Středa 21. února 1996

8. den schůze (21. února 1996)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka a 174 poslanců.

Za vládu České republiky: ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý.

(Schůze zahájena v 11.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, všechny vás vítám na jednání 39. schůze. Jednáme již osmy den. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikační kartou. Zatím mi není známo, že by měl někdo náhradní kartu. Jsou tací, ale zatím ještě nedošlo k tomu, že by obdrželi náhradní karty, takže teprve v průběhu dopoledne toto oznámení budu moci učinit.

K projednání nám zbývají tyto body:

Návrh na volbu vedoucího delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Bod č. 56 schváleného pořadu - sněmovní tisk 2018, jehož projednávání jsme přerušili. Jedná se o návrh zákona o státním jazyce.

Dále body č. 84, 101 a 102. Jedná se o sněmovní tisky 1947, 1970 a 1983.

A konečně bod č. 114, tedy sněmovní tisk 1989.

Dámy a pánové, chápu, že výčet bodů, které nám zbývají k projednání, není zábava, přesto bych vás rád poprosil, abyste věnovali i těmto věcem náležitou pozornost.

Budeme se tedy zabývat bodem

CXIV.

Návrh na volbu vedoucího Stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Žádám, aby úvodní slovo k tomuto bodu přednesl místopředseda volební komise Poslanecké sněmovny pan poslanec Eduard Zeman a informoval nás o návrzích a ve smyslu volebního řádu v zastoupení předsedy komise volbu dále řídil.

Dámy a pánové, byl bych velmi rád, kdyby jednání koaliční i další probíhala mimo místnost sněmovny.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, volební komise v řádném termínu převzala přihlášky tří kandidátů, u kterých byly splněny všechny náležitosti. Jedná se o návrh klubu ODS, který navrhuje pana poslance Jaromíra Kaluse, klubu ODA, který navrhuje pana poslance Radima Špačka a klubu Levého bloku, který navrhuje kolegyni Marii Stiborovou.

Volba bude probíhat z těchto tří, kteří byli řádně převzati volební komisí. Vzhledem k tomu, že volební řád proceduru této volby nijak neupravuje, je nutno postupovat ve smyslu § 50 a § 75, kdy sněmovna se musí rozhodnout, jakou formu volby zvolí. Jsou v zásadě dvě možnosti a dávám tedy návrh, aby za prvé volba proběhla aklamací. Za druhé - pokud sněmovna tuto možnost neschválí, je připravena tajná volba.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Navrhl jste aklamací, čili o tomto návrhu dám hlasovat. Věřím, že jste se všichni přihlásili.

Dámy a pánové, ještě než přistoupíme k hlasování, mám milou povinnost přivítat mezi námi milé hosty, členy delegace zahraničního výboru polského Sejmu, v jejímž čele je předseda zahraničního výboru pan profesor Broniszlav Geremeck. Srdečně vítáme, přátelé. (Potlesk.)

Pan poslanec Tollner má náhradní kartu č. 5, pan poslanec

Hába náhradní kartu č. 4, pan poslanec Decker náhradní kartu č. 2, pan poslanec Špaček náhradní kartu č. 1.

Návrh pana poslance Eduarda Zemana zněl na to, aby volby probíhaly aklamací. Věřím, že jste všichni přihlášeni a dám v hlasování, které má pořadové číslo 220 a které jsem zahájil, hlasovat o návrhu pana poslance Zemana.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 45 pro, 37 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Eduard Zeman: Pane předsedající, v tom případě tedy přichází automaticky v úvahu pouze druhá možnost, že volby budou tajné. Hlasovací lístky jsou připraveny. Chtěl bych upozornit kolegyně a kolegy, že vzhledem k tomu, že zasedá v místnosti, kde se obvykle volí, jakási atomová rada, budou volby připraveny tam, kde se vychází na terasu. Jsou tam připraveny paravany, volby lze odstartovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to místnost 108 C. Dámy a pánové, je 11.08 hodin, volby jsou připraveny, takže mohou začít bezprostředně. Budeme pokračovat v 11.25 hodin.

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 11.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat projednáváním dalšího bodu. Jedná se o

LXXIV.

Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení

Tento návrh jsme začali projednávat ve středu 14. února. Vyslechli jsme odůvodnění zástupce navrhovatelů poslance Jiřího Hájka i zpravodaje Jaroslava Sourala. Poté jsme vedli obecnou rozpravu, kterou jsme přerušili do doby, než bude rozdán písemný překlad vystoupení poslance Viktora Dobala. Překlad vám byl rozdán minulý týden ve středu večer.

Prosím zástupce navrhovatelů poslance Jiřího Hájka a zpravodaje poslance Jaroslava Sourala, aby zaujali místo u stolku zpravodajů a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Protože se nikdo do rozpravy nehlásí, konstatuji, že rozpravu končím a protože zazněl návrh na zamítnutí, budeme hlasovat o návrhu, který v rozpravě zazněl.

Všechny vás odhlásím a poprosím o novou registraci. Pan poslanec Čapek má náhradní kartu č. 10, poslanec Martin Syka má náhradní kartu č. 11, poslanec Kuba má náhradní kartu č. 6. (Velký hluk v sále.) Dámy a pánové, nerad, ale zřejmě budu žádat jednotlivé poslance jmenovitě, aby zachovali určitou ohleduplnost ke kolegům.

Tedy v hlasování č. 221 rozhodneme o návrhu pana poslance Viktora Dobala, a sice že Poslanecká sněmovna zamítá předložený návrh. Zahájil jsem hlasování č. 221.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro 73, proti 21. Konstatuji, že jsme přijali usnesení, kterým jsme zamítli návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších.

Nyní se budeme zabývat

CXV.

Vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1991 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení

O úvodní slovo žádám pověřeného člena vlády, ale pan ministr Dlouhý nám mobilním telefonem sdělil, že se intenzívně pokouší dostat do budovy Poslanecké sněmovny, takže musíme chvilku vyčkat. Nic jiného nám nezbývá.

Pan poslanec Štambera má náhradní kartu č. 12, pan poslanec Opatřil má náhradní kartu č. 8. Připomínám, že zpravodaji výborů jsou Vlastimil Vlček, Stanislav Pěnička a Josef Effenberger. Věřím, že tito pánové budou přítomni, když přijde řada na zprávy zpravodajů.

Vítám pana ministra Vladimíra Dlouhého a prosím, aby se ujal úvodního slova k zákonu o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi ve druhém čtení uvést vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, a opatřeních s tím souvisejících.

Podrobné odůvodnění vládního návrhu předložené novely zákona provedl v prvním čtení z pověření vlády a vzhledem k mé nemoci v té době ministr financí pan Ivan Kočárník.

Krátce se pouze zmíním o základní filozofii návrhu novely, protože se domnívám, že pro usnesení přijatá poslaneckými výbory, o nichž budou následně zpravodajové hovořit, je snad vhodné a pracovně vstřícné tuto filozofii připomenout. Neméně důležitá je skutečnost, že od prvého čtení dne 3. listopadu loňského roku došlo v daňové oblasti k některým změnám, jež mohou mít vliv na projednávaný návrh novely a jež se také odrážejí v usneseních a připomínkách poslaneckých výborů předložených k dnešnímu projednávání.

Vládní návrh obsahuje řešení dvou okruhů projednávané problematiky. Prvním je precizování již platné právní normy týkající se barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv. Považuji tuto část problematiky nadále za velmi důležitou, potřebnou a i přes pozitivní výsledky dosažené v ochraně státu před daňovými úniky v této oblasti je stále aktuální tuto ochranu zdokonalovat. Proto vládní návrh novely obsahuje přesnější vymezení paliv a maziv, které se musí barvit a značkovat, a naopak těch, u kterých by barvení bylo na závadu, a tedy které se nesmí barvit a značkovat.

Upravují se podmínky vývozu, postavení Policie České republiky a dochází k některým dalším zpřesněním.

Druhým okruhem problematiky je část novely, která se zabývá značkováním bezolovnatých benzinů. Tato oblast byla a stále je velmi diskutovaná. Je také větší částí obsahu připomínek poslaneckých výborů, které novelu zákona projednávaly. Důvod jejího zařazení do novely zákona byl přednesen v úvodním slově prvého čtení. Připomenu jen, že cílem bylo omezení daňových úniků vznikajících ze zneužívání rozdílnosti výše spotřební dané, resp. cen mezi bezolovnatými a olovnatými druhy benzinu. Promítnuto do novely zákona to pak znamená stanovení povinnosti značkování bezolovnatých benzinů, určení okruhu jejich užívání, zákaz jejich mísení a další doprovodná opatření.

Úvodem jsem však zmínil časové rozpětí, které nastalo v září 1995, tedy od doby předložení vládního návrhu novely až do dnešního jejího druhého čtení. V té době došlo u benzinů k 1. lednu ke sjednocení jejich spotřební daně a tím současně k eliminování nejrozsáhlejšího zdroje možných daňových úniků. Tato skutečnost byla reflektována v diskusi v hospodářském výboru a ve výboru pro hospodářskou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Závěry těchto výborů dávají ke zvážení připomínky týkající se omezení nebo vypuštění části návrhu novely zákona zabývající se značkováním benzinu.

Krátkou poznámkou chci rovněž reagovat na usnesení přijaté rozpočtovým výborem k tomuto materiálu. Rovněž tento výbor doporučuje sněmovně vládní návrh novely projednat a schválit. Zaměření pozměňujících připomínek je poněkud odlišné od základního tématu novely zákona a změny se týkají zákona 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Je potřeba však zvážit návrh znění v poslední větě bodu 14 usnesení, který se týká navrhované novely § 22 zákona o spotřebních daních a spočívá v odstranění dosud uznávaného daňového rozdílu mezi primárními a ostatními ropnými destiláty. Přijetím návrhu v této podobě by došlo např. k nepřiměřenému cenovému zatížení vakuových zbytků upravovaných na těžké topné oleje a tento produkt by byl diskriminován proti srovnatelnému mazutu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučující usnesení výboru k projednání a schválení návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou, které vám bylo předloženo, je podle mého názoru vyjádřením a uznáním důležitosti této problematiky a vyjadřuji přesvědčení, že vaše případné pozměňující návrhy tuto důležitost podpoří. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Dlouhému.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1947/1. Předložený vládní návrh navíc projednaly ještě rozpočtový výbor a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. I jejich usnesení byla rozdána, a sice jako sněmovní tisky 1947/2 a 1947/3. Žádám nyní zpravodaje těchto výborů, aby se ujali slova. Jako první vystoupí pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, hospodářský výbor projednal už v listopadu předložený návrh a přijal k němu usnesení č. 480. Nebudu vás podrobně seznamovat se zněním tohoto usnesení a jen vás upozorním na skutečnost, že usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí plně kopíruje to, co usnesl náš výbor. Prosím, aby se sněmovna ve třetím čtení zabývala zákonem ve znění, které vzešlo z výboru pro životní prostředí a z rozpočtového výboru. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Holubovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Stanislav Pěnička.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru, který se váže k zákonu ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. Jsou to pozměňovací návrhy, které se sice nevážou přímo k tomuto vládnímu návrhu, ale do tohoto zákona je nutné tyto návrhy zabudovat.

Týká se to především toho pohledu, že od doby, kdy jsme novelizovali zákon o spotřebních daních, se ukázala celá řada nedostatků, které stěžují práci jednak našim občanům, jednak finančním orgánům. Tím, jak jsme změnili výšku spotřební daně u lehkých topných olejů, tak po konzultaci s legislativním úřadem vlády nárok na vrácení nepřipadá těm podnikatelům, kteří např.topí a používají teplo např. k výrobě pečiva nebo pro čistírny, pro polotovary, ve sklářských hutích, obalovny. Bylo nutné celou řadu těchto usnesení a změn projednat. Rozpočtový výbor tak učinil a já vás prosím o shovívavost, neboť je vzhledem k tomu, aby byly přijaty, musím všechny přečíst. Budu se snažit o rychlost.

I. za článek II se doplní článek III s tím, že dosavadní čl. III a IV se označí jako čl. IV a V.

Čl. III: Zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č. 148/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1) v § 2 písm. f) se slova "s výjimkou dovozu cigaret"

nahrazují slovy"a u cigaret podléhajících povinnosti značení podle § 40 c)".

2) V § 3 odst. 3 se slova "cigaret a vína vyrobeného" nahrazují slovy"cigaret,vína vyskladněného" a za slova" v § 34 odst. 1 "se vkládají slova "a vína,u něhož se ve smyslu § 10 odst. 8 daňový doklad nevystavuje".

3) V § 4 odst. 2 se doplňuje věta,která zní:"Toto ustanovení se nepoužije v případech podle § 3 odst. 3, v § 8 odst. 3, v § 12 odst. 8 a v 24 písm. d)."

4) V § 5 odst. 1 písm. e) se slova "§ 40 c) odst. 7" nahrazují slovy "§ 40 c) odst. 6".

5) § 5 odst. 1 písm. h) zní:

"h): Dnem nabytí nebo prodeje vybraných výrobků právnickými nebo fyzickými osobami uvedenými v § 3 odst. 3 nebo dnem zjištění vybraných výrobků u těchto právnických nebo fyzických osob, a to tím dnem, který nastal dříve."

6) V § 10 odst. 1 se za slova "s výjimkou výroby cigaret" doplňují slova "podléhajících povinnosti značení podle § 40 c)".

7) V § 10 odst. 7 se za slovo "cigaret" doplňují slova "podléhajících povinnosti značení podle § 40 c)".

8) V § 10 odst. 10 se za slova "daňový doklad" vkládají slova "s výjimkou daňových dokladů podle odst. 6".

9) V § 11 odst. 1 se slova "§ 5 odst. 1 písm. a), c), d), f) a h)" nahrazují slovy "§ 5 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), h) a i)".

10) § 12 odst. 10 zní:

"(10) Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily topný olej, lehký a velmi lehký, směsi paliv a maziv, ropné destiláty z destilace nebo krakováním ropné suroviny nebo upravené uhlovodíkové produkty(s výjimkou plynných), získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy za cenu obsahující daň a prokazatelně tyto vybrané výrobky použily pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby paliv a maziv pro účel uvedený v tomto odstavci.

Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o nákupu a evidenci o nákupu a spotřebě vedenou poplatníkem. Na dokladu o nákupu musí být uvedena výše daně odpovídající sazbě daně platné v den vyskladnění paliv a maziv plátcem daně, u nichž se uplatňuje nárok na vrácení daně. Nárok na vrácení daně lze přiznat pouze do výše daně, která byla zahrnuta do cen nakoupených paliv a maziv ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně.

Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat".

11) V § 12 se doplňují nové odst. 11 a 12, které znějí:

"(11) Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odst. 10 v daňovém přiznání u finančního orgánu na tiskopise, vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a lhůta pro podání daňového přiznání je do desátého dne po skončení zdaňovacího období. Vznikne-li vyměřením nároků na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

(12) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou bližší podmínky pro výpočet uplatňovaného nároku na vrácení daně a způsob prokazování nároku na vrácení daně podle odst. 10 včetně náležitostí dokladů o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě".

12) Za § 16 se vkládá nový paragraf 16 a), který včetně nadpisu a poznámky pod čarou zní:

"§ 16 a): Nesprávné uplatnění dokladů z časového hlediska.

(1) Pokud plátce zahrnul daň nesprávně do daňového přiznání za dřívější zdaňovací období podle § 14, než ve kterém mu vznikla daňová povinnost, nebo uplatnil nárok na vrácení daně do daňového přiznání za pozdější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikl nárok na vrácení daně, správce daně daň za toto zdaňovací období dodatečně nevyměří.

(2) Pokud plátce uplatnil nárok na vrácení daně a zahrnul jej do daňového přiznání za dřívější zdaňovací období, než ve kterém mohl tento nárok uplatnit podle § 12. nebo pokud plátce zahrnul daň na výstupu do daňového přiznání za pozdější zdaňovací období, než ve kterém mu vznikla tato povinnost podle § 13, správce daně daň za toto zdaňovací období dodatečně nevyměří, ale stanoví mu penále podle zvláštního předpisu, 20 b) a to za dobu, po kterou nebyla vyrovnána jeho daňová povinnost vůči státnímu rozpočtu.

Pod čarou 20 b) vysvětlivka: § 63 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

13) § 19 odst. 3 zní:

"(3) Bionaftou se pro účely tohoto zákona rozumí paliva a maziva biologicky odbouratelná minimálně z 90% za 21 dní podle mezinárodního testu CEC-33-A-93, přičemž podíl metylesteru kyselin obsažených v různých tucích a olejích musí činit více než 30% všech látek v bionaftě obsažených".

14) V § 22 v položce celního sazebníku 2710 se ve sloupci "sazba daně" slova "2200 Kč za tunu" nahrazují slovy "8340 Kč za tunu" ve všech případech.

Ve sloupci "Text" se u položky "topné oleje lehké a velmi lehké (s výjimkou topných olejů lehkých a velmi lehkých používaných jako pohonná hmota nebo jako suroviny či polotovary pro výrobu bionafty podle § 19 odst. 3)" vypouští text uvedený v závorce vč. závorek.

Dále se ve sloupci "Text" vypouští slovo "primární" ve všech případech. Číselný kód nomenklatury Celního sazebníku "3823" se nahrazuje číselným kódem "3824".

15) V § 40 se v číselném kódu nomenklatury celního sazebníku 2403 u textu "cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret" - sazba daně "475 Kč za kilogram" nahrazuje "690 Kč za kilogram".

16) V § 40 a), odst. 2, se za slova "daňovým dlužníkem", odkaz na 22 b), doplňují slova "v případě, že plátce nesplnil povinnost podle odst. 1 ".

17) V § 40 c), odst. 1, se za slova "tabákovou nálepkou" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou "22 a)".

18) V § 40 d), odst. 7, druhá věta zní: "Písemná záruka musí obsahovat závazek, že ručitel zajistí po dobu platnosti záruky zaplacení daně nezaplacené výrobcem nebo dovozcem cigaret ve lhůtě stanovené v § 40 a), odst. 1, včetně jejího příslušenství".

19) Za článek III se zařadí jako samostatný článek novela přechodných ustanovení zákona č. 148/1995 Sb., který zní takto: Čl. IV Zákon č. 148/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. II bodu 4 se v poslední větě slova "všechny cigarety neoznačené" nahrazují slovy "všechny cigarety značené".

2. V čl. II bodu 5 se připojují tyto věty: "Za tabákové nálepky nevrácené výrobcem nebo dovozcem cigaret, pokud jejich počet překročí 0,8 procenta tabákových nálepek přijatých za období mezi dvěma inventurami, uloží úřad výrobci cigaret pokutu ve výši 12,50 Kč za každou chybějící tabákovou nálepku a dovozci cigaret pokutu ve výši 30,- Kč za každou chybějící tabákovou nálepku. Po dobu platnosti Smlouvy o celní unii mezi ČR a SR se dovozci, jemuž chybí tabákové nálepky, které podle potvrzení pohraniční celnice podle § 40 d), odst. 10, přešly do zahraničí s určením pro výrobce cigaret na území SR, snižuje pokuta na 12,50 Kč za každou chybějící tabákovou nálepku".

20) Za článek o změně a doplnění zákona č. 148/1995 Sb., se zařadí článek, který se týká přechodných ustanovení novely zákona o spotřebních daních, který zní:

Čl. V: Přechodná ustanovení k čl. III:

1. Úkony učiněné na základě § 12, odst. 10, zákona č. 148/1995 Sb., do dne účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti.

2. Nárok na vrácení spotřební daně podle čl. III tohoto zákona mohou uplatnit osoby uvedené v čl. III bodu 10 i za období od 1. ledna 1996 do dne účinnosti tohoto zákona".

K těmto pozměňovacím návrhům bych vznesl ještě jeden, tak jak jej odůvodnil pan ministr, a to na str. 3 usnesení v bodu týkajícím se § 22. Navrhuji vypustit předposlední větu, která zní: "Dále se ve sloupci "text" vypouští slovo "primární" ve všech případech."

Ještě poslední návrh. Na konec názvu vládního návrhu doplnit název zákona. A zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Děkuji vám za pozornost a za pochopení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP