Neprošlo opravou po digitalizaci !

Středa 4. července 1990

Ešte raz sa vám chcem poďakovať za vašu aktivitu počas týchto dvoch dni a druhú schôdzu Slovenskej národnej rady končím.

Ďakujem. /Potlesk. /

Schôdza ukončená o 16, 00 hodine.

Uznesenia prijaté na 2. schôdzi Slovenskej národnej rady 3. a 4. júla 1990

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1083/1990

16

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. júna 1990

o voľbe nových poslancov Slovenskej národnej rady do výborov Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada

v zmysle § 4 písm. l/ zákona SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady

zvolila

Jozefa Berényiho, VPN za čléna Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport,

Dagmar K m e ť o v ú, SNS za členku Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1083/1990

17

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 29. júna 1990

o voľbe ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada z v o l i la

za ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady

Milana Ftáčnika KSČS.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1083/1990

18

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Z 3. júla 1990

k návrhu na voľbu členov komisie na vypracovanie návrhu uznesenia slovenskej národnej rady k Programovému vyhláseniu vlády slovenskej republiky

Slovenská národná rada z v o l i l a

komisiu na vypracovanie návrhu uznesenia Slovenskej národnej rady k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky v tomto zložení:

predseda

Ján Klepáč, KDH podpredseda Slovenskej národnej rady

členovia Rezsö Szabó, MKDH-ES

ústavnoprávny výbor SNR

Štefan Harna, MKDH-ES Národohospodársky a rozpočtový výbor SNR

Jozef Prokeš, SNS Vyboč SNR pre obchod a služby

Anton Hrnko, SNS

Výbor SNR pre štátnu správu a územnú

samosprávu

Ivan Brndiar, DS

výbor SNR pre národnosti, etnické skupiny

a pre ľudské práva

Vladimír Čečetka, VPN Branno bezpečnostný výbor SNR

Mikuláš Huba, SZ

Výbor SNR pre životné prostredie a ochranu

prírody

Peter Tatár, VPN Vyboč SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy

Helena Rozinajová, KDH Výbor SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

Vladimír K m e ť, KDH Zahraničný výbor SNR

Ľubomír Fogaš, KSČS Ústavnoprávny výbor SNR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1081/1990

19

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY zo 4. júla 1990

k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky

Slovenská národná rada 1. Konštatuje,

že vláda chce ísť cestou tvorivého prístupu orientovaného na rozhodujúce problémy a oblasti života občanov Slovenskej republiky. Vzhľadom na určitú obecnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky poslanci SNR očakávajú v najbližšom čase jeho konkretizáciu v praktickej činnosti vlády Slovenskej republiky, jej orgánov, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

Pred novovymenovanou vládou je veľa závažných problémov, ktoré vyplývajú z dedičstva minulého vývoja, pre riešenie ktorých predchádzajúca vláda národného porozumenia vzhľadom na ohraničené časové možnosti vytvorila len základné spoločensko-politické predpoklady. Problémy existujú vo všetkých oblastiach života našej spoločnosti, pričom v súčasnom prechodnom období sa koncentrujú najmä v sociálno-ekonomickom vývoji.

Priaznivo vyznieva snaha vlády Slovenskej republiky o rýchle uskutočnenie rozhodných opatrení, čo skráti prechodné obdobie k trhovému mechanizmu. Radikálnosť ekonomickej reformy umožni v budúcnosti formovať požadovanú kvalitu sociálno-ekonomického života Slovenska aj za cenu určitých dočasných obetí v prenose jej uskutočňovania.

Starostlivosť, ktorú chce vláda venovať sociálnej problematike dokumentuje, že si je vedomá súčasných problémov, ale i ťažkosti, ktoré pravdepodobne v tejto citlivej oblasti vzniknú. Zvýšenú pozornosť sociálne slabším vrstvám obyvateľstva považuje za jeden z princípov budovania sociálno spravodlivej spoločnosti, ktorá zodpovedne a v rámci svojich možností vytvára priaznivé podmienky pre všetkých občanov.

Vláda na hlási k ďalšiemu rozvíjaniu demokratických princípov, ľudských práv, garantovaniu slobody svetonázoru, vierovyznania, pohybu, prijímania a šírenia informácii. Chce v rámci demokratického procesu pokračovať v riešení problematiky národnosti a Rómov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj venovať sa Slovákom žijúcim v zahraničí.

Vláda slovenskej republiky chce vytvárať podmienky pre plne demokratický a slobodný vývoj Slovenska, jeho regiónov a obcí. Pritom bude vychádzať z uplatňovania princípu decentralizácie vo vzťahu k federácii, ako aj k organizovaniu štátnej správy, hospodárskej sféry pri posilňovaní miestnej samosprávy. Zavŕšením princípu suverenity národných orgánov nad národným bohatstvom a hospodárstvom na území republiky bude prijatie ústavy Slovenskej republiky a následne Ústavy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré je potrebné urýchlene schváliť.

Rokovania výborov Slovenskej národnej rady poukázali na správnosť stanovených celkových cieľov, ktoré je potrebné konkretizovať v ďalšom postupe pri realizácii programového vyhlásenia v oblastiach národného hospodárstva, sociálnej politiky, zahraničných vzťahov, školstva, kultúry, vedy, zdravotníctva, štátnej správy, ekológie, národnostnej politiky, bezpečnosti a ďalších;

2. odporúča

vláde Slovenskej republiky spracovať vecný a časový program realizácie úloh obsiahnutých v programovom vyhlásení, a to najmä:

- predložil návrh ústavy Slovenskej republiky pri rešpektovaní princípov suverenity Slovenska a zo suverenity vyplývajúcich princípov rovnoprávneho vzťahu Českej republiky a Slovenskej republiky,

zabezbečiť verejný poriadok, ochranu života, zdravia občanov a majetku,

- na úseku brannej politiky podporovať proces odzbrojenia s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu úroveň ozbrojených sil v súlade s princípom brannej dostatočnosti pri zachovaní bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky,

- rozpracovať postup radikálnej ekonomickej reformy s cieľom rýchleho prechodu na trhové princípy národného hospodárstva pri zohľadnení ekonomických a sociálnych osobitostí Slovenska, ako sú konverzia, finalizácia, miera zhodnocovania, cenové deformácie, demografický vývoj a pod.,

- požadovať delimitáciu jednotlivých odvetví národného hospodárstva z úrovne federálne riadených do republikových kompetencii /doprava, spoje, energetika, zahraničný obchod/,

- vypracovať účinný systém chrániaci obyvateľstvo pred možnými negatívnymi sociálnymi dopadmi prechodu na trhové hospodárstvo,

- urýchliť reformu slovenského zdravotníctva s prihliadnutím na regionálne vyrovnanie kvality zdravotníckych služieb a jeho ďalších aktuálnych problémov,

zamerať sa na vybudovanie zodpovedajúceho školského systému výchovy, celoživotného vzdelávania a kvalifikácie. Riešiť problémy rekvalifikácie, rekvalifikačných programov, formy a zdroje ich zabezpečovania a financovanie,

- vyhľadávať všetky možnosti a prostriedky na zvyšovanie kultúrneho, umeleckého a športového života občanov, vytvárať podmienky na jeho inštitucionálne, organizačné a ekonomické zabezpečenie, na zveľaďovanie a zhodnocovanie kultúrneho dedičstva našich národov,

- ekologický program chápať nadrezortne, prierezové s jeho synergickým efektom a zabezpečovať jeho realizáciu prostredníctvom riadiacich funkcii štátu v nových podmienkach. Pred zásadnými rozhodnutiami strategického charakteru týkajúcimi sa rozvoja národného hospodárstva uplatňovať viacalternatívne pohľady na problémy a voliť zásadne tie alternatívy, ktoré sú ekologicky najprijateľnejšie,

- dôsledne oddeliť štátnu správu od miestnej samosprávy už vo väzbe na tohoročné komunálne voľby,

- pripraviť zákon o slovenčine ako úradnom jazyku a o pravidlách jeho používania v Slovenskej republike,

- doriešiť používanie jazykov národnosti v zmysle medzinárodných konvencii,

- zlepšiť informovanosť o činnosti vlády pri príprave a realizácii reformy, a to ako v občianskej, tak i v odbornej verejnosti;

3. súhlasí s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky?

4. vyslovuje

podľa čl. 107 ods. l písm. f/ a článku 127 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii dôveru vláde Slovenskej republiky;

5. u k l a d á vláde Slovenskej republiky

- predložiť stanovisko k pripomienkam predneseným poslancami k Programovému vyhláseniu vlády SR na prvej schôdzi v rámci jesenného zasadania SNR,

predložiť Slovenskej národnej rade odpočet priebežného plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky do 30. júna 1991,

predložiť Predsedníctvu SNR legislatívny program vlády na rok 1990 do 31. júla 1990;

6. ukladá

a/ Predsedníctvu Slovenskej národnej rady aby vymenovanie vlády Slovenskej republiky uviedlo do súladu s ústavným zákonom č. 143/1968 Zb. o československej federácii a zákonom SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších doplnkov a zmien,

b/ výborom Slovenskej národnej rady v rámci svojej kontrolnej pôsobnosti dôsledne hodnotiť plnenie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 976/1990

20

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 4. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

Slovenská národná rada podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 992/1990

21

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 4. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení Štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Slovenská národná rada podľa čl. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii
schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 29. mája 1990 o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.


SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1046/1990

22

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

20 4. júla 1990

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým sa mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona č. 133/1990 Zb.

Slovenská národná rada podľa ČL. 121 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 18. júna 1990, ktorým Ba mení zákon SNR č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 133/1990 Zb.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

Číslo: 1046/1990

23

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 4. júla 1990

k spoločnému návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Združenia politických strán a spoločenských organizácii Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky na odvolanie a voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky

Slovenská národná rada

podľa čl. 101 ods. l Ústavy v znení ústavného zákona ô. 155/1969 Zb. a podľa S 43 ods. l zákona ô. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších predpisov

A. odvolala

z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote JUDr. Milana Š t ú r i k a,

B. zvolila

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej republiky týchto kandidátov:

pre obvodný súd Bratislava l JUDr. Romana F a r k a B a JUDr. Petra Príkazského JUDr. Evu Tulejovú JUDr. Evu K u l c o v ú

pre Obvodný súd Bratislava 2 JUDr. Magdu Florekovú

pre Obvodný súd Bratislava 3 JUDr. Pavla S l á d o k a JUDr. Zuzanu Ivaničovú

pre Obvodný súd Bratislava 4 JUDr. Tomáša Micháleka JUDr. Katarínu Štrignerovú

pre Obvodný súd Bratislava 5 JUDr. Rudolfa S u r a n a JUDr. Alenu J á s i k o v ú

pre Okresný súd Bratislava-vidiek JUDr. Helenu Kožíkovú JUDr. Karola Kováča JUDr. Janettu Kubicovú

pre Okresný súd v Galante JUDr. Dagmar V a l o c k ú

pre Okresný súd v Komárne JUDr. Michala Henteka

pre Okresný súd v Leviciach JUDr. Imricha Hrašku JUDr. Pavla K o c z á n a JUDr. Zitu Matyóovú

pre Okresný súd v Trenčíne JUDr. Romana H a r g a š a

pre Okresný súd v Trnave JUDr. Róberta Foltána JUDr. Romana G r e g u š a

pre Krajsky súd v Banskej Bystrici JUDr. Jozefa B ö h m e r a JUDr. Jána R e š u t í k a JUDr. Branislava Tomčíka

pre Okresný súd v Banskej Bystrici JUDr. Jozefa B o t k u JUDr. Libušu M u r č o v ú

Miroslava M a u k š a

Petra H u l l u

pre Okresný súd v Čadci

Oľgu K r ö n o v ú

pre Okresný súd v Martine JUDr. Evu Čvikotovú

pre Okresný súd vo Veľkom Krtíši Táňu Rapčanovú

pre Okresný súd v Bardejove JUDr. Irenu Bajtošovú

pre Krajský súd_v Košiciach JUDr. Jozefa Maleckého

pre Mestský súd v Košiciach JUDr. Jozefa K u č e č k u JUDr. Jána Lokšu JUDr. Ladislava Scholcza

pre Okresný súd Košice - vidiek JUDr. Leu Svrčekovú

pre Okresny súd v Poprade JUDr. Mariana Vladíka

pre Okresný súd v Prešove

prom. práv. Apolóniu Pavčekovú

pre Okresný súd v Spišskej Novej Vsi JUDr. Radoslava Rusnáka

pre Okresný súd vo Svidníku

JUDr. Ladislava Prokopiča.

Predseda

Slovenskej národnej rady: František Mikloško, v. r.

Overovatelia:

Ivan Brndiar, v. r.

Vojtech Balážik, v. r.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP