ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

V. volební období

483

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na volbu kandidátů do funkcí soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky

Ústavně právní výbor České národní rady posoudil na své schůzi 20. listopadu 1991 na základě usnesení předsednictva České národní rady č. 459, 553, 584 a 591 návrhy kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a provedl s kandidáty pohovor.

Ústavně právní výbor

konstatoval, že z navržených kandidátů splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon funkce soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:

navrhovatelkandidát
1.Moravské občanské hnutí JUDr. Miroslav Richter
Ústřední koordinační centrum nar. 8. 9. 1951
Brnobytem: Žatčany 101,
okres Brno-venkov
2.Závody silnoproudé elektrotechniky Miloslav Čáki
a. s. - holding, Rašínovo nábř. 42 nar. 1. 6. 1947
Praha 2bytem: Hviezdoslavova 507,
Praha 4 - Háje
3.Jednota českých právníků v Brně JUD. Josef Fiala, CSc.
Vackova 49, Brnonar. 12. 3. 1953
bytem: Zápotockého 4, Brno
4.Jan Zahradníček JUDr. Antonín Procházka
předseda klubu KDS nar. 10. 3. 1927
bytem: Norská 15, Olomouc
5.JUDr. Antonín Mokrý doc. JUDr. Václav Pavlíček
předseda Nejvyššího soudu ČR nar. 8. 8. 1934
bytem: Bohuslava ze Švamberka 1
Praha 4
6.doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. doc. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
děkan Masarykovy university nar. 15. 7. 1950
Brnobytem: Dědická 22, Brno
7.JUDr. Čestmír Matěj JUDr. Čestmír Matěj
nar. 12. 3. 1947
bytem: Zimmlerova 45
Ostrava 3 - Starý Hrozenkov
8.JUDr. Leon Richter JUDr. Vojen Güttler
ministr spravedlnosti ČR nar. 19. 8. 1934
bytem: Plavecká 2, Praha 2
9.JUDr. Ivana Janů doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
JUDr. Miloslav Výborný nar. 4. 8. 1947
poslanci ČNRbytem: Dubova ul. 11, Brno
10.ing. Jiří Müller JUDr. Miloš Holeček
poslanec ČNRnar. 26. 5. 1950
bytem: Bayerova 7, Brno
11.JUDr. Antonín Mokrý doc. JUDr. Vladimír Klokočka, DrSc.
předseda Nejvyššího soudu ČR nar. 23. 4. 1929
bytem:
   trvalé: 8085 Geltendorf
   Bergstrasse 14 d, SRN
   přechodné: Korunní 38 u pí.
   Klípové, Praha 2
12.doc. ing. Antonín Baudyš, CSc. JUDr. Cyril Svoboda
   místopředseda vlády ČR nar. 24. 11. 1956
PhDr. Milan Uhdebytem: Praha 6, Bělohorská 181/51
   ministr kultury ČR
RNDr. Igor Němec
   ministr kontroly ČR
13.JUDr. Otakar Motejl JUDr. Pavel Rychetský
předseda Nejvyššího soudu ČSFR nar. 17. 8. 1943
bytem: Machovcova 16, Praha 4
14.JUDr. Jan Kalvoda JUDr. Pavel Zářecký, CSc.
místopředseda ČNR nar. 21. 4. 1940
bytem: Jiráskova 1252, Roztoky
u Prahy

a že podepsali čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

V Praze dne 26. listopadu 1991

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
JUDr. Jiří NOVÁK v.r.
zpravodajka ústavně právního
předseda ústavně právního
výboru ČNR
výboru ČNR


Příloha k tisku 483

CHARAKTERISTIKY KANDIDÁTŮ

NA FUNKCI SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČSFR

Tyto stručné charakteristiky byly pořízeny z materiálů, které předložili navrhovatelé a z osobního pohovoru s jednotlivými kandidáty. S podrobnostmi v materiálech navrhovaných kandidátů se mohli všichni poslanci seznámit na sekretariátu ústavně právního výboru, a to dle usnesení předsednictva ČNR č. 591 z 15. listopadu 1991.

JUDr. Miroslav Richter

narodil se 8. 9. 1951 v Žatčanech, okres Brno-venkov

bytem: Žatčany 101, okres Brno-venkov

navrhovatel: Moravské občanské hnutí

Školy

Základní školu navštěvoval v letech 1957 - 1966.

Od roku 1969 do roku 1974 studoval na SPŠEP v Brně.

Základní vojenskou službu vykonával v letech 1970 - 1972.

V roce 1974 složil diferenční zkoušky a nastoupil do maturitního ročníku na gymnázium v Brně, kde v roce 1975 maturoval.

V letech 1975 - 1979 studoval na právnické fakultě UJEP v Brně. Právnická studia zakončil v roce 1979 složením státní závěrečné zkoušky. Rigorózní zkoušku složil v červnu 1980 na katedře dějin státu a práva UJEP v Brně.

Praxe

V září 1979 začal pracovat jako podnikový právník v Obvodním podniku bytového hospodářství Brno 4.

V roce 1981 úspěšně absolvoval konkursní řízení na místo externího vědeckého aspiranta na právnické fakultě UJEP v Brně, ale nesměl v kandidatuře pokračovat. Již při studiu na právnické fakultě se zabýval státoprávní problematikou. Jeho "nekonformní názory a činnost" byly příčinou, pro níž nesměl působit na právnické fakultě ani jako externí asistent a ani nesměl vykonávat čekatelskou praxi u krajského soudu v Brně.

Od roku 1981 do května 1990 postupně pracoval jako podnikový právník v Jihomoravských uhelných dolech, Okresním stavebním podniku Brno-venkov, a v akciové společnosti ELLAB Brno. Od prosince 1989 do března 1990 byl pověřen vedením týmu odborníků zpracovávajících návrh nového státoprávního uspořádání československého státu.

Od května 1990 pracuje jako předseda Moravského občanského hnutí.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 3 děti.

Politická příslušnost

Od roku 1977 do června 1984 členství v Socialistické straně, nyní předseda Moravského občanského hnutí.

JUDr. Miloslav Čáki

narodil se 1. 6. 1947 ve Vlčicích u Trutnova

bytem: Hviezdoslavova 507, Praha 4 - Háje

navrhovatel: Závody silnoproudé elektrotechniky Praha

Školy

Po absolvování SVVŠ v Novém Bydžově byl přijat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, odkud v roce 1968 přešel na právnickou fakultu UK v Praze, kterou ukončil státní závěrečnou zkouškou. V roce 1990 vykonal rigorózní zkoušku v oboru hospodářské právo.

Praxe

Od února 1974 pracoval v organizaci Elektroodbyt Praha jako právník a u této organizace je zaměstnán doposud.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 děti, manželka zaměstnána jako redaktorka v rozhlase.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Josef Fiala, CSc.

narodil se 12. 3. 1953 ve Velkém Meziříčí

bytem: Zápotockého 4, Brno

navrhovatel: Jednota českých právníků v Brně

Školy

Postupně navštěvoval ZDŠ v Měříně a SVVŠ ve Velkém Meziříčí.

V letech 1971 - 1976 studoval na právnické fakultě UJEP v Brně, kterou ukončil státní závěrečnou zkouškou.

V roce 1978 vykonal rigorózní zkoušku na právnické fakultě UJEP v Brně.

Od roku 1984 je oprávněn užívat titul kandidát věd.

Praxe

Po skončení vysokoškolských studií začal pracovat na právnické fakultě UJEP - katedra občanského práva nejprve jako asistent, později jako odborný asistent. Na tomto pracovišti je zaměstnán do současné doby.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 děti, manželka pracuje jako učitelka.

Politická příslušnost

Od roku 1975 je členem KSČ, v současné době KSČM - demokratická levice. Funkce zastával na úrovni základní organizace. V současné době nezastává žádnou funkci.

JUDr. Antonín Procházka

narodil se 10. 3. 1927 v Kylešovicích, okres Opava

bytem: Norská 15, Olomouc

navrhovatel: Jan Zahradníček - předseda klubu KDS

Školy

Po studiích na klasickém gymnáziu zahájil v roce 1946 studia na právnické fakultě Masarykovy university v Brně. V květnu 1949 byl zatčen pro činnost ve vysokoškolském hnutí křesťanské mládeže a odsouzen pro velezradu a špionáž na 14 let těžkého žaláře. Současně byl akademickým senátem university vyloučen na doživotí ze všech vysokých škol v Československu. Po propuštění z vězení a práci v různých pracovních místech dokončil v roce 1970 studium na právnické fakultě UK v Praze, kde v roce 1971 získal doktorský titul.

Praxe

Od července 1973 byl zaměstnán na ředitelství ČSD v Olomouci, nejprve jako vedoucí všeobecně právního oddělení, později jako vedoucí majetkoprávního oddělení. Vždy se věnoval činnosti v oboru pracovního práva.

Od února 1991 má vlastní advokátní kancelář v Olomouci.

V roce 1990 byl zvolen poslancem České národní rady na KDU-KDS, je členem předsednictva a předsedou církevního a humanitárního výboru ČNR.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 dospělé děti, manželka pracuje jako rehabilitační sestra.

Politická příslušnost

Od roku 1945 do roku 1948 člen Československé strany lidové, od roku 1949 do roku 1989 bez politické příslušnosti. Od 1. 1. 1990 člen KDS, funkce v současné době - předseda prozatímního výboru KDS na Moravě a ve Slezsku.

doc. JUDr. Václav Pavlíček, CSc.

narodil se 8. 8. 1934 v Bukovnu, okres Mladá Boleslav

bytem: Bohuslava ze Švamberka 1, Praha 4

navrhovatel: JUDr. Antonín Mokrý, předseda Nejvyššího soudu ČR

Školy

V roce 1957 absolvoval právnickou fakultu UK. Rigorózní zkoušku vykonal na právnické fakultě UK Praha. Získal titul kandidáta věd a v roce 1990 byl jmenován docentem.

Praxe

Po absolvování právnické fakulty pracoval jako soudce okresního soudu v Podbořanech, v roce 1960 nastoupil na právnickou fakultu UK v Praze, kde pracoval na katedře správního práva jako asistent. Později, v roce 1969 habilitoval na docenta, ale jmenován již nebyl, neboť byl nucen z právnické fakulty odejít. Poté pracoval jako státní notář na Praze 2, a to do roku 1975, později opět musel odejít a pracoval v různých organizacích vždy jako právník.

Od ledna roku 1990 opět pracuje na právnické fakultě UK v Praze.

Osobní poměry

Rozvedený, 3 děti.

Politická příslušnost

Od roku 1952 do roku 1969 členem KSČ, v současné době není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

doc. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

narodil se 15. 7. 1950 v Kroměříži

bytem: Dědická 22, Brno

navrhovatel: doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. - děkan Masarykovy university Brno

Školy

Po absolvování ZDŠ studoval na SVVŠ v Brně, kterou absolvoval v roce 1969. Od září 1967 do ledna 1969 studoval na humanitní větvi lycea ve francouzském Dijonu.

Od roku 1969 do roku 1974 studoval na právnické fakultě UJEP v Brně s prospěchem 1,00. V únoru 1979 obhájil rigorózní práci na právnické fakultě UK v Praze. Titul kandidát věd mu byl přiznán v roce 1984 a docentem byl jmenován v březnu 1990.

Praxe

Po studiu na právnické fakultě byl přijat na katedru mezinárodního práva UJEP v Brně, a to do roku 1977 jako asistent, poté do roku 1990 jako odborný asistent. Teprve od 1. 1. 1981 získal stálý pracovní poměr.

V prosinci 1989 byl zvolen akademickou obcí právnické fakulty Masarykovy university v Brně proděkanem.

Od února 1990 je vedoucím katedry mezinárodního práva.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 3 děti, manželka je učitelka v mateřské škole.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Čestmír Matěj

narodil se 12. 3. 1947 ve Frýdku-Místku

bytem: Zimmlerova 45, Ostrava 3 - Starý Hrozenkov

navrhovatel: JUDr. Čestmír Matěj

Školy

ZDŠ ukončil v roce 1962, v roce 1965 ukončil maturitou SVVŠ ve Frýdku-Místku. Do roku 1967 studoval na strojní fakultě ČVUT v Praze.

V letech 1971 - 1975 absolvoval právnickou fakulty UK v Praze a rigorózní zkoušku složil v roce 1981.

Praxe

V roce 1975 byl zvolen Českou národní radou soudcem okresního soudu ve Frýdku-Místku, v roce 1979 zvolen soudcem krajského soudu v Ostravě, v roce 1983 byl jmenován předsedou senátu tohoto soudu, kde pracuje doposud.

Od léta 1975 do dubna 1976 soudil na trestním úseku a poté přešel na úsek civilní, kde pracuje doposud.

Osobní poměry

Ženatý 1x, 2 děti, manželka pracuje jako učitelka.

Politická příslušnost

Od roku 1976 do prosince 1989 byl členem KSČ, funkce žádné nezastával. Nyní není členem žádné politické strany ani politického hnutí.

JUDr. Vojen Güttler

narodil se 19. 8. 1934 v Praze

bytem: Plavecká 2, Praha 2

navrhovatel: JUDr. Leon Richter - ministr spravedlnosti ČR

Školy

Po maturitě nebyl doporučen na právnickou fakultu UK v Praze, odešel na čas pracovat do Jáchymovských dolů a teprve poté vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, kterou dokončil v roce 1958. Rigorózní zkoušku vykonal v roce 1967.

Praxe

Po skončení studií začal pracovat jako podnikový právník a v roce 1960 byl přijat jako čekatel ke krajského soudu v Hradci Králové. V srpnu 1961 složil justiční zkoušku, byl zvolen soudcem z povolání okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou a v roce 1966 byl zvolen soudcem krajského soudu v Ústí nad Labem. Pracoval vždy na občanskoprávním úseku. V roce 1970 byl nucen odejít z justice, protože byl spoluzakladatelem KAN. Od té doby pracoval jako vedoucí právního oddělení s. p. TOS Hostivař v Praze.

V lednu 1990 nastoupil na ministerstvo spravedlnosti České republiky a od října 1991 pracuje v Kanceláři České národní rady jako poradce předsedkyně.

Osobní poměry

Ženatý 1x, vlastní dítě nemá - vychovává dítě manželky.

Politická příslušnost

V roce 1968 spoluzakladatel KAN, v současné době je v této organizaci činný jako místopředseda. V jiné politické straně či hnutí není a nebyl.

doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

narodil se 4. 8. 1947 v Praze

bytem: Dubova ul. 11, Brno

navrhovatelé: poslanci ČNR JUDr. Ivana Janů a JUDr. Miloslav Výborný

Školy

V roce 1962 ukončil ZDŠ, v letech 1962 - 1965 studoval SVVŠ, kterou ukončil maturitou.

Od roku 1966 do roku 1971 studoval na právnické fakultě UK v Praze a v následujícím roce složil rigorózní zkoušku. V roce 1977 získal hodnost kandidáta věd a v roce 1988 byl jmenován docentem.

Praxe

Již v posledním roce studia začal pracoval v Institutu průmyslové výchovy a v roce 1972 byl přijat do pracovního poměru na právnickou fakultu UJEP v Brně nejprve jako asistent, později jako odborný asistent. Zde pracuje doposud, a to jako vedoucí katedry dějin státu a práva.

Osobní poměry

Ženatý 1x, bezdětný, manželka pracuje jako advokátka.

Politická příslušnost

Nebyl nikdy členem žádné politické strany ani politického hnutí.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP