Česká národní rada

VI. volební období

467

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ........

o soudních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen "poplatky") se vybírají za jednotlivé úkony nebo řízení, prováděné na návrh soudy České republiky a za úkony správy soudů (dále jen "poplatný úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 2

Poplatníci

(1) Poplatníky jsou:

a) navrhovatel (navrhovatelé) poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak,

b) účastníci smíru uzavřeného ve smírčím řízení,

c) dlužník v řízení o konkursu a vyrovnání.

(2) Je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledků řízení poplatek nebo jeho odpovídající část odpůrce, není-li též od poplatku osvobozen. Tuto povinnost vsak odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není.

(3) Vznikne-li více poplatníkům podle odstavce 1 povinnost zaplatit poplatek společně, platí jej společně a nerozdílně.

(4) V odvolacím řízení je poplatníkem odvolatel, v dovolacím řízení je poplatníkem účastník, který podal dovolání.

§ 3

Příslušnost

(1) Poplatky vybírají soudy České republiky [Zákon č. 335/91 Sb., o soudech a soudcích.] a správy těchto soudů.

(2) Ve věcech poplatků rozhoduje orgán, který je příslušný provést poplatný úkon. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem rozhoduje soud, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, pokud o poplatku nerozhodl odvolací soud. Ve věcech poplatků o dovolání rozhoduje soud, který rozhodoval v prvním stupni. Ve věcech poplatků v řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích správních orgánů rozhoduje soud, který rozhoduje v prvním stupni. Ve věcech obnovy řízení rozhoduje soud, který rozhoduje o povolení obnovy.

§ 4

Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká:

a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel,

b) schválením smíru ve smírčím řízení,

c) sepsáním podání do protokolu u soudu,

d) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím ve věci samé.

§ 5

Sazby poplatků

(1) Výše poplatku se určuje procentem ze základu (procentní poplatek) nebo pevnou částkou (pevný poplatek). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení i v dovolacím řízení; při dovolacím řízen činí sazba poplatku nejméně 500 Kčs.

§ 6

Základ procentního poplatku

(1) Základem poplatku stanoveného procentem je cena předmětu poplatného úkonu podle cenových předpisů. [Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.] Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase podání návrhu na provedení poplatného úkonu.

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu poplatného úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, určí cenu soud.

(3) Uplatní-li navrhovatel v jednom návrhu několik různých nároků, vybere se poplatek ve výši součtu všech poplatků stanovených v sazebníku pro jednotlivá řízení nebo úkony.

(4) V odvolacím řízení je základem poplatku cena nároku uplatňovaného v tomto řízení; totéž platí, jde-li o dovolací řízení.

(5) Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu delší než tři roky, na dobu neurčitou nebo na dobu života, povazuje se za cenu plnění trojnásobek ceny ročního plnění.

(6) K ceně příslušenství se přihlíží jen tehdy, je-li samo předmětem poplatného úkonu.

(7) Základem poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů je polovina ceny všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví manželů a ostatních hodnot, jež se přitom vypořádávají.

(8) Základem poplatku v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena věci po odečtení ceny podílu navrhovatele.

(9) Základ poplatku vyšší než 500 Kčs se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a vyměřeny poplatek na celé koruny nahoru.

§ 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek za podání návrhu je splatný vznikem poplatkové povinnosti.

(2) Poplatek za sepsání návrhu na zahájení řízení, odvolání nebo dovolání proti rozhodnutí do protokolu, je splatný jeho sepsáním.

(3) Ostatní poplatky jsou splatné do tří dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byla povinnost poplatek zaplatit stanovena nebo jímž byl schválen smír.

(4) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se doplatí do tří dnů ode dne, v němž k rozšíření předmětu poplatného úkonu došlo. V odvolacím řízení nebo v dovolacím řízení se poplatek doplatí jen tehdy, dojde-li k rozšíření předmětu poplatného úkonu na návrh.

§ 8

Způsob placení poplatku

Poplatek se platí na účet soudu; pokud nepřevyšuje 1 000 Kčs, může se platit kolkovými známkami. V odvolacím řízení se platí na účet soudu, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje. V dovolacím řízení se poplatek platí na účet soudu, který rozhodoval v prvním stupni. V řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů se poplatek platí na účet soudu, který tento úkon provádí. V řízení o obnově řízení se poplatek platí na účet soudu, který má o povolení obnovy rozhodnout.

§ 9

Následky nezaplacení poplatku

(1) Nebyl-li poplatek, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, provede soud řízení:

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh.

(2) V ostatních případech soud řízení zastaví, pokud již nezačal jednat ve věci samé.

(3) Řízení se nezastaví, nebyl-li poplatek zaplacen za sepsání podání do protokolu.

(4) Bude-li poplatek zaplacen do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, soud prvního stupně zruší toto usnesení.

(5) Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková povinnost zaniká.

(6) Jde-li o návrh na provedení úkonu správou soudu nebo o návrh na provedení jiného poplatného úkonu než je uveden v odst. 1, poplatný úkon se neprovede, dokud poplatek nebude zaplacen.

§ 10

Vrácení poplatku

(1) Poplatek se vrátí, jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen. Bylo-li zaplaceno na poplatku více, než činila poplatková povinnost, vrátí se přeplatek.

(2) Poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení, podáním odvolání nebo dovolání se vrátí, jestliže:

a) řízení bylo zastaveno;

b) návrh, odvolání nebo dovolání byly vzaty zpět před prvním jednáním;

c) návrh na obnovu řízení, odvolání nebo dovolání byly zamítnuty pro opožděnost, nepřípustnost, nebo proto, že je podal ten, kdo k jejich podání není oprávněn.

(3) Omezí-li se předmět poplatného úkonu po podání návrhu před prvním jednáním, vrátí se odpovídající část poplatku.

(4) Bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí se cely poplatek. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrací se polovina poplatku. Jestliže v odvolacím řízení bylo řízení o rozvod manželství zastaveno nebo bylo-li odvolání proti rozhodnutí, kterým byl návrh na rozvod manželství zamítnut, vzato zpět, vrátí se polovina poplatků zaplacených v obou stupních řízení.

(5) Má-li být vrácen poplatek nebo část poplatku (přeplatek poplatku) zaplaceného kolkovými známkami, zašle soud opis pravomocného rozhodnutí o jeho vrácení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který příslušnou částku vrátí. Poplatek (přeplatek poplatku) se do částky 50 Kčs nevrací.

(6) Poplatek nelze vrátit po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen.

§ 11

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku jsou osvobozena soudní řízení ve věcech:

a) opatrovnických, péče o nezletilé děti a osvojení,

b) nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a poskytování zdravotní péče,

c) odvolání proti rozhodnutí státního notářství, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí, kterým státní notářství rozhodne i o skutečnosti, která zůstala mezi účastníky sporná, [§ 18 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářsky řád).]

d) sporů o plnění závazků z kolektivních smluv, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým pracovníkům,

e) opravy chyb ve voličských seznamech,

f) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních poplatků, notářských poplatků, peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení vymáhaných státem,

g) náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím anebo nesprávným úředním postupem.

(2) Od poplatků jsou dále osvobozeni:

a) Česká a Slovenská Federativní Republika, Česká republika, Slovenská republika, rozpočtové organizace a státní fondy,

b) obce v případech, kdy se spor tyká výkonu státní správy, který je na ně přenesen,

c) nadace,

d) navrhovatelé v řízení o určení výživného, s výjimkou řízení o zrušení vyživovací povinnosti,

e) vojáci v základní a náhradní službě, občané vykonávající civilní službu, která je postavena na roveň vojenské základní (náhradní) službě,

f) prokurátor v řízení zahájeném na jeho návrh a v řízení do něhož vstoupil,

g) neprovdaná matka v řízení o příspěvek na výživu a úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

h) navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání,

i) zdravotnické zařízení v řízení o způsobilosti k právním úkonům,

j) navrhovatel v řízení o poddlužnické žalobě,

k) nezletilý navrhovatel v řízení o určení otcovství kromě popření otcovství zahájeném na jeho návrh,

l) diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity, a to za předpokladu, že nejsou občany České a Slovenské Federativní Republiky a je zaručena vzájemnost. [Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.] Toto osvobození se nevztahuje na poplatky vybírané za poplatné úkony tykající se nemovitostí a návrhů na zahájení řízení (odvolání nebo dovolání), je-li předmětem sporu nemovitost,

m) navrhovatelé, kteří uplatňují nároky podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje též na řízení o výkonu rozhodnutí.

(4) Osvobození podle odstavce 1 se nevztahuje na jednotlivé úkony.

§ 12

Vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu.

§ 13

(1) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.

(2) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník písemně uvědoměn o úkonu soudu provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku (doplatku poplatku) anebo v němž sjednal dohodu o splácení dlužné částky, běží nová tříletá lhůta.

(3) Úkonem k vymáhání poplatku (doplatku poplatku) je též písemná upomínka na zaplacení poplatku (doplatku poplatku) doručená poplatníkovi.

(4) Poplatek (doplatek poplatku) nelze vyměřit ani vymáhat, jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon dokončen, uplynulo deset let.

§ 14

Poplatek za výpis z rejstříku trestů

(1) Orgány prokuratury České republiky vybírají poplatek za výpis z rejstříku trestů (i negativní). Výše tohoto poplatku činí 50 Kčs.

(2) Od poplatku za výpis z rejstříku trestů jsou osvobozeny orgány státní správy všech stupňů, pokud výpis z rejstříku trestů je potřebný pro personální účely. Účel, k němuž je výpis vyžádán, musí byt na žádosti i na výpisu zřetelně vyznačen.

Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 15

Z navržených poplatných úkonů a z řízení zahájených před účinností tohoto zákona se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po účinnosti tohoto zákona. Při odvolání nebo dovolání podaném po účinnosti tohoto zákona se vsak postupuje podle sazebníku, který je přílohou tohoto zákona. Zaplacený arbitrážní poplatek se započte do poplatku, jestliže byl zaplacen před nabytím účinnosti tohoto zákona na účet orgánu hospodářské arbitráže.

§ 16

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závažným právním předpisem vydaným v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky osvobodit jednotlivé druhy poplatných úkonů a skupiny osob od poplatků.

(2) Předseda krajského soudu může za podmínek stanovených zvláštním předpisem [§ 21 vyhlášky ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.] poskytnout jednotlivým poplatníkům na jejich žádost úlevu na poplatku.

§ 17

Ministerstvo financí České republiky, územní finanční orgány a ministerstvo spravedlnosti České republiky kontrolují u soudů, zda se poplatky vybírají ve správné výši, řádně a včas. Územní finanční orgány kontrolují též poplatky vybírané za úkony prokuratury.

§ 18

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích,

2. vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 151/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 147/198 Sb., o soudních poplatcích,

3. pro území České republiky nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky,

4. pro území České republiky pokyny pro placení arbitrážních poplatků upravené nařízením ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky (částka 24/1961 Ú. 1.),

5. opatření ministerstva financí, cen a mezd České republiky ze dne 20. června 1990 o úlevách u soudních poplatků (částka 43 Sbírky zákonů 1990).

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Příloha k zákonu č. ..../1991 Sb.

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ

I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení

Položka 1:

Z návrhu na zahájení řízení, pokud není stanovena zvláštní sazba

a) z ceny předmětu řízení 4% - nejméně - 200 Kčs, nejvýše - 100 000 Kčs

b) nelze-li předmět řízení ocenit - 500 Kčs

Poznámky:

1. Ze vzájemného návrhu odpůrce se platí poplatek podle té sazby, jaká by se použila, kdyby se tento návrh podal samostatně.

2. Z návrhu na zahájení řízení o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, poplatek se vybere podle písmene b) této položky.

3. Žádá-li odpůrce, aby soud rozhodl o vzájemné pohledávce i nad částku uplatněnou návrhem, platí se poplatek z částky, která převyšuje cenu předmětu řízení podle návrhu.

4. Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení a dovolacím řízení ve věci samé. Podá-li odvolání nebo dovolání navrhovatel i odpůrce, platí každý z nich poplatek podle ceny předmětu svého odvolání nebo dovolání.

5. Z odvolání nebo dovolání do rozsudku, kterým soud rozhodl jen o základu předmětu řízení, se poplatek neplatí.

6. Pro určení ceny předmětu řízení při návrhu na vyloučení věci je rozhodnou cena vylučované věci.

7. Podle stejné sazby se platí poplatek i u návrhů na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá. To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.

8. Jde-li o návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů, platí se poplatek podle písmene b).

Položka 2:

Z návrhu na zahájení řízení ve věcech obchodních, pokud není stanovena zvláštní sazba

a) z ceny předmětu řízení 4% - nejméně - 500 Kčs, nejvýše - 500 000 Kčs

b) nelze-li předmět řízení ocenit - 1 000 Kčs

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP