Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

zástupcom šéfredaktora časopisu Slovenské pohľady. Poslancom Slovenskej národnej rady bol od roku 1990 za Bratislavu. Opätovne sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu. Toho času je práceneschopný, hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave.

Ďalším kandidátom na podpredsedu Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu je László Nagy, doktor filozofie, ktorý sa narodil 10. augusta 1948 v Bodinej, okres Považská Bystrica. Prosím aby sa predstavil.

V roku 1983 nadobudol vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogická psychológia - filozofia, v súčasnosti pracuje ako vedecko-výskumný pracovník ústavu Informácii a prognóz školstva, mládeže a telesnej výchovy. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Verejnosť proti násiliu, Maďarská nezávislá iniciatíva v Západoslovenskom kraji.

Tretím kandidátom na podpredsedu Slovenskej národnej rady je navrhnutý poslanec Ing. Ján Klepáč za Kresťanskodemokratické hnutie. Prosím aby sa predstavil.

V roku 1974 nadobudol vysokoškolské vzdelanie na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V súčasnosti je vedúcim odboru v koncernovej účelovej organizací Naftoprojekt, pobočka Bratislava. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Stredo-- slovenský kraj.

Za podpredsedníčku Slovenskej národnej rady odporúča Demokratická strana Oľgu Keltošovú, narodenú 27. februára 1943 v Pezinku, okres Bratislava-vidiek. Prosím aby sa postavila.

Vyštudovala Katedru novinárstva filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1966. V súčasnosti je zástupkyňou šéfredaktora denníka Čas. Poslankyňou Slovenskej národnej rady za Demokratickú stranu v Západoslovenskom kraji sa stala v tohtoročných voľbách.

Slovenská národná strana odporúča za podpredsedu Slovenskej národnej rady poslanca Mariána Andela, doktora filozofie, narodeného 10. septembra 1950 v Modre.

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako pedagóg Slovenskej odborovej Školy v Sládkovičove. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Západoslovenský kraj.

Komunistická strana Česko-Slovenska odporúča na funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady poslanca JUDr. Ľubomíra Fogaša, narodeného 12. decembra 1950 v Podoli, okres Trenčín.

V roku 1974 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde i v súčasnosti pracuje na Katedre občianskeho a rodinného práva. Je poslancom Slovenskej národnej rady za Západoslovenský kraj.

Toľko k podpredsedom Slovenskej národnej rady navrhnutým pre ďalšie volebné obdobie.

Vážená Slovenská národná rada, politické hnutia a politické strany odporúčajú za členov Predsedníctva slovenskej národnej rady a súčasne za predsedov výborov Slovenskej národnej rady týchto kandidátov:

za predsedu ústavnoprávneho výboru SNR Milana Sečánskeho z VPN, alebo Ľubomíra Fogaša z KSČS v prípade, ak tento nebude zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Za predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR Ivana Ľuptáka z VPN, alebo Ladislava Klimana z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre obchod a služby Radomíra Žingora z VPN. Za predsedu Výboru SNU pre štátnu správu a územnú samosprávu Vladimíra Sládeka z VPN, alebo Jozefa Zselenáka z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva Ivana Brndiara z DS, alebo László Dobosa z MKDH-ES, alebo Alfonza Adamicu zo SNS. Za predsedu Branno-bezpečnostného výboru SNR Františka Javorského za KDH. Za predsedu Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody Mikuláša Hubu zo Strany zelených. Za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy Petra Tatára z VPN, alebo Vladimíra Miškovského zo SNS, alebo Jozefa Jakuša z KSČS. Za predsedu Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport Antona Hykischa z KDH. Za predsedu Zahraničného výboru SNU Vladimíra Kmeťa z KDH, alebo Petra Tirindu z MKDH-ES, alebo Jána Petku zo SNS.

Koaličné strany a politické hnutia odporúčajú zvoliť za predsedov jednotlivých výborov Slovenskej národnú) rady poslancov uvádzaných na prvom mieste.

Vážené poslankyne,
vážení poslanci,
vážená Slovenská národná rada,

za ďalších členov predsedníctva Slovenskej národnej rady sú navrhnutí poslanci Miroslav Kusý za VPN, Rezso Szabó za ESWMK, Peter Weiss za KSČS a Marián Andel za SNS. Pokiaľ by bol poslanec Marián Andel zvolený za podpredsedu Slovenskej národnej rady, Slovenská národná strana návrhuje za ďalšieho člena Predsedníctva SNR poslanca Vladimíra Miškovského za SNS, ak nebude zvolený za predsedu Výboru SNR pre sociálnu politiku, zdravotníctvo a sociálne vzťahy.

Takéto sú návrhy.

Predseda SNR F.Mikloško: Má niekto otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

Prosím pána Majera, aby ostal vpredu, ak by boli otázky. Hlási sa pán poslanec Hrnko.

Poslanec A. Hrnko: Hrnko, SNS.

Vážený predsedajúci, vážené predsedníctvo, vážená snemovňa, stojíme dnes pred historickou úlohou vytvoriť vôbec prvý slobodne zvolený parlament slovenského národa a jeho orgány. Doterajšie pokusy o vytvorenie skutočného zákonodarného snemu pre Slovensko boli vždy poznačené okolnosťami a dobou, ktoré nie vždy priali nášmu národu tak ako práve súčasná doba. Aj keď nemožno povedať, že vytvorenie snemu slovenskej krajiny v roku 1938 a volenej Slovenskej národnej rady v roku 1946 bolo nejak zvlášť nedemokratické, predsa tieto zákonodarné zbory nemožno nazvať, H rukou na srdci, za zvolené v slobodných voľbách. Nemusím to, myslím, nejak zvlášť vysvetľovať. Ani v roku 1946 to nebo- 1i slobodné voľby.

Teda ešte raz opakujem: skutočne stojíme v našej histórii prvýkrát pred zriadením slobodne zvoleného slovenského parlamentu, preto je aj naša zodpovednosť, omnoho väčšia, ako v prípade normálneho ustanovenia, resp. povolebného obnovenia zákonodarného zboru. Musíme si najskôr uvedomiť túto zodpovednosť a až potom pristúpil k hlasovaniu o predložených návrhoch na zloženie predsedníctva a ostatných orgánov Slovenskej národnej rady. Budeme totiž vytvárať precedens, ktorý predznamena ďalší vývin našej demokracie. Musíme sa zbaviť obmedzeného straníctva a zostaviť orgány Slovenskej národnej rady lak, aby sme sa za to pred históriou nemuseli hanbiť. A najmä, aby sme nevytvorili pre budúcnosť taký precedens, ktorý nebude mat s demokraciou nič spoločného.

A tu prichádzam k jadru veci. Predložený návrh na zloženie Predsedníctva Slovenskej národne) rady a jej orgánov tak, ako nám bol predložený poslancom Majerom a s odporúčaním, aby boli volení prví kandidáti na predloženom návrhu, nemá nič spoločného s demokraciou. Demokracia, to nie je vláda koalície pre koalíciu bez účinnej kontroly opozície, ale demokracia je vláda koalície pre národ, pod účinnou kontrolou celého parlamentu , teda aj opozície. Obávam sa však, že predložený návrh na zloženie Predsedníctva Slovenskej národnej rady a jej orgánov nemá tento cieľ. Skôr chce vytlačil opozíciu do úzadia bez účinného vplyvu na reálnu politiku. Veď ako ináč chápať to, že sa majú vytvoriť orgány Slovenskej národnej rady nie na základe pomerného zastúpenia jednotlivých strán a hnutí, ale, že si v nich chce koalícia uzurpovať pozície nepatriace jej podľa výsledku volieb. To by mohlo hneď od začiatku značne podlomiť krehkú demokraciu u nás, ha dokonca vytvoril zárodky pre novú totalitu. Veď rovnako tak, ako je(t nás tu možné pseudodemokratickou väčšinou zbaviť pomerného zastúpenia v orgánoch Slovenskej národnej rady , je nás možné pripadne i zakázať, resp. rozpustiť, a to sme tu už mali.

Preto vás, slávna snemovňa, opäť vyzývam, aby ste opustili v mene demokracie úzky stranícky pohľad a hlasovali za pomerné zastúpenie v predsedníctve a v jednotlivých výboroch, aby ste zvážili, komu dáte svoj hlas, aby ste volili tak, teda podľa môjho odporúčania tých druhých, ktorých neodporúčal pán poslanec Majer.

Ako historikovi ml nedá, aby som nepripomenul skúsenosti z minulosti. Všetky predchádzajúce režimy u nás za posledných vyše 70 rokov skrachovali na tom, a to aj ten tzv. demokratický za prvej republiky, že ich predstavitelia chceli vládnuť sami, pre seba a bez ohľadu na opozíciu.

Vážené dámy a páni, vytvárame precedens pre budúcnosť, vytvárame obraz našej budúcej demokracie. Odmietnime už v zárodku nedemokratický princíp potierania menšiny a jej obmedzovania vo veci vplyvu na politické dianie. Nie je predsa možno v nových orgánoch dať zástupcom vyše 40 t voličov len symbolické zastúpenie. Je to nedemokratické. Veď toto predsedníctvo bude kontrolovať vládu a prijímať zákonné opatrenia v čase medzi zasadaniami pléna. To na opäť budú vládnuť bez demokratickej kontroly? To opäť chce niekto vytvoriť vládu pre koalíciu a nie vládu pre celý národ? História nám hovorí, že táto cesta nevedie k úspech. Práve naopak. A my, Slováci, si už ďalšiu slepú uličku dovoliť nemôžeme.

Ďakujem vám sa pozornosť, /Potlesk./

Poslanec J. Majer: Vážené poslankyne, vážení poslanci, myslím, že to netreba komentovať. My demokrati sme za pluralitu názorov. Ja som mal jeden názor, pán Hrnko má druhý. Pluralita názorov sa vyjadri voľbami. Nedal konkrétny návrh, čiže navrhujem, aby sa to vyjadrilo vo voľbách.

Predseda SNR F. Mikloško: Sú ďalšie pripomienky? Hlási sa pán poslanec Ftáčnik.

Poslanec M. Ftáčnik: Volám sa Ftáčnik, KSČS, zvolaný za volebný kraj Bratislava.

Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vyjadril svoj názor na to, čo sa skrýva za návrhmi, ktoré nám predniesol pán Majer. Zdanlito vyzerá všetko demokraticky. Budeme hlasovať o podpredsedoch Slovenskej národnej rady, či predsedoch výborov. Je predložených viacero návrhov, takže akoby bolo všetko v poriadku. To však je iba zdanie. Za predloženými návrhmi sa skrývajú dva prístupy k formovaniu Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako i k vedeniu výborov SNR tak, ako sa o tom rokovalo na dvoch stretnutiach politických síl za okrúhlym stolom.

Jeden z týchto prístupov predložili koaliční partneri. A pre túto chvíľu ho nazvem koaličný, alebo ak chcete väčšinový. Po slovensky to znamená, že víťaz berie všetko alebo skoro všetko. Podľa väčšinového prístupu by všetky funkcie podpredsedov Slovenskej národnej rady a predsedov výborov mali obsadiť členovia koaličného zoskupenia. Ostatná strany môžu navrhnúť po jednom členovi predsedníctva a tiež si rozdeliť funkcie podpredsedov výborov SNR.

Druhý prístup k formovaniu Predsedníctva Slovenskej národnej rady je princíp pomerný, ktorý predložili strany nepatriace do koalície alebo ak chcete, opozičné strany. Podľa tohto princípu by zloženie predsedníctva malo odrážal zloženie celej Slovenskej národnej rady, teda vlastne výsledky volieb a jednotlivé strany by mali byť v predsednictve zastúpenie pomerne, t.j. úmerne percentám, ktoré získali vo voľbách. Znamenalo by to papríklad, že strana, ktorá získala vo voľbách 14 %, čo je približne jedna sedmina, by mala v 21-člennom predsedníctve obsadiť tri miesta. Napríklad jedného podpredsedu Slovenskej národnej rady a jedného či dvoch predsedov výborov.

Možno sa vám to bude zdať trúfalé, ale chcem pripomenúť, že skúsenosti našich európskych blízkych či vzdialenejších susedov ukazujú, že je to celkom prirodzené. Je pozitívne overené, že v Spolkovej republike Nemecko, v Rakúsku, Španielsku či Taliansku funkcie podpredsedov parlamentu a predsedov výborov zastávajú i predstavitelia opozičných strán. Nakoniec, nemusíme chodiť ďalej, ako bolo zverejnené na včerajšej tlačovej konferencii a v dnešnej tlači, aj vo Federálnom zhromaždení pri tvorbe Predsedníc - tva Federálneho zhromaždenia sa uplatní pomerný princíp.

Možno sa spýtate, prečo je pomerný princíp obvyklejší ako princíp väčšinový. Podľa nášho názoru preto, že vytvána lepšie predpoklady pre politiku konsenzu, dohody či zhody v riešení kľúčových problémov Slovenska. Umožňuje objektívnejší postup pri kontrole výkonnej moci parlamentom. Umožňuje uplatniť pri riadení výborov a práce parlamentu princíp odbornosti, skôr ako princíp straníckej príslušnosti. A v neposlednej miere lepšie odráža mienku voličov pri riadení parlamentnej práce.

Z tohto vychádzali opozičné strany, keď navrhli alternatívnych kandidátov /tých čo ste počuli na druhom mieste/ na podpredsedov Slovenskej národnej rady ako i na predsedov výborov. Nie na vytvorenie zdania demokracie, ale na to, aby sa vytvorili formálne predpoklady pre zvolenie alternatívnych kandidátov. Ak by tam neboli, nemali by sme koho alternatívne zvoliť. Aby sa však tieto formálne predpoklady stali reálnymi, navrhujem hlasovanie o uplatnení pomerného princípu pri tvorbe zloženia Predsedníctva Slovenskej národnej rady. To je môj konkrétny návrh.

Ak sa parlament hlasovanim rozhodne pre pomerný princíp, navrhujem krátke stretnutie politických síl a krátke zasadnutie klubov politických strán a hnutí. Ak dostane podporu väčšinový princíp - z vašej strany, dovoľte mi apelovať na vás, poslancov najmä koaličného zoskupenia, aby ste sa pri tajnom hlasovaní riadili viac princípom demokracie ako straníckou disciplínou a podporili aj alternatívnych kandidátov podľa vlastného uváženia.

Na záver chcem povedal toto: náš parlament dnes robí prvé a veľmi dôležité rozhodnutia. Ich výsledky nech posúdi národ.

/Potlesk./

Poslanec J. Majer: Dovoľte, aby som vyjadril osobný názor k tomu, čo povedal pán poslanec Ftáčnik. Odvoláva sa na susedné krajiny. To má pravdu, lenže susedné krajiny nemali 40 rokov totalitu. A treba si uvedomiť, že tu zvíťazili demokratické sily a že majú právo navrhovať. O jeho protinávrhu bude potrebné dať hlasovať ako o prvom pozmeňujúcom návrhu.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďalšiu pripomienku má pán poslanec Csaky.

Poslanec P. Csáky: Vážený pán predseda, vážená Slovenská národná rada, volám sa Csáky Pál a zastupujem Maďarské Kresťanskodemokratické hnutie.

Táto spoločnosť vkladá veľké nádeje do tohoto zboru, ako hlavného garanta na ďalšiu cestu našej spoločnosti po skutočnú demokraciu. Ani ja nemôžem súhlasiť s predloženými návrhmi z toho dôvodu, že by sme skutočne anulovali názory zhruba 40 % voličov. Preto mám konkrétny protinávrh. Súhlasím a podporujem, aby prvého podpredsedu delegovalo Kresťansko-demokratické hnutie. Navrhujem, aby ďalších 4 podpredsedov delegovali ďalšie hnutia resp. strany v tom poradí, ako sa umiestnili vo voľbách. To je môj prvý protinávrh.

A druhý protinávrh, resp. doplneniu: z toho istého principialného dôvodu navrhujem doplniť medzi kandidátov Predsedníctva Slovenskej národnej rady pána Petra Tirindu za Maďarské Kresťansko-demokratické hnutie.

Ďakujem pekne.

Poslanec J. Majer: To sú návrhy, o ktorých bude potrebné hlasovať. Čiže najprv sa bude hlasovať o pomernom zastúpení, ako to navrhol pán poslanec Ftáčnik. Ďalej sa bude hlasovať o druhom protinávrhu, ako to navrhol pán poslanec Csáky, aby ďalšlch podpredsedov, okrem prvého, navrhovali jednotlivé strany podľa pomerného získania hlasov vo voľbách. Tretí návrh, o ktorom bude potrebné hlasovať, je doplnenie návrhu na ďalších členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady, teda tých, ktorí nie sú navrhovaní za predsedov výborov SNR, o návrh na pána poslanca Petra Tirinda.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa poslanec Kusý.

Poslanec H. Kusý: K pomernému zastúpeniu. My sme tu predsa pomerné zastúpenie mali štyridsať rokov. Štyridsať rokov tu bolo dôsledné pomerné zastúpenie, ktoré začínalo už pri výbere kandidátov na poslancov. Vyberalo sa pomerné percento robotníkov, pomerné percento dojičiek, pomerné percento zástupcov jednotlivých politických strán z Národného frontu, a to sa premietalo, ako dobre viete, aj do predsedníctiev zastupiteľských orgánov. Lepší obraz totality, aký sme tu za tých štyridsať rokov mali prostredníctvom pomerného zastúpenia, vytvoriť už ani nebolo možné.

To je moja poznámka. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa poslanec Hrnko, dávam mu slovo.

Poslanec A. Hrnko: Mám len faktickú pripomienku k vystúpeniu pána doktora Kusého. Takto chápaná pomernosť, ako nám ju on predstavil, je obyčajná demagógia. Za prvej republiky sme mali tiež demokraciu a tiež bolo niečo také ako parlamentná päťka, teda päť ľudí najväčších politických strán rozhodlo o všetkom, čo sa v parlamente odhlasovalo. Toto nie je budúcnosť pre Slovenskú národnú radu ani pro slovenský národ. Pomerné zastúpenie, ktoré žiadame my, sa nezakladá na výbere nejakého aprioristického pomerného zastúpenia, ale zakladá sa na slobodne prejavenej vôli slovenských voličov.

Predseda SNR F. Mikloško: Ďalej sa hlási poslanec Prokeš.

Poslanec J. Prokeš: Ja si myslím že by sme mali zvažovať návrhy a nie to, kto ich predkladá.

Ďakujem.

Predseda SNR F.Mikloško: Sú ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy?

Poslanec C. Ivan: Podávaný návrh pánom Kusým je doslova demagógiou reality slovenských voličov a prejavu slovenského národa v slobodných voľbách. Treba to chápať ako určitú diskrimináciu tejto reality.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa pán poslanec Ľupták.

Poslanec J. Ľupták: Ja si myslím, že tvoríme novú demokraciu. Čo bolo, to bolo. Čo sa narobili chyby, tie odsudme, ale neodsudzujme za to čestných a statočných ľudí v tejto spoločnosti. Teda nesúhlasím s vystúpením pána Kusého. Na to predsa nemá právo. Ja som robotník, drel som celý život, stratil som zdravie pre túto spoločnosť. Pre komunistickú stranu som stratil zdravie? Nie, pre celý národ! Nedá sa takto pozerat na všetkých komunistov. Ti, ktorí boli zlí, odsúďme ich, nech si ich berie prokuratúra. Ale ti, ktorí boli čestní, ti majú svoju statočnosť a ďalej ju obhajujú. Nedá sa to povedať, že totalita bola jedna. Ja som tiež proti totalite bojoval ako komunista. Takže toľko som chcel povedat.

Zamyslite sa na novodobých dejinách, ktoré nám priniesol 17. november. Ja som to tiež podporoval ako komunista. Teda berme to tak. Prosím, každý má pravdu, ale musíme si uvedomiť ,že aj komunisti, ktorí boli čestní, majú pravdu. Nech si nikto nemysli, že teraz bude vládnuť.. To

je nová totalita. Čo nám ti robotnici dole povedia? Ja medzi nimi žijem roky.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Skôr ako sa prihlási ďalší poslanec, chcel by som len pripomenúť, že každý v parlamente má právo na svoj vlastný názor. Teda neuberajme ho ani pánovi profesorovi Kusemu. Hlási sa pán poslanec Zselenák.

Poslanec I. Zselenák: Som Zselenák, za Východoslovenuký volebný kraj.

Chcel by som sa prihovoriť poslancom z koalície. Pán profesor Kusý tu použil prirovnanie, ktoré pre našu dnešnú situáciu zďaleka neobstojí. Všetci ako tu sedíme sme boli zvolení v demokratických voľbách. Aj ostalní poslanci, ktorí predstavujú menšinové politické sily, boli zvolení rovnako demokraticky ako ti, ktorí sú dnes vo väčšine. A neupierajte, prosím vás, poslancom z koalície právo, aby sme sa mohli všetci dôstojne, dôsledne, obetavo, hrdo a čestne spolupodieľať na tvorbe novo) politiky i na práci Slovanskej národnej rady. Osobne verím,že to všetci po chopíte. My to nerobíme preto, že by sme si chceli uzurpovať nejaké výsadné alebo prioritné postavenie. Robíme to preto, aby sme sa mohli skutočne účinne spolupodieľať na tvorbe nove i politiky l na ďalšom rozvoji našej republiky.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Dávam slovo poslancovi Kusému.

Poslanec M. Kusý: Prosím, ja som nepovedal ani slovo proti komunistom ani proti členom iných politických strán. Zdôrazňujem čo som povedal. Pomocou princípu pomerného zastúpenia môžeme vybudovať aj totalitný systém - veľmi jednoducho - tak ako možno nim budovať aj demokratický systém. Ale práve tak aj pomocou uplatnenia princípu koaličnej väčšiny možno budovať a buduje sa vo svete demokratický systém na rozdiel od totality, ktorá tento princíp v takejto podobe nepoužila, čiže nemôžeme apriori povedal, že princíp pomerného zastúpenia je demokratický a každý iný princíp je nedemokratický. Chcel som zdôrazniť iba toto bez toho, aby som sa dotýkal členov ktorýchkoľvek politických zoskupení a strán.

/Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa pán poslanec Bárány.

Poslanec E. Bárány: Eduard Bárány, KSČS, Stredoslovenský volebný kraj.

Nazdávam sa, že v našich momentálnych podmienkach princíp pomerného zastúpenia demokratickejší a povodiu k demokratickejším výsledkom. Nechcem sa vyjadrovať absolútnu* o týchto princípoch. Hovorím, že momentálne je v daných podmienkach toto lepšie. Dovolil by som si navrhnúť či by nebolo možné spojiť návrhy poslanca z hnutia Egyaürólós a poslanca Ftáčnika. Nazdávam sa, že obsahovo nie sú v rozpore. Ak by títo dvaja poslanci súhlasili so spojením návrhov v tom, aby sa hlasovalo len spôsobom pomocného zastúpenia, ktorý navrhoval poslanec Ftáčnik, uľahčilo by to našu procedúru a aj viedlo k jasnejším výsledkom.

Ďakujem.

Poslanec J. Majer: Pánovi poslancovi Bárányimu by som chcel povedať, že pán poslanec Ftáčnik navrhol, aby sa hlasovalo o pomernom zastúpení. Pán poslanec Csáky to nenavrhoval. On reklamoval, že súhlasí s prvým podpredsedom, ale ďalších štyroch aby delegovali strany. A ďalší jeho návrh bol, aby bol doplnený do Predsedníctva Slovenskej národnej rady za kandidáta Peter Tirinda.

Predseda SNR F. Mikloško: Hlási sa pán poslanec Géci.

Poslanec M. Géci: Vážený predsedajúci, vážená vláda, dámy a páni, myslím, že patrím k najstarším v tomto parlamente a myslím, že som jediný z tých, ktorí v tomto parlamente sedeli v rokoch 1945 až do februára 1948. Preto odpustite, keď budem troška aj kritický. Prosím Vás, kultúrny parlament nepozná osobné urážky. Preto vás prosím, keď máte výhrady voči svojmu predošlému rečníkovi, neurážajte. To poverím celkom zodpovedne na to, čo teraz tu už bolo.

Ďalej navrhujem, aby sme skutočne prikročili k hlasovaniu, k demokratickému hlasovaniu. Bol daný návrh na členov výborov, na členov predsedníctva. Prosím, keď neprejdú hlasovaním, nebudú zvolení. Budú navrhnutí ďalší a možno ti budú zvolení. Ale je zbytočné sa tu za niečím naháňať a hovoriť, čo je demokratické a čo nie je demokratické. Demokratické je to, čo nám povie hlasovanie.

Ďakujem za pozornosť. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Sú ďalšie pripomienky? Pán ponlanec Dobrovodský.

Poslanec D. Doborovodský: Dobrovodský, predseda Klubu poslancov Kresťansko-demokratlckého hnutia.

Chcel by som sa najprv spýtať poslancov Slovenskej národnej strany, prečo si myslia, že sú jediní zástupcovia slovanského národa v tomto parlamente. Veď slovenský národ si vybral v týchto voľbách. Prosím, aby sme to rešpektova- 11 a preto sme za pôvodný návrh pána poslanca Majera. Prosim, aby sa o tom dalo hlasovať.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Hovoriť bude poslanec Andel.

Poslanec M.Andel: Faktická poznámka: žiaden poslanec zo Slovenskej národnej strany dnes v slovenskom parlamente neprehlásil, že Slovenská národná strana je jediným zástupcom slovenského národa. Prosím vás pekne, nevkladajte do úst našim poslancom to, čo nikdy nepovedali.

Ďakujem. /Potlesk./

Predseda SNR F. Mikloško: Ďalej vystúpi poslanec Miškovský.

Poslanec V. Miškovský: Miškovský, Slovenská národná strana.

Pôvodne som, vážené dámy a páni, nechcel diskutovať na túto tomu, ale poviem vám ako to je a budem stručný. Pri koaličných rokovaniach nám bolo povedané, že koalícia nie ja založená na dôvere, ale na nedôvere, čiže sa musí istiť parlamentom. To je prosím vás nezmysel , pretože 44 % voličov postaviť mimo, aby na dva roky pozerali - ako to tomuto národu vysvetlite?

Takisto súhlasím so svojim predrečníkom. Nikto z nás si namysli, že len my sme predstavitelia slovenského národa. To tu ozaj dnes nebolo povedaná. Chcel som povodať len toľko, že 14 % voličov, to je takmer pol milióna hlasov, má určitý nárok na určité zastúpenie. Vychádzajme z prostá ho faktu legislatívy. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ja medzi zasadaniami pléna Jedine oprávnené prijímať zákonné opatrenia a tieto si ex post nechávať schvaľovať.Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP