Čtvrtek 28. dubna 1994

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve své první interpelaci se obracím na místopředsedu vlády a ministra zemědělství pana Luxe:

Vážený pane ministře, Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství vydalo v souladu s § 5 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice zásady poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu rezortu zemědělství v letech 1994 a 1995.

V odst. 3 bodu f) těchto zásad a analogicky též v části A odst. 1/10 pokynů pro poskytování garance a dotace prostřednictvím podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu je doslova psáno, cituji: "Rovněž se podpora nemusí poskytnout subjektům vzniklým ze zemědělských družstev, která neprovedla uvedené vypořádání. Stav a okolnosti majetkového vypořádání závazně posoudí ředitel územního odboru Ministerstva zemědělství, s přihlédnutím ke stanovisku okresní agrární komory." (Konec citátu.)

Upozorňuji, že celý odstavec f) a analogicky odst. 1/10 v části A citovaných pokynů upírá nárok na poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci těm povinným osobám, ve smyslu zákona č. 42/1992 Sb. či zákona č. 229/1991 Sb., které nemají vypořádány restituční a transformační nároky. V právním státě nemohou státní orgány vázat disponování státními prostředky na ideologicko-politická hlediska, ale výlučně na výhodnost vynaložení těchto prostředků pro všechny občany, kteří stát ze svých daní financují.

Citovaná část zásad a pokynů však již nezákonně směšuje právnické osoby, které jsou dlužníky ve smyslu v nich uvedených zákonů s těmi právnickými osobami, které toto postavení nemají. Pokud nově vzniklé podnikatelské subjekty nejsou právními nástupci zemědělských družstev, pak samozřejmě nemohou přebírat jakékoliv jejich závazky včetně závazků na vypořádání majetkových nároků. Na citovanou část zásad a pokynů nelze tudíž nahlížet jinak, než jako na nezákonné zvýhodňování jedněch podnikatelských subjektů vůči jiným. V nejlepším případě se jedná o zmateční text, který nebere v úvahu to, že z majetku družstva a v tomto smyslu z družstva samého vznikla i společnost nově ustavená, která s ním po právní stránce nemá nic společného. Případný pokus obhajovat tuto politiku popírání zásad právního státu poukazem na očekávání lepších výsledků subjektů hospodařících na majetku vydaném v rámci restitucí a transformace družstev neobstojí.

Dosavadní výsledky hospodaření neukazují na lepší hospodaření těchto subjektů oproti transformovaným družstvům, či subjektům nově vzniklých a kromě toho samo Ministerstvo zemědělství provádí zcela odlišnou politiku ve vztahu vůči nájemcům a dalším subjektům, hospodařícím na majetku státních statků.

Přes Vaše veřejná prohlášení, že vypořádání majetkových nároků a privatizace státních statků bude ukončena do 30. dubna loňského roku, nejsou dosud majetkové nároky vůči státním statkům nejen vypořádány, ale neexistuje dosud ani možnost řešit je prodejem majetku. Do značné míry se na této situaci podílí i Vaše snaha blokovat tento majetek pro uspokojování požadavků, vznášených římskokatolickou církví.

V protikladu k postupu vůči zemědělským družstvům a subjektům z nich vzniklých nejsou přitom vůči nájemcům a dalším subjektům hospodařícím na majetku státních statků uplatňována žádná omezení ohledně nároků na dotace a jiné formy majetkové výpomoci. Důvodem k omezení podpory zde není ani porušování zákonů, či jiných legislativních norem, ze strany těchto subjektů, jak mohu doložit na dvou názorných příkladech:

V současné době probíhá soudní řízení s poslancem sněmovny Parlamentu ČR a bývalých vedoucím detašovaného pracoviště Bruntál, regionálního odboru Ministerstva zemědělství a výživy ČR Šumperk ing. Josefem Červinkou. Aniž bych chtěl předjímat rozhodnutí soudu ohledně nezákonného obohacení firmy pana poslance a jeho otce rozprodejem dobytka v hodnotě 18 277 349,- Kčs z majetku státního statku Osoblaha, mohu uvést zcela jistou a nikým nezpochybněnou skutečnost, že tato firma si majetek uvedeného statku pronajala v době, kdy již pronájem výslovně zakazovala příslušná ustanovení zákona č. 229/1991 Sb. Dodatečná legalizace tohoto pronájmu Pozemkovým fondem ČR na věci nic nemění.

Přesto nebyla firmě, která na rozdíl od subjektů vzniklých ze zemědělských družstev zákon jednoznačně porušovala, nikdy upírána státní podpora. Spolumajiteli firmy panu Václavu Červinkovi byla roku 1991 jako fyzické osobě, podnikající dle příslušných právních předpisů, poskytnuta přímá dotace ve výši 1 573 000,- Kčs na nákup strojů dle dotačního titulu č. 1.1. Dále pak byla poskytnuta přímá dotace ve výši 40 000,- Kčs na mzdové zvýhodnění v pohraničních oblastech dle dotačního titulu č. 3.7.

V roce 1992 byly panu Václavu Červinkovi jako fyzické osobě poskytnuty dotace:

a) úhrada úrazu ve výši 88 000,- Kčs dle dotačního titulu č. 1.1.

b) splátka úvěru ve výši 540 000,- Kčs dle dotačního titulu č. 1.1.

V roce 1993 získala firma Zemědělská farma Červinka, otec a syn, dotaci ve formě nenávratné půjčky ve výši 206 661,- Kč.

Druhým příkladem je politika vůči společnosti PS + PS, s jejíž problematikou jste jistě dobře obeznámen již vzhledem ke své účasti při slavnostní akci Strojního družstva Rynoltice, patřícího též do okruhu podnikání této firmy.

V rozhovoru s listem Práce dne 7. 8. 1993 manžel spolumajitelky firmy ing. Soni Čermákové, MUDr. Petr Čermák výslovně popřel, že by firma dostala jakoukoliv formu finanční výpomoci ze státních zdrojů. Přitom již 1. 7. 1992 dostala společnost bezúrokovou půjčku ve výši 2 939 400,- Kčs na nákup hospodářských zvířat a provozního materiálu dle dotačního titulu č. 1.3. Kromě toho jí byla 18. 11. 1992 poskytnuta přímá dotace ve výši 17 770,- Kčs na hospodaření v chráněných lokalitách dle dotačního titulu č. 2.3.3. Koncem listopadu 1993 dostala společnost PS + PS další bezúročnou půjčku ve výši 1 100 000,- Kč na nákup plemenného dobytka a patrně další podporu, jak uvedu později.

Společnost přitom neplatila v roce 1993 řádně nájem za majetek pronajatý od státních statků, jak můžete zjistit dotazem u Pozemkového fondu i dalších pronajímatelů. Kromě toho bez povolení hospodařila na části pozemků obce Krompach a po protestu starosty dokonce žádala úhradu za toto neoprávněné hospodaření. Pronajaté pozemky oplocuje ostnatým drátem, což není v chráněné krajinné oblasti dovoleno.

Jestliže tedy Ministerstvo zemědělství ČR ve snaze využít dotační politiky jako prostředku ke splnění závazků z jedněch zákonů dokonce překračuje rámec zákona, mělo by stejným způsobem postupovat i v případech porušování jiných zákonů a legislativních norem. Jelikož tomu tak není - jak bych mohl doložit i na dalších podrobnostech, kromě uvedených dvou - nemohu než předpokládat, že ministerstvo opět měří různým osobám různým metrem. Kromě toho se nabízí otázka, do jaké míry je Ministerstvo zemědělství vůbec schopno uplatňování vydaných zásad sledovat.

K poslednímu závěru mne vede sdělení ředitelky odboru ekonomiky a financování Ministerstva zemědělství ing. M. Cihelnové na můj dotaz ohledně dotací pro společnost PS + PS. Je v něm uvedena pouze bezúročná půjčka z 1. 7. 1992, nikoliv však další dotace firmě poskytnuté. Jelikož jsem se na odbor 220 Ministerstva zemědělství České republiky obrátil poté, kdy mi ředitel územního odboru Ministerstva zemědělství Jablonec nad Nisou - Liberec ing. Karel Šaral odmítl odpovědět na můj dotaz ohledně podpory pro společnost PS + PS z místních zdrojů, nemohu než předpokládat, že Ministerstvo zemědělství ČR buď nemá úplný přehled o státní podpoře k dispozici, nebo jej záměrně zatajuje.

Ze všech uvedených důvodů Vás pane ministře žádám, abyste mi sdělil

a) zda pokládáte jakékoli nedodržování zákonů a dalších legislativních norem bez výjimky za důvod k neposkytování státní podpory hospodářským subjektům v zemědělství,

b) pokud ano, kdy budou zásady poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státní rozpočtu resortu zemědělství v letech 1994 a 1995 a Pokyny pro poskytování garance a dotace prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu přepracovány v tomto smyslu,

c) jaká opatření učiníte, aby existovala řádná veřejná kontrola dodržování zásad poskytování finanční pomoci ze státních prostředků hospodářským subjektům zemědělství a neopakovaly se případy obdobné poskytnutí neúplných informací na mé dotazy,

d) jak a kdy bude z uvedených Zásad a Pokynů odstraněno nezákonné znevýhodnění subjektů nově vzniklých ze zemědělských družstev a nepředstavujících jejich právní nástupce, případně napravena zmatečnost ustanovení o závislosti mezi poskytnutím dotace pro ně a vypořádáním majetkových závazků družstev, ze kterých vznikly.

Budu pokračovat ve stejné záležitosti, protože vyhlášku vydalo současně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí. Proto se obracím s první částí tohoto textu i na místopředsedu vlády a ministra financí. Ministr financí a místopředseda vlády pan Kočárník není přítomen. Text je analogický s první částí. Pro úsporu času ho nebudu číst a předložím ho panu ministrovi písemně.

Další moje interpelace se obrací na premiéra české vlády pana Václava Klause a týká se postupu při privatizaci národního podniku Plzeňský prazdroj. Vzhledem k tomu, že v této interpelaci, která - aby nemohlo dojít k různému výkladu - je doložena celou řadou čísel a celou řadou dokladů z vývoje privatizace Plzeňských pivovarů, týkajících se všech subjektů, kterými jsou státní podnik, Plzeňské pivovary, akciová společnost a národní podnik, domnívám se, že bude rozumnější - protože pan premiér by nemohl na tuto interpelaci odpovědět na místě - když pro úsporu času předám předsedovi vlády i tuto interpelaci písemně, protože její čtení by bylo obsáhlé a zabralo by příliš času.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Červinka.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych fakticky narovnat to, co řekl pan poslanec Grulich o mé osobě.

Se mnou neprobíhá žádný soud. Probíhá jediné soudní řízení, a to moje žaloba na ochranu cti a osobnosti Městského soudu v Praze, kterou jsem podal na Zemědělské noviny, tzv "Kubátovy" - jestli si je pamatujete - a na ostatní účastníky, kteří mě nespravedlivě, nesprávně a lživě osočili. Jsem přesvědčen, že pan Grulich si příště informace sežene kvalitnější a nebude nesmyslným způsobem a nepravdivě osočovat moji osobu.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Červinkovi. Dámy a pánové, mám jeden rest. Rád bych jej s vaší pomocí dal do pořádku.

Pan poslanec Vik ve svém vystoupení požádal, aby jeho interpelace byla považována za naléhavou a žádá, aby zákonná lhůta byla zkrácena na 15 dní.

Dámy a pánové, pro pořádek je proto třeba, abychom rozhodli tento problém už v tomto čase. Znovu vás odhlásím. Žádám o novou registraci.

Pokusím se přednést návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem poslance Jana Vika, považuje jeho interpelaci za naléhavou a žádá odpověď na ni do 15 dnů."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá patřičným způsobem v 53. hlasování najevo. Kdo je pro? 49. Kdo je proti? 47. Kdo se zdržel hlasování? 22.

Děkuji. Hlasování je skončeno. Pro bylo 49 poslanců, proti 47 poslanců, zdrželo se 22 poslanců. Návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, obrátil se na mne náš kolega Ladislav Body s následující prosbou: Vzhledem k tomu, že je hlasově indisponován a nemůže ani přes mikrofon sdělit nám to, co má na srdci, požádal mne, abych vás informoval o tom, že předal písemně podnět panu premiérovi vlády České republiky Václavu Klausovi. Děkuji panu poslanci Bodymu.

Budeme pokračovat, prosím jen o chvilku strpení. Jako další je přihlášen pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Poslanec Vratislav Votava: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, obracím se s interpelací na předsedu vlády České republiky pana Václava Klause ve věci ekonomických důsledků pro Českou republiku, které mají sankce Organizace spojených národů proti Svazové republice Jugoslávii.

Vážený pane premiére, rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 757 z 30. 5. 1992 byly proti Svazové republice Jugoslávii vyhlášeny sankce, jejichž účinnost a důsledky se dnes stávající předmětem diskusí na celém světě včetně např. Spojených států a Ruské federace. Ponechme nyní stranou, že tyto sankce byly přijaty zejména z iniciativy zemí západní aliance. Některé z těchto zemí, především Německa, se svou podporou odstředivých tendencí některých republik v bývalé Jugoslávii podílely značnou měrou na vyhrocení nebezpečné krize v této nezúčastněné zemi, která od roku 1948 úspěšně čelila jak sovětským, tak i západním hegemonistickým snahám v bipolárně rozděleném světě. Ponechme stranou i to, že "jugosankce" nepřispěly k posílení snah o mírové řešení krvavého konfliktu v bývalé Jugoslávii, neboť postihly pouze jednu stranu v tomto konfliktu.

Sankcemi proti nějaké zemi vždy nejvíce trpí prostí lidé z řad civilního obyvatelstva. Daleko méně jimi bývá zasažena armáda a ještě méně mocenská elita, která drží ve svých rukou páky rozhodování.

Je známo, že tato blokáda měla a má rozsáhlé negativní důsledky jak pro státy, které se Svazovou republikou Jugoslávie sousedí, tak i pro další země. Tzv. "jugoblokáda" představuje především těžké břemeno pro celou balkánskou oblast. Vyhlášenými sankcemi byly totiž rozvráceny hospodářské vztahy, které státy této oblasti budovaly po celá desetiletí. Byly přerušeny tradiční vazby, byly omezeny nebo vůbec znemožněny obchodní a finanční transakce apod.

Rumunský prezident Ion Iliescu v této souvislosti prohlásil na tiskové konferenci 5. dubna t. r., že jeho stát v důsledku embarga proti Svazové republice Jugoslávii utrpěl celkovou ztrátu 8 mld. dolarů. Také představitelé Bulharska, Řecka a dalších zemí balkánského regionu konstatovali velké škody v důsledku sankcí vyhlášených Radou bezpečnosti.

Podle odhadů expertů celkové ztráty způsobené sousedním zemím v důsledku menšího přílivu deviz, ztížené dopravy nebo jejího odklonu do jiných zemí atd. již představují 30 mld. dolarů. Tyto ztráty nemá kdo platit. Každá země, která obětavě realizuje sankce proti Svazové republice Jugoslávii, tím také zároveň poškozuje a trestá sama sebe.

Naše republika není přirozeně balkánská země, nesousedí se Svazovou republikou Jugoslávií. Přesto však měla tradiční, široce rozvinuté vztahy s touto zemí, které zahrnovaly všechny sféry výměny, hospodářské, obchodní, finanční spolupráce apod. Rozsáhlou položkou byla doprava a tranzit, využívání surovinových zdrojů a průmyslová kooperace.

Zajímalo by mne proto, zda má česká vláda představu o tom, jaký je dopad "jugosankcí" na naši ekonomiku, zda by mohla číselně vyjádřit ekonomické ztráty s nimi spjaté. Myslím, že je třeba touto interpelací otevřít diskusi o sankcích proti Svazové republice Jugoslávii, která dosud byla v České republice tabu.

Domnívám se, že tomu je do značné míry proto, aby nenarušovala její image jako poslušného vykonavatele cizích zájmů, zájmů Severoatlantického paktu a zvláště Německa v balkánské krizi. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Jiří Bílý, který bude interpelovat ministra vnitra Jana Rumla. A je tady jedna novinka - pan poslanec Bílý píše, že bude interpelovat i předsedu parlamentní komise pro sdělovací prostředky.

Poslanec Jiří Bílý: To budu opravovat. Znovu jenom opakuji podnět pro komisi pro sdělovací prostředky, protože jsem nedostal odpověď. To jenom na úvod od pana předsedajícího.

Dovolte, abych vás oslovil, pane předsedající, pane předsedo, vládo, poslankyně a poslanci, jako první se budu věnovat interpelaci na ministra vnitra pana Jana Rumla. Jedná se o problém občanských průkazů, který zde už zazněl, ale jedná se o novou formu, která byla od dubna minulého roku ve formě identifikační karty.

Obrací se na mne voliči, kteří chodí na sekretariát Moravské národní strany a chápou, že vypuštěním kolonky "moravská národnost" se v podstatě zamlčuje na území tohoto státu národ, který se sem dostal, bez vlastního přičinění. V podstatě žádají nikoli aby byla zavedena kolonka moravská národnost, ale aby mohli v kolonce zvláštních údajů nechat si tutu národnost zapsat. Manifestačně. Obracím se na pana ministra vnitra s dotazem, zda v občanském průkazu ve formě identifikační karty je možno v kolonce zvláštních údajů si napsat příslušnost k moravskému národu. To je tedy interpelace na pana ministra vnitra.

Nyní v podstatě opakování k podnětu, který byl na předsedu komise pro sdělovací prostředky. Je tomu už několik měsíců, kdy jsem prostřednictvím Poslanecké sněmovny podal podnět...

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, byť jsem osobně angažován v této věci, jsem povinen vás jako řídící této schůze upozornit, že projednáváme bod Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády. Já člen vlády nejsem. (Potlesk v části sálu.) Jsem rád, že to vzbudilo potlesk, že nejsem člen vlády. (Veselost.)

Poslanec Jiří Bílý: Já bych se tedy rád zeptal pana řídícího schůze, kdy mohu opakovat tento podnět, jestli je na to prostor při tomto plénu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě, pokud požádáte o rozšíření programu schůze o informaci o činnosti stálé komise pro sdělovací prostředky, pokud sněmovna podpoří návrh na rozšíření programu schůze svým rozhodnutím, nic tomu nebrání.

Poslanec Jiří Bílý: Mně se nejedná o činnost komise pro sdělovací prostředky. Já v podstatě namítám a činím určitý politický protest, že mně nebylo řádně odpovězeno komisí pro sdělovací prostředky. Zařídím se podle řídícího schůze. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci dr. Bílému. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Václav Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Děkuji. Omlouvám se, že jde o jeden vstup později, ale ověřoval jsem si to v textu a je to reakce na vystoupení pana kolegy Červinky, kde musím říci, že on vlastně potvrdil to, co já jsem v textu říkal, že v současné době probíhá soudní řízení. Tady není řečeno, kdo koho žaluje, proč probíhá, a proto nechceme podjímat rozhodnutí soudu. Dál musím konstatovat, že pan kolega Červinka nezpochybnil ani jeden údaj o dotačních titulech a dotacích, které tady byly uvedeny. Tolik k jeho vystoupení. Pokud prohlásí, že některý z uvedených důvodů je nepravdivý, samozřejmě jsem ochoten spolu s ním jít na Ministerstvo zemědělství a údaje ověřovat. Ale údaje bohužel jsou ověřeny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, poslední, kdo v této věci vystoupí, bude pan poslanec Červinka a já už další rozpravy mezi poslanci nepřipustím, alespoň ne v tomto bodu.

Poslanec Josef Červinka: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já nebudu v této faktické poznámce reagovat na to, co řekl pan Grulich, protože faktická poznámka mi to neumožňuje. Sami jste byli svědky, jak pan poslanec Grulich překroutil tvrzení, které řekl ve své úvodní řeči, že proti mně je vedeno soudní řízení. Já jsem řekl, že není. Naopak já jsem žalobcem v soudním sporu na ochranu osobnosti. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Wagner. Pan poslanec Wagner není přítomen, takže přichází o pořadí. Pan poslanec Broulík, prosím.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, pane předsedo vlády, vládo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych se obrátit na pana ministra životního prostředí Bendu v naléhavé interpelaci. Jedná se o to, že podle informací, které jsem dostal, nemá náš právní řád v souladu nařízení Evropské unie č. 259/1993 o dozoru a kontrole odstraňování odpadu, s legislativními normami a hrozí zde od 6. 5. 1994, že může být zastaven obchod s druhotnými surovinami mezi zeměmi Evropské unie a Českou republikou, pokud nebude náš právní řád o odpadech v souladu s nařízeními Evropské unie č. 259/1993. Je zde nesoulad, že vybrané druhy odpadů jsou považovány v případě Evropské unie jako obchodní zboží a u nás je to považováno za odpad. Vzhledem k termínu, který je tu uveden, bych požadoval, aby má interpelace byla považována za naléhavou a pan ministr mi odpověděl, jaké kroky - protože údajně probíhají některá jednání - byly učiněny, aby k zastavení chodu nedošlo. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, prosím o doplnění - interpelace označená za naléhavou, resp. usnesení by mělo obsahovat, v jakém termínu žádáte odpověď.

Poslanec Jaroslav Broulík: Pane předsedající, já bych navrhoval 10 dní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje interpelaci poslance Broulíka za naléhavou a žádá ministra životního prostředí Františka Bendu, aby odpověděl do 10 dnů."

Vzhledem ke značnému pohybu poslanců nezbývá, než abychom před hlasováním učinili obvyklý proces, tzn. odhlášení a znovu přihlášení. Dámy a pánové, zahajuji hlasování č. 54.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování v pořadí č. 54 skončilo, výsledek: pro 53, proti 15, zdrželo se 36. Návrh pana poslance Broulíka byl přijat.

Nyní se slova ujme pan poslanec Wagner, který před tím přišel o pořadí.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, já vás chci oslovit s věcí, která má souvislost s velkou mezinárodně politickou akcí, která se uskutečnila mezi schůzemi naší Poslanecké sněmovny a kterou uspořádal pan prezident Havel. Uvažovali jsme velmi, jestli tento problém otevřít a jestli se vlády ČR v interpelaci zeptat, proč reagovala podle našeho názoru velmi nepřiměřeně na událost takovéhoto mezinárodního významu. Domníváme se, že by bývalo velmi vhodné, aby vláda ČR byla při této akci účastna. Máme za to, že i z hlediska mezinárodních vztahů České republiky k jakýmkoliv zemím by bylo vhodné, aby se členové nebo zástupci vlády takovéto akce zúčastnili. A zvláště máme za to, že je takováto účast nezbytná, pokud se jedná o hlavy států sousedních zemí.

Myslíme si, že se z hlediska protokolu jednalo o zřejmou diplomatickou chybu.

Ptám se vlády České republiky, zda neúčast premiéra nebo jeho kompetentních zástupců měla aspekty jiné než nedostatek času. Pokud by byl použit takovýto argument, že z časových důvodů to nebylo možné, ptám se, do jaké míry vláda a její členové osobně přikládají jednotlivostem význam.

Domníváme se, že toto byla akce prvořadá, že měla mít prioritu číslo 1 a že měla vláda takto jednat.

Byl bych rád, aby z této věci, která je už minulostí, byl vyvozen jednoduchý závěr, že napříště se ústavní činitelé České republiky budou ve svém jednání v takovýchto věcech řídit zejména zájmem České republiky a nikoliv podružnými zájmy, které mohou mít význam na domácí scéně, ale jejich odraz ven může Českou republiku poškodit.

Využívám této příležitosti, abych poděkoval prezidentu republiky, že uspořádáním této akce a naznačením, že vznikne jakási tradice, pan prezident vytvořil prostor, v němž Česká republika u svých sousedů a na mezinárodní scéně vůbec získává to, co nový stát potřebuje - přátele i důstojnost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Wagnerovi. O slovo se přihlásil pan předseda vlády Václav Klaus.

Předseda vlády Václav Klaus: Vážená sněmovno, dovolte, abych zásadně odmítl vystoupení pana poslance Wagnera. Je falešné, populistické, prostě nepřijímám ho, není fér a není pro vládu akceptovatelné. Vláda se permanentně stará o nepřetržité zahraniční kontakty. Dnes jsem se v 9.30 hodin setkal s velkovévodou Lucemburska, ve 3 hodiny se setkám s viceprezidentem Evropských společenství van den Broekem, který je ministrem zahraničí této země, v 5 hodin se setkám s ministrem zahraničních věcí Bulharska. Pár dní před setkáním v Litomyšli jsem měl celodenní jednání s polským premiérem Pawlakem, kde jsme se bavili o tisíci podrobných a konkrétních věcech, včetně čistírny odpadních vod v Bohumíně, o které jsme tady mluvili před chvílí.

Odmítám tyto výtky. Považuji to za lacinou hříčku vrážení klínu mezi vládu a prezidenta. Zásadně to odmítám.

Konkrétně k tomu mohu říci toto. Vláda schválila podrobný dokument o setkání sedmi prezidentů, vyjádřila k němu své stanovisko, prostřednictvím ministra zahraničních věcí jednala s prezidentem podrobně o jeho obsahu. Nikde nebyla v tomto vládou schváleném dokumentu vláda pozvána na toto jednání, žádný její zástupce nebyl pozván. Říkám to zcela jednoznačně.

Úplně jinou věcí je setkání při koncertu nebo při večeři. Nebylo ani místo, abychom se jakéhokoliv jednání zúčastnili. Měli jsme v těchto hodinách a minutách celou řadu věcí. Za vládu byl přítomen místopředseda vlády a ministr zemědělství ing. Lux, který všech sedm zúčastněných prezidentů okolních zemí oficiálně jménem vlády pozdravil.

Nemám, co bych k tomu dodal. Nepovažuji za fér osočování vlády z nedostatku pozornosti vůči našim sousedům nebo vůči návštěvníkům naší země.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji předsedovi vlády Václavu Klausovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jozef Wagner.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP