Úterý 3. prosince 1991

Úterý - 3. 12. 1991

Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
58 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Černý A., Černý J., Dienstbier J. st., Hanák, Kňažko, Konečný J., Kováč, Lacina, Langoš, Miller, Ruml, Sahligerová, Šidík, Világi, Vrchovský, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice: Burian, Doležal, Mečl, Pernica F., Samková, Sochor

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Bellušová, Čalfa, Farkaš, Glezgo, Kováč Marián, Krištofík, Mečiar, Molnár J., Moric, Morovič, Muška, Posluch, Roman, Seman, Slota, Šedovič, Vosček


Návrh pořadu schůze:

1. Ověření platnosti volby nových poslanců

2. Slib poslanců

3. Zařazení nových poslanců do výborů sněmoven


Předsedající místopředseda FS J. Stank: Z poverenia predsedov snemovní zahajujem týmto samostatné schôdze snemovní k prerokovaniu uvedených bodov.

Na funkciu poslanca rezignovali: poslanec Michal Kocáb zo Snemovne žudu a pán Peter Rašev zo Snemovne národov. Na základe návrhov Predsedníctiev snemovní vyhlasuje Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dňa 20. 11. tohto roku, že na uvožnené poslanecké mandáty, podža platného zákona o volbách. nastupuje pán poslanec Slavoj Marek do Snemovne žudu. Prosím, pán poslanec, keby ste sa postavili tu a pani poslankyňa Gajdošová do Snemovne národov. Je prítomná? Prosím, aby sa dostavila pani Gajdošová.

Najskôr si vypočujeme správy predsedov mandátových a imunitných výborov, aby sme mohli pristúpiť k overeniu platnosti volieb. Slovo má predseda mandátového a imunitného výboru Snemovne žudu, pán poslanec Kessler. Prosím ostatných, aby nerušili a zaujali svoje miesta.

Poslanec SL Z. Kessler: Vážená Sněmovno lidu, vážené kolegyně, vážení kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu Slavoj Marek, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci Michaelu Kocábovi, byl platně zvolen podle zákona o volbách do FS. Jako předseda výboru jsem pověřen, abych sněmovně o výsledku podal zprávu.

Dámy a pánové, výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu přezkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva sněmovny k rezignaci poslance Michaela Kocába na poslanecký mandát a usnesení předsednictva FS k nastoupení náhradníka. Konstatuje, že náhradník Slavoj Marek byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu.

Mandátový a imunitní výbor na základě svého jednání navrhuje, aby Sněmovna lidu ověřila podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o čs. federaci platnost volby poslance Slavoje Marka. Děkuji vám.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Kesslerovi, predsedovi mandátového a imunitného výboru Snemovne žudu za prednesenú správu. Má, prosím, niekto z poslancov Snemovne žudu pripomienku alebo otázku? Nemá. Navrhujem vypočuť ešte správu Snemovne národov a potom by sme pristúpili k hlasovaniu naraz. Sú k tomuto postupu nejaké pripomienky? Žiadne pripomienky nie sú. Dávam slovo predsedovi mandátového a imunitného výboru Snemovne národov, pánu Jánovi Horníkovi.

Poslanec SN J. Horník: Vážená Snemovňa národov, vážené panie poslankyne a páni poslanci! Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov podža § 89 zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia skúmal, či poslankyňa Snemovne národov Anna Gajdošová, ktorá nastúpila ako náhradníčka na miesto uvožnené po poslancovi Snemovne národov Petrovi Raševovi, bola platne zvolená podža zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma výbor poveril, aby som ako predseda mandátového a imunitného výboru na tejto schôdzi podal Snemovni národov správu o výsledku jeho rokovania.

Dámy a páni, mandátový a imunitný výbor po preskúmaní dokladov o vožbách uznesenia predsedníctva Federálneho zhromaždenia, č. 167 k nastúpeniu náhradníka na uvožnený poslanecký mandát v Snemovni národov a uznesenie predsedníctva Snemovne národov č. 89, ktorým vzalo na vedomie rezignáciu poslanca Snemovne národov Petra Raševa na jeho poslanecký mandát konštatoval, že Anna Gajdošová bola riadne zvolená ako náhradníčka za poslanca Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovávania navrhuje, aby Snemovňa národov podža článku 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, v znení ústavných zákonov overila platnosť volby svojej poslankyne Anny Gajdošovej. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem predsedovi mandátového a imunitného výboru, pánu Horníkovi. Má niekto otázku alebo pripomienku ku správe pána predsedu? Nikto nemá pripomienku. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Budú hlasovať obe snemovne spoločne. V Snemovni národov je prítomných sedemdesiatšesť poslancov. Každá snemovňa hlasuje o správe svojho mandátového a imunitného výboru. Kto súhlasí so správou, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 14.05

(SN 92, SL 72) Snemovňa národov deväťdesiatdva, Snemovňa žudu sedemdesiatdva. Ďakujem.

Kto bol proti? (SN 0, SL 0) Snemovňa národov nikto, Snemovňa žudu nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 0, SL 3) Snemovňa národov nikto, Snemovňa žudu tri. Ďakujem.

Môžem konštatovať, že Snemovňa žudu overila platnosť vožby Slavoja Marka a Snemovňa národov platnosť volby Anny Gajdošovej.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 369, SN č. 390)

Môžeme teraz pristúpiť ku zloženiu poslaneckého sžubu. Zákon o poslancoch ustanovuje, že poslanec skladá sžub na prvej schôdzi snemovne, ktorej sa zúčastňuje. Prvýkrát sa dnes zúčastňuje zasadnutia snemovne pán Slavoj Marek a pani Anna Gajdošová. Prosím, aby predstúpili pred predsednícku tribúnu ku zloženiu sžubu. Predsedov oboch snemovní prosím, aby prijali sžub. Sžub sa skladá podaním ruky predsedovi snemovne a vyhlásením "sžubujem."

Prosím podpredsedu Snemovne národov, pána poslanca Jána Sokola, aby prečítal text sžubu a prosím všetkých účastnikov, aby povstali.

Místopředseda SN J. Sokol: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmu lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Slib poslankyně A. Gajdošové a poslance S. Marka.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Dovožte mi, aby som novozvoleným poslancom poblahoželal ku splneniu toho, čo práve sžúbili.

Teraz nasleduje vožba poslancov do výborov snemovní. Pán poslanec Slavoj Marek je navrhnutý do výboru branného a bezpečnostného a pani poslankyňa Anna Gajdošová sa navrhuje zvoliť do výboru sociálneho a kultúrneho.

Sú prosím k tomuto nejaké pripomienky? Nie sú námietky ani pripomienky, odporúčam snemovniam, aby hlasovali o týchto návrhoch.

Zase môžeme hlasovať spoločne. Kto z poslancov súhlasí s predloženými návrhmi o zaradení poslancov do výborov, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 14.09

(SN 87, SL 68) Snemovňa národov osemdesiatsedem, Snemovňa žudu šesťdesiatosem. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0, SN 0) Snemovňa národov nikto, Snemovňa žudu nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 2, SL 9) Snemovňa národov dva, Snemovňa žudu deväť. Ďakujem.

Podža výsledkov hlasovania môžem konštatovať, že návrhy na vožbu nových poslancov do výborov boli schválené.

(Poznámka redakce usnesení SL č. 375, SN č. 396)

Tým končím samostatné schôdze oboch snemovní a môžeme pokračovať v prerokovávaní spoločnej schôdze snemovní.

Schůze ukončena ve 14.10 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP