvakrát. Poprvé 22. listopadu, kdy přijal usnesení č. 308, kdy jednání přerušil a požádal předkladatele o doplnění některých údajů. To bylo v situaci, kdy záměr sledovaný touto novelou byl takříkajíc načasován na období roku 1995 a předpokládanou situaci, pokud se týče spotřebních daní, k 1.1. 1996.

Prakticky to znamenalo, že novela si klade za cíl precizovat některé již platné právní normy v oboru barvení a značkování topných olejů pro omezení daňových úniků a navíc zavedení povinnosti značkování bezolovnatých benzínů z téhož důvodu.

Než došlo k dalšímu projednávání, tj. o dva měsíce později, situace se výrazně změnila. Po 1. lednu 1996 se vyvinula situace v oblasti spotřebních daní jinak a došlo také k známému cenovému pohybu, který prakticky znamená, že navrhovaná úprava se stává nadbytečnou, ba spíše nežádoucí.

Druhá okolnost, která si zaslouží pozornosti, bylo projednání živnostenského zákona tímto parlamentem v listopadu minulého roku, kde tento zákon se změnil tak, že vlastně v nové verzi pokrývá ty cíle, které sledovala novela zákona 316.

Z těchto důvodů se při novém projednávání výbor rozhodl akceptovat tyto nové skutečnosti a vypustit z vládního návrhu komplexně všechny pasáže, které se týkají značkování bezolovnatých benzínů, dále vypustit v čl. II. pasáže, které se tykají změny nebo doplnění živnostenského zákona, a ponechal jen ty schválené body, které se týkají úpravy některých sankcí.

Toto jsem pokládal za nutné předeslat jako vysvětlení a nyní mi dovolte, abych přednesl vlastní návrh usnesení, tedy usnesení výboru a souhrn pozměňovacích návrhů:

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje sněmovně projednat tisk 1947 s těmito připomínkami:

1. Čl. I k bodu 3 (míněn je bod novely). Tento bod 3 vypustit.

2. K bodu 4. - úvodní větu změnit takto: "4. § 2, odst. 2, včetně poznámky 1 a) zní".

3. K bodu 5 a 6. Obsah bodů 5 a 6 se sloučí do jednoho bodu, jenž včetně úvodní věty zní: "§ 2 se doplňuje odst. 3 a 4, které včetně poznámky č. 1 b) znějí:.

4. Barvená a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.

5. Paliva a maziva uvedená v odst. 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžitému vyskladnění (pozn. 4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení (pozn. 1 b) příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu.

V případě neuskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu, přímý tranzit, oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu, přímý tranzit, příslušnému finančnímu úřadu.

Poznámka pod čarou 1 b) - zákon ČNR. č. 13/1993 Sb., (celní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Další návrh. Za čtvrté. K bodu 9. V § 3 vypustit písmeno g).

Za páté. K bodu 10. Bod 10 vypustit.

Za šesté. K bodu 11. Ve znění bodu 11 vypustit text: "uvedených v § 2 odst. 1".

Za sedmé. K bodu 12. Bod 12 vypustit.

Za osmé. K bodu 13. Ve znění bodu 13 vypustit slova: "uvedených v § 2 odst.1" a text v závorce.

Za deváté. K bodu 14. Bod 14 vypustit.

Za desáté. K bodu 16. Bod 16 vypustit.

Za jedenácté. K bodu 17. Bod 17 vypustit.

Za dvanácté. K bodu 19. Bod 19 zní: V § 5 odst. 3 se slova "(§ 2 odst.2) "nahrazují slovy" (§ 2 odst. 2 a 3)".

Za třinácté. K bodu 22. Ve znění bodu 22 se slova" (§ 2 odst. 3 a 4) "nahrazují slovy" (§ 2 odst. 2 a 3)".

Za čtrnácté. K bodu 23. Bod 23 zní: "23. § 6 písm. c) zní: c) Prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbín určených pro výrobu elektrické a tepelné energie".

Za patnácté. K bodu 24. Bod 24 vypustit.

Za šestnácté. Bod 25 zní:"25.§6 písm.d) zní:d) Přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla".

Za sedmnácté. K bodu 26. Bod 26 vypustit.

Za osmnácté. K bodu 29. K § 7 a) odst. 2 za slovy" Policie České republiky "se vkládají slova" v případě důvodného podezření".

Za devatenácté. K bodu 34. Bod 34 zní:" 34. § 10 odst.1 zní: 1) Státní orgán umožní fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně. Text poznámky č. 13 se vypouští".

Za dvacáté. K bodu 35. Bod 35 vypustit.

Za jednadvacáté. K bodu 36. Bod 36 zní: "36. V § 12 se za dosavadní odst. 1 vkládá nový odst. 1, který zní: "Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil". Dosavadní odst. 1 se označuje jako odst. 3.

Nyní čl. II.

Za dvacátédruhé. K bodu 1. Bod 1 vypustit.

Za dvacátétřetí. K bodu 2. Bod 2 se označí jako bod 1.

V příloze č. III se ve sloupci 3 u všech tří živností vypustí text.

Za dvacátéčtvrté. K bodu 3. Bod 3 vypustit.

Za dvacátépáté. Za dosavadní čl. II se zařadí nový čl. III, který zní: "Přechodná ustanovení k čl. II. Fyzické či právnické osoby provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do 9 měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek k provozování živnosti, a to do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

Dosavadní čl. III a IV se označí jako čl. IV a V.

To je všechno. (Jste jistě radostni společně se mnou, že jsem se čtením u konce.)

Ještě bych snad v této chvíli podotkl, že řadu pozměňovacích návrhů, které se vztahují právě o oněm bezolovnatým benzínům, je nutno pojmout jako návrh komplexní.

Některé tyto návrhy se bezprostředně dotýkají i textově tohoto pojmu, někde je ta souvislost skrytá; obrací pozornost k § 2 čl. I. Ujišťuji vás ale, a žádám o důvěru v té věci, že to skutečně všechno úzce souvisí a vytváří to křehkou stavbu, která by neměla být narušena.

Nevím, pane předsedající, jestli v této chvíli již mám ony body návrhu označit jako komplexní pro jednotné hlasování anebo tak učinit až při třetím čtení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že jste-li připraven, nic nebrání tomu, abyste to označil, protože pro přehlednost a pro projednávání pozměňovacích návrhů v klubech si myslím, že by to bylo docela užitečné.

Poslanec Josef Effenberger: Dobře. Prosím tedy o vaši pozornost. Kauzy bezolovnatých benzínů se týká (budu uvádět obojí číslování) bod 1, týká se bodu třetího. Dále je to náš bod 4, který se vztahuje k bodu devátému. Bod 5 vztahující se k bodu desátému. Bod 6 patří k bodu jedenáctému. Bod 7 k bodu dvanáctému. Bod 8 k bodu třináctému. Bod 9 k bodu čtrnáctému. Bod 10 k bodu šestnáctému. Bod 11 k bodu sedmnáctému.

Bod 12. k bodu 19., bod 13. k bodu 22., bod 14. k bodu 23., bod 15. k bodu 24., bod 16. k bodu 25. a bod 17. k bodu 26., posléze bod 20. k bodu 35.

Toto je komplex návrhů, které se vztahují ke kauze bezolovnatých benzinů a je skutečně záhodno o nich hlasovat současně.

Jinak děkuji za pozornost. Omlouvám se, že jsem vyčerpal vaši trpělivost, ale nebylo zbytí, není možné ani postupovat jinak, i když máte text k dispozici. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Effenbergerovi. K předloženému návrhu zákona otevírám rozpravu, nejdříve její obecnou část. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže končím obecnou rozpravu.

Budeme se věnovat další části druhého čtení, to znamená podrobné rozpravě. Jsou přihlášeni tito pánové: pan poslanec Hirš, Recman a Vlastimil Vlček. Prosím, aby se v tomto pořadí ujali slova. Pan poslanec Hirš jako první.

Poslanec Pavel Hirš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, Ústavní soud svým nálezem č. 265/1995 Sb., zrušil pravomoc Ministerstva zemědělství upravit vyhláškou právní a ekonomickou nezávislost malých pivovarů a současně i příslušnou vyhlášku č. 11/1995 Sb. Současný stav tedy znamená, že malým nezávislým pivovarem může být od 1. ledna 1996 i osoba právně a ekonomicky závislá na výrobci, který není malým pivovarem, a je otevřena cesta k tomu, aby pomocí organizačních a majetkových změn dosáhli i velcí výrobci nižší spotřební daně. Tento stav je nutno upravit na základě nálezu Ústavního soudu tím, že se podmínky právní a ekonomické nezávislosti vloží do zákona.

Následující pozměňovací návrh tento problém řeší tak, že se téměř celý text zrušené vyhlášky vkládá do zákona o spotřební dani. Rozpočtový výbor přijal usnesení č. 581 z 6. 2. 1996 k předloženému návrhu novely. Je to tisk 1947/2. Bude-li přijat návrh rozpočtového výboru, kterým se mimo jiné vkládá nový čl. 3 za čl. 2, pak do tohoto nového čl. 3 navrhuji vložit následující blok bez uvedení čísla. Nebude-li přijat návrh rozpočtového výboru, pak navrhuji toto: za čl. 2 se vkládá čl. 3 a dosavadní čl. 3 a 4 se označí jako 4 a 5.

Znění pozměňovacího návrhu: Za dosavadní § 31 se vkládá nový § 31 a), který včetně poznámek pod čarou zní:

"§ 31 a) Malým nezávislým pivovarem je osoba, která formou podnikání - odrážka jedna - vyrábí pivo a splňuje tyto podmínky:

a) účast jiných subjektů, které podnikají ve výrobě piva a sladu je možná v případě, že jejich celkový podíl na čistém obchodním jmění - odrážka dvě - nebo hlasovacích právech není vyšší než 20%,

b) výroba známkového piva v licenci - odrážka tři nepřekročí 49% jeho výstavu v kalendářním roce, kterým je veškeré vyrobené pivo v tomto roce vyskladněné,

c) provozní prostory podzemní i nadzemní nejsou technologicky ani jinak propojeny s provozními prostorami jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, která vyrábí pivo. Jestliže jedna právnická nebo fyzická osoba vlastní více pivovarů a jejich společný výstav v kalendářním roce nepřevýší 200 tisíc hektolitrů, považují se tyto pivovary za jeden malý nezávislý pivovar.

d) mladinu (§ 31) a mladé pivo může nakoupit v objemu nejvýše do 10% svého výstavu piva za kalendářní rok. Mladým pivem se rozumí polotovar, u kterého nebyl dokončen technologicky nutný proces dokvašení a zrání.

Poznámky pod čarou:

1) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2) § 6 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

3) § 14 zákona č 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, a § 17 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách".

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hiršovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Recman a připraví se pan poslanec Vlček.

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, pane předsedo, vážená sněmovno, chtěl bych se vyjádřit k čl. I předložené novely zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, tisk 1947. Moje připomínka se dotýká § 2 výše zmíněného zákona.

Mám poznatky i z úseku finančních zpráv, že tento § 2 zákona č. 136/1994 Sb., je jednou z nejproblémovějších částí zákona. Z jeho současné a novelou navrhované dikce vyplývá, která paliva a maziva musí být obarvena a označena. Místo názvoslovného označení je zde uvedeno, že se jedná o střední a plynové oleje, mající tyto vlastnosti a je zde uveden počátek destilace, hustota, viskozita při různých stupních Celsia, přičemž splněny musí být alespoň dvě ze tří uvedených vlastností apod. Toto technologické vymezení vycházející z názvosloví palivářských rafinerií je v praxi jen velmi obtížně zjistitelné a poněkud zavádějící. Největším problémem takto označených uhlovodíkových produktů je, že se názvosloví zcela rozcházejí se zákonem č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, a s názvoslovím celního sazebníku. Jinými slovy každá z těchto tří právních norem používá zcela odlišné názvy pro vyjádření shodných produktů, přičemž všechny tři právní normy na sebe úzce navazují. Mám na mysli zejména otázku dovozu, daňového zatížení, kontroly podle zákona č. 136/1994 Sb.

Pro potřeby odstranění daňových úniků na lehkých topných olejích se jako nejvýhodnější jeví podle mého názoru sjednotit názvosloví podle celního sazebníku. Chtěl bych se předkladatele pana ministra Dlouhého zeptat, proč se pro vymezení uhlovodíkových paliv a maziv, která se váží ke zmíněnému § 2 zákona, nepoužil celní sazebník a proč se zvolila tato metoda, která stanovuje pouze vlastnosti uhlovodíkových paliv a maziv.

Dále bych doporučil nové znění ustanovení § 10 odst. 1. Rovněž toto mé znění se váže i k bodu 19. usnesení č. 316 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 24. ledna 1996 - je to sněmovní tisk 1947/3. Doporučuji, aby § 10 odst. 1 zněl takto:

"1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 20 000 Kč. Státní orgán tuto pokutu neuloží v případě, že fyzická osoba prokáže, že k porušení stanovených povinností došlo neúmyslně. Pokutu lze uložit i opakovaně." Konec textu.

V původně navrhovaném znění měl kontrolní orgán možnost uložit pokutu do výše 2 000 Kč za předpokladu, že prokáže fyzické osobě úmysl porušit stanovené povinnosti. Prokazování úmyslu je v těchto případech velmi problematické a pokud byl úmysl použít lehké topné oleje jako pohonnou hmotu prokázán, pak sankce do výše uvedené hodnoty 2 000 Kč je sankcí zcela zanedbatelnou.

Podle mých informací v podstatě nepokryje ani 30% nákladů spojených s uložením pokuty. Zmíněné ustanovení zákona má samozřejmě značný vliv již od 1. ledna 1996, kdy nejen plátci spotřební daně, ale rovněž fyzické osoby nepodnikatelé mohli uplatnit nárok na vrácení spotřební daně z lehkého topného oleje, který byl použit k topným účelům, samozřejmě i s těmi problémy a nedostatky, které dnes odstraňujeme touto novelou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Recmanovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vlček. Oznamuji, že pan poslanec Štěrba má náhradní kartu č. 13.

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, po konzultaci s pracovníky ministerstva průmyslu a obchodu navrhuji v čl. IV, resp. V, tedy v posledním článku, který se týká účinnosti, následující znění: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení." Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi a rozpravu končím, protože nemám žádné další přihlášky. Ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit v závěrečném slově, příp. reagovat na otázku, která zde zazněla v průběhu rozpravy?

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jen krátce se vyjádřit především k tomu, že se může zdát, že jsou zde rozsáhlé pozměňovací návrhy. Dokonce nevím, jestli se sluší žertovat na půdě parlamentu, ale ty úpravy jsou takové, že si jen musíme dát pozor, aby se nám nestalo, že navrhneme barvení a značkování mladých piv. Předpokládám, že to asi není cíl našeho snažení.

Chtěl bych se vyjádřit především k těm dvěma pozměňovacím návrhům, tak jak byly uvedeny. Chtěl bych podpořit jejich komplexnost. Na základě změněných podmínek, na základě změn některých jiných zákonů projednaných v listopadu a v prosinci na půdě tohoto parlamentu, i na základě diskuse, která proběhla ve výborech, přijímám a podporuji navrhované změny, ale pouze zdůrazňuji, že tyto změny, jak zaznělo již ve vystoupení pana poslance Effenbergera a dalších, mají komplexní a vzájemně provázaný charakter. Proto doporučuji, aby velká pozornost byla věnována právě této provázanosti, abychom schválili konsistentní normu.

Co se týče pozměňovacích návrhů, které zazněly v souvislosti s novelou zákona o spotřební dani, myslím, že je dobré využít příležitosti, kterou máme. Je to celá řada kroků, které podporují především podmínky podnikání především drobných a středních podnikatelů.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k otázce pana poslance Recmana na vazbu terminologie v této novele a v celním zákoníku. Podle diskusí, které jsme měli s Generálním ředitelstvím cel i s dalšími, celní sazebník nepoužívá zcela přesnou terminologii a vymezení je dáno přesnými hodnotami fyzikálních dat a fyzikálních vlastností jednotlivých materiálů tak, aby to bylo skutečně jednoznačné. Z tohoto důvodu - a bylo to již v připomínkovém řízení ještě před schválením návrhu novely ve vládě - se přikláníme (a prosím, aby to bylo respektováno) k tomu návrhu, který je uveden v této novele. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi za jeho slova. Myslím, že nic nebrání tomu, abych prohlásil druhé čtení za ukončené. Řádný návrh na zamítnutí či vrácení nezazněl, takže konstatuji, že jsme projednali tento zákon ve druhém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji všem třem zpravodajům.

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

CXVI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení

O úvodní slovo žádám pověřeného člena vlády ministra průmyslu a obchodu pana Vladimíra Dlouhého.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, po projednání v hospodářském výboru a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí je předkládán ke druhému čtení Poslanecké sněmovně dokument, který svojí podstatou začal a zřejmě po dlouhou dobu bude určovat prostředí a zahraničně obchodní vztahy pro českou energetiku.

Uvědomění si této skutečnosti odeznělo v obou výborech a stalo se důvodem pro doporučení druhého z výborů spojit v budoucnosti projednávání novely tohoto dokumentu, tzv. doplňkové dohody, s předcházejícím projednáním některých aspektů energetické politiky České republiky Poslaneckou sněmovnou, orientovaným především na ty kroky, které - a přiznávám, že to nejsou kroky, které by přicházely v úvahu okamžitě - v následujících letech bude muset energetická politika České republiky respektovat a zavádět.

Nechci zaměnit rozpravu o dohodě k energetické chartě za rozpravu o energetické politice ČR, nicméně mohu vás informovat, že ministerstvo průmyslu a obchodu již zpracovalo a meziresortně projednalo materiál nazvaný "Energetická politika ČR a komentář k ní". Podle výsledků hodnocení uplynulého období nebo změn vnějších podmínek je příslušným způsobem každoročně novelizována a může být tedy vládní cestou Poslanecké sněmovně předložena.

Zůstanu-li však u Dohody k energetické chartě, pak konstatuji, že v obou výborech s ní byl vysloven souhlas, i když se diskuse nevyhnula řadě citlivých otázek. Za podstatné považuji, že za prvé ratifikací dohody a jejím vstupem v platnost nejsou vyvolány žádné bezprostřední změny legislativních předpisů České republiky, a za druhé provádění dohody nebude vyžadovat žádné dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

Zdůraznit bych chtěl souvislost projednávané dohody jak s naším členstvím v OECD, tak i naší žádostí o získání členství v Evropské unii. Principy a zásady, na kterých je Dohoda k energetické chartě postavena, jsou velice blízké principům, kterými se řídí spolupráce v těchto hospodářských či politických integračních seskupeních.

Určujícím pro jednání ve výborech i pro vaše rozhodnutí je fakt, že čl. 46 Dohody k energetické chartě nedovoluje uplatnit k ní výhrady.

Závěrem vám proto doporučuji, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, abyste vyslovili souhlas s předloženou dohodou, aby mohla být následně ratifikována panem prezidentem. Pro ratifikaci není stanoven pevný termín, očekává se však, že většina států bude dohodu ratifikovat v prvním pololetí t. r. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Vladimíru Dlouhému a prosím, aby se slova ujali zpravodajové téch výborů, které měly tento návrh přikázaný, tedy výboru hospodářského - usnesení výboru hospodářského bylo rozdáno pod číslem 1970/1 a usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je č. 1970/2. Prosím nyní zpravodaje těchto výborů pana poslance Holuba a poté pana poslance Effenbergera, aby postupně vystoupili.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, hospodářský výbor projednal tisk 1970 dne 18. ledna t. r. a přijal k němu usnesení č. 485, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 1970. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi a nyní prosím o slovo pana poslance Effenbergera.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP