V období 1979 - 1989 byl za svoji činnost v neformálních občanských aktivitách, pro své názory a pro spolupráci s Chartou 77 různě persekvován a trestně stíhán.

Od května 1990 pracuje jako předseda Moravského občanského hnutí.

Návrh kandidáta na soudce Ústavního soudu ČSFR předložilo Moravské občanské hnutí.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr.Vladimír SLÁDEČEK

nar. 13. 5. 1954 v Karlových Varech

svobodný

původní povolání: právník

národnost: česká

bezpartijní

bytem: Praha 5, Svornosti 24

JUDr. Sládeček se narodil 13. 5. 1954 v Karlových Varech. Po přestěhování do Prahy zde vychodil základní školu, v letech 1969-1973 absolvoval gymnasium s rozšířeným jazykovým vyučováním a poté pokračoval v denním studiu na Jazykové škole v Praze, kde v r. 1975 složil státní zkoušku z angličtiny. Studium na právnické fakultě UK ukončil v roce 1979 a v roce 1980 vykonal rigorózní zkoušky.

V letech 1979 - 1983 pracoval v Úřadu pro vynálezy a objevy převážně v legislativním a právním odboru. V roce 1983 na základě konkursního řízení byl přijat do Ústavu státní správy (nyní Ústav legislativy vlády ČSFR) jako odborný pracovník. Zabýval se problematikou legislativního procesu, otázkami tvorby práva, zejména též aspekty souladu návrhů zákonů a jiných právních předpisů s ústavou a ostatními ústavními zákony.

Od srpna 1990 pracuje v Kanceláři Federálního shromáždění. Jako odborný konzultant v legislativním odboru se především specializoval na návrhy změn ústavy a ústavních zákonů, bezprostředně se podílel na přípravě Listiny základních práv a svobod. Do konce r. 1990 mimo to ještě zpracovával některé dílčí studijní podklady pro Ústav legislativy vlády ČSFR a dále externě spolupracoval s Kanceláří prezidenta ČSFR.

V lednu 1991 byl JUDr. Sládeček jmenován tajemníkem poslanecké a expertní komise pro přípravu nové ústavy ČSFR a tuto funkci vykonává dosud.

V r. 1991 na základě konkursu byl přijat jako externí učitel na právnickou fakultu University Karlovy. Píše do odborných časopisů (např. Správní právo a Právník).

Návrh na kandidáta za soudce ÚS ČSFR předložila Kancelář Federálního shromáždění.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

Doc. JUDr. Viera STRÁŽNICKÁ, CSc.

nar. 28. 12. 1942

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

vydatá v roku 1967, 1 nezletilé dieťa

bezpartajná

bytom:

Doc. JUDr. Viera Strážnická, CSc., rodená Šujanová, sa narodila 28. 12. 1942 v Bratislave. Tu aj absolvovala základnú 8-ročnú školu a potom 11-ročnú strednú školu, ktorú ukončila v roku 1959 maturitnou skúškou. Na Právnickú fakultu Univerzity Komenského nastúpila v roku 1959 a v roku 1964 štúdium ukončila s titulom prómovaný právnik.

Doc. Strážnická ihneď po skončení vysokoškolského štúdia na PF UK nastúpila ako asistentka na Katedru medzinárodného práva a politiky. Od februára 1990 vykonávala funkciu vedúcej Katedry medzinárodného práva a politiky, v súčasnosti vykonáva funkciu prorektorky pre zahraničné styky UK.

V roku 1956-66 absolvovala jednoročnú odbornú štáž v právnom oddelení podniku zahraničného obchodu TECHNOEXPORT v Prahe.

V roku 1978 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému "Subjekty v medzinárodnom obchode".

Od roku 1979 je v zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu pri Česko-Slovenskej obchodnej priemyslovej komore v Prahe. V rokoch 1974-78 vykonávala prácu vedeckej tajomníčky Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV. Od roku 1983 je individuálnou členkou Česko-Slovenskej odbočky Združenia medzinárodného práva International Law Asociation). Je členkou Vedeckej rady UK, Vedeckej rady PF UK a jej Senátu, členkou Legislatívnej komisie vlády ČSFR pre kodifikáciu obchodného zákonodarstva.

Doc. Strážnická sa vo svojej vedeckovýskumnej práci zameriava na problematiku medzinárodného práva súkromného i obchodného. Svojimi početnými vedeckými prácami prispela k rozvoju tejto vednej disciplíny.

Doc. JUDr. Vieru Strážnickú, CSc. navrhuje za kandidáta Ústavného súdu ČSFR Fórum nezávislých právnikov.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Rudolf SZABÓ

nar. 10. 5. 1929

národnosť: maďarská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý, 4 zletilé deti

politické hnutie Spolužitie, (člen KSČ od r. 1954 - 1971)

bytom: Lubinská 6, Bratislava

JUDr. Rudolf Szabó sa narodil 10. 5. 1929 v Kližskej Nemej, okres Komárno.

Základnú školu absolvoval v Kližskej Nemej. V roku 1948 maturoval v Komárne. Ako zahraničný štipendista od r. 1948 študoval na Právnickej fakulte v Budapešti. V roku 1952 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave.

V roku 1952 bol zamestnaný na sekretariáte ÚV Csemadoku ako právnik. V rokoch 1958-1960 bol šéfredaktorom časopisu HET a od r. 1960 - 1968 zastával funkciu tajomníka ÚV Csemadoku. V roku 1968-70 vykonával funkciu podpredsedu Slovenskej národnej rady. Od roku 1982 bol vedúcim právnikom v KORTe (Krajská organizácia pre rozvoj techniky). Členom KSČ sa stal v roku 1954 do roku 1971, kedy bol zo strany vylúčený.

JUDr. Szabó bol zakladajúci člen politického hnutia Spolužitie. V roku 1990 bol zvolený za poslanca SNR. Je členom predsedníctva SNR a členom Ústavno-právneho výboru SNR. Od 1. 1. 1990 do 31. 6. 1990 pracoval ako právny poradca podpredsedu vlády SR.

JUDr. Rudolfa Szabó navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu politické hnutie Spolužitie.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Vlastimil ŠEVČÍK

nar. 2. 9. 1927 v Ostrave

původné povolanie: právnik

národnosť: česká

bezpartajný

bytom: Janovského 4, Ostrava

JUDr. Vlastimil Ševčík sa narodil 2. 9. 1927 v Ostrave. V roku 1946 ukončil gymnázium a pokračoval v štúdiu od r. 1946 - 1949 na Lekárskej fakulte Palackého univerzity v Olomouci, a od r. 1946 do r. 1950 na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Od roku 1951 do r. 1953 bol právnym čakatežom na Krajskom súde v Ostrave, a po zložení sudcovskej skúšky bol sudcom najprv na Krajskom súde v Ostrave, pozdejšie sudcom-predsedom senátu Okresného súdu v Karvinej až do marca 1954, kedy na sudcovský úrad rezignoval.

Od apríla 1954 do marca 1955 vykonával funkciu vedúceho správneho oddelenia podnikového riaditežstva ČSAD Ostrava, od marca 1955 do júla 1970 advokát Krajského združenia advokátov v Ostrave, do r. 1970 člen sekcie pre trestné právo hmotné študijného kolégia ÚCA v Prahe. Dňa 1. 7. 1990 bol zapísaný do zoznamu advokátov Českej advokátnej komory, s oprávnením vykonávať advokáciu samostatne.

Vo vožbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca Federálneho zhromaždenia na kandidátke Občíanskeho fóra. Je člen ústavno-právneho výboru a výboru mandátového a imunitného.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Ernest VALKO

nar. 10. 8. 1953

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

bezpartajný, člen hnutia VPN

ženatý, 1 nezletilé dieťa

bytom: Bratislava, Topožčianska 16

JUDr. Ernest Valko sa narodil 10. 8. 1953 v Spišskej Novej Vsi. Po absolvovaní ZDS získal úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou na SVS. V roku 1977 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonal v roku 1979. V roku 1984 ukončil na tejto fakulte 2-ročné postgraduálne štúdium hospodárske právo. V roku 1986 ukončil na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave 2-ročné postgraduálne štúdium - vedecké riadenie priemyselných podnikov.

V právnickom povolaní bol činný 12 rokov v stavebných podnikoch rezortu stavebníctva, z toho 3 roky ako odborný referent a 9 rokov ako vedúci právneho odboru. V tomto pracovnom zaradení aplikoval pozitívne právo v praxi (vrátane prednáškovej činnosti), najmä v oblasti hospodárskeho, pracovného, občianskeho, sociálneho, správneho, trestného aj pozemkového práva. K zvýšeniu a prehĺbeniu teoretických vedomostí prispela aj poradenská činnosť (10 rokov), externá činnosť v Právnickom ústave ministerstva spravodlivosti, externá činnosť v Jednote Slovenských právnikov, externá činnosť vo v. d. Služba, poradenská činnosť po 17. novembri vo VPN, legislatívna činnosť praktického právnika do úrovne ministerstva, legislatívna činnosť od januára 1990 ako poslanca Federálneho zhromaždenia, či už vo funkcii člena Ústavno-právneho výboru, alebo podpredsedu Snemovne žudu, zvýraznená spravodajstvom novely Zákoníka práce, Hospodárskeho zákonníka, ústavného zákona o čs. federácii (kompetenčný zákon), ústavného zákona o Listine základných práv a slobôd, ústavného zákona o referende, Obchodného zákonníka.

JUDr. Ernesta Valka navrhlo za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR hnutie Verejnosť proti násiliu.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Ján VOSČEK

nar. 5. 8. 1924

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

člen Kresťansko-demokratického hnutia

bytom: Košice, ul. B. Nemcovej 18

JUDr. Ján Vosček sa narodil 5. 8. 1924 v Malej Frankovej, kde tiež absolvoval 7 tried žudovej školy. Úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou získal na Rehožnom gymnáziu SVD v Nitre a na Štátnom slovenskom gymnáziu v Kežmarku.

V roku 1945 sa rozhodol pre štúdium na Právnickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Túto fakultu úspešne absolvoval v roku 1950.

Už počas vysokoškolských štúdií pracoval na vtedajšom Povereníctve školstva v Bratislave ako tajomník dekanstva. V roku 1949 odišiel do Košíc na Vysokú školu veterinársku, kde pracoval ako vedúci rektorátnej kancelárie a potom ako tajomník. V roku 1959 bol odvolaný z tejto funkcie, pretože bol nestraník. Neskôr pracoval ako podnikový právnik v Sžachtitežskom podniku v Košiciach, vo Východoslovenských železiarňach, aj v Hutných stavbách.

Od januára 1990 bol kooptovaný za poslanca Slovenskej národnej rady, kde pracoval v Ústavno-právnom výbore. V parlamentných vožbách v júni 1990 bol zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za Kresťansko-demokratické hnutie. V súčasnej dobe pracuje v Ústavno-právnom výbore Snemovne národov, kde zastáva funkciu podpredsedu. Je členom predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

JUDr. Jána Vosčeka navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR Kresťansko-demokratické hnutie.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP