Čtvrtek 2. června 1994

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, na rozdíl od některých poslanců, kteří již vystoupili v rozpravě a jejichž pozměňovací návrhy celkem nepokrytě - a vycházelo to nejen z těchto návrhů, ale i z jejich odůvodnění - směřovaly v bližší či vzdálené budoucnosti k tomu, aby Senát nikdy nebyl součástí našeho ústavního systému, na sklonku roku 1992 jsem hlasoval pro první Ústavu České republiky a tedy i pro dvoukomorový parlament s plnou vážností. Pokud si dobře vzpomínám, všichni jsme o té věci vedli dost důkladné debaty půl roku před tím. Teprve později se objevil mýtus, že Senát byl vtělen do Ústavy České republiky snad prý kvůli federálním poslancům. My, kdo jsme Ústavu připravovali v komisi poslanecké, ve výborech, víme, že to tak nebylo.

Nicméně, aby Senát mohl plnit roli, kterou Ústava předvídá, musí být konstituován na základě volebního zákona, který dovolí sestavit Senát způsobem, který této roli odpovídá. Zejména tedy sestavit jej na základě rovného hlasovacího práva, na základě hlasovacího práva vycházejícího z volebního systému většinového a já dodám - byť to v Ústavě není - je samozřejmě také zapotřebí, aby takový volební systém byl, pokud možno, nikoli složitý a aby nezabránil na jedné straně v účasti voličům jen proto, že je např. dvoukolový, a na druhé straně dovolil voličům po celém území státu vždy volit do Senátu. A konečně aby dovolil sestavit Senát tak, aby v něm nebyli takoví kandidáti na senátory a posléze senátoři, kteří získali jen menšinovou, popř. minimální podporu ve svém volebním obvodu.

K předkládanému tisku předložím nyní čtyři pozměňovací návrhy. Podotýkám, že prvé dva z nich se týkají té části zákona, která pojednává o volbách do Poslanecké sněmovny, a posléze dva uvedené návrhy se týkají voleb senátních, přičemž jde o dva komplexní návrhy a o návrhy, které já sám považuji za zásadní.

Navrhuji tedy k § 35 toto nové znění odst. 1:

"Politická strana nebo koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována alespoň v jednom volebním kraji, složí na zvláštní účet zřízený Ministerstvem financí do tří dnů po oznámení o registraci (§ 34 odst. 1) kauci 750 000 Kč a oznámí to do dvou dnů po složení kauce Krajské volební komisi."

V důsledku toho dále navrhuji jako součást tohoto pozměňovacího návrhu vypustit druhý odstavec z § 35, ostatní odstavce pak přečíslovat a v dosavadním odst. 4 toto znění:

"Ministerstvo financí politické straně nebo koalici složenou kauci vrátí do 1 měsíce po vyhlášení výsledků voleb, pokud tato strana či koalice získala nárok na úhradu politickým stranám za volební výsledky (§ 84)."

Dosavadní odst. 5 navrhuji vypustit. To je první pozměňovací návrh. Není zcela shodný s tím návrhem, jak jsem sledoval, který předkládal kolega Exner. Je to můj komplexní návrh.

Druhý pozměňovací návrh je tento:

V § 49 odst. 2 v písm. b) nahradit slovo "osm" slovem "sedm" v písm. c) slovo "jedenáct" slovem "devět" a písm. d) slovo "čtrnáct" nahradit slovem "jedenáct". V důsledku toho v odst. 5 v písm. b) slovo "osmi" nahradit slovem "sedmi" a slovo "sedmi" nahradit slovem "šesti", v písm. c) slovo "jedenácti" nahradit slovem "devíti" a slovo "deseti" nahradit slovem "osmi" a konečně v písm. d) slovo "čtrnácti" nahradit slovem "jedenácti" a slovo "třinácti" nahradit slovem "deseti". Je to, jak patrno, návrh, který ponechává volební systém v současném stavu a nepřináší žádné jeho změny na rozdíl od vládního návrhu zákona.

Přejdu ke dvěma pozměňovacím návrhům, které se týkají voleb do Senátu. V § 59 v odst. 1 slova "81 volebních obvodů" navrhuji nahradit slovy "27 volebních obvodů". V důsledku toho současně navrhuji, aby v § 94 v 1. větě byla slova "ve všech" nahrazena slovem "v" a aby byla připojena nová poslední věta tohoto znění:

"Pro další volby do Senátu dojde ke sloučení těchto 81 volebních obvodů do 27 volebních obvodů tak, že volební obvod č. 1 bude tvořen dosavadními volebními obvody č. 1 - 3, volební obvod č. 2 dosavadními volebními obvody č. 4 - 6, volební obvod č. 3 dosavadními volebními obvody č. 7 - 9, volební obvod č. 4 dosavadními volebními obvody č. 10 - 12" - a já se v této chvíli dotáži zpravodaje, zda se domnívá, že je zapotřebí, abych pro stenozáznam četl všechnu tu postupnou řadu volebních obvodů nebo zda se spokojí s tím, že samozřejmě považuji tu věc danou tím, že takto bude pokračováno v té větě až do 27. volebního obvodu. Pokud se s tím spokojí sněmovna, děkuji.

Připomínám, že tato navržená změna dovoluje v prvních volbách do Senátu volit v 81 volebních obvodech, což je užitečné už z toho důvodu, že v důsledku pak zbytku znění zákona snadným způsobem dojde k obměně vždy 1/3 senátorů v Senátu celém a že přitom vždy volby do Senátu budou probíhat na celém území státu.

Čtvrtý návrh, který podávám, je nejdelší a je třeba říci, že naprosto mění volební systém, který byl obsažen v tisku 916. Navrhuji, aby v § 65 odst. 3 slova "hlasovací lístky nebudou vytištěny" došla k nahrazení slovy "údaje o kandidátovi se na hlasovacím lístku neuvedou".

V § 67 odst. 2 navrhuji toto znění druhé věty:

"Obvodní volební komise uvede na hlasovacím lístku všechny řádně zaregistrované kandidáty v abecedním pořadí."

§ 68 navrhuji v tomto znění:

"Po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků."

§ 17 odst. 2 "v tomto prostoru volič vyznačí pořadí kandidátů na hlasovacím lístku tím způsobem, že do rámečku před jejich jménem zapíše číslici 1 pro kandidáta, kterého volí jako prvého v pořadí, číslici 2 pro kandidáta, kterého volí jako druhého v pořadí, a číslici 3 pro kandidáta, kterého voli jako třetího v pořadí. Označení pořadí kandidátů musí začínat číslicí 1 a může pokračovat až do číslice 3. Bez vyznačení pořadí nejméně u jednoho z kandidátů je hlasovací lístek neplatný. K jiným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Hlasovací lístek s vyznačeným pořadím kandidátů volič vloží do úřední obálky. Tuto obálku pak před okrskovou volební komisí vloží do volební schránky."

V § 69 navrhuji toto znění odst. 3:

"Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise rozdělí hlasovací lístky podle toho, který z kandidátů byl na nich uveden jako první v pořadí, a poté je sečte. Hlasovací lístky, na kterých není u žádného kandidáta vyznačeno první pořadí, a hlasovací lístky, na kterých bylo první pořadí uvedeno u více než jednoho z kandidátů, jsou neplatné. Tyto hlasovací lístky okrsková volební komise vyřadí a sečte zvlášť."

Nadpis nad § 70 navrhuji upravit takto:

"Posuzování hlasovacích lístků v okrskové volební komisi."

V § 70 odst. 1 a 2 navrhuji toto znění:

"Odst. 1 - ve prospěch kandidáta se počítá platný hlasovací lístek, na kterém byl uveden jako první v pořadí pomocí číslice 1.

Odst. 2 - neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, a hlasovací lístky, které jsou přetržené. Bylo-li v úřední obálce více stejně označených hlasovacích lístků, posuzují se jako jeden hlas. Bylo-li v úřední obálce více různě označených hlasovacích lístků, jsou všechny tyto lístky neplatné. Hlasovací lístek, na kterém je uvedeno stejné pořadí u více kandidátů na jiném než prvním stupni pořadí, hodnotí okrsková volební komise jako platný. Takový lístek se použije pouze v prvním skrutiniu (§ 73 odst. 3)."

V § 71 odst. 2 písm. e) navrhuji toto znění:

"U každého kandidáta počet platných hlasovacích lístků, na kterých byl uveden jako první v pořadí, a celkový počet platných hlasovacích lístků odevzdaných pro všechny kandidáty."

V § 72 odst. 1 budiž na můj návrh doplněn na závěr tento text:

"Hlasovací lístky pro jednotlivé kandidáty odděleně zapečetí a zašle spolu s jedním stejnopisem zápisu neprodleně obvodní volební komisi. Poté vyčká jejího pokynu k ukončení činnosti."

V § 72 odst. 2 a 3 navrhuji znění toto:

"Odst. 2 - nesplní-li předseda okrskové volební komise na opakovanou výzvu obvodní volební komise povinnosti podle odst. 1, zajistí předseda obvodní volební komise zpracování výsledků hlasování za tento okrsek v obvodní volební komisi tak, aby mohlo být co nejdříve zahájeno sčítání hlasů v obvodní volební komisi.

Odst. 3 - dojde-li v důsledku živelné pohromy nebo z jiných obdobných důvodů ke zničení nebo úplnému znehodnocení všech nebo části odevzdaných hlasovacích lístků, rozhodne Ústřední volební komise o tom, že k takto zničeným nebo znehodnoceným hlasovacím lístků se nepřihlédne."

V § 74 navrhuji vložit nový odst. 4 tohoto znění: "4) okrsková volební komise zapečetí odděleně ostatní odevzdané hlasovací lístky, nepoužité hlasovací lístky, úřední obálky a seznam voličů a předá je spolu s ostatními volebními dokumenty obecnímu úřadu do úschovy."

K § 73 v odst. 1 navrhuji na konec doplnit tento text: "a předaných hlasovacích lístků, popřípadě výsledků, zjištěných podle ustanovení § 72 odst. 2".

Dále navrhuji k § 73 připojit nové odstavce 3, 4 a 5 těchto znění:

"3) Obvodní volební komise v prvním skrutiniu zjistí, zda některý z kandidátů získal takový počet prvních pořadí, který odpovídá nadpoloviční většině odevzdaných platných hlasovacích lístků. V takovém případě prohlásí tohoto kandidáta za zvoleného. Pokud první skrutinium nevedlo ke zvolení některého z kandidátů, následuje další skrutinium.

4) V dalším skrutiniu vyřadí obvodní volební komise kandidáta, který má nejmenší počet hlasovacích lístků a přiřadí jeho hlasovací lístky k hlasovacím lístkům zbylých kandidátů. Přiřazuje je k hlasovacím lístkům toho zbylého kandidáta, který má na hlasovacím lístku vyřazeného kandidáta vyznačeno nejnižší číslo pořadí. Jestliže stejný nejmenší počet hlasovacích lístků získali dva nebo více kandidátů, rozhodne o vyřazení jednoho z nich los tažený předsedou obvodní volební komise.

5) Tímto způsobem postupuje obvodní volební komise tak dlouho, dokud některý z kandidátů nezíská součtem prvých, druhých a popřípadě třetích v pořadí, takový počet hlasů, který odpovídá nadpoloviční většině odevzdaných platných hlasovacích lístků."

K § 74 v odst. 2 navrhuji vložit nové písm. c) tohoto znění:

"c) počet okrskových volebních komisí, za které byly zjištěny výsledky hlasování podle ustanovení § 72 odst. 2." V důsledku toho přeznačit ostatní litery tohoto paragrafu.

V § 74 odst. 2 dosavadní písm. f) navrhuji v tomto znění:

"f) počet platných prvních pořadí odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných prvních pořadí odevzdaných celkem pro všechny kandidáty po každém skrutiniu."

Písm. h) tohoto ustanovení zní:

"h) údaje o zvoleném kandidátu."

V tomtéž § 74 navrhuji vypustit odst. 3 a dosavadní odst. 4 označit jako odst. 3.

V § 75 navrhuji změnu celého paragrafu takto:

"Zvolen je kandidát, který získá nadpoloviční většinu platných hlasů podle § 73 odst. 3, popřípadě podle § 73 odst. 5. Pokud žádný kandidát tuto nadpoloviční většinu nezískal, je zvolen ten kandidát, který zůstane po provedení všech skrutinií jako poslední nevyřazený."

§ 76 navrhuji vypustit a ostatní paragrafy přečíslovat.

Dámy a pánové, je téměř zbytečné, abych výhody tohoto volebního systému vysvětloval, neboť je mi jasné, že kdybych se do tohoto úkolu pustil, vstane mnohý z vás, který vysvětlí, že tento volební systém má také nevýhody a že jiný volební systém je výhodnější. To už bohužel tak bývá, že u volebních systémů žádný nikdy není optimální. Do toho se tedy pouštět nebudu. Ale co považuji za vhodné říci, je informovat vás o tom, že všechny tyto mé čtyři pozměňovací návrhy máte již delší dobu ke své dispozici, neboť jde o přesné znění, které bylo dílčími usneseními ústavně právního výboru při projednávání tisku 916 schváleno a v důsledku toho ve společné zprávě v tisku 994 máte tyto čtyři mnou nyní přednesené pozměňovací návrhy písemně zaznamenány na straně 16, 17, 18, 19 a 20. Jistě však rozumíte tomu, že jsem musel tyto návrhy v celé jejich sáhodlouhosti přečíst, neboť je nezbytné, aby byly součástí stenozáznamu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kolega Benda se vzdal svého příspěvku. Prosím nyní kolegu Řezáče, aby se ujal slova. Připraví se pan kolega Vik.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jsem velice překvapen některými názory kolegů, které zde byly vyřčeny, protože si pamatuji, že například pan poslanec Hirš před necelými dvěma lety, jako místopředseda ústavní komise, zastával názor za celou opozici, že Senát je naprosto nadbytečný, s celkem podrobným odkazem na práci prezidenta dr. Edvarda Beneše "Demokracie dnes a zítra", kde se o tom v poslední kapitole velice dobře hovoří, jak se Senát neosvědčil.

Také nemohu souhlasit ani s kolegou poslancem Výborným, že by vznik Senátu nebyl zapříčiněn tím, co udělat s bývalými poslanci Federálního shromáždění. Zažil jsem na toto téma několik velmi důvěrných diskusí i v Řeznické ulici ve známém diskusním klubu 25. srpna 1992, kde byla celkem pravda řečena naprosto otevřeně.

Chci se připojit ke všem pozměňovacím návrhům, které zde dnes přednesl pan poslanec Ortman, i k návrhům, které přednesl dr. Kačenka, zejména opakuji názor na vypuštění § 35 a 65 vládního návrhu. Ustanovení o této kauci je podle mne ustanovením porušujícím princip rovnosti občanů, porušující čl. 26 mezinárodního paktu o občanských právech, protože je diskriminující a současně porušuje čl. 22 Listiny základních práv a svobod.

Jinak jestli bylo pravdou, že ti poslanci bývalého federálního parlamentu, kteří zvedli ruku pro zánik československé federace, tak za to zaslouženě odešli z politiky, mohu vám doporučit, aby se nechali zvolit a utvořit Senát, neboť pak samozřejmě stačí, podle čl. 351 b), aby se tato Poslanecká sněmovna stala zajatcem vlády a když do tří měsíců nepřijme sněmovna jakýkoliv vládní návrh, s kterým by nechtěla sama souhlasit, může být rozpuštěna prezidentem republiky a bude nám vládnout v republice Senát, možná jednobarevný a už nikomu nebude vadit, jestli to bude diktatura nebo nebude diktatura, zákonnými opatřeními až do příštích voleb. Takže mohu každému doporučit, kdo pro takový Senát zvedne ruku, že zaslouženě z této sněmovny brzy odejde. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dávám slovo kolegovi Vikovi, připraví se kolega Skočovský.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik slov jménem poslaneckého klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa k projednávanému zákonu o volbách do Senátu, a to zcela ve smyslu úvodního slova ministra Rumla.

Již při vzniku Ústavy jsme prosazovali, že Senát je pro naše potřeby vlastně zbytečný a že je to na náš malý stát přepych vydržovat si za prostředky daňových poplatníků dvě komory parlamentu, protože funkce Senátu není doposud dořešena. Poté, co byla Ústava České republiky schválena potřebnou třípětinovou většinou ve sněmovně, tehdy ještě České národní rady, podali naši poslanci návrh na změnu v tomto smyslu. Tento návrh byl projednáván ve výborech a nenašel potřebnou podporu ani v řadách opozice a byl odmítnut. Fakt, který musí uznat i odpůrci jednokomorového parlamentu, je historicky potvrzená skutečnost, že Senát v době Masarykově první republiky se neosvědčil, stal se brzdou zákonodárství a odkladištěm převáženě neschopných a přestárlých politiků, což bylo nejednou přiznáno i současnou vládnoucí garniturou.

Finance, ušetřené zavedením jednokomorového parlamentu, mohou být použity ve sféře zdravotní, sociální a ve školství, aniž by byl výrazně narušen státní rozpočet.

Zřízení Senátu bylo z větší části prosazováno právě poslanci Federálního shromáždění, jejichž politická i mocenská prestiž poklesla v některých případech až na nulu. A tak zde evidentně nešlo o prospěch národa, ale o jejich prospěch osobní, což by ve vyspělé demokratické společnosti vedlo k jejich absolutní diskreditaci a vyloučení z dalšího politického života. Ne tak v našich poměrech, které opětovně přesvědčily naše občany i celou světovou veřejnost, že ještě k opravdové demokracii máme ještě velmi, velmi daleko.

Zástupci SPR-RSČ v dočasné komisi pro přípravu Ústavy České republiky důsledně prosazovali parlament jednokomorový. Pro Senát by se vyslovili a jeho zřízení by podpořili pouze v případě spolkového uspořádání České republiky. Zástupci koaličních stran v této komisi v čele s ODS zásadně odmítali vypuštění Senátu, zřejmě dle přesných příkazů předsedy ODS, který pravděpodobně slíbil poslancům FS, že dostanou funkce v Senátu za to, že podpoří svým hlasováním rozbití Československa. Bohudík, tato koncepce nevyšla, neboť tehdejší poslanci České národní rady tuto transformaci nepodpořili nadpoloviční většinou hlasů ani při několikrát opakovaném hlasování.

Přesně dle zásad politické džungle, která u nás panuje, byli právě tito poslanci využiti pouze k rozbití Československa a pak hozeni přes palubu.

Z důvodů výše uvedených dávám v této chvíli procedurální návrh na vypuštění projednávaného bodu z programu schůze Poslanecké sněmovny. Pokud tento procedurální návrh nebude akceptován, předpokládám další procedurální návrh vzhledem k již předloženým pozměňovacím návrhům alespoň na přerušení tohoto bodu do konání nejbližší schůze Poslanecké sněmovny, aby byl prostor pro důkladné projednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Vika. Odhlásil jsem vás, prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Pro ty, kteří zde nebyli, opakuji, že kolega Vik podal procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do příští schůze.

Zahájil jsem hlasování. Jedná se o 125. hlasování. Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 56 poslanců, proti 91, zdrželo se 13, nehlasovali 3.

Slovo má pan kolega Skočovský, připraví se pan kolega Matulka.

Poslanec Miloš Skočovský: Dámy a pánové, pane předsedající, mám jen kratší dovětek k § 57. Byl bych rád, kdyby se do třetího řádku za slova "České republiky" vložila část věty ve znění "ve volebním obvodu, v němž kandiduje". To je vše.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slovo má pan kolega Matulka. Posledním přihlášeným je kolegyně Mazalová.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nehodlám zde vést politickou debatu o tom, jaký je Senát nesmysl, protože si myslím, že to všichni víme, rozdíl je jen v tom, že někomu se Senát hodí, někomu ne.

Já bych chtěl přednést šest pozměňujících návrhů k tisku, který projednáváme.

Za prvé - navrhuji, aby do § 14 odst. 1 byla doplněna poslední věta tohoto znění: "Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno ve Sbírce zákonů." Stručně zdůvodním. Dosavadní dikce odst. 1 mluví o tom, že rozhoduje prezident, uveřejňuje se to ve Sbírce, ale nevyplývá z toho zcela jasně, co je dnem vyhlášení voleb. Z hlediska tohoto zákona to není datum důležité, ale z hlediska jiných zákonů, zejména zákona o politických stranách toto datum důležité je, protože se od něj odvozují různé lhůty. Chápejte tento návrh jako zpřesňující. Je třeba stanovit přesně, co je míněno dnem vyhlášení voleb.

Za druhé - v § 16 v odst. 3 navrhuji, aby slova "její využívání" byla nahrazena slovy "možnosti jejího využívání". Je to návrh, který byl přijat v ústavně právním výboru v průběhu projednáváni, ale poněvadž se ústavně právní výbor nakonec usnesl na zcela jiném znění odst. 3, není to ani v nezařazených připomínkách.

Za třetí - v § 16 navrhuji zařadit nový odstavec 4 a ostatní přečíslovat. Odst. 4 by zněl: "V době volební kampaně mají všechny volební strany rovný přístup k veřejným sdělovacím prostředkům, včetně těch, jejichž provozovatelem je obec." Jde o téměř stejné znění, na jakém se usnesl ústavně právní výbor a toto podobné znění je také v nezařazených připomínkách. Jediným významnějším rozdílem je, že můj návrh nehovoří o místních sdělovacích prostředcích, neboť se domnívám, že přívlastek "místní" je nadbytečný.

Za čtvrté - v § 16 zařadit nový odst. 5 (ostatní přečíslovat) tohoto znění: "48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace slovem, písmem, zvukem i obrazem ve veřejných sdělovacích prostředcích, v budovách, kde sídlí okrskové komise a v jejich bezprostředním okolí, vylepování plakátů a konání předvolebních shromáždění." Opět se jedná o nezařazenou připomínku z ústavně právního výboru s vynecháním slova "místních" sdělovacích prostředků.

Za páté - v § 49 navrhuji vypustit odst. 2-5. Tyto odstavce hovoří o minimální volební klauzuli, která je sama o sobě podle mého názoru v rozporu s Ústavou České republiky, a to s jejím článkem 18, odst. 1. Volební klauzule je v rozporu se zásadami poměrného zastoupení, o kterých ústava hovoří a neuvádí z nich žádnou výjimku. Proto navrhuji tato ustanovení z návrhu zákona vypustit.

Za šesté - navrhuji doplnit § 57 o nový odst. 2 v tomto znění: "S funkcí senátora je neslučitelný výkon funkce člena vlády." Jde o téměř stejný návrh, který máme v nezařazených připomínkách jako návrh rozpočtového výboru. Poněkud ho zjednodušuji, nevyjmenovávám tam předsedu vlády, místopředsedy a ministry, ale říkám pouze "člen vlády".

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má paní kolegyně Mazalová. Další příspěvky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, aby nedošlo ke střetu zájmů, musím připomenout, že jsem hlasovala proti Ústavě, tedy i proti Senátu v tehdejší době plné kompromisů. Otázka, která se řeší, je známá z literárního díla spisovatele Jana Nerudy - "Kam s ním?" Já bych dodala "a co s ním".

Podle šetření Institutu pro výzkum veřejného mínění je o nutnosti a potřebnosti Senátu přesvědčeno asi 18% občanů. Většina ho pokládá za zbytečnou nákladnou instituci nebo ji vůbec nezajímá. Nezajímá ji také z toho důvodu, protože netuší, kolik finančních prostředků bude na něj vynaloženo, zda má vůbec význam, a když, tak jaký.

Hovoří se zde o nutnosti politické pojistky, ale přitom všichni víme, že Senát bude moci vyslovit pouze odlišný názor, který nemusí být naší sněmovnou vůbec respektován. Prakticky pouze zpomalí legislativní proces, zpomalí proces vytváření zákonných norem. Bude to něco jako hra ping-pong, ping Senát, pong Sněmovna, ping Senát, pong Sněmovna.

Vím, že myšlenka prozatímního Senátu vznikla pod tlakem federálních poslanců, kteří by si sotva zrušili své pracoviště, kdyby tušili, že pro ně nebude připraveno nové, ještě pohodlnější a lepší. Víme to všichni, i když si to někteří nechceme přiznat. Avšak podpálím-li a zničím svůj závod, továrnu, ve které pracuji, nemohu čekat, že mi bude přidělena nová. A tak se dočkali pouze bolestného zklamání.

Nazvala jsem tehdy Senát léčebnou pro dlouhodobě nemocné a zasloužilé poslance a myslím si, že právem. Dívám-li se kolem sebe nebo na jiné státy, vidím mnoho z nich s jednokomorovým systémem. Dokonce i Dánsko se svými 179 poslanci zrušilo v posledních letech druhou komoru jako nadbytečnou, stejně tak Švédsko, které má 349 členů.

Jen tak pro zajímavost bych vám řekla několik čísel: Belgie 212, Dánsko 175+4 z Grónska a Faerských ostrovů, dohromady 179, Francie 555+22 ze zámoří, celkem 577, Německo kdysi přes 300, nyní 16 zemí dohromady 656, Řecko 300, Irská republika 166, Itálie 630, Lucembursko 60, Holandsko 150, Portugalsko 246+4 ze zámoří, Španělsko 348+2 z Afriky, Velká Británie 650.

V současné době je řada států potenciálními členy společenství. Některé z nich jsou stabilizované demokracie s osvědčeným volebním systémem, jiné se vymanili z diktatury v posledním roce nebo dvou a používají systém, který může být před druhými volbami změněn.

Pokračuji. Rakousko, Národní rada - 183 členů, Bulharsko - 400, jednokomorové Národní shromáždění. Kypr - kyperští Řekové volí 56 členů jednokomorové Sněmovny reprezentantů; dohromady 80. Finsko - 200 poslanců, jednokomorový parlament. Maďarsko jednokomorové Národní shromáždění složené z 386 členů. Island - 63 členů. Malta - 65 členů. Norsko - 165 členů. Polsko - to je trochu více - 460 poslaneckých míst. Rumunsko - 387 poslanců. Švédsko - druhá komora byla zrušena - 349 členů. Švýcarsko, Národní rada má 200 členů volených 20 kantony a 6 polokantony. Turecko, jednokomorové velké Národní shromáždění má 450 členů (ovšem připomínám, že říkáme turecké hospodářství).

Česká republika má 81 volebních obvodů; nyní 200 poslanců plus, chystá se 81 senátorů. Srovnáme-li však rozlohu a počet obyvatel jiných zemí s naší, sice velmi krásnou, ale maličkou Českou republikou, musíme dojít k závěru, který nám diktuje prostý selský rozum. Chceme být skutečně největším byrokratickým centrem mezi evropskými zeměmi? Bude se rovnat blecha slonu? Jaký z toho bude mít občan užitek? Dovedu pochopit kolegy, kteří hřímají pro Senát, dovedu pochopit důvody, které je k tomu vedou, ale dnes už není Sovětský svaz náš vzor.

Dnes přemýšlíme, jak posunout věkovou hranici odchodu do důchodu u udřených žen; mužů, u nichž se málokdo svého důchodu dožije, o čemž svědčí u nás dvakrát větší úmrtnost než ve vyspělých zemích. Snažíme se přidat našim důchodcům jen maličký peníz; maličký ne proto, že bychom byli lakomí, ale proto, aby to nezruinovalo státní rozpočet. Odmítáme i malé příspěvky na výživu našich nejmenších, kojenců. Úlevy na daních z příjmů pro zdravotně postižené. Šetříme na nejnutnějších sociálních dávkách. Nyní chceme zřídit další monstruozní aparát, který bude vlastně k nepotřebě. Nemůže podávat interpelace, nemá právo vyzvat vládu na své zasedání. Já se ptám, co vlastně může. K čemu vlastně bude toto nefunkční odkladiště?

A tak se vracím k otázce Nerudy: "Kam s ním?"; a žádám odpověď na mou otázku "Co s ním?". Lid této republiky svůj názor vyjádřil jednoznačně v různých výzkumech a anketách. Nyní se také jasně musí vyjádřit zákonní zástupci. Pokud však vím, ve svých předvolebních programech svým voličům Senát neslíbili. Slíbili ho snad někomu jinému?

Pan ministr Ruml ve své úvodní řeči popřál projednávání tohoto návrhu zákona m. j. i trochu štěstí. Bude-li přát skutečně štěstí alespoň trošku lidem této země, ušetří jim jejich zodpovědní zástupci nemalé finanční prostředky. Děkuji vám.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP