Čtvrtek 29. června 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, přejdeme k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat o celém návrhu poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, rozpočtová pravidla republiky, ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., a zákona 85/1994 Sb., podle sněmovního tisku 1206, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1342 a schváleného pozměňovacího návrhu.

Pan poslanec Fejfar se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Ota Fejfar: Mám jenom zpřesnění, že část týkající se odkazu na zákon 337 - zákon o správě daní a poplatků - by neměla být uvedena, protože společná zpráva už úpravu tohoto zákona vypustila. To znamená, že se týká pouze rozpočtových pravidel.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To je upravení nebo zpřesnění textu, který jsem předložil k závěrečnému hlasování. Děkuji za tuto připomínku.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 425. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 100 pro, 26 proti, 40 se zdrželo.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme projednali další bod naší schůze.

Můžeme přistoupit k přerušenému bodu, což je

XXXVI.

Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění

Pan poslanec Ortman se hlásí o slovo.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, jako předseda poslaneckého klubu žádám o hodinovou přestávku na kluby. Projednáváme jednu z nejdůležitějších norem celého funkčního období a myslíme si, že by jí měla být věnována náležitá pozornost. Moje žádost je zcela regulérní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Je ještě nějaká přihláška? S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Trojan.

Poslanec Václav Trojan: Vážení přátelé, obávám se, že tento požadavek již byl splněn. Hodinová přestávka na kluby již jednou byla odhlasována a proběhla, takže není o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Poprosil bych všechny kolegy o trochu tolerance. My jsme se chovali také tolerantně, když se hlasovalo o návrzích na přestávku, protože mělo být nejprve hlasováno o mém návrhu, který byl předložen dříve a týkal se přerušení na dvě hodiny. Přesto pan předsedající dal hlasovat o druhém vzneseném návrhu, který byl pouze na hodinu, a také jsme to tolerantně přijali.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Jestli mě paměť neklame, dal jste mi k úvaze, zda budu respektovat váš návrh na 30minutovou přestávku k zákonu, který jsme právě odhlasovali, nebo dám dvouhodinovou přestávku k zákonu, který máme projednávat v tomto okamžiku. Alespoň tak si já pamatuji, že situace probíhala.

Nechci ale zavádět nějakou polemiku. Zazněl tady návrh na hodinovou přestávku. Není to zdaleka návrh, který by byl konsenzuálně přijímán ve sněmovně, myslím si, že je asi nejjednodušší dát o něm hlasovat.

Pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane místopředsedo, od kdy se nechávalo hlasovat o žádostech předsedů klubů o to, aby zasedaly kluby. Respektovali jsme vždycky, když klub ODS chtěl přestávku, když si ji prodloužil o půl hodiny nebo o hodinu. Byli jsme tady vždycky včas, ale kdyby se hlasovalo o našem postupu, považoval bych to za neregulérní.

(Hlasy ze sněmovny: vyhovět.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Měl jsem vždycky jako řídící schůze tendenci respektovat žádost, byť sebemenšího klubu (smích v sále) - skutečně, podívejte se do stenozáznamu, nemyslel jsem tím teď nic významného. Uvědomuji si, že často jsem to já, kdo přichází s prosbou o toleranci, protože naše jednání trvá déle.

Dámy a pánové, chystám se vyhovět vaší prosbě a přerušuji jednání do 22.50 hodin.

(Schůze přerušena ve 21.55 hodin.)

(Schůze po přestávce byla zahájena ve 22.58 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa. O slovo se přihlásil pan poslanec Sojka. Prosím, aby přistoupil k řečništi.

Poslanec Tomáš Sojka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předstoupil před sněmovnu s procedurálním návrhem na rozšíření programu této schůze Poslanecké sněmovny. Ten bod by se nazýval "Informace ministra Dlouhého o situaci vstupu zahraničního kapitálu do rafinérií".

Rád bych zdůvodnil svůj návrh tím, že včera po informaci o odstoupení jedné ze společností, která měla zájem o vstup do Českých rafinérií, jsem požádal předsedu hospodářského výboru o informaci od ministra Dlouhého. Informace mi byla přislíbena, bohužel pan ministr Dlouhý se v průběhu dnešního dne schůze nezúčastnil a informaci členům hospodářského výboru nepodal.

Podle mého názoru dozrála situace natolik, že je třeba tuto věc neodkládat na příští zasedání, protože zpoždění tří měsíců je příliš dlouhé. Proto se domnívám, že by sněmovna tuto informaci dostat měla.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím o upřesnění. Navrhujete zařazení tohoto bodu okamžitě?

Poslanec Tomáš Sojka: Ano, navrhuji zařazení tohoto bodu okamžitě. (Smích v sále).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Je to procedurální návrh, sněmovna o něm rozhodne poté, co dozní faktické poznámky, např. poznámka pana kolegy Brodského, který se jí právě vzdal. Děkuji mu za konstruktivní přístup.

Rozhodneme hlasováním o návrhu, který právě zazněl. Pokud jsem to správně zachytil, jde o návrh na zařazení nového bodu "Informace ministra Dlouhého o vstupu zahraničního kapitálu do rafinérií". Je navrhováno, aby tento bod byl projednán ihned. Netuším, ve které části republiky nebo Evropy se právě nachází pan ministr Dlouhý, nicméně jsem povinen dát hlasovat o tomto procedurálním návrhu o rozšíření pořadu.

Dámy a pánové, kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 426. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 59 proti, 36 se zdrželo.

Nový bod nebyl zařazen a my se můžeme vrátit k pořadu naší schůze. Pan poslanec Gross se hlásí. (Hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid!

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych z tohoto místa podal ostrý protest proti tomu, co se stalo ve stálé delegaci České republiky v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. (Hluk v sále.) Vidím, že kolegové jsou zřejmě informováni.

V pondělí se konala porada stálé delegace České republiky v Parlamentním shromáždění, na které její vedoucí, pan poslanec Libor Novák, důrazně upozornil všechny poslance a členy této komise, že nepovolí a že nedoporučuje, aby kterýkoli z poslanců této skupiny odjel z jednání, na které byl delegován Poslaneckou sněmovnou.

Chci připomenout, že složení této delegace bylo proporcionální, že víceméně kuloárově proběhly dohody, ve kterých bylo řečeno, že když tato skupina odjede, tak ani jedna ze stran zde probíhajícího sporu nebude tratit a řekněme, že bude možné tuto věc vyřešit bez jejich přítomnosti. Vedoucí stálé delegace pan poslanec Libor Novák dokonce údajně prohlásil, že nepovolí náhrady těm členům delegace, kteří se vrátí předčasně z tohoto jednání.

Přesto odjeli někteří členové stálé delegace z jednání, dokonce dva poslanci ODS odjeli dnes v časných ranních hodinách takřka tajně, aniž by o tom kdokoliv věděl. Zjistilo se to až ráno, kdy byl normální program jednání stálé delegace.

Situace, která tam nastala, byla taková, že tam zůstali pouze čtyři poslanci, z toho tři poslanci opoziční a jeden koaliční.

Naši dva členové klubu, pan poslanec Trojan a Vyvadil, na to samozřejmě reagovali tak, že se okamžitě spojili s námi zde v Praze a informovali nás o situaci. Přes upozornění předsedy stálé delegace jsme je požádali, aby se vrátili. Oni s vypětím sil se vrátili vlastním vozem. (Pobavení v sále.) Skutečně jsem rád, že dovedete ocenit tento sportovní výkon a že také si vzájemně můžeme dát trochu hold. Sice ti kolegové, kteří odjeli vlakem, to měli pohodlnější, protože když ve čtyři hodiny ráno nasedali, mohli se v klidu po cestě vyspat.

Ale co vidím jako daleko závažnější je to, že v současné době nebo tento den byl přítomen také na jednání pan prezident Václav Havel, že dokonce probíhalo otvírání budovy, která má sloužit výstavám ohledně lidských práv a je velice trapné, když za této situace byl přítomen tomuto aktu pouze jeden poslanec, předseda této stálé delegace, a druhý poslanec, který tam zůstal, se odmítl jakéhokoli aktu s panem prezidentem Havlem zúčastnit. Myslím, že je to dost nedobrá ukázka politické kultury této sněmovny a myslím, že je to především ostuda pro Českou republiku. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grossovi. Pan poslanec Vik se hlásí o slovo jako předseda klubu. Má právo vystoupit.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, když už pan poslanec Gross začal vůbec o té záležitosti s naší delegací v Radě Evropy, také si trochu přisadím. Za prvé bych chtěl říci, jak je možné, že jednání o tak důležitém zákonu, jako je tento, který máme právě projednat, probíhá v době, kdy zasedá parlamentní shromáždění Rady Evropy. Jak je to možné? To za prvé. To je chyba sněmovny. Jak je možné, že více než 10 poslanců je někde mimo republiku? (Pobavení v sále.) To není k smíchu.

Druhá věc je ta, že bych chtěl upozornit na to, že druhým poslancem, který zůstal, je pan poslanec Milan Loukota, člen republikánské strany, který se samozřejmě odmítl účastnit aktu s panem prezidentem. (Opět pobavení v sále.) To také není k smíchu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím, nesmějte se. (Smích v sále.)

Poslanec Jan Vik: Jsem rád, že i přes pokročilou hodinu je tady takové veselí, ale ono to zas tak legrační není a jestli budu moci pokračovat, tak další věc je, že je vidět, kdo reprezentuje Českou republiku. (Smích a hluk v sále.) Když už byl na zahraniční cestu vyslán, neutíká z této zahraniční delegace. Myslím, že Poslanecká sněmovna by měla pečlivě zvážit, koho bude příště do takovýchto delegací vysílat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ale opravdu už klid! Dámy a pánové, navrátíme se k programu schůze. Přerušeným bodem je Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění.

Pokud se nepletu, byla uzavřena rozprava, dostali jsme písemně rozmnožené všechny pozměňovací návrhy a můžeme v tomto okamžiku přistoupit k závěrečným slovům předkladatele a zpravodaje. Prosím pana ministra Vodičku, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně a páni poslanci, zpět ze Štrasburku do zcela klidných vod české politické scény a k důchodovému zákonu. Omezím se ve svém závěrečném slově pouze na několik málo konstatování.

Byla podána řada pozměňovacích návrhů, o kterých budete v brzké chvíli rozhodovat hlasováním. Já bych tyto pozměňovací návrhy rozdělil do dvou skupin. Jedna skupina pozměňovacích návrhů jsou ty návrhy, které zákon, řekl bych, dopracovávají správným směrem, vylepšují tento zákon v několika ustanoveních ku prospěchu občanů, příjemců dávek z důchodového pojištění a chrání ty, kteří přispívají do tohoto systému a budou ještě mnohá léta do tohoto systému přispívat.

Druhý okruh pozměňovacích okruhů se snaží preferovat jednu skupinu občanů, tj. těch, kteří dostávají na základě tohoto zákona dávky, oproti těm, kteří přispívají do tohoto systému. Já se vyjádřím při projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů tím, že doporučím ten či onen pozměňovací návrh k přijetí nebo nedoporučím a tím jej zařadím do první či druhé skupiny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Vodičkovi a nyní prosím, aby se ujal závěrečného slova zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jindřich Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, v rozpravě podalo pozměňovací návrhy 10 poslanců, jejichž pozměňovací návrhy jsou uvedeny v materiálu, který jste dostali na své lavice. Jsou to pozměňovací návrhy k tisku 1574 ve znění SPZ 1801 v předneseném pořadí.

Zároveň jste dostali materiál, který obsahuje určitou pomůcku pro projednávání pozměňovacích návrhů, a to v tom smyslu, že pozměňovací návrhy jsou seřazeny tak, že jsou vždy uvedeny k jednotlivým paragrafům v po řadí, jak byly přednášeny. Tato pomůcka vám má posloužit k lepší orientaci při projednávání těchto pozměňovacích návrhů.

Zároveň mi ještě dovolte, abych navrhl, abychom projednávali pozměňovací návrhy v písemném znění, které máte předloženo, protože ve stenozáznamu došlo k některým vynecháním, a proto písemný text pozměňovacích návrhů, který vychází z písemných dokladů, které předložili jednotliví poslanci při předkládání pozměňovacích návrhů, je přesným zněním jejich pozměňovacích návrhů.

Přesto i zde v textu je několik drobných chyb, na které bych si dovolil potom upozornit, příp. požádat navrhovatele pozměňovacích návrhů o upřesnění.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, myslím si, že by bylo rozumné v tomto okamžiku požádat každého navrhovatele, aby zkontroloval, zda text uvedený v podkladu, v pracovním materiálu, který máme předložen, souhlasí s tím, jak uváděl svůj pozměňovací návrh, což se nevylučuje s tím, že můžeme přistoupit k projednávání jednotlivých návrhů v pořadí, jak byly předneseny.

Chci se zeptat kolegů a kolegyň, zda má někdo nějaký návrh na upřesnění. Hlásí se paní poslankyně Lagová.

Poslankyně Hana Lagová: Pane místopředsedo, dopustila jsem se nepřesnosti, když ve svém pozměňovacím návrhu k § 17, odst. 2 a odst. 3 jsem nesprávně uvedla termín 30. března místo 31. března. Neuvědomila jsem si, kolik má březen dnů. Prosila bych opravit.

Potom v pozměňovacím návrhu k § 39 jsem přehlédla v návaznosti na odst. 2 a 3, kterým jsem pokračovala, pozměňovací návrh v odstavci jedna písmeno a), kde jsem doporučovala nahradit 80% číslem 70%. Byla jsem na to upozorněna právě při porovnání se stenozáznamem. Tak aby tento návrh byl komplexní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Jedná se o materiál v předneseném pořadí, str. 6, bod 5 v § 39, odst. 2 a 3 atd.? Prosil bych upřesnit. Vaše první upřesnění jsem zachytil přesně. Omlouvám se, ale v materiálu na str. 6 jsem žádná procenta nenalezl, ani nic, co by se týkalo odst. 1, až odst. 2 a 3, proto jsem se tak pídil po vašem upřesnění. Chci se zeptat, jestli je alespoň zpravodajovi vše jasné. Zaznamenal jsem, že se hlásí pan kolega Exner a paní kolegyně Orgoníková a kolega Štambera, ale nejprve bych rád dojasnil tu věc, o které hovořila paní kolegyně Lagová. Hovořila jste o materiálu podle jednotlivých ustanovení.

Poslankyně Hana Lagová: Protože jsem přehlédla první část a přeskočila jsem na odst. 2 a 3 a poskytla jsem své "noty" a v těch je to samozřejmě úplné. Z toho důvodu o to žádám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Budeme to chápat jako vaše upřesnění pozměňovacího návrhu, protože to v podkladech nemáme, nepletu-li se.

Pan kolega Exner, potom paní poslankyně Orgoníková.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout, abychom nejdříve, než se začnou případně upřesňovat jednotlivé pozměňovací návrhy, přece jen rozhodli o tom, podle kterého předloženého materiálu budeme hlasovat. Navrhuji, abychom hlasovali podle materiálu podle jednotlivých ustanovení. Jde o to, že v materiálu, který byl předtím citován podle pořadí přednesených návrhů, dochází k tomu, že jsou věci vysloveně na přeskáčku a že jednotlivé souvislosti podle § jsou těžko postižitelné. Navíc dochází k tomu, že se vracíme i k jednotlivým částem paragrafů, aniž by bylo možné odsouhlasit celá nová znění nebo komplexní návrhy.

Také je třeba, abychom se dohodli, že v rámci jednotlivých paragrafů budeme hlasovat nejdříve o komplexních návrzích, např. na celou změnu, příp. na vypuštění paragrafů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte pane kolego, možná byste mohl trochu otočit hlavu směrem do vašeho klubu a požádat ho o trochu klidu. Skoro neslyším, co říkáte.

Poslanec Václav Exner: Žádám náš klub o klid. (Smích v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já vám děkuji za pomoc.

Poslanec Václav Exner: Myslím, že je třeba se dohodnout, že budeme hlasovat o komplexních pozměňovacích návrzích a v případě, že paragraf je členěn na části, případně o jednotlivých odstavcích. Jinak se nám totiž stane, že bychom mohli změnit určité jedno slovo nebo část věty a potom teprve rozhodovali o odstavci jako o celku, což by bylo logicky velmi obtížné nebo nemožné. Jako příklad uvedu paragraf 32, kde se střídají pravidelně návrhy k odst. 1 a k odst. 2, nebo § 37, kdy na začátku jsou dílčí návrhy k jednotlivým změnám a teprve na konci je návrh na vypuštěni celého paragrafu.

Navrhuji tedy, abychom procedurálně nejprve rozhodli o způsobu projednávání a teprve potom, aby se případně návrhy upřesňovaly.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Já jsem zaznamenal, že pan kolega společný zpravodaj, poslanec Jindřich Němčík navrhl, abychom postupovali podle materiálu, který má pod nadpisem Pozměňovací návrhy k tisku 1574 ve znění SPZ závorku, ve které je "v předneseném pořadí", a abychom ten druhý materiál brali jako pomůcku. Tak to zaznělo z úst společného zpravodaje, tak jsem hodlal postupovat. Pokud váš návrh je návrhem procedurálním, o kterém chcete, aby bylo dáno hlasovat, já se nevzpouzím.

Dávám hlasovat, kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Exnera, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování 427. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 68 pro, 69 proti, 16 se zdrželo.

Rozhodli jsme tedy o tom, že budeme respektovat návrh pana kolegy Němčíka.

Prosím o další upřesnění tohoto podkladu. Paní poslankyně Orgoníková je přihlášena.

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych upřesnila na straně 6, bod 5., v § 39, odst. 1, písm. a) a potom bod 6., v § 39, byl by to druhý řádek od konce - to je ten materiál, který jsme odsouhlasili, že budeme projednávat. Přitom se bere v úvahu...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se obávám, paní kolegyně, že máte v ruce právě ten materiál opačný.

Poslankyně Hana Orgoníková: Ne, pozměňovací návrh k tisku 1574 ve znění SPZ 1801 podle jednotlivých ustanovení.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, přesně tak. Tento návrh jsme zamítli, takže prosím, abychom pracovali s tím druhým podkladem.

Poslankyně Hana Orgoníková: Už se soustředím. Pane předsedající, to je jedno, stejně se to týká § 39.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je to tedy v našem materiálu na straně 8.

Poslankyně Hana Orgoníková: Na straně 8, § 39, odst. 1, písm. a), číslovku 80% nahradit číslovkou 66%, alternativa 70% a v § 39 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní nebudu to číst celé, ale za "k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem" místo tečky bude středník; "přitom se bere v úvahu..." by pokračovala věta dále. Středník před "přitom" a malé p.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan zpravodaj zachytil upřesnění? Ano. Pan kolega Štambera se hlásí o slovo.

Já se chci ještě zeptat paní kolegyně Orgoníkové, možná reaguji neobratně a pomalu, ale vy jste vlastně přečetla vše, co je v bodě 1 na str. 8 - 1 a), aha. Děkuji za toto doplnění, tedy ne 1, ale 1 a). Ano, malé a bylo doplněno.

Pan kolega Štambera má slovo.

Poslanec Dalibor Štambera: Pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, nechci ovlivňovat stenozáznam, ale zřejmě...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Přestože pan kolega Exner nyní nehovoří na mikrofon, zopakoval bych svou prosbu. Děkuji.

Poslanec Dalibor Štambera: Já se ještě jednou omlouvám, nechci ovlivňovat stenozáznam, ale zřejmě v té hektické chvíli, kdy jsem přednášel své pozměňovací návrhy, v bodě 3 toho návrhu, který budeme projednávat, je vyloženě tisková chyba, kde v bodě 3, týká se to § 17, se dostalo, možná, že jsem to i - přiznávám - řekl špatně, v té větě druhé, kde končí "předchozího roku přiznání důchodu," a pak je napsáno "poměrné měsíční mzdy", tam samozřejmě patří "průměrné měsíční mzdy". Vychází to z logiky toho celého návrhu. Je to opravdu asi zřejmě tiskový přepis. Možná, ze jsem to i špatně řekl.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji. Pan kolega Němčík.

Poslanec Jindřich Němčík: Na závěr ještě, pane předsedající, přesto, že můj pozměňovací návrh, který je nakonec tohoto materiálu, začíná v tisku 1674 v čl. 2, bod 13 atd., je tento můj pozměňovací návrh omylem uveden v tomto materiálu o pozměňovacích návrzích, přestože jak z textu vyplývá, týká se toho zákona následného, který budeme projednávat posléze. Čili tyto připomínky do tohoto materiálu nepatří.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP