Poznámky:

Poznámky uvedené u položky 1 platí obdobně i pro tuto položku.

Položka 3:

V řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů - 500 Kčs

Položka 4:

Za vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z předmětu řízení 2% - nejméně 200 Kčs

Položka 5:

Z návrhu na zahájení řízení

a) o rozvod manželství - 1 000 Kčs

b) o neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není - 500 Kčs

c) o určení výživného mezi manžely a příspěvku na výživu rozvedeného manžela, ve věcech výživy mezi rodiči a zletilými dětmi a vyživovací povinnosti mezi ostatními příbuznými 2% z ceny předmětu řízení nejméně - 200 Kčs

d) o určení otcovství včetně popření otcovství - 300 Kčs

Poznámka:

Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení. Směřuje-li odvolání nebo dovolání pouze proti výroku o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu nebo pouze proti výroku o výchově a výživ nezletilého dítěte, poplatek se neplatí.

Položka 6:

Z návrhu na zahájení řízení

a) na ochranu osobnosti - bez návrhu na náhradu nemajetkové újmy - 2 000 Kčs

- s návrhem na náhradu nemajetkové újmy - 4 000 Kčs

b) ve věcech podle zákona o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích - 1 000 Kčs

Poznámka:

Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

Položka 7:

Za schváleny smír uzavřeny ve smírčím řízení

a) z hodnoty předmětu smíru 2% nejméně - 200 Kčs

b) nelze-li předmět smíru penězi ocenit 300 Kčs

Poznámky:

1. Z návrhu na smírčí řízení se poplatek neplatí.

2. Smírem se rozumí smír schváleny soudem podle § 67 a násl. občanského soudního řádu.

Položka 8:

Z návrhu za zrušení usnesení o schválení smíru - 500 Kčs

Poznámky:

1. Poplatek podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení nebo dovolacím řízení.

2. Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí.

3. Smírem se rozumí i smír podle § 99 občanského soudního řádu.

Položka 9:

Z návrhu na obnovu řízení - 500 Kčs

Poznámky:

1. Poznámky k položce 8 pod č. 1. a 2. platí i pro tuto položku.

2. Jestliže se v původním řízení nekonalo odvolací řízení nebo dovolací řízení a v obnoveném řízení se podá odvolání či dovolání ve věci samé, platí se z takového odvolání nebo dovolání poplatek podle příslušné položky.

Položka 10:

Za pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí podle § 260 občanského soudního řádu (kromě pomoci před vymáháním výživného pro nezletilé děti - 100 Kčs

Položka 11:

Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí

a) z vymáhaného nároku 2% - nejméně - 100 Kčs

b) nelze-li vymáhaný nárok penězi ocenit - 300 Kčs

Poznámky:

1. Spojí-li se v návrhu na základě téhož vykonatelného rozhodnutí výkon rozhodnutí několika způsoby, zaplatí se součet příslušných poplatků sníženy o jednu čtvrtinu.

2. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny příslušných poplatků.

3. Návrhy na zastavení výkonu rozhodnutí nebo na jejich odklad a odvolání nebo dovolání ve věci výkonu rozhodnutí poplatku nepodléhají.

Poznámka k položkám 1, 4, 5, 9 a 11:

Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, obnovy řízení nebo dovolání, neplatí poplatek z odvolání nebo dovolání proti novému rozhodnutí soudu prvního stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání nebo dovolání zaplatil.

Poznámka k položkám 1, 7 a 11: Pevný poplatek podle sazby uvedené pod písmenem b) položek se platí též, jestliže se řízení tyká užívání či vyklizení bytu nebo jiné místnosti.

Položka 12:

Za zápisy do obchodního rejstříku

a) z návrhu na první zápis a výmaz - 3 000 Kčs právnické osoby

b) z návrhu na první zápis a výmaz fyzické osoby - 1 000 Kčs

c) z návrhu na změny a doplnění zápisu v obchodním rejstříku, pokud není dále stanoveno jinak 500 Kčs

d) z návrhu na zápis nebo výmaz osob oprávněných jednat za fyzickou nebo právnickou osobu a za ni podepisovat, včetně prokuristů a likvidátorů, za každou osobu - 200 Kčs

e) z návrhu na zápis změny bydliště osob uvedených pod písmenem d) - 100 Kčs

f) z návrhu na svolání zasedání valného shromáždění akciové společnosti rejstříkovým soudem - 1 000 Kčs

g) za jiné úkony obchodního rejstříku, pokud nejsou obsaženy v dalších položkách sazebníku - 100 Kčs

Poznámky:

1. Jestliže je v jednom návrhu na zápis do obchodního rejstříku zahrnuto více návrhů, zpoplatňuje se návrh tak, ze se příslušné položky sčítají.

2. Vzal-li navrhovatel návrh na zápis do obchodního rejstříku zpět před jeho provedením, poplatek se vrátí.

Položka 13:

Z návrhu na zahájení řízení

a) z právních vztahů upravených zákonem o ochraně hospodářské soutěže - 3 000 Kčs

b) z práv k obchodnímu jménu, ochranným známkám a označení původu - 3 000 Kčs

c) o neplatnost rozhodčích smluv a o zrušení nálezů vydaných rozhodci na základě rozhodčí smlouvy - 3 000 Kčs

Položka 14:

a) Za konkursní řízení 1% zpeněžené částky z podstaty - nejvýše - 50 000 Kčs

b) za konkursní řízení, které bylo ukončeno nuceným vyrovnáním 0,5% z částky použité k uspokojení věřitelů - nejvýše - 20 000 Kčs

c) za vyrovnací řízení 0,25% z částky použité k uspokojení věřitelů nejvýše - 10 000 Kčs

Poznámka:

Žaloby, které souvisí s konkursním řízením, např. podle § 15 odst. 1, § 19 odst. 2, § 23 odst. 2, § 24 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se zpoplatňují jako návrhy na zahájení řízení, u nichž nelze předmět řízení ocenit penězi, t. j. podle položky I/2 b) sazebníku.

Položka 15:

Z prvého dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo z prvého návrhu na předběžné opatření v tomto řízení

a) z hodnoty předmětu řízení 2% - nejméně - 200 Kčs

b) nelze-li předmět penězi ocenit 300 Kčs

Poznámky:

1. Z druhého a dalšího dožádání nebo návrhu se poplatky neplatí.

2. Spojí-li se dožádání o provedení úkonu soudem s návrhem na předběžné opatření, platí se poplatek jen jednou.

Položka 16:

Za sepsání směnečného nebo šekového protestu 300 Kčs

Poznámka: Poplatek podle stejné sazby se platí za vyhotovení opisu protestní listiny nebo za vyhotovení výpisu z knihy protestů.

Položka 17:

Za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo za sepsání odvolání proti rozhodnutí do protokolu, příp. též sepsání dovolání do protokolu

a) ve věcech majetkových nároků, ocenitelných penězi při ceně předmětů řízení

do 1 000 Kčs - 200 Kčs

přes 1 000 do 5 000 Kčs - 300 Kčs

přes 5 000 Kčs do 10 000 Kčs - 400 Kčs

přes 10 000 Kčs - 400 Kčs a 10 Kčs z každých dalších započatých 1 000 Kčs

nad 100 000 Kčs - 2 300 Kčs a 10 Kčs z každých dalších započatých 10 000 Kčs

b) ve věcech rozvodu nebo neplatnosti manželství nebo zjištění, zda tu manželství je či není - 300 Kčs

c) ve věcech uznání rozhodnutí orgánů cizího státu v manželských věcech - 300 Kčs

d) ve věcech ochrany osobnosti - 300 Kčs

e) ve věcech nájmů bytů, jiných místností a pozemků - 300 Kčs

f) ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů - 500 Kčs

g) v jiných penězi neocenitelných věcech - 500 Kčs

h) ve věcech výkonu rozhodnutí jedna polovina sazby z písmene a)

Poznámka:

Poplatek se vybere po sepsání protokolu.

Položka 18:

Za vyhotovení opisu nebo výpisu z listin, protokolů a jiných soudních spisů a za vyhotovení stejnopisu podání a jejich příloh, k jejichž předložení byl účastník marně vyzván, za každou započatou stranu prvopisu - 20 Kčs

Poznámka:

Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu vyhotoveny průklepem bez záhlaví a bez ověření.

Položka 19:

Za vyhotovení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení, opis z obchodního rejstříku, za každou započatou stranu prvopisu - 20 Kčs

Položka 20:

Za ověření podpisu jedné osoby na téže listině - 20 Kčs

Položka 21:

Za ověření opisu nebo kopie listiny, za každou započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje

- v českém a slovenském jazyce 20 Kčs

- cizojazyčné listiny 50 Kčs

Poznámky:

1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro účely evidence nemovitostí. Na těchto opisech musí vsak byt vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.

2. Českoslovenští občané maďarské, německé, polské a ukrajinské (rusínské) národnosti platí za ověření opisu nebo kopie listiny sepsané v jazyce své národnosti poplatek ve stejné výši, ve které se platí za ověření opisu nebo kopie listiny v českém nebo slovenském jazyce, pokud k ověření dojde v oblasti obývané příslušnou národností.

3. Za cizojazyčnou listinu se povazuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.

Položka 22:

Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich nahlédl žadatel 50 Kčs

Poznámka:

Poplatek se vybere, i když žadatelem je účastník, který zaplatil poplatek z návrhu na zahájení řízení.

Položka 23:

Z návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - 100 Kčs

Poznámka:

Poznámka uvedená u položky 22 platí zde obdobně.

II. Poplatky za úkony správy soudů

Položka 24:

Za vyhotovení dalšího stejnopisu správního rozhodnutí vydaného soudem nebo za vydání opisu nebo výpisu ze správních záznamů, protokolů a správních spisů vedených soudem a za oznámení jména znalce nebo tlumočníka ze seznamu 20 Kčs

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Jedním z poplatkových zákonů, který bude plnit významnou úlohu při rozvoji tržního hospodářství, bude i zákon o soudních poplatcích. Návrh zákona vychází jednak ze současné koncepce soudních poplatků vybíraných za řízení před občanskoprávními senáty a zároveň se počítá s tím, ze před soudy budou nově probíhat i řízení o obchodních sporech a řízení o přezkoumání správních rozhodnutí. Arbitrážní orgány zaniknou a státní arbitři podle ustanovení § 64 zákona o soudech a soudcích budou začleněni do soustavy soudů. Účinnost opatření k začlenění orgánů hospodářské arbitráže do soudnictví nastane podle zákona o soudech a soudcích dnem 1. ledna 1992. Ke stejnému datu proto musí nabyt účinnosti i nový zákon o soudních poplatcích. Zároveň ke stejnému datu pozbude platnosti nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

V nové právní úpravě soudních poplatků je třeba promítnout i změny, k nimž dojde v důsledku novelizace občanského soudního řádu, přijetím obchodního zákoníku, již přijatého zákona o konkursu a vyrovnání a dalších souvisejících předpisů.

Úkolem právních předpisů upravujících vyměřování a vybírání soudních poplatků je též odpovídajícími sazbami poplatků zabezpečit z části úhradu nákladů, které vznikají státu výkonem soudnictví a zároveň omezovat podávání některých neutvářených návrhů na zahájení soudních řízení. Jejich úkolem je současně působit na to, aby povinní dobrovolně plnili své povinnosti vůči spoluobčanům a ostatním subjektům.

Podle počtů činily v roce 1990 příjmy ze soudních poplatků (včetně poplatků do 1 000 Kčs placených kolkovými známkami) cca 122 mil. Kčs a u arbitrážních poplatků (včetně poplatků placených kolkovými známkami) cca 205 mil. Kčs. Vzhledem k podstatnému rozšíření agend u soudů o řízení v obchodních sporech a při přezkoumání správních rozhodnutí lze očekávat nárůst těchto poplatků na cca 500 až 600 mil. Kčs.

Tyto poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu České republiky, pokrývají zhruba polovinu celkových výdajů soudnictví včetně soudních rehabilitací.

Nové postavení soudů a rozšíření jejich pravomoci si vyžádá i potřebu většího počtu pracovníků, zejména půjde o přechod pracovníků z arbitrážních orgánů do oblasti soudů. Tento přírůst je důsledkem nového postavení soudů a rozšíření jejich agendy a není tedy vyvolán novým návrhem zákona o soudních poplatcích. Nové principy zákona o soudních poplatcích jsou odrazem celkových změn, ke kterým dochází v oblasti soudní a hospodářsko-správní sféry v daných celospolečenských podmínkách.

V důsledku uvazované privatizace dnešních státních notářství dojde též k oddělení rozhodovací činnosti notářů od činnosti listinné a osvědčovací a některé z rozhodovacích agend (dědické řízení, řízení o úschovách, řízení o umořování listin apod.) přejdou též do pravomoci soudů. Rovněž tato řízení a jednotlivé úkony s tím související bude třeba zpoplatnit soudními poplatky.

Tyto úkony však zatím nejsou zahrnuty do sazebníku soudních poplatků, protože dosud nebyly zpracovány a vydány předpisy související s privatizací státních notářství. Pokud bude známo přesné znění návrhu zákona o nesporném řízení v době projednávání návrhu zákona o soudních poplatcích v orgánech České národní rady, bylo by vhodné navržené znění tohoto zákona doplnit o tři nové úkony, které přejdou z dnešních státních notářství na soudy (vypořádání dědictví, nedojde-li mezi účastníky k dohodě, umořování listin, úschovy listin a movitých věcí). Jinak bude nezbytné v průběhu 1. pololetí 1992 přistoupit k dílčí novelizaci tohoto zákona. Potřebu novelizace zákona o soudních poplatcích si zřejmě vyžádá i zákon České národní rady o správě daní a poplatků, který má nabyt účinnosti dnem 1. 1. 1993.

Zvláštní část

K § 1 - předmět soudních poplatků

Předmětem soudních poplatků jsou řízení a jednotlivé úkony, které jsou uvedeny v sazebníku soudních poplatků, jsou-li prováděny na návrh u soudů a dále úkony prováděné správou soudů.

K § 2 - poplatníci

Poplatníkem soudního poplatku je zásadně fyzická anebo právnická osoba, která dala podnět k soudnímu řízení anebo úkonu. V případě soudního smíru uzavřeného ve smírčím řízení jsou poplatníky všichni jeho účastníci. V případě řízení o konkursu a vyrovnání bude poplatníkem dlužník, neboť v době zahájení konkursu není ještě známa celá majetková podstata. Vznikne-li více poplatníkům poplatková povinnost, jsou povinni zaplatit poplatek společně a nerozdílně.

Při odvolání je poplatníkem navrhovatel tohoto odvolání, půjde-li o novy institut dovolání, bude poplatníkem účastník, který podal dovolání.

K § 3 - příslušnost

Příslušné k vybírání soudních poplatků jsou soudy České republiky a správy těchto soudů. Toto ustanovení upřesňuje, který soud rozhoduje v tom kterém konkrétním řízení.

K § 4 - vznik poplatkové povinnosti

Navrhovaná právní úprava vychází z dosavadních principů zákona o soudních poplatcích tak, aby poplatková povinnost a její vznik byly jednoznačně určeny.

K § 5 - sazby poplatků

Sazby soudních poplatků za řízení, jakož i jednotlivé úkony jsou stanoveny v sazebníku, a to buď pevnou částkou nebo procentem ze základu. Pevnou částkou je zároveň stanovena i nejnižší sazba poplatku.

Podle čl. 12 ústavního zákona o československé federaci (ústavní zákon č. 143/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a podle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.), lze poplatky ukládat pouze na základě zákona. Proto se nově navrhuje, aby sazebník soudních poplatků byl přímo přílohou zákona, jako tomu bylo do roku 1985, i když v rámci připomínkového řízení se cca 80% připomínkových míst vyslovilo z důvodu praktičnosti k tomu, aby sazebník zůstal přílohou prováděcího předpisu, jako je tomu v současné právní úpravě..

K § 6 - základ procentního poplatku

V tomto paragrafu se upravuje, že základem poplatku stanoveného procentem je cena předmětu poplatného úkonu podle cenových předpisů. Základním předpisem je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a navazující prováděcí předpisy. Nelze-li cenu takto zjistit, je základem poplatku cena obvyklá v místě a čase podání návrhu na provedení poplatného úkonu. Další ustanovení pak upřesňují základ poplatku v některých jednotlivých případech.

K § 7 a § 8 - splatnost poplatku a způsob placení poplatku

Poplatek je splatný zásadně na základě vzniku poplatkové povinnosti. Rozšířením dosavadních soudních řízení o řízení v obchodních věcech, kde poplatníky jsou též právnické osoby, je třeba, aby soudní poplatky i do částky 1 000 Kčs (doposud se platily výhradně kolkovými známkami) mohly byt placeny i na účet soudu. Pokud nepřevyšují částku 1 000 Kčs, mohou byt placeny i nadále kolkovými známkami. Návrh nově upravuje i případy placení poplatku v odvolacím řízení, v řízení o dovolání, v řízení o žalobách nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů a v řízení o obnově řízení.

K § 9 - následky nezaplacení poplatku

Jako obecný princip zákon stanoví, že pokud nebyl poplatek zaplacen, a to ani dodatečně ve lhůtě stanovené soudem, soud řízení zastaví, s výjimkou případů v tomto ustanovení taxativně uvedených nebo pokud již soud začal jednat ve věci samé. Současně jsou uvedeny některé speciální případy nezaplacení poplatku a postup soudu v těchto případech, které byly upraveny na základě zkušeností a poznatků práce justičních orgánů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP