Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

Čiže môže tu nastať situácia - a nebude zabiehať do minulosti, konkrétne k 3O. marcu, kedy hol dokonca na Predsedníctve Slovenskej národnej rady požadovaný zákaz Slovenskej národnej strany. Táto situácia tu môže hocikedy nastali.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa pán poslanec Ásványi. Ešte pred jeho vystúpením by som chcel povedal, že by sme sa mali priblížil ku konštruktívnemu riešeniu. Skúsme tú diskusiu tu nejako uzavrlet.

Poslanec L. Ásványi: Ásványi, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, pani poslankyne, odzneli tu rôzne návrhy, aké právo, akú silu má väčšinová koalícia. Porovnávali sme sa aj so západnými štátml, a inými štátmi v Európe. Myslím si, že keď budeme poukazovať práve na to, tak si treba priznať, že väčšinovej koalícii nemožno uprieť určilo práva na to, aby bola najviac zastúpená v diani nášho parlamentu - Slovenskej národnej rady. Nemožno. Inde to hádam robia rak, že ktorá strana zvíťazila, tá robí vládu, robí vedenie parlamentu atď. Prosím vás, ja sa neprihováram za to. My nie sme členovia väčšinovej koalície. Vôbec nie. Pritom nie priznávam to právo, že oni budú najsilnejšie zastúpení aj vo výboroch. Je to vidieť aj z predloženého návrhu. Toto je ich právo. Ale od nich očakávame gesto - tých 40 percent, kto rí sme nie účastníkmi koalície a hádam ešte tí, tu nezastúpení voliči, ktorí v tých drobných stranách zostali vôbec mimo pôdy slovenského parlamentu, a za nich tu máme aj my niekožkých ďalších poslancov.

V mene tých 40 percent, ktorí nie sú členmi koalície, očakávam gesto a prosím, aby väčšinová koalícia dala aspoň takú možnost, aby každá strana, každé hnutie bolo zastúpené svojim delegovaným podpredsedom v tom úzkom vedení nášho parlamentu. Pripájam sa k návrhu pána poslanca Csákyho, aby postupne, ako sa umiestnili jednotlivé strany a hnutia - od predsedu, ktorý je zástupcom VPN, od prvého podpredsedu, ktorý je z ďalšej najsilnejšej strany, resp. hnutia KDH, ďalšie strany a hnutia, resp. koalície postupne delegovali aspoň po jednom podpredsedovi do úzkeho vedomia Slovenskej národnej rady.

/Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Ďalej bude hovoriť poslanec Čarnogurský.

Poslanec I. Čarnogurský: Čarnogurský, KDH.

Problém, ktorý tu vznikol, je sčasti demokratický a sčasti emocionálny. Aj napriek tomu, že nie som právnik, rozmýšžam, ako by sa dala jedna alebo druhá požiadavka splniť. Domnievam sa, že v návrhu, ktorý bol predkladaný na podpredsedov, neboli predložené len mená členov l zv. koaličných strán. Pokiaž to mám dobre opísané, tak je tam

takisto navrhnutý za komunistickú stranu pán Fogaš a za Slovenskú národnú stranu pán Andel. Rokovací poriadok Slovenskej národnej rady umožňuje, že každá zo strán môže pri hlasovaní dať svojho kandidáta. Čiže ak by ume teraz chceli dosiahnuť niečo iné, vlastne by sme museli prijal nedemokratickú zásadu, že určité koaličné strany alebo ktorákožvek strana sa dobrovožne zriekne a vôbec nepostaví svojho kandidáta. To si dobre neviem predstaviť. Čiže naozaj je tu neobmedzený počet kandidátov a títo kandidáti idú do volieb celou Slovenskou národnou radou.

Presne tak je to aj u výborov. Tu by ume opäť museli pristúpiť k nejakému precedensu, že sa určité strany dobrovožne zrieknu kandidovania svojich zástupcov na funkcie predsedov. Zvážte, že tým by sme sa vežmi priblížili tomu parlamentu, ktorý sa v minulosti vlastne zostavil už dávno predtým na pôde Národného frontu, že sa dopredu určilo, ktorá strana alebo hnutie tam má mať svojho zástupcu a pripúšťam, že sa volilo meno, kto by to mal byt. Ale naozaj si neviem prakticky predstaviť, ako sa to dá riešiť, ak nechceme negovať právo každej strany alebo hnutia, že si môže delegovať svojho kandidáta na ktorúkožvek funkciu.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vystúpi pán poslanec Ivan.

Poslanec C. Ivan: V záujme chápania reality prvých slobodných volieb a prejavu slovenského národa, kde slovenský národ sa teda vyjadril, ako hovoria z KDH, že Slovenskú národnú stranu

postavil na tretie miesto, navrhujem, aby pred týmto závažným rozhodnutím, ktoré bude platiť dva roky, sa zástupcovia strán mohli poradiť. Navrhujem prestávku, počas ktorej by sa poslanecké kluby mohli ó týchto závažných otázkach poradiť.

Predseda SNR K. Mikloško: Sú dve možnosti. K vožbe prvého podpredsedu neboli žiadne pripomienky, mohli by sme ju teda vykonať. Potom bude prestávka.

Poslanec J. Majer: Pán predseda, treba dať ešte hlasovať o protinávrhoch, pretože § 26 prijatého rokovacieho poriadku v druhom bode hovorí, že ak boli k návrhu podané pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňovaci návrh vylučuje ďalšie poztaaftovacle návrhy, o tých sa ďalej nehlasuje.

Vystúpilo v podstate 15 poslancov. Ak som to dobre sledoval, tak boli štyri konkrétne návrhy, pretože dva návrhy boli zhodné. Prvý mal pán poslanec Ftáčnik. Navrhol, aby v predsedníctve bolo pomerné zastúpenie a ak by sa jeho návrh prijal, aby sa urobila prestávka, zišli sa poslanecké kluby a predložili ďalšie návrhy.

Je to tak pán poslanec Ftáčnik?

Poslanec M. Ftáčnik: Áno.

Poslanec J. Majer: Druhý protinávrh, o ktorom by sa malo hlasovať, je návrh poslanca Pavla Csákyho. Súhlasí s prvým podpredsedom - tára nie je námietka, ale že ďalších štyroch podpredsedov by si mali navrhovať ďalšie strany. Problém je v tom, že je navrhnutých 6 poslancov, čiže tých štyroch ju možné vybrat zo šiestich.

Ďalej pán Csáky mal návrh, aby medzi ďalších poslancov navrhnutých do Predsedníctva Slovenkej národnej rady, teda tých, ktorí nie sú navrhnutí na predsedov výborov, bol zaradený Peter Tirinda. Potom mal ešte návrh pán Asványl, ktorý podporil návrh pána Csákyho.

Štvrtý návrh predložil pán predseda, že najprv ju potrebné vykonať vožbu prvého podpredsedu a potom urobiť prestávku a dohodnúť sa.

Predseda SNR F. Mikloško: Ja som to tak nemyslel. Myslel s o m to tak, aby sa najskôr vykonala vožba prvého podpredsedu a pórom by sa hlasovalo o protinávrhoch, pretože tie sa vôbec netýkajú vožby prvého podpredsedu.

Dávam hlasovať o mojom návrhu. Kto je za to, páni poslanci a pani poslankyne, aby sme vykonali vožbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

/Za návrh hlasovala väčšina poslancov./.

Kto je proti návrhu?

/Proti návrhu hlasoval l poslanec. /

Kto sa zdržal hlasovania? /Hlasovania sa zdržali 4 poslanci . /

Pristúpime teraz k vožbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Postupovať pri vožbe budeme obdobne, ako pri predchádzajúcich tajných vožbách.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov./

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok?

/Všetci prítomní poslanci obdržali hlasovací lístok./

Prosím, aby sme vykonali vožbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie vožby./

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonať vožbu? /Nikto./

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlaaovanla odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 40-minútovú prestávku.

 /Po prestávke./

Vážené poslankyne,  vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok vožby prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne a poslanci, na vožbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri vožbe prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 142 platných hlasovacích lístkov. Päť bolo neplatných. Za kandidáta na funkciu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ivana Čarnogurského hlasovalo 108 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 34 poslancov. Konštatuje sa, že poslanec Ivan Čarnogurský bol zvolený za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

/Potlesk./

Zároveň vás chcem upozorniť, že niektorí poslanci na hlasovacom lístku škrtli slovo "volím". Aby bol hlasovací lístok platný, je potrebné vyškrtnúť meno poslanca.

Ďakujem.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem poslancovi Paučovi za oboznámenie s výsledkom vožby.

Zisťujem, že za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec Ivan Čarnogurský.

Prosím pána Ivana Čarnogurského, aby zaujal miesto v predsedníctve.

/Prvý podpredseda SNR Ivan Čarnogurský zaujal miesto v predsedníctve./

/Potlesk./

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

vraciame sa k problému, ktorý sme pred prestávkou neuzatvorili. Prosím pána poslanca Jána Majera, aby prišiel znovu k rečníckemu pultu. Prosím, aby sme sa rozhodil, akým spôsobom budenie ďalej pokračovať.

Poslanec J. Majer: Važené poslankyne, vážení poslanci, teraz má nasledovať vožba štyroch podpredsedov Slovanskej národnej rady. Je navrhnutých šesť kandidátov: Milan Zemko za Verejnosť proti násiliu, pán László Nagy tiež za Verejnosť proti násiliu, tretím kandidátom je Ján Klepáč za Kresťansko-demokratické hnutie, pani Ožga Keltošová za Daraoknatickú stranu, pán Marián Andel za Slovenskú národnú stranu a źubomír Fogaš za Komunistickú stranu Česko-Slovenska. Z nich je potrebné zvoliť štyroch.

Neviem, či je potrebné dať hlasovať o návrhu pomerného zastúpenia, pretože si myslím, že pomerné zastúpenie by malo vyjsť z volieb. Sú tu zastúpené prakticky všetky strany, ktoré sa domáhali, aby mali svojich zástupcov.

Chcem upozorniť, že na kandidátke môžu zostať len štyri mená podpredsedov alebo menej. Ak zostane viac mien, hlas neplatí. Dovolím si vám ešte raz prečítať z rokovacieho poriadku, ako sa volia podpredsedovia Slovenskej národnej rady. Je to posledný odsek na tretej strane.

Pri vožbe podpredsedov Slovenskej národnej rady - a piati to aj na ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorí nebudú predsedami výborov - sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najviac hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov. To je prvé skrutínium. Pokiaž nedostali tožkí kandidáti nadpolovičnú väčšinu hlasov - teda ak nedostanú všetci štyria, ktorých z tých navrhnutých zvolíme - koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov, a to tak, že na jedno funkčné miesto sa volí z dvoch kandidátov - ak by teda jeden nedostal nadpolovičnú väčšinu. Ak dvaja nedostanú nadpolovičnú väčšinu, tak sa volí z troch, ak traja, volí sa zo štyroch atď.

Myslím, že som to jasne povedal. Teraz je otázka, či môžeme takto postupovať. Je navrhnutých 6 kandidátov na 4 podpredsedov.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa páni poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik: Trvám na svojom návrhu a treba dať o ňom hlasovať.

Poslanec J. Majer: Pán predseda, teda treba dať hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Ftáčnika, ktorý znie, že by si jednotlivé strany podža počtu hlasov získaných vo vožbách, mali navrhnúc svojich kandidátov.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa ešte prvý podpredseda Slovenskej národnej rady pán Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Chcem pripomenúť, že naše rokovanie sa deje podža zákona o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady číslo 44/1989 Zb. z 5. apríla 1989. V § 8 tohoto zákona sa jednoznačne hovorí: predseda Slovenskej národnej rady dá vyttonaí vožbu podpredsedov Slovenskej národnej rady, predsedov výborov Slovenskej národnej rady, ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a overovatežov. Ďalej dá vykonať vožbu ostatných členov výborov. Nie je tu povedané, či sa volí naraz alebo postupne, ale podža tohoto kžúčaa by sme mali postupovať.

Ďalej § 9 hovor i: návrhy na vožby konané na ústavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady podáva spravidla skuplna poslancov Slovenskej národnej rady, čiže ktorákožvek tu prítomná skupina alebo aj jednotlivý poslanec môže dať akýkožvek ďalší návrh na kandidáta na ktorúkožvek z týchto funkcii, ktoré holi predtým vymenované. Ak by sme chceli v tomto rokovacom poriadku niečo zmeniť, tak musíme najprv prijať iný zákon SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško: Chcel by som ešte dodať, že tu sa vlastne spája myšlienka pána poslanca Majera a prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady pána Čarnogurského v tom, že pomerné zastúpenie môžete dosiahnuť tým, že na na kandidátku pripíšu poslanci. Tým bude naplnený aj rokovací poriadok aj vaša požiadavka. /Potlesk./

Hlási sa pán poslanec Csáky.

Poslanec P. Csáky: Dal som konkrétny pozmeňujúci návrh, ktorý zmení charakter celého postupu.

Predseda SNR F. Mikloško: Teraz hovoríme o prvom návrhu, polom na vrátime k vášmu.

Pán poslanec Ftáčnik, môžete sa k tomu vyjadriť, či trváte na svojom návrhu alebo súhlasite s týra.

Poslanec M. Ftáčnik: Ja nevidím problém, prečo by parlament nemohol rozhodnú t o tom, ako sa bude voliť Predsedníctvo Slovennkej národnej rady, či podža väčšinového alebo podža pomerného zastúpenia. Ja som predložil tento návrh a trvám na tom, aby sa o mojom návrhu dalo hlasovať . Ak sa rozhodne pre systém pomerného zastúpenia, aby sa stretli poslanecká kluby, politické strany a zvážili opäť návrhy, ktoré boli predložené.

Predseda SNR K. Mikloško: Prvý podpredseda povedal, že váš návrh nie je v súlade s rokovacím poriadkom.

Poslanec H. Ftáčnik: Môj návrh je v zhode s S 26 ods. 2 rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady, ktorý hovorí, že ak boli predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich. Toto považujem za pozmeňovací návrh.

Predseda SNR F. Mikloško: Ja neviem, či si to môže vzájomne odporovať.

Hlási sa pán poslanec Ásványi.

Poslanec L. Ásványi: Mám takúto pripomienku: to, čo čítal pán podpredseda Čarnogurský o spôsobe vožby, to piati, to je jasné. Ale hovoril, že skupina poslancov aj jednotliví poslanci môžu navrhnúť kandidáta. Verejnosť proti násiliu - ak počítame aj predsedu - má tu troch navrhovaných kandidátov. Zostávajú ešte dvaja. Kresťansko-demokratické hnutie má už podpredsedu a je tu ešte ďalší návrh a konkrétne naša koalícia Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie - Együttélés nemá nikoho. Teda nie rokovací poriadok je nesprávny, ale výber kandidátov.

Poslanec J. Majer: Pán poslanec, môžete navrhnúť meno. Máta meno? Dopíšeme ho k tým šiestim.

Poslanec L. Ásványi: Áno, je konkrétne navrhnuté. Podporujem návrh pána Csákyho, ktorý navrhoval to isté.

Predseda SNR F. Mikloško: Navrhujem, aby sme sa vydali tým smerom, že doplníme kandidátku o ďalších poslancov a budeme voliť tak, že na kandidátke môžu zostať len štyri mená.

Hlási sa pán poslanec Hübel.

Poslanec J. Hübel: Volám sa Hübel, VPN.

Písal som si mená všetkých navrhovaných kandidátov do Predsedníctva Slovenskej národnej rady, včítane predsedu a všetkých podpredsedov. Navrhovaných je ich 25. Sú rozvrhnutí takto: za Verejnosť proti násiliu 7, za Kresťanskodemokratické hnutie 5, za Demokratickú stranu 2, Za Komunistickú stranu Česko-Slovenska 5, za Slovenskú národnú stranu 4 a za koalíciu 2. Myslím si, že je to pomerné zastúpenie, že niet o čom rozprávať a mali by sme pristúpiť k hlasovaniu. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vystúpi pán poslanec Csáky.

Poslanec P. Csáky: Csáky, Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Chcel by som upozorniť, že som dal konkrétny návrh, ktorý je iný, ako sme prerokovali teraz. Môj konkrétny návrh bol, aby predsedu dala Verejnosť proti násiliu, prvého podpredsedu Kresťansko-demokratické hnutie d ďalších podpredsedov každé hnutie podža poradia, ako sa umiestnili vo vožbách. Ja to naďalej považujem za najdemokratickejšie a prosím, aby sme o tomto hlasovali.

Poslanec J. Majer: Prosím vás, o tom netreba hlasovať. Vy si môžete kandidáta navrhnúť a za niekoho z navrhnutých hlasovať, ale nemažete predurčovať, koho bude Slovenská národná rada voliť.

Predseda SNR F. Mikloško: Vystúpi pán poslanec Sládek.

Poslanec V. Sládek: Sládek, VPN.

Mám pred sebou tlač č. 2 pre zasadanie Slovenskej národnej rady. Je to návrh volebného poriadku, ktorý bol tretím bodom rokovania tejto schôdze a ktorý sme schválili. Myslím si, že tí, ktorí boli proti volebnému poriadku, mali sa vyjadriť vtedy, keď to bolo na programe schôdze a nie keď sa to už schválilo. /Potlesk./

Predsada SNR F. Mikloško:

Hlási sa poslanec Hrnko. Dávam mu slovo.

Poslanec A. Hrnko: Vážený pán predseda, vážená snemovňa, tu sa zamieňajú dva pojmy - pomerné zastúpenie na kandidátke a pomerné zvolenie. Akonáhle sa v jednotlivých kluboch dodrží disciplína, tak samozrejme, že ti kandidáti nemajú šancu prejsť. v tom je celý princíp. Princíp demokracie je, že pomerné zastúpenie strany navrhnú. Podža nášho výpočtu, podža nášho zastúpenia Slovenská národná strana by mala mať v Predsedníctve Slovenskej národnej rady 3,5 kandidáta. To znamená, že Slovenská národná strana navrhne do predsedníctva troch alebo šiestich a z nich si plénum potom môže vybrať. Potom by bolo naše pomerné zastúpenie v predsedníctve zabezpečené podža nášho volebného úspechu. Akonáhle dáme na 21 kresiel 60 návrhov a bude tu koaličná disciplína, teda ak jednotlivé strany budú voliť disciplinovane, nemajú naši kandidáti šancu prejsť, takže naše pomerné zastúpenie tam nebude. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Dávam slovo poslancovi Hofbauerovi.

Poslanec R. Hofbauer: Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, podža môjho pocitu v našej diskusii vzniká tzv. babylonský efekt, keď prichádza k mäteniu pojmov a demokratická metódy sú označované za nedemokratické, a naopak, nedeinokratlcké sú označované za demokratické. Veď všetci sme boli zvolení v slobodných vožbách a zastúpenie tu prítomných je demokratické a paritné. Teda strana, ktorá si považuje za potrebné dopísať svojho kandidáta, tak ho tam môže dopísať. V tom spočíva sloboda našej vožby. Nehovorme teda o nedemokratičnosti postupu Slovenskej národnej rady. Naopak, zastúpenie podpredsedov zo všetkých strán a hnutí nie je predsa paritné a nemôže byť ani demokratické. Ak niektorí z prítomných poslancov tvrdla opak, tak sa bohužiaž odchyžujú od faktov. Prosím vás, vežakrát tu odznelo percento údajne nezastúpenej strany, a to 40 %. Ja takú stranu nepoznám. Teda uvádzanie tohoto čísla je iba zavádzaním poslancov a istou - odpustite - exhibíciou pred televíziou. /Potlesk./ Navrhujem preto, aby diskusia bola ukončená, aby sa pristúpilo k hlasovaniu, aby predsedajúci pred každým krokom hlasovania zopakoval podstatu návrhu hlasovania. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vážené poslankyne, vážení poslanci, navrhujem, aby sme hlasovali o takom postupe vožby podpredsedov Slovenskej národnej rady, že jednotlivé strany, ktoré si chcú navrhnúť ďalších kandidátov, si ich dopisu na volebnom lístku. Ak väčšina toto odsúhlasí, všetky protinávrhy sú tým vlastne zamietnuté.

Vystúpi ešte poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány: Odznel pozmeňovací návrh poslanca Ftáčnika. Ak sa o pozmeňovacom návrhu nebude hlasovať, je to zjavné porušenie rokovacieho poriadku Slovenskej národnej rady. Ak je tento pozmeňovací návrh nesprávny, alebo ak väčšina slovenskej národnej rady ho za nesprávny uzná, bude proste zamietnutý. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Hovorit bude prvý podpredseda SNR Ivan Čarnogurský.

Prvý podpredseda SNR I. Čarnogurský: Prosím vás, tu sú úplne jednoznačné kroky, ktoré musíme dodržať, či sa nám to páči, alebo nie. Ak chceme postupovať iným spôsobom, ako hovorí platný zákon o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, to nie je pozmeňovacl návrh, to je zmena tohoto zákona. Prosím, môžeme o tom hlasovať, či chceme pokračovať podža tohoto zákona, alebo chceme pokračovať podža iného, nového zákona.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa pán poslanec Košický.

Poslanec H. Dziak-Košický: Mám jednu vecnú poznámku. Tu ide o dve absolútne rôzne veci. Ten tzv. pozmeňovací návrh, ktorý nie je pozmeňovactm návrhom, dožaduje sa toho, aby členovia prodsedníctva boli do predsedníctva delegovaní. Ale predsa zákon hovorí jasne o tom, že musia byť zvolení, a to je obrovský rozdiel. /Potlesk./

Predseda SNR M. Mikloško: Hlási sa poslanec Fogaš.

Poslanec ź. Fogaš: Volám sa Fogaš.

Myslím si, že tu vzniklo nedorozumenie z toho, ako sa návrhy predložili. Nezúčastnil som sa žiadnych predbežných rokovaní, ale tu odznela veta z úst poslanca Majera: vožte tých prvých. Treba túto vetu zobral späť, doplniť kandidátky a voliť. Navrhujem takýto postup.

Poslanec J. Majer: Musím opraviť pána poslanca Fogaša. Pokiaž išlo o podpredsedov, nebolo tu napísané, ani nebolo povedané - vožte prvých. Bolo to povedané tam, kde boli alternatívy na predsedov výborov. A pokiaž ide o 40 % alebo nie 40 %, neviem to v percentách, ale poviem takto: vožby do Slovenskej národnej rady dopadli tak, že 48 kresiel má Vorejnosť proti násiliu, 31 kresiel má Kresťansko-demokratické hnutia, 6 majú kresťanskí demokrati, ktorí tvoria koalíciu, 22 kresiel majú komunisti, 22 kresiel má Slovenská národná strana, 14 kresiel má Egüttélés a 6 poslancov majú zeleni, ktorí tu najmenej hovoria. Tak aby bolo jasné, že takýto ja pomer síl v Slovenskej národnej rado podža volieb.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa poslanec Ásványi.

Poslanec L. Ásványi: Vážená Slovenská národná rada,  nehnevajte sa, nechcem predlžovať rokovanie, ale musel som sa prihlásiť najprv napravil jeden omyl. Síce som


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP