Neprošlo opravou po digitalizaci !

Pondělí 3. září 1990

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Faktickú pripomienku má pán minister Snopko.

Minister kultúry SR L. Snopko: Vážení poslanci, samozrejme, súhlasím s interpeláciou, chcem len podotknúť, že už som pred troma týždňami poslal protestný list na túto tému a čakám na odpoveď. /Potlesk/.

Podpredsedníčka SNR O. Koltošová: Ďakujem. Teraz vystúpi pán poslanec Hrnko a ako posledný z prihlásených do rozpravy sa pripraví pán poslanec Berényi.

Poslanec A. Hrnko: Vážené predsedníctvo, vážená Slovenská národná rada, nebudem dlho zdržiavať vašu trpezlivosť. Mám len jednu poznámku k pánovi Szabóvi, ktorý nám tu čítal na adresu nášho poslanca Ivana určité percentuálne údaje. Podľa mojich vedomosti neviem, či sú skutočne pravdivé. Maďarská národnosť vo všetkých európskych štátoch, v ktorých žije, teda v bývalých nástupníckych Štátoch Uhorska, klesá. Jedine na Slovensku má vzostupný charakter z hľadiska demografie. Iba toľko som chcel uviesť na upresnenie, aby nevznikol dojem, že tým, že je len 3 %-ný rast maďarskej národnosti, vzniká tlak na asimiláciu maďarského obyvateľstva. Je všeobecne známe, že slovenské obyvateľstvo bolo vždy natálnejšie ako maďarsko, počas celej histórie týchto stredoeurópskych krajín.

Dovolil by som si upozorniť váženú Slovenskú národnú radu na vyhlásenie výboru Matice slovenskej a zároveň ako člen tohto výboru oboznámil s nim toto plénum.

Vyhlásenie výboru Matice slovenskej.

Výbor Matice slovenskej na svojom zasadnutí 31. augusta 1990 prijal toto vyhlásenie: Matica slovenská vo svojich dejinách vychádzala vždy 2 princípu neodňateľného práva slovenského národa zvrchovane rozhodoval o vlastnom osude. Preto pozitívne oceňuje zásadnú politickú dohodu troch vlád v Trenčianskych Tepliciach, o princípoch ktorej informoval premiér Vladimír Mečiar valné zhromaždenie Matice slovenskej 10. augusta 1990 a ktoré potom konkretizoval i v ďalších vystúpeniach. Výbor Matice slovenskej vyslovuje podporu záverom tejto dohody, pretože v ich plnení vidí záruku utvorenia autentickej federácie s českou republikou. Z ducha trenčiansko-teplických dohôd pre Slovenskú národnú radu vyplýva neodkladná povinnosť všestranne definovať, interpretoval aj deklarovať zvrchovanosť Slovenskej republiky a tak vytvoril pre ďalšie rokovania a prácu potrebný politický rámec i priestor.

Obraciame sa preto na poslancov Slovenskej národnej rady. Federálneho zhromaždenia i členov a sympatizantov Matice slovenskej, aby toto naše úsilie pochopili a jeho realizáciu podporili.

V Martine 31. 8. 1990. Výbor Matice slovenskej.

/Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Vystúpi pán poslanec Berényi.

Poslanec J. Berényi: Po štatistických údajoch pána Cyrila Ivana si myslím, že je mojou povinnosťou informovať vás o situácii slovenských škôl v Maďarsku. Materské školy sú dve, v ktorých dva dni v týždni vyučujú po slovensky, v 58 vyučujú slovenský jazyk dve hodiny v týždni. V piatich základných školách predmety humánneho zamerania vyučujú po slovensky, predmety reálneho zamerania po maďarsky. Dvojjazyčných základných škôl je sedem. Existujú potom tzv. obvodné národnostné školy - je ich 75, v ktorých vyučujú slovenský jazyk týždenne 3-4 hodiny. Pokiaľ ide o stredné školy, sú dve gymnáziá. Humánne predmety vyučujú tiež po slovensky, reálne po maďarsky. Potom existuje pedagogická stredná škola, kde tiež vyučujú slovenský jazyk.

Je jasné, že táto situácia pre slovenskú národnú menšinu v Maďarsku nie je vyhovujúca, ale domnievam sa, že nie je spôsobená národnostným útlakom, ale necitlivosťou komunistických režimov voči potrebám každej menšiny. Je ušľachtilým cieľom pre Slovenskú národnú radu napomôcť zlepšeniu existujúceho stavu v Maďarsku.

Zároveň dovoľte, aby som poinformoval pána Cyrila Ivana, že názov Maďarskej ľudovej republiky sa zmenil na Maďarskú republiku. Moje informácie som dostal od pani Rozálie Čipkovej, ktorá pracuje pri predsedníctve vlády vo výbore pre menšiny žijúce v Maďarsku. Ak sa chcete poinformovať, jej telefónne číslo je 131 3149.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Technickú pripomienku má pán poslanec Szabó.

Poslanec R. Szabó: Mám len jednu faktickú poznámku. Aj keď v riešení národnostnej otázky, tak ako v riešení otázky dvoch národov boli v Československu veľké nedostatky, jedno musíme objektívne konštatovať, že najdokonalejšiu a najlepšiu ústavu vo východnej Európe sme mali v Československu, ktorú sme prijali v roku 1968. Aj ostatné výsledky v porovnaní s Rumunskom, Juhosláviou - aj keď boli nedostatky - boli omnoho lepšie ako napríklad výsledky národnostnej politiky v Maďarsku. To treba objektívne povedať. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi Szabóovi. Vystúpi pán poslanec Majer.

Poslanec J. Majer: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, poslanci, čakal som do konca, že niekto s touto otázkou vystúpi. Keďže nikto nevystúpil, vystupujem ja. Je to otázka na nášho poslanca a vystupujem s ňou preto, že sa dotýka nás všetkých.

V čase, keď sa národnostná otázka na južnom Slovensku konsoliduje, keď sa dáva do poriadku, považujem extempore pána poslanca dr. Kolomana Janicsa včera v Tvrdošovciach za nenáležité. Pokiaľ neviete o čo ide, dovolím si citovať z dnešnej Národnej obrody: "Pán poslanec Koloman Janica včera pred kostolom v Tvrdošoviciach zorganizoval podpisovú akciu proti slovenskej tlači, ktorá uverejňuje nepravdivé, štvavé a nacionalistické príspevky, film vrhá Slovensko do záhuby. " Pozvánka na túto akciu bola vysielaná v miestnom rozhlase niekoľko dni predtým len v maďarskom jazyku.

Pýtam sa pána poslanca, prečo toto robil, kto ho na to naviedol, aký to malo mat dopad? Nech nám to tu láskavo vysvetlí.

Na Predsedníctvo Slovenskej národnej rady mám otázku, prečo sa pred začatím schôdze nepovie, kto Ba ospravedlnil a kto nie. Na posledných zasadaniach nás bolo pri hlasovaní najviac 135, dnes to bolo od 123 do 133. Zvolených je 150 poslancov. Myslím si, že všetci tu majú byť prítomní, či budú alebo nebudú brat plat.

A ešte sa pripájam k interpelácii pána poslanca Hubu, pretože som bol iniciátorom vyšetrenia atómového ohrozenia z Jaslovských Bohuníc.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Ešte sa hlási pán poslanec Kliman.

Poslanec L. Kliman: Vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážení kolegovia, chcem poukázať na priebeh dnešného i minulého rokovania a na to, že síce tu hlasujeme o troch minútach, ale pritom sa sami okrádame o čas nielen svojimi vystúpeniami, ale aj tým, že nepracujeme systematicky. Nie je predsa možné, aby sme sa len náhodne dozvedeli o tom, že ďalšie plénum bude 13. a 14. septembra, a to len na základe toho. že sa prihlasujeme na špeciál. Aká je to organizácia našej práce? Aký je to predstih, aký je to systém? To predsa nie je možné. My musíme absolvovať pléna, výbory, schôdzky s poslancami, konzultácie, štúdium tlače, súčasne mnohí musíme pracovať v zamestnaní, máme starosti o rodiny, a to sa bez systému zvládnuť nedá. Prečo sa teda nepripraví nejaký program?

Mám otázku na predsedníctvo, či sa to robí, kedy to bude, a ak sa to nerobí, prečo nie? Navrhoval by som, aby sa takýto systém vypracoval, aby sme aspoň dva týždne vopred vedeli ako máme pracovať na tomto najvyššom zákonodarnom orgáne republiky. Na nižších zložkách to predsa všetci dobre vedia a takto si počínajú. /Potlesk. /

Ďalej mi dovoľte, keď tu zaznievajú konkrétne mená, tak musím na to reagovať, i keď som pôvodne nechcel. Dúfam, že sa zmestím do limitu troch minút. Ing. Gacik je človek, ktorého poznám 34 rokov, odvtedy, čo sme v roku 1956 mali byť spolu vyhodení z vysokej školy - stavebnej fakulty - za to, že sme organizovali študentské udalosti v roku 1956. Vtedajší povereník školstva dal príkaz nás vylúčit a zachránil nás vtedy len náš študijný prospech. Potrestaní sme však boli. To bol jeden jeho míľnik, kde som ho poznal a kde som zistil, že je to veľmi čestný človek. V roku 1968 bol členom parlamentu a bol predsedom výboru pre výstavbu a stavebníctvo. V roku 1969 či 1970 bol vylúčený zo strany, 21 rokov bol v úzadí. Napriek tomu statoč- . ne pracoval a dnes dostal na starosť jeden z najťažších stavebných podnikov v Košiciach. Robí čo je v jeho silách. Prosil by som, aby sme sa my, poslanci, neprepožičiavali na "krágľovanie" ľudí a aby sme túto dôstojnú najvyššiu pôdu tohoto národa, tejto republiky, neznižovali k malicherným a skutočne nedôstojným pohnútkam.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem. Pre vašu informáciu môžem hneď uviesť na pravú mieru termín zasadnutia budúceho pléna. Predsedníctvo bude zasadal až 6. septembra a jedným z bodov jeho rokovania je návrh termínu a programu 5. schôdze Slovenskej národnej rady. Ako som sa dozvedela, termín, na ktorý sa zisťuje záujem o špeciál, je predbežný. Termín zasadnutia Slovenskej národnej rady závisí od rozhodnutia predsedníctva a od návrhov zákonov, ktoré nám budú predložené. Takže považujte tento termín za orientačný.

Ďalej sa hlási pán poslanec Košický.

Poslanec M. Dziak-Košický: Najprv mám technickú poznámku. Vo výbore pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva sme navrhli systém istej organizácie práce a hlavne rytmičnosti práce Slovenskej národnej rady, aj výborov takým spôsobom, aby sme mali čas pracovať aj vo svojich poslaneckých obvodoch, aby sme zodpovedne mohli pracovať aj tu.

Ak dovolíte, vážená Slovenská národná rada, aj napriek tomu, že nie je priamy televízny prenos, predniesť tri otázky. Tie tri otázky mám na váženú Slovenskú národnú radu.

Otázka prvá: či si uvedomujeme dopad zodpovednosti, ktorá sa bude týkať tejto republiky v prípade GabčíkovoNagymaros, ak to odmietneme. Pretože ak priznáme to, že to bolo chybné rozhodnutie od počiatku, v tom okamihu berieme na seba dôsledky, ktoré z tohto chybného rozhodnutia vyplývajú. V súčasnosti Rakúsko požaduje od Maďarskej republiky 2, 7 mld šillingov v okamžitej splatnosti. Ak sa prihlásime k tomu, že to bolo chybné rozhodnutie od začiatku, nesieme za túto chybu aj finančnú zodpovednosť.

Otázka druhá: či si uvedomujeme, akého džina vypúšťame z fľaše, keď pripustíme, aby sme rozdelili národ, rozdelili obyvateľstvo na jednotlivé národnosti a trvali na pomernom zastúpení v obecných zastupiteľstvách. To sa premietne všade. Existuje vtip: keď sovietov napadli, že majú rasovú diskrimináciu, povedali, ale ako, u nás vo filharmónii hrá predsa 170 židov. Američan na to odpovedal: u nás tiež hrá vo filharmónii veľa Židov, ale nikto nevie, koľko ich je. /Potlesk. /

Dnes neviem, koľko poslancov akej národnosti v Slovenskej národnej rade zasadá, a som rád, že to neviem, pretože sa tu nedelíme. Ale ak raz pripustime nejaký volebný zákon, ktorý bude dopredu určovať miesto Maďarovi len preto, že je Maďar, miesto Slovákovi len preto, že je Slovák, títo ľudia budú v zastupiteľskom zbore jednať predovšetkým ako Maďari, ako Slováci a až v druhom rade ako občania. /Potlesk. / Dávam to ako otázku, či si uvedomujeme, aké dôsledky môže mať tento spôsob uvažovania.

Tretia otázka je, či si uvedomujeme, že sme tu dnes vypočuli množstvo pripomienok, ktoré boli absolútne konkrétne na absolútne konkrétnych ministrov. Boli to čiastkové problémy. Uvedomujeme si, že čiastkové problémy by sme nemali riešiť na pléne? či poslanci, ktorí tieto čiastkové problémy na pléne riešili, si uvedomujú, že ich majú možnosť riešiť priamymi konzultáciami s ministrami a či tieto konzultácie a možnosť priamych kontaktov využili?

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pýtam sa, či má ešte niekto otázku? Hlási sa pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Vážená pani podpredsedníčka, vážená vláda, vážené plénum, chcem vás len veľmi krátko zdržať a poprosiť o pomoc v boji proti byrokracii. V novinách sme sa dočítali o preukazoch na ČSD a ČSAD. Ide v nich prakticky o všetky údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze a majú ich mat deti od 10 rokov. Tak sa pýtam, či nie je jednoduchšie vydávat občianske preukazy od 10-tich rokov?

V dotazníku poslanca SNR je požiadavka o výpis z knihy narodení dieťaťa. Pýtam sa, na čo máme občiansky preukaz, v ktorom máme deti zapísané, vrátane rodného čísla, pečiatky a podpisu z matriky.

Ďalej v dotazníku učtárne je dátum narodenia a rodné číslo. Rád by som upozornil všetkých, ktorí vytvárajú dotazníky, aj tých, ktorí s nimi pracujú, že rodné číslo je dátum narodenia čítané odzadu a v čísle mesiaca majú dámy o SO viac. Takže je to veľmi jednoducho dešifrovateľné.

Ďakujem.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem pánovi poslancovi Prokešovi. Má ešte niekto z poslancov otázku?

/Otázky neboli. /

Pýtam sa, či členovia vlády budú odpovedal na otázky teraz alebo v zmysle rokovacieho poriadku zašlú odpovede písomne.

O slovo sa hlási prvý podpredseda vlády pán Čarnogurský.

Prvý podpredseda vlády SR I. Čarnogurský: Chcem ospravedlniť neprítomnosť niektorých členov vlády, ktorí majú rôzne iné povinnosti. Na väčšinu otázok by vláda okamžite nevedela odpovedať. Na otázky by pripadne mohli zodpovedať minister Oberhauner a minister Tírpák, ktorí sú prítomní. Boli by to však odpovede len na menšiu časť otázok. Preto navrhujem, aby bolo na všetky otázky zodpovedané písomne, pretože v písomnej odpovedi možno vyjadril konkrétnejšie údaje.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Ďakujem prvému podpredsedovi vlády pánovi Čarnogurskému.

Ešte sa hlási pán poslanec Majer.

Poslanec J. Majer: Žiadal som odpoveď od pána poslanca Janicsa. Ak tu nie je a išiel zorganizoval ďalšiu petičnú akciu, žiadam, aby na budúcej schôdzi Slovenskej národnej rady bolo všetkým poslancom rozdané jeho písomné vysvetlenie.

/Potlesk. /

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som upriamila vašu pozornosť na rokovania najbližších schôdzi orgánov Slovenskéj národnej rady. Na dnešnej schôdzi ste dostali vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktorý spolu s vládnym návrhom zákona Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácii a vládnym návrhom ústavného zákona Slovenskej národnej rady o Ústavnom súde Slovenskej republiky sa navrhuje zaradiť na program 5. schôdze Slovenskej národnej rady. Približný termín je 13. september 1990. Podľa rozhodnutia predsedu Slovenskej národnej rady majú všetky výbory Slovenskej národnej rady prerokovať oba vládne návrhy zákonov na svojich schôdzach do 11. septembra. Prosím preto predsedov výborov, aby v tomto zmysle organizovali prácu príslušných výborov.

Zároveň upozorňujeme poslancov - to je odkaz Kancelária Slovenskej národnej rady - aby venovali pozornosť vyplneniu a odovzdaniu podkladov - dotazníka učtárne Kancelárie Slovenskej národnej rady a ostatných dokladov na zabezpečenie likvidácie poslaneckých platov a paušálnych náhrad.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia,  program dnešnej schôdze sme vyčerpali. Ďakujem vám za aktívnu účasť a vyhlasujem 4. schôdzu Slovenskej národnej rady za skončenú. /Potlesk. /

/Schôdza ukončená o 20. 45 hodine. /


Uznesenia prijaté na 4. schôdzi Slovenskej národnej rady 3. septembra 1990

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1389/1990

33

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 3. septembra 1990

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady o ohecnom zriadení /tlač SNR 19/

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení podľa výsledkov hlasovania k spoločnej správe výborov SNR /tlač SNR 19a/ a k pozmeňujúcim návrhom poslancov z rozpravy; prijaté znenie zákona Je uvedené v prílohe.

Predseda Slovenskej národnej rady

František Mikloško, v. r.,

Overovatelia:

Ján P a u č o, v. r.,

Andrej B a j d u k, v. r.,


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1506/1990

34

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 3. septembra 1990

k správe o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. augusta do 3. septembra 1990

Slovenská národná rada

h e r i e so súhlasom na vedomie

správu o Činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 29. augusta do 3. septembra 1990.

Predseda Slovenskej národnej rady

František M i k l o š k o, v. r.

Overovatelia:

Ján P a u č o v. r.

Andrej Hajduk, v. r.


OBSAH

Otvorenie a procedurálne otázky str. l

Schválenie programu schôdze str. 2

1. Vládny návrh zákona SNR o obecnom zriadení str. 2

Podpredseda vlády SR G. Zászlós str. 3

Spoločný spravodajca výborov poslanec

E. Lacko str. 6

Rozprava

Poslanec M. S t r ý k o str. 11

Podpredseda vlády SR J. K u č e r á k str. 13

Poslanec M. Krajčovič str. 14

Poslanec D. Č e r n á k str. 16

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský str. 19

Poslanec J. C h m e l o str. 21

Poslankyňa A. Vilčeková str. 23

Podpredseda vlády SR G. Zászlós str. 20

Poslanec M. Sečánsky str. 3O

Poslanec P. Tatár str. 32

Poslanec J. P r o k e š str. 33

Poslanec A. Hykisch str. 35

Poslanec M. Huba str. 37

Poslanec L. A s v á n y i str. 40

Poslanec I. B r n d i a r str. 43

Poslanec l. Ľ u p t á k str. 44

Poslanec L. Pirovits str. 45

Poslanec V. K m e t str. 48

Poslanec A. H r n k o str. 49

Poslanec M. Galanda str. 50

Poslanec R. Brestenský str. 52

Poslanec Ľ. F o g a d str. 53

Poslanec P. B r ň á k str. 55

Poslankyňa š. Homolová str. 55

Poslanec A. Hykisch str. 56

Poslanec M. G é c i str. 57

Poslankyňa Z. Tóthová str. 58

Poslanec v. S l á d e k str. 59

Poslanec L. S n o p k o str. 6O

Podpredseda vlády SR G. Zászlós str. 61

Poslanec E. Lacko str. 66

Minister financií SR M. Kováč str. 67

Hlasovanie o vládnom návrhu zákona str. 7O

Schválenie vládneho návrhu zákona str. 118

2. Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 29. augusta do 3. septembra 199O str. 118

3. Otázky poslancov str. 119

Poslanec D. Dobrovodský str. 119

Poslanec A. H r n k o str. 121

Poslanec M. Dziak-Košický str. 122

Poslanec M. M i č e k str. 123

Poslanec Š. Bartakovics str. 124

Poslanec M. A n d e l str. 127

Podpredseda vlády SR V. O n d r u š str. 128

Poslanec J. B r o c k a str. 129

Podpredsedníčka SNR o. Keltošová "str. 132 Minister práce a sociálnych veci SR

S. Novák - str. 134

Poslanec M. A n d e l str. 136 Prvý podpredseda vlády SR I. Čarno-

g u r s k ý str. 137

Poslanec M. Krajčovič str. 138

Poslanec K. S z o k o l str. 142

Poslanec R. ž i n g o c str. 145

Poslanec C. Ivan str. 146

Poslankyňa D. K m e t o v á str. 148

Poslankyňa B. Badálová str. 15O

Poslanec M. G é c i str. 153

Poslanec M. B u d a y str. 156

Poslanec M. Huba str. 161

Poslanec E. Bárány str. 167

Poslanec J. Ľ u p t á k str. 169

Poslanec J. Majer str. 174

Poslanec M. O n d r u š str. 174

Poslanec M. Pollák str. 176

Poslanec J. P r o k e é str. 177

Poslanec P. Tatár str. 179

Poslanec P. C s á k y str. 182

Poslanec L. D o b o s str. 184

Poslankyňa A. Vilčeková str. 185

Poslanec P. K o ô t á l str. 186

Poslanec R. S z a b ó str. 187

Poslankyňa Z. Tóthová str. 189

Poslanec P. S a b o str. 19O

Poslankyňa G. Kaliská str. 191

Poslanec G. A g á r d y str. 195

Poslanec M. F t á č n i k str. 196

Poslanec P. H o m o l a str. 198

Poslanec J. J a k u š str. 199

Poslanec J. Gašpar str. 2OO

Minister kultúry SR L. S n o p k o str. 2O1

Poslanec A. H r n k o str. 2O1

Poslanec J. Berényi str. 2O3

Poslanec R. S z a b ó str. 2O4

Poslanec J. Majer str. 2O4

Poslanec L. K l i m a n str. 2O5

Poslanec M. Dziak-Košický str. 2O7

Poslanec J. P r o k e S str. 2O9

Prvý podpredseda vlády SR J. Č a r n o -

g u r s k ý str. 21O

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová str. 211

Ukončenie 4. schôdze SNR str. 212

Prílohy

Uznesenia prijaté na 4. schôdzi SNRSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP