Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 28. srpna 1990

Prvý podpredseda SNR J. Čarnogurský: Ďakujem. Sú ešte ďalšie príspevky do diskusie? Prosil by som pánov poslancov, aby sa prihlásili všetci, ktorí ešte chcú diskutoval, aby sme mali o tom prehľad. Hlásia sa ešte štyria poslanci, vystúpi pán poslanec Varga.

Poslanec A. Varga: Vážená Slovenská národná rada, budem hovoriť krátko. Chcem upozorniť na jednu vec. Keď poslanec príde do parlamentu, do národného zhromaždenia, hovoríme, že nie je profesionálom. Pýtam sa, kde by mal získať tú profesionalitu? Máme na to vysokú školu, máme na to nejaké ustanovizne, kde sa vychovávajú poslanci? Nemáme. Nie je to ani v jednej krajine. Takže profesionalitu treba posudzovať z toho hradiska, či poslanec má základné vzdelanie, či má vysokoškolské vzdelanie, či vie uvažovať. Predpokladám, že jednotlivé politické strany do parlamentu alebo na svoju kandidátnu listinu pri voľbách nekandidovali hlupákov. Takže môžeme vychádzal z toho, že v parlamente sedí prierez spoločnosti, teda na takej vzdelanostnej úrovni, akú má naša spoločnosť vo všeobecnosti. z toho hľadiska treba pristupovať aj k profesionalite.

Druhá otázka sa týka závažnosti našich rozhodnuti. Svojim hlasom rozhodujeme o celej krajine, o udalostiach, o veciach, ktoré sa týkajú celej našej spoločnosti, celého Slovenska. Pri takýchto rozhodovaniach je oveľa väčšia zodpovednosť ako napríklad zodpovednosť človeka, ktorý robí vo fabrike, robí jeden úkon atď. Tým nechcem podceňoval jeho robotu, ale každá spoločnosť posudzuje prácu svojich členov podľa toho, aká je zodpovednosť a spoločenská vážnosl ich rozhodovania, ich činnosti. Teda z toho hľadiska je jednoznačné, že naša zodpovednosť v tejto krajine je najvyššia. A z toho hľadiska som presvedčený, že plat, ktorý bol vypočítaný vo Federálnom zhromaždení, je adekvatný a primeraný našej činnosti.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďalej vystúpi poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Vážený pán predsedajúci, vážene dámy, vážení páni, domnievam sa, že tejto diskusii sa dá urobiť krátky koniec jednoduchým spôsobom. Najvyššia cifra, ktorá tu odznela na plat poslanca, bola 7 000 Kčs. Navrhujem, aby S l bol upravený v tom zmysle, že 'poslancovi Slovenskej národnej rady /ďalej len "poslancovi"/ patri poslanecký plat /ďalej len "plat"/ vo výške do 7 000 Kčs podľa vlastného uváženia.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Prokešovi za jeho veľmi podnetný návrh. Hlásil sa poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčník: Vážené dámy a páni, vystupujem len preto, aby tu zaznela názorová pluralita. Boli sme na to vyzvaní. Poviem len dve vety, dva pohľady a vyzvem vás na hlasovanie. Hovorili sme tu o profesionalite. Ale Keď sa triezvo a reálne pozrieme na to, čo sme tu predviedli za pondelok a utorok, tak sa ešte veľa musíme učiť. Prosím, keby ste zobrali na vedomie, že každý má rôzny názor na to, čo sa tu prerokováva. Padli tu slová neúprimná skromnosť. Prosím, zoberte na vedomie, že sú tu ľudia, ktorí sú možno úprimne skromní a tolerujte ich tak ako tých druhých, ktorí majú iný názor. Myslím, že každý svoj názor najlepšie vyjadrí hlasovaním.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Ďalej vystúpi pán poslanec Gašpar.

Poslanec J. Gašpar: Som Gašpar, Slovenská národná strana.

Chcem povedať len toľko, že ak začíname robiť poslancov a pritom ani jeden z nás nie je profesionálom, len sa nimi chceme stať, vlastne by sme obrazne mali začať študovať na niekoľkých vysokých školách naraz psychológiu, sociológiu, politológiu, ekonómiu, právo a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Pokiaľ to nebudeme nejakým spôsobom robiť, tak ani o dva roky z nás profesionáli nebudú. Povedzte mi, akú motiváciu budeme mat, aby to každý z nás za tie dva roky zvládol, keď na to nestačí ani 24 hodín denne.

Ďakujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem poslancovi Gašparovi. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Prosím, poslanec Sabo.

Poslanec P. Sabo: Mám len krátku poznámku. Pripájame sa k návrhu pána poslanca Sládeka, ktorý predniesol. Rovnako žiadame, aby sa o tomto návrhu hlasovalo aklamačne, zdvihnutím ruky.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Hlási sa ešte niekto do diskusie? Keďže sa nikto nehlási, končím rozpravu k tomuto bodu.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, na záver diskusie dovoľte, aby som zhrnul stanoviská a pripomienky a zaujal tiež vlastné stanovisko ako spravodajca, ktorý predkladal tento návrh zákona. Odzneli tu viaceré návrhy, niektoré z nich navrhujú zníženie čiastok, ktoré sú tu uvedené. Iné zas predpokladajú zvýšenie týchto čiastok. O tom, či prijmeme zníženie alebo zvýšenie, sa rozhodne hlasovaním.

Domnievam sa, že celá táto diskusia o platoch má trochu nesprávny podtón, aký by na pôde Slovenskej národnej rady nemala mat. Diskutujeme tu stále o tom, či máme mat menej alebo viac ako je priemerný zárobok v štáte. A to, že priemerný zárobok v republike dnes nie je vysoký a kúpna sila tohoto priemerného zárobku je ešte horšia, berieme za akúsi konštantu, od ktorej by sme sa mali kdesi pohybová t, aby nás občania posudzovali krajšie alebo škaredšie.

Alebo aby menej zazerali na naše predstavy. Domnievam sa, že našou prvou a hlavnou funkciou ako poslancov Slovenskej národnej rady je práve svojou činnosťou, zákonmi navodiť atmosféru, aby sa krivka, ktorá sa za tých 40 rokov nielen v príjmoch, ale aj v životnej úrovni národa dostávala stále dolu a dolu. začala rapídne obracať smerom hore, aby sme zákonmi, ktoré tu prijmeme, konečne dali krajine perspektívu, že naša profesionálna alebo amatérska predstava je pozitívna, konštruktívna a že vieme ako vyviesť krajinu smerom na vzostupnú tendenciu a nie to, ako si budeme ďalej predstavovať znižovanie úrovne, znižovanie výroby, čelenie nezamestnanosti a podobným neduhom. To od nás naozaj naši voliči nečakajú. Naši voliči čakajú, aby sme im, a teda aj sebe alebo vzájomne umožnili, aby priemerný zárobok nebol 3 300 Kčs, resp. keď aj bude, ale nech má hodnotu ako 3 300 dolárov. To od nás očakávajú. A teda ak sa svojou prácou pričiníme o taký charakter Slovenskej národnej rady, nikto nebude závidieť žiadnemu poslancovi, ani nikto nebude kritizovať žiadneho poslanca za výšku jeho platu.

Odporúčam teda, aby sme ťažisko svojich starosti, pripomienok a námetov obrátili tým smerom, aby sme čím skôr prácu tohto zákonodarného orgánu naviedli smerom k podstatnému zlepšeniu nielen životnej úrovne, ale celej našej situácie v štáte. Domnievam sa, že pri takomto poňatí našej vlastnej práce akékoľvek platy, ktoré v budúcnosti budeme poberať, budú asi nezaujímavé, pretože každý občan bude mať rovnaké, ak nie podstatne väčšie možnosti na zabezpečenie si svojho zárobku.

Považoval som za potrebné povedať tieto svoje názory a teraz prikročíme k hlasovaniu.

Keďže boli vznesené konkrétne pripomienky k jednotlivým paragrafom, budeme hlasovať o prijatí alebo neprijatí pozmeňujúcich návrhov.

Najskôr budeme hlasovať o spôsobe hlasovania, teda či budeme hlasovať pomocou tlačitka alebo aklamačne.

Prosím, faktickú poznámku má pán poslanec Brňák.

Poslanec P. Brňák: Mám faktickú poznámku. Nie som si istý, ale v podstate rokovací poriadok nepozná tlačitkový spôsob hlasovania. Pozná len aklamačné a tajné hlasovanie.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Pán poslanec, ak niekto prednesie návrh, plénum má o ňom hlasovať. Teda dávam hlasovať, či pri hlasovaní použijeme hlasovacie zariadenie alebo či budeme hlasovať o všetkých bodoch zdvihnutím ruky. V druhom prípade požiadame overovateľov, aby spočítavali hlasy.

Prosím, prezentujme sa. /Prezentovalo sa 120 poslancov. /

Kto ja za pozmeňujúci návrh, aby sa hlasovalo ručne a nie ponocou hlasovacieho zariadenia?

/Za návrh hlasovalo 30 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 16 poslancov. /

Konštatujem, že návrh neprešiel. Pokračujeme v hlasovaní.

K § l holi podané dva pozmeňujúce návrhy. Prvá pripomienka bola v správe. Ktorú som predniesol a odporúčajú ju štyri výbory Slovanskej národnej rady. Je to návrh, že navrhovaný plat sa má vyrovnať na úroveň platu poslanca Federálneho zhromaždenia, t. j. na 7 000 Kčs. Dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto ja za tento pozmeňovací návrh, to znamená za plat 7 000 korún?

/Za návrh hlasovalo 63 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 37 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 19 poslancov. /

Zisťujem, že návrh bol prijatý. Tým návrh poslanca Masarika je bezpredmetný.

K § 2 sú dve pripomienky. Výbor pre štátnu správu a územnú samosprávu navrhol zmenil body 5, 6 a 7, a to tak, aby funkčné príplatky vo funkciách uvedených v týchto bodoch boli na úrovni poslancov Federálneho zhromaždenia. V bode 5 sa pre predsedu výboru navrhuje 2 500 Kčs, v bode 6 podpredsedovi výboru l 000 Kčs a v bode 7 členovi predsedníctva 500 Kčs. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh výboru pre štátnu správu a územnú samosprávu?

/Za návrh hlasovalo 35 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 56 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania na zdržalo 28 poslancov. /

Konštatujem, že návrh nebol prijatý. Zostava v platnosti pôvodný návrh.

Poslanec Brestenský navrhol v bodoch 2, 3 a 4 zníženie navrhovaných čiastok, a to v bode 2 na 4 000 Kčs, v bode 3 na 3 500 Kčs a v bode 4 na 3 000 Kčs. Dávam o návrhu hlasovať.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 118 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 10 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 91 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Zisťujem, že návrh neprešiel a zostáva v platnosti pôvodný návrh.

V § 4 ods. 2 podľa pôvodného znenia písm. c/ na cesty poslanca lietadlom, na ktoré bol poverený výborom Slovenskej národnej rady alebo komisiou Predsedníctva Slovenskej národnej rady, bol potrebný súhlas predsedu Slovenskej národnej rady. Podľa pripomienok výborov sa navrhuje, aby bola táto podmienka vypustená, teda aby sa v písm. c/ tohto paragrafu vypustila časť vety "ak dá k tomu súhlas predseda Slovenskej národnej rady, aby sa s každým cestovným príkazom nebolo potrebné obracať na predsedu Slovenskej národnej rady. Dávam o návrhu hlasovať.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 119 poslancov. /

Kto je za pozmeňovací návrh?

/Za návrh hlasovalo 105 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania na zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že sme schválili úpravu § 4 ods. 2 písm. c/.

K§5 boli vznesené dva pozmeňovacie návrhy. Tri výbory súhlasili s pôvodným návrhom, ďalších päť výborov navrhuje zmenu. Zahraničný výbor navrhuje náhradu vo výške 3 000 Kčs, ďalšie štyri výbory navrhujú sumu 4 000 Kčs.

Najprv dávam hlasovať o návrhu na zmenu z 2 000 na 4 000 Kčs.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 116 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 54 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 45 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 17 poslancov. /

Konštatujem, že návrh nezískal nadpolovičnú väčšinu. Podľa druhého návrhu sa odporúča zmena z 2 000 Kčs na 3 000 Kčs.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 118 poslancov. / Kto je za tento pozmeňovací návrh? /Za návrh hlasovalo 75 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 31 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 12 poslancov.

Konštatujem, že bol prijatý druhý pozmeňovací návrh, to mamona stanovenie výšky náhrady vecných výdavkov na 3 000 Kčs.

Ďalej k § 6 boli tri pripomienky. Podľa prvej sa navrhuje vypustiť v § 6 ods. 3 slovo "zriadenie", to znamená, že ma pravo len na používanie účastníckej telefónnej stanice. Dávam o tomto návrhu hlasovať.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 115 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh poslanca Brestenského?

/Za návrh hlasovalo 23 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 79 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 13 poslancov. /

Konštatujem, že návrh v tomto bode nebol schválený.

Ďalej bola ďalšia pripomienka k § 6 doplniť ods. 4 o bezplatné používanie účastníckej stanice pre poslancov vo výške 2 000 Kčs.

Prosím, faktickú poznámku má pán poslanec Masarik.

Poslanec J. Masarik: Tento môj pozmeňujúci návrh bol podmienený schválením pozmeňovacieho návrhu v § 1. Návrh sťahujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Ďalej bol návrh na dopĺňanie bodu 5 Poslanci majú pravo pri vyťažení bezplatne používať služobné vozidlo Slovenskej národnej rady.

Prosím, hlási sa poslanec Brestenský.

Poslanec R. Brestenský: Svoj návrh sťahujem.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Branno-bezpečnostný výbor odporučil vypustiť celý § 7 o strate nárokov. Kedže ostatné výbory súhlasili s jeho ponechaním, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Brannobezpečnostného výboru SNR.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 118 poslancov. /

Kto je za pozmeňujúci návrh, to znamená za vypustenie § 77

/Za návrh hlasovalo 31 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 78 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 9 poslancov. /

Zisťujem, že pozmňovací návrh nebol schválený.

V S 8 ústanoprávny výbor SNR navrhuje vypustiť ods. 2 a doterajšie odseky 3 a 4 prečíslovať na odseky 2 a 3. Ďalej odporúča v novom odseku 2 vypustiť časť vety "nepožiada o pracovné voľno podľa odseku la".

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 120 poslancov. /

Kto je za vypustenie ods. 2 z § 8 a vypustenie navrhovanej časti vety?

/Za návrh hlasovalo 68 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 32 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 20 poslancov. /

Konštatujem, že návrh bol schválený.

K S 12 bola pripomienka, že právnu zodpovednosť nesie Slovenská národná rada a nie Kancelária Slovenskej národnej rady. Týka sa to odseku l aj odseku 2 S 12. Budeme hlasovať o obidvoch odsekoch naraz, pretože ide o to isté, teda o nahradenie Kancelárie Slovenskej národnej rady Slovenskou národnou radou.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 117 poslancov. /

Kto je za navrhovanú zmenu?

/Za hlasovalo 110 poslancov. /

Kto je proti?

/Nikto. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že úprava § 12 bola prijatá.

Prosím, ešte jedna pripomienka. V § 2, odseky 5 až 7, ktoré sa týkajú funkčných príplatkov predsedu výboru, podpredsedu výboru a člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady, sme schválili výšku príplatkov. Keďže predseda slovenskej národnej rady, prvý podpredseda a podpredsedovia

Slovenskej národnej rady sú členmi Predsedníctva Slovenskej národnej rady, pri striktnom vysvetľovaní tohoto odseku by príplatky patrili, aj im. Domnievam sa, že by to bolo nesprávne. Preto bol návrh, aby sa § 2 doplnil v tom zmysle, že tento príplatok podľa bodu § až 7 sa netýka poslancov, ktorí zastávajú funkciu uvedenú v odsekoch 2 až 4.

Prosím, hlási sa poslanec Brestensky.

Poslanec R. Brestenský: Mám faktickú poznámku. Ja by som si dovolil navrhnúť takéto znenie: "z uvedených funkčných príplatkov prináleží poslancovi len jeden. " To znamená, že keď berie jeden, nemôže brať druhý.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Jedna aj druhá verzia hovorí to isté. Dávam hlasovať o doplňovacom návrhu, to znamená o doplnení § 2 o odsek 9, ktorý by znel: "Funkčný príplatok podľa odseku § až 7 nepatrí poslancovi, ktorý zastáva funkciu uvedenú v odsekoch 2 až 4. "

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 116 poslancov. /

Kto je za tento doplnok?

/Za hlasovalo 92 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti hlasovali 2 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 22 poslancov. /

Konštatujem, že návrh bol schválený. To znamená, že § 2 doplníme o bod 9.

Tým sme prešli jednotlivé paragrafy navrhovanej predlohy xákona. Na záver dávam hlasovať o návrhu zákona Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady ako celku.

Prosím prezentáciu. /Prezentovalo sa 120 poslancov. /

Kto je za prijatie zákona tak, ako sme ho prerokovali s pripomienkami?

/Za návrh hlasovalo 83 poslancov. / Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 22 poslancov. / Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov. /

Konštatujem, že zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenkej národnej rady bol prijatý.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďalšie body by sme mali prerokovať veľmi rýchlo, pretože ich máte písomne. Odporúčam, aby sme pokračovali v rokovani bez ohradu na čas.

Ako d e s i a t y bod máme prerokovať

10.
Odpoveď na interpeláciu prednesenú na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Písomnú predlohu ste všetci obdržali. Bola to interpelácia, ktorú predniesol poslanec Ivan Ľupták. Prosím, aby sa poslanec Ľupták vyjadril, či odpoveď považuje za dostačujúcu.

Poslanec Ján Ľupták: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, interpelácia sa týkala stavu a rekonštrukcie košického letiska. Dostal som odpovede od pána ministra stavebníctva Dubnička, pána ministra vnútra Andráša a pána ministra hospodárstva Belcáka. Zo všetkých týchto odpovedí vyplýva, že vo veci košického letiska slovenská vláda podniká čo sa dá. Aj čo som si zistil vlastným prieskumom, ak to tak môžem nazvať, je tomu skutočne tak. Celý problém je v peniazoch, zatiaľ sa ešte nenašli peniaze. Podľa poslednej odpovede pána ministra Belcáka aj táto otázka sa má doriešiť v druhom polroku tohto roku. Bom presvedčený, že slovenská vláda, menovite ministri, ktorí to majú v kompetencii, vyvinú všetko úsilie, aby sa táto otázka doriešila a aby sa košické letisko nemuselo uzavrieť.

Ďakujem. /Potlesk. /

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem pánovi poslancovi Ľuptákovi. Odporúčam, aby sme prijali nasledovné uznesenie:

Slovenská národná rada súhlasí s odpoveďou ministra Jozefa Belcáka na interpeláciu poslanca Ivana Ľuptáka prednesenú na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady dňa 4. júla 1990. "

Prosím, o slovo sa hlási pani podpredsedníčka Keltošová.

Podpredsedníčka SNR O. Keltošová: Vážené poslankyne, vážení poslanci, nám takýto návrh. Predtým než pristúpime k dnešnému poslednému hlasovaniu, navrhujem prerušiť naše rokovanie pred otázkami poslancov. Vychádzam z praxe. Končí priamy prenos. Naši voliči budú zvedaví. Ak tento bod bude ďalej pokračovať, navodí to zbytočné napätie. Navrhujem tento posledný bod nášho programu preniesť na pondelok, aby verejnosť vedela, na čo sa poslanci budú pýtať.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem. Dávam hlasovať hlasovať o prijatí uznesenia v súvislosti s Interpeláciou poslanca Ľuptáka.

Prosím prezentáciu.

/Prezentovalo sa 101 poslancov. /

Kto je za návrh uznesenia?

/Za návrh hlasovalo 88 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 2 poslanci. /

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 11 poslancov. /

Konštatujem, že sme uznesenie schválili.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, podľa § 90 nášho rokovacieho poriadku sa poslanci majú oboznámiť s obsahom odpovedi na otázky poslancov, ktoré boli vznesené na členov vlády, v tom zmysle máte predložené písomné odpovede na otázky, ktoré poslanci predniesli na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady 4. júla 1990 v rámcl bodu "Otázky poslancov". Pýtam sa poslancov Ivana Ľuptaká, Pála Csákyho, Jozefa Filippa, Jána Masarika, Roberta Brestenského a Heleny Rozinajovej, ktorí predniesli otázky, či odpovede považujú za uspokojujúce.

Poslanec R. Brestensky:

Na jestvujúci právny stav áno.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Ďakujem.

Dvanástym bodom programu je

12.
Návrh na voľbu poslanca do výboru a na zmeny v zložení výborov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali ako tlač 25. Návrh uznesenia máte predložený. Ide o uvoľnenie poslancov Jozefa Miklošku, Vladimíra Ondruša, Gábora Zászlósa, Ladislava Košťu, Antona Andráša, Augustína Húsku, Ladislava Snopku, Viliama Oberhausera a Bohumila Kačmára z členstva vo výboroch a zároveň na voľbu Jána Chmeľu, nového poslanca, ktorý včera skladal sľub, za člena ústavnoprávneho výboru a Bohumila Kačmára za člena národohospodárskeho a rozpočtového výboru.

Prosím, aby sme sa prezentovali.

/Prezentovalo sa 106 poslancov. /

Kto je za tento návrh?

/Za návrh hlasovalo 95 poslancov. /

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovali 4 poslanci. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že návrh na zaradenie poslanca do výboru a na zmeny v zložení výborov Slovenskej národnej rady bol

Prijatý.

Trinástym bodom programu je

13.
Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 4. do 27. augusta 1990.

Správu ste dostali ako tlač 23.

Má niekto pripomienky k predloženej správe?

Ak nemá, dávam hlasovať o návrhu na uznesení, ktoré máte v predloženom materiáli.

Prosím, aby sme sa prezentovali. /Prezentovalo sa 1O4 poslancov. / Kto je za prijatie správy? /Za hlasovalo 96 poslancov. / Kto je proti?

/Proti hlasoval 1 poslanec. / Zdržal sa niekto hlasovania? Hlasovania sa zdržalo 7 poslancov. /

Konštatujem, že sme so súhlasom vzali na vedomie správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 4. júla do 27. augusta 1990.

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. skôr ako prejdené k poslednému bodu programu, dovoľte mi prečítať túto informáciu.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP