FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Sněmovna lidu

VI. v. o.

Sněmovna národů

964

NÁVRH KANDIDÁTŮ

NA FUNKCE SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Ladislav BOROŇ

nar. 21. 11. 1929 V Spišskej Starej Vsi

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý od r. 1959, 2 zletilé deti

bezpartajný

bytom: Rázusova 25, Banská Bystrica

JUDr. Ladislav Boroň sa narodil 21. 11. 1929 v Spišskej Starej Vsi.

Základnú (žudovú) školu navštevoval v Slovenských Ďarmotách a v Banskej Bystrici. Strednú školu s maturitou absolvoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Právnickú fakultu UK absolvoval v rokoch 1950-1955. V roku 1955 nastúpil na Okresný súd v B. Bystrici ako právny čakatež. V roku 1956 pôsobil na Okresnom súde v Šafárikove ako sudca obč. práv. vecí. V roku 1958 - 1968 pracoval ako votant obč. práv. oddelenia Krajského súdu v B. Bystrici. Od roku 1968-1970 vykonával funkciu predsedu rehabilitačného senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici. V tom istom roku bol pre nemarxistické postoje prepustený z justičných služieb. V rokoch 1970-1985 pracoval ako podnikový právnik v Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v B. Bystrici a v rokoch 1985-1990 tiež ako podnikový právnik na KORT v Banskej Bystrici. Začiatkom roku 1990 bol rehabilitovaný a pracoval ako predseda senátu obč. práv. vecí na Krajskom súde v B. Bystrici.

Od roku 1991 pracuje vo funkcii riaditeža odboru súdnych rehabilitácií na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

JUDr. Ladislava Boroňa navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu Fórum nezávislých právnikov.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

doc. JUDr. Vladimír ČERMÁK

nar. 3. 9. 1929 v Čechyni, okr.Vyškov

původní povolání: soudce

bytem: Brno

JUDr.Vladimír ČERMÁK se narodil 3. 9. 1929 v Čechyni, okr. Vyškov. Vystudoval gymnázium a po absolvování právnické fakulty University Karlovy byl umístěn ke krajskému soudu v Brně, kde působil v letech 1952 - 1975 postupně jako právní čekatel, 1955 - 1972 jako soudce a 1972 - 1975 jako státní notář. O přeřazení z funkce soudce požádal v období "normalizace", kdy nebyl ochoten dále setrvávat ve funkci soudce. Funkci státního notáře vykonával do 30. 6. 1975, kdy na základě dohody odešel do Kovopodniku města Brna.

V r. 1969 úspěšně ukončil vědeckou aspiranturu v oboru občanského práva na právnické fakultě UK a zde také externě přednášel.

V druhé polovině 80. let bylo proti němu vedeno šetření od StB pro podezření z autorství politického pamfletu právnické povahy. V r. 1988 začal spolupracovat s brněnskými experimentálními divadly jako odborný poradce, je spoluautorem divadelní revue O demokracii, která byla po několika reprízách zakázána. Je autorem pětisvazkového díla (2500 stran) Otázka demokracie, které má v příštím roce vyjít v nakladatelství Academia Praha a jemuž se dostalo uznání ze strany zahraničních odborníků.

Po listopadových událostech byl na základě konkursu přijat na katedru politologie filosofické fakulty Masarykovy university v Brně.Dne 1. 6. 1990 byl jmenován docentem v oboru politologie.

S kandidaturou na funkci soudce Ústavního soudu souhlasí proto, že výkon této funkce by považoval za prioritní občanskou povinnost.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Jitka HOPLÍČKOVÁ

nar. 1. 12. 1942 ve Zlíně

bytem: Řícmanice 208

JUDr. Jitka HOPLÍČKOVÁ se narodila 1. 12. 1942 ve Zlíně. Vystudovala právnickou fakultu University Karlovy a od r. 1965 pracovala v justici. V r. 1968 byla zvolena předsedkyní senátu Městského soudu v Brně. V r. 1971 požádala o zproštění z funkce soudce a pro své rozhodnutí odejít z justice v době zahájení normalizace byla pronásledována jak orgány justice, tak stranickými orgány kraje. Zájmy uvedených orgánů způsobily, že na území Brna nezískala zaměstnání, a to ani manuální. Po odchodu z justice nepracovala 8 měsíců.

Zaměstnání opět získala na základě šetření její stížnosti zaslané prezidentu republiky. V průběhu let 1984 - 1986 pracovala v Tesle Brno v útvaru dlouhodobého rozvoje oboru (vyhodnocování hospodářských smluv, hospodářsko právní záležitosti v souvislosti s rozvojem podniku. Od prosince 1986 do července 1988 pracovala jako samostatný právník v Dodavatelsko-inženýrském závodě První brněnské strojírny. V r. 1988 přešla do Prahy, kde pracovala jako právní specialista Sdružení dodavatelů investičních celků ve VHJ ČKD Praha. Během této činnosti se podílela na tvorbě přestavbových předpisů a při této legislativní práci získala znalosti o potřebě právních změn v oblasti životního a pracovního prostředí.

V současné době JUDr. Hoplíčková vykonává advokátní praxi. Nebyla členkou žádné politické strany, od června 1990 je zapsána v hnutí KAN Praha.

Od voleb v r. 1990 spolupracuje JUDr. Hoplíčková s městským výborem Strany zelených v Brně.

Návrh kandidátky na soudce Ústavního soudu ČSFR předložila Strana zelených.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. PhDr. František HOUŠKA

nar. 16. 3. 1936 v Českých Budějovicích

národnost: česká

původní povolání: právník

ženatý, 2 děti

předseda poslaneckého klubu ODS ve FS

bytem: Praha 5, U Pernikářky 14

JUDr. PhDr. František HOUŠKA se narodil 16. 3. 1936 v Českých Budějovicích. Po absolvování studia na gymnáziu vystudoval právnickou fakultu University Karlovy a posléze filosofickou fakultu University Karlovy. Studia ukončil v roce 1967.

V advokacii pracuje bez přerušení od 1. 7. 1961, kdy byl přijat jako advokátní koncipient a od 1. 8. až do současné doby je advokátem. Ve své advokátní praxi se věnuje zejména oblasti civilistiky a rodinného práva.

JUDr. PhDr. Houška nikdy nebyl organizován v žádné politické straně.

V r. 1990 byl jako kandidát za jihočeský kraj zvolen poslancem Sněmovny národů FS ČSFR. Je členem výboru pro životní prostředí SN a též imunitního a mandátového výboru SN. Zároveň pracuje jako předseda poslaneckého klubu ODS ve FS a jako člen Výkonné rady ODS.

Návrh kandidáta na soudce Ústavního soudu ČSFR podal poslanecký Klub ODS ve FS ČSFR.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Milan JANIČINA

nar. 13. 12. 1948

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý od roku 1976, 2 nezletilé deti

člen Slovenskej národnej strany

bytom: Bratislava, Bélu Kúna č. 53

JUDr. Milan Janičina sa narodil 13. 12. 1948. Po ukončení základného vzdelania v Bratislave v roku 1964, nastúpil na SVS, ktorú ukončil maturitou v roku 1967. Po maturite rok striedavo pracoval ako figurant v Ústave geodézie a ako závozník v podniku DAJ II. V roku 1963 začal navštevovať Právnickú fakultu UK v Bratislave, ktorú úspešne absolvoval v roku 1973.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do zamestnania v Slovenskej televízii Bratislava do organizačno-racionalozačného oddelenia. V r. 1974 odišiel do n. p. Hydrostav OZ Stavomontáže Bratislava, kde pracoval v oblasti právneho a hospodárskeho práva. Od r. 1975 pracoval v Dome techniky ČSVTS Bratislava, kde pracoval v oblasti pracovného práva. Od januára 1984 nastúpil na Slovenský úrad geodézie a kartografie do funkcie vedúceho organizačno-právneho oddelenia.

JUDr. Janičina je spoluautorom návrhu zásad zákona Slovenskej národnej rady o štátnom katastri nehnutežnosti. Pracoval v právnych skupinách predsedníctva SNR na príprave zákona o zhromažďovaní a zákona o združovaní. Je členom Komisie pre prípravu Ústavy Slovenskej republiky. V roku 1990 pracoval 6 mesiacov ako poradca ministerky vlády Slovenskej republiky.

JUDr. Milana Janičinu navrhla za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR Slovenská národná strana.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Zdeněk KESSLER

nar. 29. 12. 1926

ženatý, 1 dítě

národnost: česká

původní povolání: právník

člen Občanské demokratické strany

bytem: Brno, Údolní 43

JUDr. Zdeněk KESSLER se narodil 29. 12. 1926 v Brně, kde vystudoval v letech 1938 - 1945 Reálné gymnázium a od roku 1945 - 1949 právnickou fakultu Masarykovy university. Za studií pracoval v oddělení pro vědeckou politiku - od února 1948 ilegálně - a za tuto činnost byl v r. 1954 odsouzen pro velezradu k 17 letům trestu odnětí svobody. Po ukončení studií až do zatčení, tj. v letech 1949 - 1954 pracoval jako právník v Elektromontážních závodech. Po propuštění z výkonu trestu v r. 1960 pracoval jako závozník a skladník v Pozemních stavbách až do r. 1966. V letech 1967 - 1969 absolvoval postgraduální studium při zaměstnání na Vysoké škole ekonomické v Praze (užití matematických metod v ekonomii).

Od r. 1967 do r. 1969 pracoval jako právník v Silničním vývoji v Brně, v letech 1969 - 1971 jako právník a vedoucí oddělení organizace a řízení ve Sdružení nár. podniků Silnice, které bylo v r. 1971 zrušeno bez právního nástupce. Od r. 1971 až do odchodu do důchodu v r. 1987 pracoval ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brně jako právník ve středisku inženýrských služeb a v technickém odboru, od r. 1987 působí jako podnikatel (poradce) v oblasti ekonomie, organizace, řízení a poradenství.

V červnu 1990 byl zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR, kandidoval za Občanské forum. Je předsedou imunitního a mandátového výboru SL, členem předsednictva FS, členem předsednictva SL a členem ústavně právního výboru SL.

Zastává funkci místopředsedy Konfederace politických vězňů Moravy a Slezska.

Od r. 1990 je zakládajícím členem Mezinárodního politologického ústavu právnické fakulty Masarykovy university v Brně, na jehož práci se podílí.

Návrh kandidáta na soudce ÚS ČSFR předložil Klub ODS ve FS ČSFR.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Vladimír KOLÁŘ

nar. 20. 12. 1947

ženatý od roku 1981, 2 nezletilé děti

původní povolání: právník

národnost: česká

od r. 1991 spolupracuje jako právník se Sdružením pro republiku-Republikánskou stranou Československa

bytem: Praha 4, Lounských 1

JUDr. Vladimír KOLÁŘ se narodil 20. 12. 1947 v Rumburku, kde absolvoval základní školu a získal úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou v roce 1966 na střední všeobecně vzdělávací škole.V roce 1967 byl přijat na právnickou fakultu University Karlovy a od té doby žije v Praze. Po ukončení studií v roce 1975, kdy složil rigorózní zkoušky, pracoval v několika organizacích jako podnikový právník.

Od roku 1988, kdy byla zrušena organizace jeho zaměstnavatele podnik Cementárny a vápenky, generální ředitelství, pracuje jako řidič autobusu Městské hromadné dopravy.

Od roku 1991 spolupracuje jako právník s politickou stranou Sdružení pro republiku - Republikánskou stranou Československa. Je členem jejího poradního orgánu a podílí se na vypracovávání návrhů zákonů a na vypracovávání stanovisek této politické strany k návrhům zákonů a jiných právních aktů vydávaných příslušnými orgány státní moci.

Návrh na kandidáta soudce Ústavního soudu ČSFR podala politická strana - Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

Doc. JUDr. Peter KRESÁK, CSc.

nar. 24. 4. 1954

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý, 1 nezletilé dieťa

bezpartajný

bytom: Špitálská 57, Bratislava

Doc. JUDr. Peter Kresák sa narodil 24. 4. 1954 v Bratislave.

Po absolvovaní základného školského vzdelania v roku 1973, ukončil štúdium gymnázia maturitou. V roku 1978 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnymi záverečnými skúškami.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia nastúpil na študijný pobyt do Ústavu štátu a práva SAV, so špecializáciou na štátne právo. V roku 1981 mu bol po vykonaní rigoróznej skúšky priznaný titul "JUDr." V roku 1984 na PF UK obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a vedecká rada PF UK mu udelila vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied.

V roku 1985 prešiel na Katedru štátneho práva Právnickej fakulty UK. V roku 1988 bol na 7 mesačnom študijnom pobyte "School of Law", University of Virginia. V r. 1990 bol zvolený do funkcie prodekana Právnickej fakulty UK.

V januári 1991 sa habilitoval za docenta v odbore "Štátne právo". Doc. Kresák spolupracuje s viacerými zahraničnými univerzitami. Celkovo publikoval okolo 77 odborných prác.

V septembri 1990 bol menovaný predsedníctvom Federálneho zhromaždenia za člena 4 člennej komisie expertov, poverených pripravovať návrh Listiny základných práv a slobôd. V tom istom období bol poverený prípravou Ústavy SR, zároveň pripravuje aj Ústavu ČSFR.

Doc. JUDr. Petra Kresáka, CSc. navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc.

nar. 15. 11. 1940 v Nových Ouholicích, okr. Mělník

rozvedený, 2 děti

původní povolání: právník

národnost: česká

člen KSČM

bytem: Praha 7, Letohradská 15

Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. se narodil 15. 11. 1940 v Nových Ouholicích. Středoškolské vzdělání ukončil v r. 1957 maturitou na Dvořákově gymnáziu v Kralupech n. V. V letech 1957-1962 studoval na právnické fakultě University Karlovy, kde také promoval. Po skončení studia již od r. 1962 působil na právnické fakultě UK jako asistent, odborný asistent, docent a profesor nepřetržitě do roku 1990, kdy požádal o neplacenou dovolenou v souvislosti se zvolením poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění. Ve FS je členem ústavně právního výboru SN a imunitního a mandátového výboru SN a komise pro lidská práva a ochranu menšin FS.

V r. 1973 byl jmenován ředitelem Ústavu státní správy při ÚPV ČSSR. V r. 1980 byl jmenován děkanem právnické fakulty UK a tuto funkci vykonával dvě funkční období.

Publikoval zejména v oboru dějin státu a práva, obecné teorie státu a práva a ústavního práva. Je spoluautorem učebnic Obecná teorie státu a práva pro právnickou fakultu UK v Praze. Studijní stáže absolvoval zejména v SSSR v r. 1967 a v USA v r. 1980.

V r. 1981 a 1986 byl zvolen poslancem ČNR, kde působil jako předseda ústavně právního výboru. Byl členem ústavní komise pro přípravu nové ústavy, kde odpovídal za část upravující občanská práva.

Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

Je členem ÚV KSČM a předsedou Klubu levicových poslanců - KSČM ve Federálním shromáždění.

Návrh kandidáta na soudce US ČSFR předložil Klub levicových poslanců - KSČM.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Václav MEZŘICKÝ

nar. 11. 11. 1934 v Kolíně

původní povolání: advokát

národnost:

bezpartijní

bytem:

JUDr. Václav MEZŘICKÝ se narodil 11. 11. 1934 v Kolíně, kde navštěvoval obecnou školu do r. 1946, po té studoval na Reálném gymnáziu v Kolíně, kde maturoval v r. 1953. Od r. 1953 studoval na právnické fakultě University Karlovy. Pro postoje a názory, projevené zejména v roce 1956, mu bylo studium v roce 1958 přerušeno na 2 roky, kdy jednak pracoval v lesní těžbě a absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1960 studium na právnické fakultě ukončil.

Nastoupil do zaměstnání v advokacii, kde v r. 1963 složil justiční zkoušky a působil jako advokát v Chrudimi s pověřením pro zastupování u vojenských soudů. Po odchodu jeho bratra do Rakouska v r. 1965 pracoval od r. 1967 v Oblastním muzeu v Kolíně, po té krátce u Krajského střediska pro vodovody a kanalizace a v témže roce přešel do advokátní poradny v Praze.

Na jaře 1968, kdy byl novým generálním prokurátorem ČSSR jmenován JUDr. Čeřovský, na jeho výzvu přešel pracovat na generální prokuraturu ČSSR. Zde pracoval ve funkci tajemníka komise, která prověřovala nezákonnosti prokurátorů spáchané v 50. letech. V r. 1969 nastoupil v Ústavu státu a práva ČSAV, kde se zabýval problematikou národních výborů.

Od poloviny 70. let se věnoval problematice právní úpravy ochrany životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji. S kolegy přírodovědci založil Ekologickou sekci Čs. biologické společnosti ČSAV. Tato sekce zpracovala "Rozbor ekologické situace v ČSSR" v r. 1983, který prostřednictvím Charty 77 byl publikován v zahraničí. V r. 1989 se podílel na zpracování materiálu "Životní prostředí a přírodní zdroje-problémy a východiska". V r. 1986-7 ve spolupráci s dalšími autory připravil materiál "Československo 1988 - neúplná situační zpráva", který byl publikován v samizdatovém sborníku Obsah, v Lidových novinách a v časopise Svědectví.

Po listopadových událostech v r. 1989 ho Bedřich Moldan vyzval ke spolupráci na zřízení ministerstva životního prostředí ČR, kde jako I. náměstek působil do dubna 1991. Od 1. 4. 1991 působí jako ředitel Ústavu práva životního prostředí právnické fakulty University Karlovy.

Návrh na kandidáta ÚS ČSFR předložila Česká advokátní komora.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Dušan NIKODÝM, CSc.

nar. 9. 12. 1929

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

bezpartajný

bytom: Dudvážska 23, Bratislava

JUDr. Dušan Nikodým, CSc. sa narodil 9. 12. 1929 v Bratislave. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracoval stále v právnickom povolaní. Najprv v rokoch 1952 - 1955 na Slovenskom zväze spotrebných družstiev a potom 20 rokov v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde získal vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied. Venoval sa hlavne problematike správneho a ústavného práva. Napísal množstvo štúdií, odborných článkov z oblasti súdnej kontroly štátnej správy, miestnych orgánov štátnej moci a správy, správneho konania, federatívneho štátoprávneho usporiadania a pod. Venoval sa prekladatežskej činnosti.

Vzhžadom k tomu, že v roku 1968 nesúhlasil s okupáciou ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy, musel v roku 1975 zo Slovenskej akadémie vied odísť. V právnickom povolaní bol činný i naďalej na Riaditežstve diažnic v Bratislave. V roku 1990 nastúpil do funkcie vedúceho Legislatívneho odboru Slovenskej národnej rady. JUDr. Nikodým má dlhoročné skúsenosti v legislatíve. Súčasne pracuje v odbornej komisii Federálneho zhromaždenia na príprave Ústavy ČSFR, obdobne sa podieža na prácach na Ústave SR.

JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Jozef OLAH

nar. 23. 4. 1940

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý, 2 zletilé deti

bezpartajný (v roku 1970 vylúčený z KSS)

bytom: Bratislava, Púpavova 17

JUDr. Jozef Olah sa narodil 23. 4. 1940 v Bratislave, kde v roku 1957 absolvoval 11-ročnú strednú školu s maturitou. V roku 1958 nastúpil na Právnickú fakultu UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1962 štátnou záverečnou skúškou. Ihneď nastúpil ako právny čakatež na Krajský súd v Bratislave. Po základnej vojenskej službe v roku 1964 bol zvolený za sudcu Mestského súdu v Bratislave, kde pôsobil na občiansko-právnom úseku do konca roku 1971, kedy musel pre svoje politické názory odísť. Z toho dôvodu bol aj v roku 1970 vylúčený z KSS.

Po odchode zo súdu pracoval ako štátny notár na Štátnom notárstve Bratislava-mesto do r. 1975. Od roku 1975 pracoval ako podnikový právnik na Riaditežstve diažnic v Bratislave. Postgraduálne štúdium na PF UK absolvoval v roku 1985.

Po novembrových dňoch zorganizoval vytvorenie Fóra nezávislých právnikov Slovenska. Podiežal sa na vzniku Slovenskej právnickej spoločnosti, kde zastáva funkciu predsedu. Aktívne sa podieža aj na práci Spolku kresťanských právnikov Slovenska, ako jeho zakladajúci člen.

V súčasnej dobe vykonáva funkciu riaditeža Kancelárie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Zároveň si ponechal funkciu sudcu a pravidelne pojednáva v odvolacom súde.

JUDr. Jozefa Olaha navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu ČSFR Fórum nezávislých právnikov Slovenska.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

doc. JUDr. Václav PAVLÍČEK, CSc.

nar. 8. 8. 1934 v Bukovně, okr. Mladá Boleslav

národnost: česká

původní povolání: právník

Doc. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. se narodil 8. 8. 1934 v Bukovně, okr. Mladá Boleslav. Po maturitě na gymnáziu v Mladé Boleslavi vystudoval právnickou fakultu University Karlovy, kterou ukončil v r. 1958. Pracoval jako soudce, od r. 1961 působil na Universitě Karlově, a to nejprve jako odborný pracovník, od. r. 1963 jako odborný asistent na právnické fakultě UK. Byl členem vědeckého týmu pro vývoj politického systému, pro otázky samosprávy, odborné pracovní skupiny rehabilitační komise ÚV KSČ, pro ústavní problematiku ČSAV, v letech 1968-69 byl předsedou komise pro obnovu činnosti řeholí a členem rehabilitační komise ministerstva kultury.

Kandidátskou práci obhájil v oboru správní právo v r. 1967. Habilitační práci obhájil před vědeckou radou PF v r. 1969. V habilitačním řízení se dále nepokračovalo a docentem byl jmenován na základě této habilitace až v březnu 1990 pro obor ústavní právo.

V odborné a vědecké práci se zaměřil na problematiku ústavního práva, státovědy, správního práva, nejnovějších politických dějin a trestního práva.

Z právnické fakulty byl donucen odejít v r. 1971. Ve výpovědi bylo uvedeno, že v publicistické, odborné i pedagogické činnosti se u něho projevily tak vážné ideologické nedostatky, že ho to činí nezpůsobilým k výkonu funkce vysokoškolského učitele na PF. Jednalo se o názory v oblasti politického systému, zejména plurality politických stran, v oblasti spolčovacího a shromažďovacího práva, v otázce suverenity našeho státu. Bylo v ní uvedeno, že hlásal takové pojetí politického a stranického systému v ČSSR, který je v rozporu s marx-leninským učením o vedoucí úloze komunistické strany.

Po odchodu z PF změnil několikrát zaměstnání v souvislosti s prováděnými prověrkami nebo reorganizacemi. V té době nesměl publikovat. V r. 1988 uveřejnil článek v Lidových novinách k otázce odluky církve a státu. Po lednových událostech v r. 1989 zaslal článek do časopisu Tvorba, týkající se analýzy protiprávního zásahu bezpečnostních orgánů, ale nebyl zveřejněn.

Od počátku r. 1989 vedl právní sekci Čs. helsinského výboru, v jejímž rámci byly zpracovány stanoviska k tehdy připravovaným represivním zákonům. V r. 1990 byl zvolen místopředsedou Čs. helsinského výboru.

Po listopadu 1989 se účastnil legislativních prací zejména v oblasti úpravy politických práv. Podílel se na obnově Politologické společnosti, je členem jejího hlavního výboru. V lednu 1990 se vrátil na PF UK, stal se proděkanem pro legislativu a reformu fakulty. Je členem Legislativní rady ČSFR a Legislativní rady ČR, místopředsedou Kolegia věd o státu a právu ČSAV, členem vědecké rady Ústavu státu a práva ČSFR a vědecké rady PF UK. Po volbách byl jmenován členem komise expertů FS pro přípravu ústavy ČSFR i členem komise ČNR pro přípravu ústavy ČR.

Návrh kandidáta na soudce ÚS ČSFR předložila právnická fakulta UK.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

Prof. JUDr. Marian POSLUCH, CSc.

nar. 25. 1. 1945 v Bratislave

národnosť: slovenská

pôvodné povolanie: právnik

ženatý, 2 zletilé deti

bezpartajný, (od r. 1967 - 1970 člen KSČ)

bytom: Bárdošova 3, Bratislava

Prof. JUDr. Marian Posluch, CSc. sa narodil 25. 1. 1945 v Bratislave. Po skončení povinnej školskej dochádzky v roku 1963 maturoval na gymnáziu v Bratislave. V rokoch 1963-1968 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte ako študent nastúpil na Mestskú prokuratúru v Bratislave ako právny čakatež. V júni 1969 absolvoval justičnú skúšku a bol menovaný za prokurátora na Mestskej prokuratúre v Bratislave. Od r. 1970 pracoval na Katedre štátneho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave ako asistent, odb. asistent, od r. 1981 ako docent, od februára 1990 ako vedúci katedry a od 1. 8. 1991 ako profesor v odbore štátne právo.

V roku 1990 bol kooptovaný za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a zaradený do ústavno-právneho výboru. Bol tiež zvolený do Predsedníctva FZ, ako aj do delegácie FZ v Rade Európy a jej právneho výboru.

Dňa 24. 4. 1991 bol menovaný do funkcie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Podiežal sa na vypracovaní návrhov Ústav SR a je predsedom komisie expertov pre vypracovanie návrhu Ústavy ČSFR, zriadenej predsedníctvom Federálneho zhromaždenia.

V rokoch 1967 - 1970 bol členom KSČ, pri pohovoroch v roku 1970 mu členstvo zrušili. Odvtedy nie je členom žiadnej politickej strany.

Prof. JUDr. Mariana Poslucha, CSc. navrhuje za kandidáta sudcu Ústavného súdu Fórum nezávislých právnikov

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDR. Vladimír PTÁČEK

nar. 19. 11. 1923 v Brně

ženatý, 3 děti

bezpartijní

bytem: Brno, Údolní 81

JUDr. Vladimír PTÁČEK se narodil 19. 11. 1923 v Brně. V letech 1934 - 1942 vystudoval Reálné gymnázium v Brně, poté 1942-1944 abiturientský kurs na Střední průmyslové škole stavitelské v Brně, ukončený maturitou. V letech 1946 - 1950 absolvoval studium na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Po ukončení studia pracoval 4 roky u Čs. stavebních závodů jako zakázkář a v letech 1955 - 1966 byl zaměstnán u Ústřední správy lázní, sanatorií a zotavoven v Mariánských lázních jako vedoucí stavebně-technického oddělení. Další 3 roky byl jako samostatný odborný referent-právník na Jhm KNV v Brně zaměřen na agendu bytovou a dislokační. V letech 1969 - 1988 pracoval u Průmyslových staveb Brno, v oblasti zakázka a kontraktace, 2 roky v právním oddělení a od r. 1973-1988 v organizačním odd.-OTŘ. Od r. 1989 je v důchodu.

JUDr. Ptáček nikdy nebyl politicky organizován ze zásadních důvodů ("abych nepropadl stranickosti a zachoval si plnou soudnost, kritičnost a nestrannost v hodnocení věcí"). Za války byl zapojen do domácího odboje. Po vyhlášení Charty 77 se angažoval aktivní právní i jinou pomocí brněnským signatářům Charty. Za to byl opakovaně vyslýchán StB a postihován a trestán zaměstnavatelem.

Po 17. 11. 1989 pracoval v brněnském OF, od března 1990 v Brně pomáhal Hnutí československého porozumění.

Návrh kandidáta na soudce Ústavního soudu ČSFR podalo Hnutí Československého porozumění.

 

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA

JUDr. Miroslav RICHTER

nar. 8. 9. 1951 v Žatčanech

ženatý, 3 děti

předseda Moravského občanského hnutí

bytem: Žatčany 101, okr. Brno-venkov

JUDr. Miroslav Richter se narodil 8. 9. 1951 v Žatčanech, okr.Brno-venkov. Po absolvování základní školy se vyučil mechanikem organizační a výpočetní techniky u Kancelářských strojů, kde pracoval do r. 1975, kdy nastoupil denní studium na právnické fakultě UJEP v Brně. Po skončení studia v r. 1979 složil v r. 1980 rigorozní zkoušky na katedře dějin státu a práva PF UJEP. V r. 1981 úspěšně absolvoval konkursní řízení na místo externího vědeckého aspiranta na PF, ale na základě rozhodnutí KV KSČ nesměl v aspirantuře pokračovat. Jeho tehdy "nekonformní názory a činnost" byly příčinou toho, že nesměl působit na PF a pro které mu bylo zrušeno čekatelství u Krajského soudu v Brně. Po 3 měsících bez zaměstnání byl přijat jako podnikový právník u Obvodního podniku bytového hospodářství v Brně IV. Tento pracovní poměr musel ukončit v únoru 1981 a od r. 1981 do května 1990 postupně pracoval jako podnikový právník v Jihomoravských uhelných skladech, Okresním stavebním podniku Brno-venkov a v akc. společ. ELLAB Brno. Od prosince 1989 do března 1990 byl pověřen vedením týmu odborníků zpracovávajících návrh nového státoprávního uspořádání ČSFR. V r. 1990 se také podílel na práci odborné komise zřízené při vládě České republiky připravující návrh zemského uspořádání, kde pracoval v ústavně právní sekci. Jako jeden z čelných představitelů moravské politické scény vedl v období prosinec 1989-červen 1991 řadu jednání o budoucím státoprávním uspořádání a ústavním vývoji našeho státu s prezidentem ČSFR, představiteli FS, ČNR, SNR, vlády ČSFR, ČR, SR. Z jeho podnětu byly uskutečněny tzv. kulaté stoly politických stran a které přispěly k precizování názorů na otázky státoprávního řešení postavení Moravy a čs. části Slezska v ČSFR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP