Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

diskutoval, aj som požadoval, ale nenavrhoval som sa menom Ásványi za podpredsedu. Neviem, odkiaľ sa na toto meno doálo. Ale naša koalícia, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie a Együttélés má svojho kandidáta v osobe Rezsö Szabóa. Prosím, aby bol registrovaný.

Ešte k tej polemike. Prosím vás, nikto z našej strany nechce nabúral volebný poriadok. My budeme voliť tak ako to tu pán podpredseda prečítal, tak ako je to v rokovacom alebo volebnom poriadku. Opakujem ešte raz: my máme pripomienky ku kandidovaniu. Ja som sa vo svojom prvom vystúpení odvolával, resp. navrhoval alebo prosil o toleranciu, zhovievavosť, gesto vládnej koalícia, aby upustila od ďalSích kandidátov zo svojho stredu a dala možnosť nastúpenia každej strane, každému hnutiu, ktoré je účastníkom nášho parlamentu. Týmito slovami som predkladal svoj návrh. Ja ho znovu dávam, pretože dvojtretinová väčšina je zabezpečená formou koalície troch strán. Keď tam bude na poslednom alebo štvrtom mieste napísaný poslanec VPN - nechem hovoriť mená - je jasné, že bude zvolený. A ak chce Strana zelených kandidovať, dostane 6 hlasov z radov vlastných poslancov. A dovolím si povedať, že aj Strana zelených má svoje miesto vo vedení parlamentu. M oni musia povedať svoju mienku o našom životnom prostredí, a nielen hádam jedným členom poslancom v niektorom výbore. Toto je moja mienka. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vystúpi pán poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Prokeš, za Bratislavu, nezávislý poslanec.

Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, mal som dojem, že som na pôde najvyššieho zákonodarného zboru. Zrazu zisťujem, že nie sme schopní o nijakom návrhu dať hlasovať, lebo to vraj čomusi odporuje. Môj názor je úplne odlišný od názoru pána prvého podpredsedu. Podľa mňa nemusí byť príslušný paragraf, ktorý hovorí o hlasovaní o pozmeňovacom návrhu v súlade s iným, ale nesmie byt B nim v rozpore. A to - podľa môjho názoru - nie je. Preto si myslím a začínam mať skutočne dojem, že pán predseda sa bojí dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu.

Ďalej návrh, ktorý tu prvý odznel pomerne vážne z úst pána Hrnku a potom bol presne sformulovaný z úst pána Ftáčnika, nezmanená nič iné, len aplikovanie volebného zákona aj na Predsedníctvo Slovenské) národnej rady, pretože volebný zákon jasne hovorí o počte kresiel, ktoré dostane v SNR tá-ktorá strana podľa výsledkov volieb. To isté pomerné zastúpenie by malo byť aj v predsedníctve. A nie teda delegovanie nejakých kandidátov, L t budú volení, ale pridelenie kresiel v predsedníctve.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vážené poslankyne, vážení poslanci, dávam hlasovať o tom, aby sme ukončili diskusiu. Kto je za ukončenie diskusie, nach zdvihne tuku!

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

/Väčšina poslancov hlasovala za ukončenie diskusie./

Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ftáčnika. Prosím pána poslanca Ftáčnika, aby ho ešte raz vysvetliť.

Poslanec M. Ftáčnik: Pozmeňovaní návrh sa týkal tvorby predsedníctva Slovenskej národnej rady a hovoril o tom, či sme za väčšinový systém, ktorý sa nám ponúkal pri rokovaniach za okrúhlym stolom a tu sa prejavil v tej nešťastnej vete, tak ako to formuloval pán poslanec Fogaš, aby sa hlasovalo len za niektorých kandidátov, teda či sme za tento pomerný alebo za väčšinový systém. Môj návrh ja, aby sme hlasovali o tom, či je parlament za to, aby sa uplatnil pri tvorbe Predsedníctva Slovenskej národnej rady pomerný systém. O tomto máme rozhodnúť. Znamená to toľko, že sa zídu politické strany a opäť to zvážia.

Ak totiž máte predstavu, že tu predložíme desať kandidátov a že toto plénum náhodne rozhodne, kto sa komu páči a toto bude naša parlamentná reprezentácia, ktorá má riadiť prácu parlamentu, ja osobne nemám dojem, že by toto bola schodná cesta. Myslím si, že každú vážnu vec si najprv treba vyjasniť a rozdiskutovať kto je kto, prečo by tam mal byť, ako by tam mal byt a potom môžu poslanci zvážlt, či ten užší kolektív, tie politické strany, ten okrúhly stôl na rozhodol správne. Môžu nepotvrdiť túto voľbu, nesúhlasiť s ňou. Ale navrhnú tu desať alebo dvadsať kandidátov a hovoriť, že je demokratické, keď vyberieme - podľa neviem akého kľúča, pretože sa väčšinou nepoznáme - niektorých z nich a že toto je dobrý spôsob formovania orgánov Slovenskej národnej rady, tak som proti tomu. Navrhujem teda pomerný princíp, aby sme sa dohodli o zásadách tvorby a potom to predložili parlamentu, ktorý to buď potvrdí alebo nepotvrdí, teda zvoli týchto ľudí, dostanú dôveru a podobne. To je podstata toho návrhu. Pomerný spôsob tvorby predsedníctva.

Predseda SNR F. Mikloško: Ešte má faktickú poznámku poslanec Čečetka.

Poslanec V. Čečetka: Vážení poslanci, vážený pán predseda, myslím si, že skutočne si musíme uvedomiť, že aj v parlamente sú určité pravidlá demokratickej hry. Predovšetkým by som nadviazal na príspevok prvého podpredsedu. Myslím si, že pokiaľ zákon formuluje volebný poriadok, zmeniť by sme ho mali hlasovaním, ale pochopiteľne, zákonným opatrením, pre ktoré je potrebná trojpätinová väčšina hlasov. To si treba uvedomiť.

K pomernému zastúpeniu dovoľte, aby som predostrel jednoduchú matematiku. V našom parlamente sú zastúpená dve hnutia a sedem strán. V každom prípade, pokiaľ by sa prijal ten návrh, o ktorom sa hovorí, teda aby sa Verejnosť proti násiliu a Krasťansko-demokratické hnutie vzdalo svojho nároku na funkciu podpredsedu, zostáva nám v hre ešte 5 možných členov. Už v predošlom kroku sme odsúhlasili, že budeme mat 4 podpredsedov. Treba zvážiť túto alternatívu, pretože ďalší krok vlastne popiera krok, ktorý sme už urobili. Dávam to na zváženie.

Predseda SNR F. Mikloško: Vyhlasujem päťminútovú prestávku.

/Po prestávke./

Predseda SNR F. Mikloško: Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Ftáčnika, to znamená o tom, aby pôvodný návrh, podľa ktorého sme mali hlasovať o predsedníctve, bol zmenený a aby sme hlasovali/ podľa návrhu pána poslanca Ftáčnika. Kto je za túto zmenu, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 58 poslancov./

Kto je proti?

/Proti návrhu hlasovalo 85 poslancov. /

Kto sa zdržal hlasovania?

/Hlasovania sa zdržal l poslanec./

Konštatujem, že návrh pána poslanca Ftáčnika bol zamietnutý. /Potlesk./

Dávam hlasovať o druhom pozmeňovacom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Csáky, aby pôvodný návrh platil, ale aby postupne podľa strán boli obsadené funkcia podpredsedov.

/V sále rozhorčenie./

Poslanec J. Majer: Prvý návrh, ktorý sme zamietli, predsa odporuje tomu, čo navrhol poslanec Csáky.

Predseda SNR F. Mikloško: Pán Csáky, máte pripomienky, alebo považujete svoju námietku za uzavretú?

Poslanec P. Csáky: Môj návrh je nasledovný považoval by som za najdemokratickejšia také rozdelenie funkcii predsedu, prvého podpredsedu a ďalších , podpredsedov, že prvá strana, resp. hnutie, ktoré vyhralo vo voľbách, resp. získalo najväčší počet hlasov, dá predsedu, druhá strana prvého podpredsedu a ďalšich podpredsedov ďalšie hnutia resp. strany podľa toho, ako sa umiestnili vo voľbách.

Poslanec J. .Majer: Ale to je predsa to, čo sme zamietli. To je pomerné hlasovanie a to sme teraz zamietli, /Potlesk./

Predložil som ten návrh na štyroch podpredsedov Slovenskej národnej rady, na ktorom sa dohodli politické hnutia a politické strany. Je to pán Milan Zemko za VPN, pán László Nagy za VPN-MNI, pán Ján Klepáč za KDH, pani Oľga Keltošová za DS, pán Marián Andel za SNS a Ľubomír Fogaš za KSČS. Siedmym navrhovaným je pán Rezsö Szabo.

Sú ešte ďalšie návrhy? /Ďalšie návrhy neboli./ Predseda SNR F. Mikloško;

Hlási sa poslanec Bruncko.

Poslanec J. Bruncko: Prosím ešte vysvetliť ako sa postupuje pri hlasovaní.

Poslanec J. Majer: Na kandidátke je šesť kandidátov. Každý si dopise siedmeho. Na kandidátke môžu zostať najviac štyri mená. Meno kandidáta, ktorého poslanec nevôli, prečiarkne vodorovne. Poslanec navrhnutý za podpredsedu SNR, ktorý nebude preškrtnutý vodorovne, má platný hlas, pokiaľ nebudú na kandidátke viac ako Štyri mená.

Prosím, aby ste si po rozdaní hlasovacích lístkov všetci dopísali meno siedmeho kandidáta poslanca Szabu. Sú dvaja poslanci tohto mena, preto prosím, aby ste dopísali skratku jeho krstného mena R.

Predseda SNR F. Mikloško: Važené poslankyne, poslanci, prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov./

Predseda SNR F. Mikloško: Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok? Ešte sa hlási poslanec Sabo a faktickou poznámkou.

Poslanec P. Sabo: Peter Sabo, Strana zelených.

Mám faktickú poznámku. Prosím vás, veľa sa tu hovorí o politických stranách. Prosil by som, aby nám boli všetci kandidáti predstavení, aby sme ich volili podľa svojho svedomia v prvom rade ako ľudí, ktorí budú štát na čele reprezentácie Slovenskej národnej rady.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Prosím kandidátov, tak ako ich budem čítať, aby sa postavili.

László Nagy, Verejnosť proti násiliu,

Milan Zemko Je ospravedlnený, je hospitalizovaný v nemocnici,

Ján Klepáč, Kresťansko-demokratické hnutie,

Oľga Keltošová, Demokratická strana,

Marián Andel, Slovenská národná strana,

Ľubomír Fogaš, Komunistická strana Česko-Slovenska,

Rezsö Szabó, Együttélés a Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Prosím, aby ste vykonali voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady. V zmysle volebného poriadku ponecháte na volebnom lístku mená tých kandidátov, ktorých navrhujete zvoliť a mená ostatných vyčiarknite. Pri ponechaní vyššieho počtu kandidátov, ako je určený počet podpredsedov /4/, je hlasovací lístok neplatný.

/Vykonanie volieb./

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto./

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku.

/Po prestávke./

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb podpredsedov Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne a poslanci, na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe podpredsedov Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov, jeden bol neplatný.

Za kandidáta na funkciu podpredseda.Slovenskej národnej rady László Nagya hlasovalo 98 poslancov, proti návrhu hlasovalo 48 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Milana Zemku hlasovalo 107 poslancov, proti návrhu hlasovalo 39 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Jána Klepáča hlasovalo 10b poslancov, proti návrhu hlasovalo 41 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Oľgu Keltošovú hlasovalo 92 poslancov, proti návrhu hlasovalo 54 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národ nej rady Mariána Andela hlasovalo 55 poslancov, proti návrhu hlasovalo 91 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Ľubomíra Fogaša hlasovalo 41 poslancov, proti na vrhu hlasovalo 105 poslancov.

Za kandidáta na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady Rezsö Szabóa hlasovalo 31 poslancov, proti návrhu hlasovalo 115 poslancov.

Konštatuje sa, že za podpredsedov Slovenskej národnej rady holi väčšinou hlasov zvolení nasledovní poslanci: pán Zemko Milan, za Verejnosť proti násiliu, pán Ján Klepáč za Kresťansko-demokratické hnutie, pán László Nagy za Verejnost proti násiliu, pani Oľga Keltošová za Demokratickú stranu.

/Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom volieb.

Zisťujem, že za podpredsedov Slovenskej národnej rady boli zvolení László Nagy, Milan Zemko, Jan Klepáč a Oľga Keltošová.

Prosím podpredsedov Slovenskej národnej rady, aby zaujali miesta v predsedníctve.

/Novozvolení podpredsedovia SNR zaujali mlčala v predsedníctve./

Teraz vykonáme voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady. Prosím pána poslanca Majera, aby znovu zopakoval návrh na predsedov výborov SNR.

Poslanec J. Majer: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte, aby som ešte raz zopakoval kandidátov podľa jednotlivých strán a podľa jednotlivých výborov.

Po prvé: za predsedu ústavnoprávneho výboru SNR sú navrhnutí Milan Sečánsky za VPN, A Ľubomír Fogaš za KSČS, pretože nebol zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Po druhé: za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtovóho výboru SNR sú navrhnutí Ivan Ľupták z VPN a Ladislav Kliman z KSČS.

Po tretie: za predsedu Výboru SNR pre obchod a služby je navrhnutý Radomír Žingor z VPN.

Po štvrté: za predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu sú navrhnutí Vladimír Sládek z VPN a Jozef Zselenak z KSČS.

Po piate: za predsedu Výboru SNR pre národnosti a etnické skupiny a pre ľudské práva sú navrhnutí Ivan Brndiar z DS, László Dobos z Együttélés a Alfonz Adamica zo SNS.

Po šieste: za predsedu Branno bezpečného výboru SNR je navrhnutý František Javorský zo KDH.

Po siedme: za predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody je navrhnutý Mikuláš Huba zo Strany zelených.

Po ôsme: za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy sú navrhnutí Peter Tatár z VPN, Vladimír Miškovský zo SNS a Jozef Jakuš z KSČS.

Po deviate: za predsedu Výboru SNR pre vzdelávanie, vedu, kultúru a šport je navrhnutý Anión Bykisch z KDH.

Po desiate: za predsedu Zahraničného výboru SNR sú navrhnutí Vladimír Kmeť z KDH a Poter Tirinda zo spolužitia alebo Ján Peťko zo SNS.

Na kandidátke je viac kandidátov. Je potrebné povadať, že na kandidátke môže zoslať najviac desať kandidátov, za každý výbor jeden. Ak zostane viac, kandidátka je neplatná. Môže zostať menej, ak škrtnete všetkých troch, ale ak nedostane nadpolovičnú väčšinu hlasov ani jeden, bude sa musieť voľba opakovať.

Pre objasnenie postupu prečítam štvrtý odsek na tretej strane nášho volebného poriadku, ktorý sme schválili ako tlač č. 2:

"Pri voľbe predsedov výborov Slovenskej národnej rady je zvolený kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Pokiaľ z viacerých kandidátov nezískal ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú ti dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najviac hlasov. Postup hlasovania v druhom kole je rovnaký ako v kole prvom. Zvolený je ten kandidát, ktorý obdržal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov."

Myslím, že by sme mohli pristúpiť ešte k prípadným ďalším návrhom.

Predseda SNR F. Mikloško: Sú nejaké doplňovacie návrhy? /Doplňovacie návrhy neboli./

Teraz vykonáme voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Prosím komisiu na listovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov./

Pýtam na, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovací lístok./

Prosím, aby ste vykonali voľby predsedov výborov Slovenskej národnej rady. Znovu zdôrazňujem, že platný je taký volebný lístok, na ktorom ponecháte len meno jedného kandidáta.

/Vykonanie volieb./

Vážené poslankyne, poslanci, má ešte niekto z vás vykonať voľby?

Ak nie, prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku. /Po prestávke./

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovani. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok volieb predsedov výborov Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne, vážení poslanci, na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Ústavnoprávneho výboru SNR Milana Sečánskeho hlasovalo 98 poslancov, proti návrhu hlasovalo 48 poslancov. Za Ľubomíra Fogaša hlasovalo 39 poslancov, proti návrhu hlasovalo 107 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Milan Sečánsky bol zvolený za predsedu ústavnoprávneho výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk./

Na voľbu predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR Ivana Ľuptáka hlasovalo 105 poslancov, proti návrhu hlasovalo 41 poslancov. Za Ladislava Klimana hlasovalo 32 poslancov, proti návrhu hlasovalo 114 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Ivan Ľupták bol zvolený za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk./

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre obchod a služby bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre obchod a služby Radomíra Žingora hlasovalo 124 poslancov, proti návrhu hlasovalo 22 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Radomír Žingor bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre obchod a služby. /Potlesk./

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre Štátnu správu a územnú samosprávu bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích Itetkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu Vladimíra Sládeka hlasovalo 96 poslancov, proti návrhu hlasovalo 50 poslancov. Za Jozefa Zselenáka hlasovalo 38 poslancov, proti návrhu hlasovalo 108 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Vladimír Sládek bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu. /Potlesk./

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích limitov. Po sčítaní hladov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny (a pre ľudské práva bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Ivana Brndiara hlasovalo 72 poslancov, proti návrhu hlasovalo 74 poslancov. Za László Dobosa hlasovalo 27 poslancov, proti návrhu hlasovalo 119 poslancov. Za Alfonza Adamicu hlasovalo 46 poslancov, proti návrhu hlasovalo 100 poslancov. Predseda výboru zvolený nebol. Do ďalšieho kola postupujú pán Ivan Brndiar a pán Alfonz Adamica.

Na voľbu predsedu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR Františka Javorského hlasovalo 116 poslancov, proti návrhu hlasovalo 30 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec František Javorský bol zvolený za predsedu Branno-bezpečnostného výboru Slovenskej národnej rady. /Potlesk./

Ma voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláša Hubu hlasovalo 143 poslancov. Proti návrhu hlasovali traja poslanci. /Potlesk./

Konštatuje sa, že poslanec Mikuláš Huba bol zvolený za predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre životné prostredie a ochranu prírody.

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

za Kandidáta na funkciu predsedu výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy Petra Tatára hlasovalo 97 poslancov, proti návrhu hlasovalo 49 poslancov, za Vladimíra Miškovského hlasovalo 25 poslancov, proti návrhu hlasovalo 121 poslancov. Za Jozefa Jakuša hlasovalo 24 poslancov, proti návrhu hlasovalo 122 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Peter Tatár bol zvolený za predseda Výboru Slovenskej národnej rady pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy. /Potlesk./

Na voľbu predsedu Výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov, po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport bolo odovzdaných 146 platných hlasovacích lístkov.

Za kandidáta na funkciu predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Antona Hykischa hlasovalo 117 poslancov, proti návrhu hlasovalo 29 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec Anton Hykisch bol zvolaný za predsedu výboru Slovenskej národnej rady pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport. /Potlesk./

Na voľbu predsedu zahraničného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 146 hlasovacích lístkov. Pri sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu zahraničného výboru SNR bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov, jeden lístok bol neplatný.

Za kandidáta na funkciu predsedu Zahraničného výboru SNR Vladimíra Kmeťa hlasovalo 73 poslancov, proti návrhuSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP