Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 28. srpna 1990

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Ďalej sa hlási poslanec Košťál.

Poslanec P. Košťál: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, vážená vláda, vážení poslanci, vážené poslankyne, dovožte mi uviesť niekožko poznámok k nastolenej problematike. Som toho názoru, že túto otázku treba posudzovať vežmi citlivo. Treba vidieť nielen rovinu ekonomickú, ale l politickú, spoločenskú, sociálnu a podobne. V rozvinutých demokratických krajinách pracujú v parlamentoch profesionálni poslanci s adekvátnym vzdelaním pre parlamentnú prácu. Táto je tiež adekvátne honorovaná, napríklad v rakúskom parlamente asi 90 000 šilingov, v maďarskom parlamente asi 45 000 forintov. Ich príjem predstavuje troj až päťnásobok priemerného platu. Jeho výška je aj prevenciou voči korupcii, lobbizmu a podobne. Situácia u nás je však iná. Zvyšujú sa ceny, stúpajú životné náklady najmä v sociálne slabších vrstvách, zvyšuje sa vnímavosť a emotívnosť našich občanov a narastá sociálne napätie v spoločnosti. Z daných dôvodov treba otázku poslaneckých platov posúdiť vežmi citlivo a uvážlivo. Práve v dnešných komplikovaných časoch by nebolo dobré riskovať nedôveru národa k parlamentu a bolo by vežmi zlé, ak by sa z titulu poslaneckých platov národ postavil proti svojmu parlamentu.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Košťálovi. Ako ďalší sa prihlásil poslanec Pokorný, potom poslankyňa Kaliska.

Poslanec J. Pokorný: Vážená Slovenská národná rada, Predsedníctvo Slovenského koordinačného výboru Strany zelených ma poverilo, aby som vám prečítal tento list:

"Vážená poslankyne a poslanci, občania Slovenskej republiky vás zvolili za svojich poslancov preto, aby ste reprezentovali ich vôžu a viedli našu spoločnosť z hlbokej ekonomickej, ekologickej a mravnej krízy. Cesta z tejto krízy nemôže byt žahká. Celá desaťročia sme za svoj relatívny blahobyt platili narastajúcim dlhom v podobe zaostávajúcej technickej úrovne nášho hospodárstva, ekologickej devastácie Slovenska, úpadku zdravotníctva, školstva, kultúry a ďalších oblastí. Splácanie tohto dlhu sa dotkne životnej úrovne vežkej väčšiny občanov, počnúc mladými rodinami žijúcimi od výplaty k výplate a končiac dôchodcami žijúcimi od dôchodku k dôchodku. Sme presvedčení, že vaším poslaním je zdiežať toto tažké obdobie s národom. Národ by prijal ako vaše morálne zlyhanie, keby ste na to zabudli v blízkych chvížach, keď si budete schvažovať poslanecké príjmy. Než zdvihnete ruky, započúvajte sa do hlasov prostých žudí okolo seba, akými ste donedávna, až na pár výnimiek, boli aj vy. Ich mesačný príjem je niečo málo cez 3 000 korún. "

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi Pokornému. Vystúpi poslankyňa Kaliska.

Poslankyňa G. Kaliska: Vážení prítomní, volán sa Kaliská, sedím tu za Stranu zelených. Prajem vám už vlastne dobre ráno, lebo je pol jednej. Mňa zas poveril poslanecky klub Strany zelených, aby som prečítala nasledovné stanovisko:

Domnievame sa, že profesionalizácia sa nemá tykať len poslancov Slovenskej národnej rady a ich platov, ale hlavne jej činnosti, teda hlavne organizácie práce. Minulý deň tu spomínal dr. Huba, že poslanci pracujú v časovom strese. Zákony dostávame na rokovanie dva dni dopredu, ale nie je výnimka ani v doň rokovania. Aká je potom kvalita pripomienok, to sami dobre vieme. Chápeme argument, že poslanci Slovenskej národnej rady nie sú o nič horší ako poslanci Federálneho zhromaždenia. Veď nakoniec sa vyjadrujú aj k zákonom federálu, teda vzaté čiste matematicky majú na pripomienkovanie viac zákonov ako samotný federál. Teda podža tohto kritéria naozaj nie sme poslancami druhej kategórie. Preto si myslime, že peniaze na činnosť Slovenskej národnej rady by mali byt naozaj v rovnakom množstve ako pre Federálne zhromaždenie, ale nemusia sa rozdeliť medzi poslancov.

Naši občania sa po štyridsaťročnej skúsenosti obávajú, a hádam aj pravom, že peniaze, ktoré poslanec dostane priamo na ruku, nepoužije na parlamentnú pracú, ale pre svoj vlastný prospech. Časť peňazí by mala ostať v Slovenskej národnej rade a platiť z nich poslancom odborného poradcu a administratívneho pracovníka. Mne osobne však bolo vysvetlené, že to právne nie je možné, ale nič viac. Príliš strohý argument.

Strana zelených si myslí, že maximálne zdanitežný príjem by mal mať výšku 5 500 korún a bezplatne cestovné. V prípade, že bude odsúhlasený nám predložený iniciatívny návrh poslancov, poslanci Strany želaných poukážu 2000 korún, a ak tá čiastka bude vyššia, na konto strany, aby tá im zabezpečovala odborných poradcov a administratívne práce. Ak by na lak rozhodli aj ďalší poslanci politických strán, ktorí sú tu početnejšie zastúpení ako my, mala by ich strana viac finančných prostriedkov na odbornú a aj administratívnu činnosť. Domnievame sa však, že bez rozdielu politickej príslušnosti a počtu poslancov, každý bez výnimky by mal vystupovať a pracovať odborne, profesionál ne. Hádam profesionalita ta by nemala úmerne klesať s počtom poslancov a financiami.

Domnievam sa, že o platoch poslancov sa hovorí a hovorilo už dlho, a tak nebolo od veci, keď sa naše tri vlády mohli stretnúť v Trenčianských Tepliciach, aby sa stretli predsedníctva, resp. určení zástupcovia troch zákonodarných zhromaždení a prerokovali platy poslancov vopred. Domnievame sa, že v tomto mohlo Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vyvinúť väčšiu aktivitu. Latku, ktorú postavilo Federálne zhromaždenie, je tažko vyriešiť prijatežne k názorom občanov, k morálke, nie aj k tej národnej hrdosti.

A ešte by som len v dobrom upozornila našich občanov, či majú prehžad o platoch stredných a vyšších riadiacich kádrov v našej republike, či si uvedomujú, že títo riadiaci pracovnici majú k dispozícii sekretárky, auto, telefóny a dokonca aj tých odborných pracovníkov a určite túto prácu nefinancujú zo svojho platu a tieto práca určite nestoja len 2 000 korún.

Takže to zhrniem: Strana zelených podporuje iniciatívny návrh poslancov.

Ďakujem za pozornost. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslankyni Kaliskej. Hlási sa ďalší poslanec do rozpravy? Prosím, poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňák: Vážený pán predsedajúci, vážené plénum, dámy a páni, chcel by som v krátkosti len podporiť svojich predrečníkov a osobne sa prikláňam k pôvodnému návrhu. Naviac si myslím, že tá posledná čiastka 2 000 korún by mala byt akýmsi spôsobom zúčtovatežná. Myslím si totiž, že schválením pôvodného návrhu by sme vlastne potvrdili mravné a etické princípy, ktoré nás, dúfam všetkých, viedli do tohto parlamentu, a to bez ohžadu na prax Federálneho zhromaždenia alebo pripadne aj českej národnej rady, ktorá, pokiaž som informovaný, dodetaz o tomto nerozhodla.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Brňákovi. Vystúpi poslanec Masarik.

Poslanec J. Masarik: Ján Masarik, KDH. Východoslovenský kraj.

Vážená Slovenská národná rada, vážená vláda, dámy a páni, na včerajšej plenárnej schôdzi Slovenskej národnej rady sa hovorilo o oslavách Andreja Hlinku. Hlinka ako slovanský poslanec v deň svojich sedemdesiatin zrekapituloval svoje celoživotné krédo takto - citujem: "Ako Slovák pracoval som cez celý život za blaho slovenského národa. Nerobil som tak nikdy pre slávu svetskú, ale z lásky k Bohu a svojmu národu, pretože pracovať za národ považoval som za svoju povinnosť a preto nerobil som si z toho žiadne zásluhy. Robil som len to, čo mi diktovalo uvedomia a kázalo moje slovenské presvedčenie. " Na inom mieste: "Kým Boh dá, budem požívať dôveru žudu, ostanem oddaným a poslušným bojovníkom národa."

Prečo som upriamil vašu pozornosť na otca národa Andreja Hlinku. Pretože v týchto niekožkých vetách povedal to, čo by malo byť i našim krédom v období našej činnosti ako poslancov, ale nielen v tomto období. Hlinka pracoval nezištne, z lásky k národu a svoju borbu pre národ považoval za česť. Cítil, že bez dôvery národa stráca svoj mandát.

Povedzme si úprimne, ako je to s dôverou národa vo svojich poslancov niekožko mesiacov po vožbách. Je fakt, že je značne otrasená a podža môjho názoru vzniká priepasť medzi nami a tými, ktorí nás volili. Príčinou nie sú iba vysoké poslanecké platy, ako mnohí namietajú, ale l amatérska práca, ktorú diváci majú možnosť vidieť na obrazovkách. Vidia, že vidina nadpriemerných príjmov spôsobila pokles súdnosti poslancov Federálneho zhromaždenia. Treba si dať pozor, aby sa to nestalo i nám. Dokážme najskôr naším voličom, že sa nie slovami, ale činmi hlásime k duchovného odkazu Andreja Hlinku, že chceme pracoval pre národ baz mimoriadnych nárokov na odmenu, veď žijeme z národá a on nás bude živiť. Mnohí z poslancov bagatelizujú verejnú mienku a poukazujú na závisť a iné podobné motívy. Rozprával som s žuďmi jednoduchými, prostými, ale charakternými, ktorých si vážim a nemám dôvod domnievať sa, že z nich hovorili nižšie pohnútky. Svorne mi tvrdili, že naša prestíž bude tým väčšia, čim kvalitnejšiu prácu odvedieme a čim menej budeme myslieť na seba samých. Podža reakcie žudí usudzujem, že zatiaž sme ich o týchto kvalitách nepresvedčili.

Teraz prejdem k svojim návrhom. Je nesporne, že poslanec má výdavky spojene s jeho činnosťou. Považujem preto za správne, aby štát prevzal na seba rozhodujúcu časť jeho výdavkov súvisiacich bezprostredne s výkonom poslaneckej činnosti. Hovorí sa, že bez spojenia niet velenia. Preto navrhujem, aby Kancelária Slovenskej národnej rady prevzala na seba náklady za používanie telefónnej stanice v určitej mesačnej výške. Náklady za telefón považujem za neúmerne vysoké, lebo je pravdou, že telefón je u nás stále ešte luxusom. A nebolo by správne, aby poslanec uvažoval nad tým, či sa má spojiť alebo nemá spojiť s určitým miestom v našej republike alebo mimo. A on rozmýšžal bude, ak to bude platil z vlastného vrecka.

Moje konkrétne návrhy teda sú:

do § 1 za slová "poslanecký plat" vložil slová "vo výške priemerného mesačného platu v Slovenskej republike podža údajov Slovenského štatistického úradu" a do § 6

vložiť nový odsek 4, ktorý znie: "Slovenská národná rada hradí poslancom náklady za používanie účastníckej telefónnej stanice vo výške 2 000 Kčs mesačne. "

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Masarikovi. Ďalej sa hlási pán poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský: Brestenský, nezávislý poslanec na Kandidátke SNR, Západoslovenský kraj.

Vzhžadom k tomu, čo tu odznelo, i vzhžadom k tomu, čo je v dôvodovej správe k návrhu zákona, odporúčam takéto znenia niektorých mojich protinávrhov:

Poslednú vetu dôvodovej správy k § l doplniť aj do dôvodovej správy k § 2 a vzhžadom k tomu upraviť niektoré znenia v S 2, a to v § 2 ods. 2 číslo 10 000 upravit číslom 4 ooo, v paragrafe 2 ods. 3 číslo 6 000 upraviť číslom 3 500 a v paragrafe 2 ods. 4 číslo 4 000 upraviť číslom 3 000.

V § 6 ods. 3 navrhujem vypustiť slovo "zriadenie". Ďalej si dovožujem navrhnúť v § 6 doplniť buď ods. 4 alebo ods. 5 - ak ods. 4 bude prijatý, ako o tom bolo hovorené predo mnou -íi bezplatne služobné vozidlo Slovenskej národnej rady. "

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ešte sa hlási poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek: Nebudem navrhovať výšku platov. Zdá sa mi, že skromné návrhy máme preto, že sa nám zdá, že čím viac si uberieme z platov, tým viac si kúpime slovenský národ a našich voličov. Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale zdá sa mi, že voliči už majú svoj názor na charakter poslancov a nerozlišujú medzi poslancom Federálneho zhromaždenia alebo Slovenskej národnej rady. Som jednoznačne za to, aby sme zo seba nerobili trpaslíkov aj v tomto zmysle. Aj keď môžu byt výhrady voči našej práci, ale možno sa to naučíme. Ak budeme slabo platení, tak sa to určite nenaučíme, lebo akosi budeme mať a cítiť menšiu zodpovednosť. Zdá sa mi, že ak bude rozdiel - to nebude otázka finančná, to je skôr otázka - nazvem to politická. Ak budeme robiť rozdiely medzi našimi kolegami vo Federálnom zhromaždení a v Českej národnej rade, tak po prvé podliezame sa voličovi, akosi lacno si ho chceme kupiť, a po druhé je to akoby facka všetkym našim kolegom.

A mám ešte technickú poznámku. Ak budeme o tomto hlasovať, nehlasujme tlačítkami, ale aklamáciou. Nech sa každý potom postaví, ako bolo zvykom, alebo nech sa každý vyjadri zdvihnutím ruky, aký chce mať plat. Pretože navrhnúť nízky plat, a potom anonymne tlačitkom hlasovať za návrh vyššieho platu, je vežmi jednoduché.

/Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Sládekovi. Vystúpi poslanec źupták.

Poslanec I. źupták: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a poslanci, tiež nebudem hovoriť o platoch, ale spomeniem našu profesionalitu. Je pravda, že ešte máme ďaleko k profesionalite. Ale postupom času sa zrejme k nej dostaneme, vypracujeme, a keď netvrdím, že budeme vynikajúci. Ale chcel by som položiť zásadnú otázku, akým to vlastne chcené byt parlamentom? Akými poslancami chceme byť? Či chceme byť poslancami, ktorí sa plne budú venovať svojej činnosti, ktorí sa pripravujú na každé prerokovávanie zákona, na všetko, o čom budeme rokovať, svedomité, že budú mat na to čas. Alebo chceme byt poslancami, ktorým pošlú domov ten vežký balík zákonov, ani sa naň nepozrieme, lebo nebudeme mat čas, lebo budeme kade-tade naháňal nejakú tú korunu, budeme sa starať o to, lebo naše ženy sú naše ženy, muži poslankýň sú muži a tiež si myslím, že nebudú súhlasiť s tým, aby rodina nejak zvlášť doplácala na poslaneckú činnosť.

Ak budeme chcieť robiť profesionálov, ak sa budeme chcieť plne venovať činnosti poslanca, tak ešte aj na ten tečúci kohútik si naša žena bude musieť zavolať opravára. A bude ho musieť zaplatiť. Jedným slovom, ženy sa nám musia postarať o všetko a všetko budú musieť zaplatiť. Hne už doma práčka nefunguje asi mesiac. Čiže musíme si uvedomiť tento moment. Nenúťme poslancov do polohy, že sa budú musieť starať o existenciu svojej rodiny, že si budú musieť hžadať nejaké vedžajšie džoby, ale uvažujme v tých intenciách, aby poslanec sa naozaj mohol venovať práci poslanca, aby nám nemohli povedať, že sme nejakí panáci, ktorí dvíhajú ruky, keď im dá niekto signál. Aby sme boli na každý zákon pripravení.

To je môj názor. Nehovorím o výške platu, ale mal by to byť taký plat, aby sme mohli túto svoju činnosť vykonávať tak, ako to národ od nás očakáva a aby na druhej strane nehovoril, že sme k ničomu, že sme takí ako pred rokom alebo pred dvoma, ktorí dvíhajú ruky na tie signály.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi źuptákovi. Hlási sa poslanec Košický.

Poslanec M. Dziak-Košický: Vážená Slovenská národná rada, vážené dámy, vážení páni, patrím k tej doteraz mlčiacej väčšine. Som členom výboru pre národnosti, etnické skupiny a pre žudské práva a ako ste počuli, tento výbor sa postavil za to, aby výšky platov a poslaneckých náhrad Slovenskej národnej rady boli v tých istých reláciách, ako sú výšky platov poslancov Federálneho zhromaždenia. Postavil som sa sem len preto, aby to nebolo tak, že som cez celu diskusiu mlčal a potom budem aj tak hlasovať za to, čo som vo výbore už raz odhlasoval a čo sme si tam prediskutovali.

Otázka týchto platov je okrem niekožkých ďalších aspektov aj otázkou prestížnou. Prestížnou vo vzťahu k Federálnemu zhromaždeniu, vo vzťahu k Českej republike atď. Nebudem to rozvádzať.

Počuli sme názor pani kolegyne zo Strany zelených. Z história všetci vežmi dobre vieme, že za prvej republiky, kedy poslanecké platy boli, myslím 5 000 prvorepublikových korún, poslanci komunistickej strany si z poslaneckých platov nechávali iba tožko, kožko bol priemerný príjem robotníka a zvyšok poukazovali na Konto komunistickej strany. Tak na to učila história. Obdobné čosi teraz navrhuje Strana zelených.

Ja si myslím, a vo výbore sme o tom hovorili, že časť poslaneckých platov sa dá vždy venovať na istú konkrétnu charitatívnu činnosť, ak sa to ukáže byť potrebné. Dokonca sme vo výbore diskutovali o tom, že by sme si mohli nájsť Inštitúciu, ktorú pravidelne budeme zo svojich platov podporovať. Ftip je totiž v tom, že my tým, že si priznáme nižšie platy, ušetríme akési peniaze, ale nikto z nás sa nikdy nedozvie, na čo sa tieto ušetrené peniaze použili. V prípade, že by sme sa vždy zriekli časti platu na istú konkrétnu charitatívnu akciu, bola by situácia celkom iná a prehžadnejšia.

K otázke náhrad chcem povedať, že náhrady sú na to, aby poslanec mohol pracovať. Myslím si, že je vežmi správne, že sa necháva na neho, aby rozhodol, ako a tými náhradami náloži. Lebo podža toho, ako s tými náhradami náloží, o dva roky a ním náloží jeho volič, ak sa bude opäť uchádzal o zvolenie. Ale nemali by sme sa dostať do situácie, aby sme chodili po republike, krčili ramenami a hovorili: nič nemôžeme, pretože nemáme žiadne zabezpečenie a vlastne na nič nemáme peniaze. A to je, vážení priatelia, fakt. Pretože ja sa tu môžem obracal kvôli bezplatnej pomoci na kohokožvek, ale len do istej miery. Mám množstvo priatežov, každý mi rád raz začas urobí priatežskú službu. V tom okamihu, keď to budem od neho požadoval systematicky, ma každý ten môj dobrý priatež pekne pošle kdesi do teplých krajín a vysvetli mi, že sa potrebuje venovať čomusi inému, čomusi lukratívnejšiemu, než tomu, aby mne zadarmo robil poradcu. Ale len z tých štyroch dl troch zasadaní, ktoré sme mali, mám taký pocit, že by som tých odborných poradcov potreboval asi sedem. Vôbec nebudem hovoriť o potrebe kancelária a o potreba sekretárky. O takých maličkostiach, ako HU telefónne poplatky, sa už ani neodvážim uvažovať. My musíme mať peniaze na to, aby sme mohli pracovať. My musíme mať možnosti, aby sme mohli pracovať. A až potom pracovať budeme môcť.

Ďakujem vám. /potlesk./

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Košickému. Ďalej sa prihlásil poslanec Ivan.

Poslanec C. Ivan: Poslanec Ivan, Slovenská národná strana.

Vážení poslanci, vážené predsedníctvo, odzneli tu viaceré názory a návrhy. Počuli sme otázky prestíže, otázky národnej hrdosti, otázky dôležitosti našej práce. Myslím, že to, čo sa odohralo vo federálnom orgáne, umožnilo aj nám zaujal určité stanovisko. Počuli sme tu rôzne názory vo vzťahu k federácii. Pán premiér nám po rokovaniach v Trenčianskych Tepliciach naznačil, aká dôležitosť nielen významu našej republiky, federácie, ale aj vo vzťahu k Europe a svetu, čaká našu prácu v orgáne, ktorý zastupujeme. Prečo teda tu odznievajú názory milosrdných samaritánov, že kvôli získavaniu vlastnej popularity sa hra jeme na samaritánov? Nahrejeme sa, ale robme ako vysoko odborní profesionáli tak, aby sme pracovali v zaujme národa, jeho potrieb, aby práca, ktorú vykonávame, ukázala, že my ako poslanci, ako kodifikátori určitých zákonov práve týmito zákonmi umožnime, aby náš slovenský človek nebol na takej nízkej úrovni, aby sa len pozeral, ako sa vo svete žije, ale aby sme mu umožnili, aby bol aj na úrovni dobrých európskych štátov. A že to je fakt, dokazujú aj naši občania, ktorí chceli alebo boli donútení odísť a teraz sa vracajú d dokazujú, že sú toho schopní, keď sa im vytvoria lepšie pracovne podmienky. Prosím vás, keby sme my mali odísť do Ameriky, tak by sme asi zbankrotovali aj s celou našou rodinou. Títo naši blízki priatelia odiSíl, prichádzajú, umožňujú dokonca našim príbuzným, aby sa išli pozrieť ako to tam vyzerá. A to práve preto, že sa im vytvorili podmienky pre prácu, pre odbornú kvalifikovanú prácu.

Boli tu už určité porovnania, že naše navrhované poslanecké platy sa ani zďaleka nevyrovnajú susedným európskym štátom. Naopak, k týmto platom by ešte poslanec potreboval aj nejaký zdroj valút, aby sa mohol ísť pozrieť a to, čo eventuálne na poslaneckej stáži uvidí, aby tu vehementne presadzoval.

Nehrajme sa teda na samaritánov, naopak, na vysoko kvalifikovaných odborníkov. Okrem telefónu potrebujeme napríklad bežné stenografické stroje na úrovni písacieho stroja, to, čo vidíme na Brnenskom vežtrhu. Veď Brnenský vežtrh do dnešných čias - to bola ekonomická a technická provokácia. Dnes sa len s ťažkým srdcom pozeráme a konštatujeme, ako sa tento svet od nás vzďažuje iným geometrickým radom. Ale my ho musíme dobehnúť, aj keď to rastie geometrickým radom. Otázka výpočtovej techniky - ktorý z vás má možnosť mať k dispozícii bežný magnetofón, ktorý dostaneme tu v predajni za schillingy? A tieto magnetofóny, tielo rôzne aparatúry by sme potrebovali. Pracujme tak, aby sme dokázali, že tento národ práve zákonmi, našou prácou chceme pozdvihnúť na inú úroveň, a neusvedčujme ich, že my budeme skromní, aby boli aj oni skromní, aby sme zostali tam, kde tento národ nechce byť.

Prihováram sa, resp. som za to stanovisko, aby sa dostali minimálne na úroveň federálnych orgánov, pretože by sme sa nedostali do pekného svetla, ale v očiach federácie aj v očiach vlastného národa by sne sa jednoducho zhodili. A národ aj tak bude mať svoje pripomienky, komentáre. My v krátkej dobe dôkazné, že to vieme ináč, že sme na to schopní, a slovenský národ je schopný.

Prihováram sa za zmeny a eventuálne s tými pripomienkami.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský:
Ďakujem poslancovi Ivanovi. Do diskusie sa prihlásil poslanec Huba.

Poslanec M. Huba: Vážené dámy a páni, myslím, že tu riešime vežmi zaujímavý problém. Vyplýva to nielen z búrlivých reakcii verejnosti, ktoré keby sme my sami mali vnútorne zodpovedané, vyriešené, snáď by sme sa nimi nemuseli až tak zaoberať. Ale myslím, že by sme sa tu mali zamyslieť aj nad odkazom tejto revolúcie, nad tým, ako prebiehala, čo podmieňovalo tu jednotu žudí na tribúnach a námestiach. Myslím si, že problém, ktorý tu riedime, je akýmsi vnútorným problémom pokračovania alebo prerušenia dialógu u voličom, občanom, so spoluobčanom. Nechcem tu ani moralizovať, ani nič podobné. Chcem len apelovať na nás všetkých, aby sme sa zamysleli nad morálnym odkazom toho, čo nás priviedlo do tohto auditória. V tomto duchu by som chcel rozvíjať túto moju trochu abstraktnú úvahu aj vo vzťahu k Federálnemu zhromaždeniu a Českej národnej rade, pokiaž prijme podobný návrh ako už prijalo Federálne zhromaždenie.

Myslia, že v rámci tej niekedy aj nezdravej rivality, ktorá tu vzniká a prehlbuje sa medzi slovenským a českým národom, je to práve jeden z prvých krokov, kódy by sme český národ v dobrom predbehli, keby sme si pre seba odhlasovali menšie platy ako česká národná rada. Nie je to k Českej národnej rade neférové, čo môžem potvrdiť ako zhodou okolnosti účastník rozhovoru medzi našim predsedom a predsedníčkou Českej národnej rady ešte v prvých chvížach stretnutia oboch predsedníctiev, kedy z obidvoch strán bolo tlmočené presvedčenie, že tie platy by mali byť pokiaž možno čo najnižšie.

Ešte by som chcel zdôrazniť, v čom spočíval ten návrh Strany zelených. Ten balík peňazí nie je vysoký ani vo Federálnom zhromaždení ako celok. Ide len o problém prerozdelenia. Ide o to, aby sme si neuzurpovali ako osoby vysoké platy, ale aby sme vytvorili čo najlepšie predpoklady pre kvalitnú prácu, ktoré, samozrejme, dnes sa nezaobídu bez určitej finančnej položky. Čiže nie celkový balík príjmov na poslanca je vysoký. Ide len o to, aby bol ten pomer čo najviac v prospech reálnych služieb pre zdokonalenie práce poslanca a nie v prospech jeho obohatenia.

Ďakujem pekne.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Hubovi. Prihlásení sú ešte dvaja poslanci, poslanec Sabo a Zoričák. Najprv vystúpi poslanec Sabo.

Poslanec P. Sabo: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovožte, aby som sa dotkol troch diskusných príspevkov, ktoré sa tykali spochybnenia nášho návrhu. Chcel by som povedať, že by sme mali rešpektovať právo na to, že každý poslanec, aj každý poslanecký klub ma právo na svoj vlastný názor a nevidieť v predložení svojho vlastného názoru a v jeho prezentovaní nejaký iný úmysel. Náš návrh na nízke poslanecké platy vychádza z hlbokého presvedčenia. ktoré v nás žije z dôb ochranárskych, keď sme sa naučili merať hodnoty aj trochu ináč ako peniazmi, a keď naši členovia ochranárskej základne svojimi prostriedkami, svojou prácou a svojou motiváciou zachraňovali staré slovenské dediny, mlyny a iné s tým, že sme nevsadili na to, že všetko budeme merať len peniazmi. A zachránili sa hodnoty, ktoré oficiálne inštitúcie považovali dávno za odpísané. Prosím vás, berte to tak, že je to návrh, ktorý vychádza z nášho presvedčenia a je to návrh, ktorý silne korešponduje s návrhom skupiny poslancov aj v tom zmysle, že chápeme výnimočnosť tejto doby ako nesmierne kritickú. Nie je to v žiadnom prípade lacné kupovanie voličov, ale ide o kritickú dobu, v ktorej každý by mal ten údel trošku zdierať.

Ďakujem vám.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Prihlásený je ešte poslanec Zoričák.

Vážený páni poslanci, dovožujem si pripomenúť, že rozprava má smerovať k tomu, aby sa vždy tykala konkrétnych bodov predloženého návrhu zákona. Okrem prvých troch či štyroch konkrétnych pripomienok ostatné príspevky sa už netýkajú predloženého návrhu zákona, ale posúvajú celú diskusiu do filozofickej roviny. Prosím vás, zvážte, či je únosné, alebo či vôbec je účelné, aby sme tu ďalej moralizovali. Pri hlasovaní každý má možnosť svoje stanovisko uplatniť. Navrhujem, aby sme po príspevku poslanca Zoričáka ukončili rozpravu. Potom dám o tom hlasovať.

Poslanec A. Zoričák: Vážený pán predsedajúci, čiastočne som vlastne aj upozornený a možno by som polovice mal stiahnuť svoj terajší príspevok, pretože zase by to malo byť pokračovanie alebo výzva k rozprave, ktorá sa nesmie v rôznosti názorov na tento problém. Viem, že preťahujeme rokovanie. Možno to zase vyznie zle, že kvôli platom sme ochotní venovať čas v noci, ale rozdielnost názorov ma vedie k tomu, aby sa vyslovili všetky poslanecké kluby. Mám taký dojem, že sme sa ešte všetci ako zástupcovia nevyjadrili. Nech je tá pestrosť názorov ukončená a tvorí určitý celok, aby sme mali pred sebou celú paletu, aby sme sa potom nemuseli vyhovárať jeden na druhého, že kto je vinný za ten-ktorý návrh zákona, pokiaž ide o výšku platov.

Ďakujem pekne.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP