Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 40 ods. l zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady preskúmal, či jednotliví poslanci boli platne zvolení. Tiež preskúmal voliteľnoat poslancov. Podľa správy Najvyššieho súdu Slovenskej republiky boli podané 4 volebné sťažnosti proti vydaniu osvedčenia o zvolení za poslanca. Všetky sťažnosti boli zamietnuté, resp. neboli dôvodné.

Podľa ústavného zákona č. 46/199O Zb., ktorým sa meni a dopĺňa ústavný zákon č. 100/196O Zb. ústava ČSSR a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii, čl. 113 ods. l, výkon poslaneckého mandátu je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, štátneho arbitra, vojaka z povolania, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy. Mandátový a imunitný výbor preskúmal aj túto otázku. Podľa predložených dokladov ani jeden poslanec takúto funkciu nevykonáva. Poslanec Peter Brňák je síce zvolený za sudcu Mestského súdu v Bratislave, no funkciu sudcu nevykonáva. Podľa svojho čestného prehlásenia vykonáva od januára 1990 dlhodobú stáž na Legislatívnom odbore Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor odporúča Slovenskej národnej rade, aby prijala nasledovné uznesenie:

Slovenská národná rada v zmysle čl. 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a v zmysle S B ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 44/1969 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady overuje platnosť voľby poslancov zvolených vo voľbách do Slovenskej národnej rady dňa 8. a 9. júna 1990, okrem poslankýň Eleny Majtánovej a Soni Szomolányiovej, ktoré sa svojich mandátov vzdali.

Ďakujem za pozornosť.

Predsedajúci R.Schuster: Ďakujem poslankyni Kondášovej za podanie správy. Má niekto otázky alebo pripomienky k prednesenej správe?

Poslanec G. Agárdy: Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, dámy a páni, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som hneď na začiatku uviedol na správnu mieru síce len malú formalitu, ale pre budúcnosť to bude veľmi dôležité. Tu sme hovorili, že hnutie Együttélés - Spolužitie získalo 14 hlasov. Tieto hlasy získala koalícia Maďarského Kresťansko-demokratického hnutia a Spolužitia - Együttélés. Prosil by som poslancov Slovenskej národnej rady, ak hovoria o koalícii, aby hovorili v tomto zmysle a v tomto poradí.

Ďakujem vám.

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem pánovi poslancovi. Myslím, že táto pripomienka je namieste. Prosím, keby sa v budúcnosti uvádzal správny názov.

Sú ešte ďalšie pripomienky alebo otázky? /Neboli./

Pristúpime h hlasovaniu o uznesení tak, ako ho predniesla poslankyňa Kondášová. Kto je za návrh uznesenia, nech zdvihne ruku !

/Hlasovanie. /

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto./

Zdržal sa niekto hlasovania?

/Nikto./

Zisťujem, že Slovenská národná rada návrh na uznesenie schválila.

Dovoľte mi, aby som v mene doterajšieho predsedníctva i v mene svojom zablahoželal novým poslancom a poprial im do ďalšej práce veľa úspechov.

Siedmym bodom programu je

7.
Správa o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 18. mája do 26. júna 1990.

Správu ste dostali ako tlač číslo 5.

Má niekto z vás otázky alebo pripomienky k predloženej správe?

/Neboli./

Dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré máte v predloženom materiáli.

Kto je za predložený návrh uznesenia, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania?

/5 poslancov sa zdržalo hlasovania./

Zisťujem, že Slovenská národná rada vzala správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady na vedomie.

Ôsmym bodom programu je

8.
Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

Prosím poslanca Jána Majera, aby návrh uviedol.

Poslanec J. Majer: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci,

z poverenia politických hnutí a politických strán zastúpených v Slovenskej národnej rade vám predkladám návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Návrh na predsedu Slovenskej národnej rady a ďalšie návrhy na členov Pdsedsedníctva Slovenskej národnej rady, ktoré prednesiem o niečo neskôr, vznikli na stretnutiach politických hnutí a politických strán.

Dovoľte, aby som predniesol návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady. Politické hnutia a politické strany navrhujú za predsedu Slovenskej národnej rady poslanca Františka Miklošku, doktora prírodných vied.

Narodil sa 2. júna 1947 v Nitre. V roku 1971 ukončil štúdium matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1983 pracoval na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied ako výskumný pracovník, neskôr striedavo ako robotník na viacerých pracoviskách. V súčasnosti je členom Koordinačného centra Verejnosti proti násiliu. Od marca 1990 bol poslancom a neskôr členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Aj vo voľbách 1990 sa opäť stal poslancom za politické hnutie Verejnosť proti násiliu, za Bratislavu.

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem poslancovi Majerovi za uvedenie návrhu.

Skôr než pristúpite k vykonaniu voľby, pýtam sa, či má niekto k prednesenému návrhu pripomienky alebo iné návrhy?

/Pripomienky neboli./

Pristúpime k voľbe predsedu Slovenskej národnej rady.

Postupovať pri voľbe budete obdobne, ako pri predchádzajúcej tajnej voľbe predsedu Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov.

/Rozdanie hlasovacích lístkov všetkým prítomným poslancom. /

Pýtam sa, či každý poslanec obdržal hlasovací lístok? /Všetci prítomní poslanci dostali hlasovací lístok./

Prosím, aby ste vykonali voľbu predsedu Slovenskej národnej rady.

/Po voľbe./

Vážené poslankyne, vážení poslanci, má ešte niekto z vás vykonať voľbu? /Nikto./

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy.

Vyhlasujem 20-minútovú prestávku. /Po prestávke./

Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovaní. Prosím poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby predsedu slovenskej národnej rady.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne, poslanci, na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady bolo po slancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 145 platných hlasovacích lístkov. Jeden hlasovací lístok bol neplatný. Za kandidáta na funkciu predsedu Slovenskej národnej rady Františka Miklošku hlasovalo 138 poslancov, proti návrhu hlasovalo 7 poslancov.

Konštatuje sa, že poslanec František Mikloško bol zvolený za predsedu Slovenskej národnej rady.

/Potlesk./

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem poslancovi Paučovl za oboznámenie s výsledkom voľby.

Zisťujem, že za predsedu Slovenskej národnej rady bol zvolený poslanec František Mikloško.

Srdečne blahoželám, želám novému predsedovi Slovenskej národnej rady pri plnení úloh v IX. volebnom období veľa úspechov a osobnej statočnosti pri presadzovaní politických a ekonomických cieľov našej spoločnosti, naňho obrodeného národného života na princípoch demokraciu, politickej plurality a politickej kultúry.

Vážený pán predseda, ešte raz vám želám pevné zdravie a mnoho úspechov pri výkone tejto náročnej a zodpovednej funkcie. Prosím vás, aby ste sa ujali ďalšieho vedenia ustavujúcej schôdze.

/Predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško zaujal miesto v predsedníctve a ujal sa vedenia schôdze./

/Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Vážené poslankyne, vážení poslanci,

ďakujem pánovi Schustrovi za doterajšie vedenie schôdze Slovenskej národnej rady. Chcem sa poďakovať pánovi Schustrovi za povzbudenie do ďalšej práce a zároveň mu počlakovat za jeho podiel na všetkom, čo vykonal. K jeho osobe sa chcem ešte osobitne vrátiť vo svojom príhovore na konci schôdze. Preto zatiaľ dovoľte, aby som ho poprosil, aby zostal sedieť vedľa mňa až do konca dnešného zasadania.

/Potlesk./

Desiatym bodom programu je

10.
Určenie počtu členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, počtu podpredsedov Slovenskej národnej rady a počtu overovateľov Slovenskej národnej rady.

V predloženom písomnom návrhu sa odporúča, aby Predsedníctvo Slovenskej národnej rady malo 21 členov, Slovenská národná rada mala prvého podpredsedu, podpredsedov a 7 overovateľov.

Má niekto z poslancov otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

Poslanec K. Janics: Vážené predsedníctvo, vážené dámy a páni, konštatujem, že nie sme dostatočne informovaní o tom, že Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie len bolo v koalícii a že teraz už nie je, že toho času je to úplne samoatatné hnutie. Z toho dôvodu nastala určitá malá chyba, že sme nedostali žiadneho delegáta do Predsedníctva Slovenakej národnej rady. Preto by som prosil, aby sa táto chyba napravila a aby sme aj my - Maďarsko Kresťansko- demokratické hnutie dostali vedľa hnutia Spolužitie jedno miesto v predsedníctve.

Toľko som chcel povedať.

Predseda SNR F. Mikloško: Má niekto ďalšie pripomienky, alebo sa chce vyjadriť k tomuto príspevku? Pán poslanec Andel.

Poslanec M. Andel: Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som svoj príhovor uviedol stručným citátom z reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme v decembri 1B47. Tento citát Ľudovíta Štúra uvádzam zámerne, aby som dokumentoval kontinuitu slovenskej politiky, z ktorej Slovenská národná strana vychádza, ktorá je jej programovým smerom.

Citujem: "Tá krajina, kde sloboda a rovnoprávnosť, panuje, je aj pred cudzími nápadmi bezpečnejšia, lebo sa silou sústredenou brániť a zastávať môže." - koniec citátu.

Toľko Ľudovít Štúr pred takmer jeden a pol storočím. Nehovorím o tom zbytočne. Ak sa dnes pozrieme na situáciu tak ako sa vyvinula, vidíme, že musíme ešte veľa spraviť my, ale aj iní, aby sme sa mohli cítiť skutočne slobodnými. Ak nebudeme ozaj slobodní, tak naša jednota bude falošnou, bude to jednota predstieraná. Nič horšieho si nemôžeme želať teraz a v časoch, ktoré stoja pred nami. Veľmi často používame slová národ, Slovensko. Vyzerá to tak, že sme maximálne nepamätliví prikázania nebrať sväté slovo zbytočne. A slová národ, vlasť, slovenská spoločnosť, rozhodne medzi takéto slová patria. Neviem ako pre druhých, ale pre nás určite. Veci sa neriešia rečami. Reči sa musia overovať skutkami.

Slovenská národná strana vedomá si toho chcela dostáť odkazu Ľudovíta Štúra a bola rozhodnutá vstúpiť na pôdu najvyššieho slovenského zákonodarného orgánu s presvedčením, že v jednote s každým, komu idú o slovenskú spoločnosť, bude spoločne pracovať. Teda nie rozdeľovať, ale onou štúrovskou - silou sústredenou - spoločnú vec nás všetkých obhajovať. Hovorím to tu otvorene. Svojho zámeru sa nevzdáme, pretože sa nemôžme. Nemôžme sa vzdať svojej povinnosti a zodpovednosti. Nezradíme dôveru pol milióna voličov, ktorú nám dali k takémuto počínaniu.

Spoločný slovenský záujem tu rozbíja, skôr ako sme sa ustanovili, ako sa ustanovilo toto zákonodarné zhromaždenie, niekto iný. Bohužiaľ, skutočnosť je taká. Politlkárčenie najlepšie ohodnotí ľud. Ten je v konečnom dôsledku suverénom moci, nie my, dámy a páni. Majme to na pamäti prosím. Kto upiera druhému konať slobodne, sám nie je slobodný. Je to stará známa pravda. Ak je viac ako 40 % zástupcov voličov tlačených do kúta, je im daná šanca iba odtiaľ-potiaľ. Inak sa to nedá nazvať ako upieranie slobody. Najhoršie na tom je, že rozhodujúce sily tento zaslepený stranícky záujem nadraďujú nad záujem slovenskej spoločnosti.

Mara važne pochybnosti, či sa tu nerodí nový monopol moci a nový monopol pravdy. Vždy som bol presvedčený, že veľké ciele sa dajú dosiahnuť iba čistými prostriedkami. Nijak inak.

Dávam vám, páni a dámy, na zváženie, či umlčanie vyše 40 % voličov, nerešpektovanie ich hlasov, nie je takým nedemokratickým spôsobom. Darmo tu budeme kamuflovať, resp. rozprávať o potrebe silnej vlády a akcieschopného parlamentu. Najkratšia cesta do záhuby býva dláždená peknými sľubmi a skutkami.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

keďže zrejme už dnes nebudem vystupovať, chcel by som zároveň predniesť jeden návrh. Zatiaľ čo politik, od ktorého odvíja svoju politiku Slovenská národná strana, Ľudovít Štúr na Uhorskom sneme prosil o vyučovanie v materinskej reči, tak ja v mene Slovenskej národnej strany v slovenskom parlamente navrhujem, aby bol neodkladne prijatý zákon o slovenčine ako jedinom úradnom a Štátnom jazyku tak, ako ho navrhuje alebo predkladá Matica slovenská. Lebo len ex facto oritus jus, teda so skutkom vzniká pravda.

Ďakujem vám za pozornost. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Má ešte niekto ďalšie pripomienky? Prosím poslancov, aby sa pri vystupovaní predstavili.

Poslanec M. Dobrovodský: Dobrovodský, Kresťansko-demokratické hnutie.

Vážený pán predseda, vážené predsedníctvo, počuli sme tu z úst zástupcu Maďarského Kresťanskodemokratického hnutia, že vo voľbách vystupovali v koalícii B hnutím Spolužitie. Dnes je tu návrh na rozšírenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o ďalšieho člena tejto koalície. Navrhujem, aby sme nerozšírovali predsedníctvo o ďalšieho člena tejto koalície, ale aby sa hlasovalo, ktorá z dvoch zložiek tejto koalície je silnejšia a aby si tá navrhla do predsedníctva svojho zástupcu. Dávam tento návrh na zváženie.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Ďakujem. Ďalej sa hlási pán poslanec Dobos.

Poslanec L. Dobos: Volám sa Dobos, Spolužitie - Együttélés.

Vážený pán predseda, vážená Slovenská národná rada, mám návrh, aby každé politické hnutie malo podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Predseda SNR F. Mikloško: Má niekto ďalšie návrhy? Pán poslanec Majer.

Poslanec J. Majer: Pán predseda, navrhujem, aby ste dali hlasovať o predloženom návrhu. Teraz ide o počty a nie o mená.

Predseda SNR F. Mikloško: Ja som tiež chcel upozorniť na to, že diskutujeme o niečom inom. Teraz sme hovorili o počte členov predsedníctva, o prvom podpredsedovi a štyroch podpredsedoch a o siedmich overovateľoch. Hlási sa pán poslanec Rózsa.

Poslanec E. Rózsa: Súhlasím a spresňujem návrh pána Janicsa tak, aby predsedníctvo bolo 23 členné a počet podpredsedov 5.

Predseda SNR F. Mikloško: Vystúpi pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko: Anton Hrnko, SNS.

Ja si myslím, že koalície, ktoré boli vytvorené pred voľbami, sa teraz chcú účelovo rozdeľovať a každý by si chcel podľa toho ako sa rozdelí, uchytiť nejaké miesto v predsedníctve. Osobne si myslím, že aj naša strana by sa mohla hneď rozdeliť na štyri poslanecké kluby a žiadať štyri miesta v predsedníctve. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Slovo má pán poslanec Košický.

Poslanec H. Dziak-Košický: Košický, VPN.

Nemám návrh, len jedno upozornenie. Je všeobecne známe, že existuje istý limitovaný počet ľudí v skupine, v rámci ktorého je ešte schopná jednať a dospieť k nejakému dohovoru. Ak budeme mat 25-členné predsedníctvo, od lono sa bude odvíjať náležitý počet podpredsedov. Neviem ako bude toto predsedníctvo akcieschopné a neviem, na čom sa dokáže dohodnúc. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Navrhujem, aby sme hlasovali o lom, či predsedníctvo má mať 21 alebo 23 členov.

Najprv hlasujeme o protinávrhu. Kto je za to, aby predsedníctvo bolo rozšírené a malo 23 členov tak, ako to navrhol pán poslanec Rózsa, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 23 poslancov./

Kto Je proti?

/Proti návrhu hlasovala väčšina poslancov./

Teraz dávam hlasovať o pôvodnom návrhu, aby predsedníctvo malo 21 členov.

/Hlasovanie./

Ďakujem.

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že väčšina poslancov hlasovala za tento návrh.

Dávam teraz hlasovať o tom, aby Slovenská národná rada mala prvého podpredsedu, štyroch podpredsedov a 7 overovateľov.

Je k tomuto návrhu ešte pripomienka alebo môžeme dať o ňom hlasovať an blok?

Hlási sa pán poslanec Hofbauer.

Poslanec R. Hofbauer: Pán predseda, žiadam, aby hlasy za, proti a zdržal sa hlasovania boli sčítané, aby tieto veci neboli dodatočne spochybňované.

Predseda SNR F.Mikloško: Prosím overovateľov Slovenskej národnej rady, aby v ďalšom sčítavali hlasy. Myslím si, že predchádzajúce hlasovania boli jednoznačné.

Budeme hlasovať o celkovom návrhu Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Kto je za to, aby bol jeden prvý podpredseda Slovenskej národnej rady, štyria podpredsedovia Slovenskej národnej rady a 7 overovateľov Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 127 poslancov. /

Kto je proti?

/7 poslancov je proti./

Kto sa zdržal hlasovania?

/13 poslancov sa zdržalo hlasovania./

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila, že Predsedníctvo Slovenskej národnej rady bude mať 21 členov, Slovanská národná rada bude mat prvého podpredsedu, 4 podpredsedov a 7 overovateľov.

Jedenástym bodom programu je

11.
Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady.

Odporúča sa, aby na IX. volebné obdobie Slovenskej národnej rady boli zriadené okrem Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady ďalšie výbory Slovenskej národnej rady, ako au uvedené v predloženej tlači 7.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky alebo ďalšie pripomienky?

/Pripomienky neboli./

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí so zriadením navrhovaných výborov Slovenskej národnej rady, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

/Za návrh hlasovalo 146 poslancov./

Kto je proti?

/Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania?

/Jeden poslanec sa zdržal hlasovania./

Zisťujem, že Slovenská národná rada zriadila na IX. volebné obdobie ďalších 10 výborov Slovenskej národnej rady.

Dvanástym bodom programu je

12.
Návrh na voľbu podpredsedov Slovenskej národnej rady,

predsedov výborov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva slovenskej národnej rady.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, schválili sme počty funkcionárov Slovenskej národnej rady l zriadenie výborov Slovenskej národnej rady v IX. volebnom období.

V nadväznosti na to máme ďalej zvoliť prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady, ďalších podpredsedov Slovenskej národnej rady, predsedov výborov Slovenskej národnej rady a ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Voľby týchto funkcionárov vykonáme tajným hlasovaním.

Prosím poslanca pána Jána Majera z Demokratickej strany, aby predniesol návrhy.

Poslanec J. Majer: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, dohodlo sa, že v IX. volebnom období bude mat Slovenská národná rada 5 podpredsedov a spolu 21 členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady. Dovoľte, aby som Vám predložil návrh na voľbu prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady.

Politické hnutia a politické strany navrhujú za prvého podpredsedu Slovenskej národnej rady Ing. Ivana Čarnogurského. Prosím aby sa postavil.

Narodil sa 27. mája 1933 v Bratislave. V roku 1956 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v roku 1975 absolvoval Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

V súčasnosti je riaditeľom štátneho podniku Hydrostav v Bratislave, od marca 1990 bol poslancom Slovenskej národnaj rady za Kresťansko-demokratické hnutie. V tohtoročných voľbách opäť kandidoval za Kresťansko-demokratické hnutie na poslanca do Slovenskej národnej rady za východoslovenský kraj.

Pokiaľ ide o podpredsedov Slovenskej národnej rady, Verejnosť proti násiliu odporúča Slovenskej národnej rade, aby sa podpredsedom Slovenskej národnej rady stal poslanec Milan Zemko, doktor filozofie, ktorý na narodil 7. júla 1944 v Čiernom Balogu, okres Banská Bystrica. V roku 1966 ukončil Štúdium filozofie a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti jeSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP