Pátek 29. dubna 1994

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Než budeme hlasovat o celém vládním návrhu, hlásí se předseda klubu kolega Exner a po něm poslanec Vik.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, je nám líto, že způsob jednání, jaký se projevil u tohoto zákona, se stává v naší Poslanecké sněmovně určitou normou. Jedna skupina osob, jedny subjekty, získávají nezasloužené výhody, jiné získávají stejně nezasloužené ztráty. V daném případě tohoto zákona jde vlastně o zrušení výsledků voleb v roce 1992 do České národní rady v oblasti, která se dotýká možnosti politického působení v Poslanecké sněmovně i politického působení navenek prostřednictvím příspěvku na činnost politických stran.

Přijaté pozměňovací návrhy a znění společné zprávy zároveň znamenají zrušení koaličních dohod uzavřených pro volby v roce 1992, a to dohod, které byly uzavřeny na základě zákona s předpokladem, že budou platit pro celé volební období do příštích voleb.

Přijaté pojetí novely zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích znamená nesporně ztížení činnosti těch stran, které mají větší počet členů. Jde o oblast jednání těchto stran v rámci jejich organizačních jednotek i o oblast účetnictví. Velké obtíže bude také některým stranám dělat rychlé zrušení nakladatelské a vydavatelské činnosti a dosud povolených oblastí podnikatelské činnosti.

V této oblasti musím konstatovat, že došlo k porušení jistoty pro podnikání v mezích zákona. Jde o to, že mnohdy často velmi pracně vybudované právnické osoby a kapacity musí být nyní násilně převedeny do jiné oblasti.

Na druhé straně došlo k tomu, že bude poskytnuta naším posledním hlasováním odměna jiným, kteří si ji snad čímsi zasloužili.

Na základě těchto skutečností nemůže klub KSČM podporovat novelu předloženého zákona.

Chci vás ujistit, že tato skutečnost, přijetí tohoto zákona, neomezí činnost naší strany. Uděláme vše, aby pokračovala v souladu s jejím programem a v zájmu těch lidí, na které v této sněmovně obvykle nemyslíme. Tato situace zároveň vede k tomu, že pro strany, které byly v této situaci poškozeny, je aktuální otázkou usilovat o nové volby, které snad v souladu s § 20 opět navodí stav, který by byl rovnoprávný pro všechny subjekty na našem politickém nebi.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slovo má kolega Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedo, dámy a pánové, závěrem mi dovolte ještě pár slov. Pakliže se přistoupí na systém financování politických stran na základě zrady a politické prostituce, jde o jednoznačný signál v celé ostatní společnosti k ještě většímu znemravňování než dosud. Nehodlám moralizovat, na to jsou jiní, lépe placení a výše postavení. Avšak základní principy prostě fungovat musí. Zrada přece nemůže být prostředkem ke zbohatnutí, za zradu se musí odměňovat pouze opovržením. V této chvíli jsme legalizovanou zradou poškozeni my, zítra to možná bude ODS, či jiní.

Vím, že první vlaštovka, tedy konkrétně poslanec Ježek, jaro nedělá, ale kdo ví, jak se bude situace vyvíjet. Jediné směrodatné musí být v této chvíli i v budoucnu výsledky parlamentních voleb, od kterých se odvíjí celý státní systém. Toto je závazné a důležitost toho je nejen pro jednotlivé politické strany, ale i pro tento stát.

To, co je nyní připraveno k hlasování, prostě postrádá jakoukoliv logiku, vyjma snad logiky zvůle. I kdybych snad připustil přidělování finančních prostředků podle současných mandátů, tak tabulka stejně neodpovídá současnému stavu. Sněmovna slyšela zcela jasnou argumentaci poslance Trnky a poslance Seifera, kolik poslanců je např. ve Straně zelených.

A přesto to nikoho nezajímá a tím pádem zcela v rozporu s normálním chápáním bude mít Strana zelených o 1 milion víc. Proboha proč?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní tedy budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 434/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích ve znění zákona číslo 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., a zákona č. 189/1993 Sb., a občanský soudní řád podle sněmovního tisku 766, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 832 a schválených pozměňovacích návrhů.

Jedná se o 199. hlasování na této schůzi. Kdo s návrhem souhlasí? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh zákona byl přijat. Pro hlasovalo 120 poslanců, 24 proti, 17 se zdrželo hlasování. (Hluk v sále.) S faktickou poznámkou pan kolega Štěrba.

Poslanec Tomáš Štěrba: Vážený pane předsedo, pane předsedající, já děkuji KSČM a ODS, že schválily takovýto zákon.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S faktickou poznámkou paní kolegyně Mazalová. (Poslankyně Mazalová hovoří mimo mikrofon.) Nerozumím. Jen slyším paní kolegyni Mazalovou, že se zasekla. Upozorňuji, že za to nemohu.

Poslankyně Gerta Mazalová: Já vás neobviňuji, pane předsedo, jen jsem ohlásila, že jsem se zasekla a nemohla jsem použít hlasovací zařízení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Protest jste nevznesla, jen jste se zasekla.

Tím jsme splnili bod 21 této schůze. Děkuji panu ministrovi, děkuji společnému zpravodaji. Než skončím schůzi, hlásí se pan předseda Uhde. Prosím, aby se ujal slova. (Velký hluk v sále.) Prosím o klid.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem poděkovat všem za vstřícnost, především při hlasování o předešle projednávaném zákoně, ale i zákon o politických stranách získal velmi silnou podporu. Nepochybuji o tom, a bylo zjevné, že někteří odcházejí z hlasování o obou těchto zákonech zklamáni. Nesplnily jejich představu nebo částečně ji narušily, ale myslím, že nad veškerým tímto pocitem by měl být pocit, že jsme dokázali jednat společně. Já si myslím, že to stojí za zaznamenání.

Děkuji vám a přeji vám každému nějaký příjemný zážitek po skončení této schůze. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Končím 18. schůzi sněmovny.

(Konec schůze v 18.07 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP