Středa 22. ledna 1992

Pan poslanec však není momentálně ve sněmovně, takže bych přečetla, když dovolíte, jeho dopis a mohli bychom tento bod přes jeho nepřítomnost projednat. (Čte.)

"8. 1. 1992, vážená paní předsedkyně, prosím, aby na nejbližší plenární schůzi ČNR byl předložen návrh na zrušení mé příslušnosti k výboru pro životní prostředí a urbanismus."

Přeruším nyní čtení dopisu a rozloučím se s těmi členy vlády, kteří odcházejí. Pan místopředseda Lukeš s námi laskavě zůstane. Dále se v dopise praví:

"Důvodem je zejména skutečnost, že výbor se trvale ani nepatrným dílem nezabývá problematikou, která je stručně vyznačena druhou polovinou jeho názvu. Výsledkem je, že problematika územního plánování, regionálního plánování, urbanismu a bytové politiky je zcela zanedbána.

V současné době není žádná naděje, že by mohlo dojít ke změně ještě do konce volebního období.

Za těchto okolností je moje specializace zcela nevyužita a s trochou nadsázky tvrdím, že je tudíž lhostejné, v jakém výboru pracuji.

Druhým důvodem je nespokojenost se způsobem vedení výboru, jak je vykonáváno panem předsedou Zubkem a panem tajemníkem Měchurou. Týká se to technických a organizačních podmínek. Výhrady jsem již věcně vyjádřil na uzavřené schůzi výboru.

Za daných okolností mám zájem pracovat ve výboru petičním, pro právní ochranu a bezpečnost, kde se budu především věnovat problematice vnější bezpečnosti jaderných elektráren, což je záležitost, které jsem se již věnoval.

Dále bych se chtěl věnovat také problematice vězeňství. Po dnešním dotazu u pana předsedy zmíněného výboru Müllera je přechod do tohoto výboru možný.

Prosím proto také, aby na téže plenární schůzi byl předložen návrh na volbu mého členství ve výboru petičním, pro právní ochranu a bezpečnost.

Děkuji.

V úctě" atd.

Čili otevírám rozpravu k tomuto bodu. Přeje si někdo vyjádřit se k této záležitosti? - Paní poslankyně Čechová.

Poslankyně Heda Čechová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem nevěděla, že pan poslanec Sapák pošle takovýto dopis, takže jsem se ho jako členka bezpečnostního výboru chtěla zeptat, co ho vedlo k tomu, že prakticky po takové době chce najednou přecházet z jednoho výboru do druhého.

Když jsem teď slyšela jeho důvody, musím říci, že mě velice zarazily, protože si myslím, že právě poslanec, který není spokojen s prací ve výboru, že by měl udělat všechno pro to, aby ten příslušný výbor pracoval tak, jak si představuje. (Potlesk.) To skutečně nepovažuji za důvod, proč by měl poslanec přecházet z jednoho výboru do jiného, který je navíc tak úzce specializován a tak zaběhnut, že si myslím, že poslanec, který k nám do výboru přijde, do konce volebního období bude dost tápat, protože nám to trvalo také dost dlouho, než jsme se této problematice mohli plně věnovat - to za prvé.

Za druhé si myslím, že poslanec, který se chce věnovat v komisi třeba pro vězeňství, je vždycky vítán a může klidně přijít, i když pracuje v jiném výboru. Vím, že poslanců v komisi vězeňství je málo, takže si myslím, že by nic panu poslanci nebránilo, zvláště když není tak dobře využit ve vlastním výboru, aby v této komisi pracoval.

A ještě za třetí si říkám, že my, Pražáci - promiňte, prosím, vy, kteří jste z Moravy - jsme vždy trochu osočováni z pragocentrismu. Mám obavu, aby pak poslanci z jiných krajů, nikoli Pražáci, nenapadali náš výbor pro brnocentrismus.

Děkuji. (Potlesk.)

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Paní poslankyně Krejčová.

Poslankyně Zdenka Krejčová: Paní předsedkyně, vážená sněmovno, neumím samozřejmě posoudit všechny důvody, které kolegu Sapáka vedly k tomu, že se obrátil na sněmovnu s dopisem, který jsme právě vyslechli, ale cítím potřebu se k tomu vyjádřit. jde o argumentaci využití odbornosti.

Myslím si, že pokud by sněmovna začala tento požadavek přijímat, pak bychom zjistili, že jen málokterý poslanec je zařazen do výboru podle své předchozí profese. A dokonce na začátku volebního období, když mnozí z nás se snažili dostat se právě na základě své odbornosti do určitého výboru a nebylo to technicky možné, protože o některé výbory - např. o výbor pro vědu, kulturu a vzdělání - byl velký zájem. Dohodli jsme se, - a já jsem to tak vždy chápala - že ani není cílem, aby všichni poslanci byli zařazeni do výborů podle své odbornosti, protože - myslím, že to byl tehdy argument pana poslance Žáka - by se mohlo stát, že by se z výborů staly odborové organizace, což zcela jistě není účelem.

Já tedy velmi nesouhlasím s argumentem, že poslanec má být zařazen do výboru podle své profese.

Děkuji Vám. (Potlesk.)

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážená paní předsedkyně, vážená sněmovno, jen technicky chci uvést, proč paní poslankyně Čechová mluvila trochu nadneseně o pragocentrismu.

Členů výboru je 19, v tuto chvíli pět z nich je bydlištěm z Brna, pan poslanec Sapák je také z Brna, bylo by to tedy 6, tj. jedna třetina.

Nic dalšího k tomu neříkám, jen abyste věděli tuto skutečnost.

Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? - Pan poslanec Sapák.

Poslanec Jan Sapák: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dostalo se to na poněkud komickou úroveň, to jsem ani v nejmenším netušil, že se něco takového může stát.

Mohu k tomu dodat jen několik lapidárních poznámek.

Výbor pro životní prostředí a urbanismus skutečně vyjmenované otázky neřeší. Neřeší je nejen ze své vlastní vůle, ale především proto, že rytmus práce výboru je do značné míry dán rytmem exekutivy, která připravuje zákony, a tento rytmus to víceméně předpovídá.

Já jsem se vzpíral tomuto stavu prakticky po celou dobu jednání a tento krok chápejte jako důraznou výstrahu, že nám zbývá sjednotit a skutečně učinit souvislými a přehlednými tyto problémy.

Druhá věc, kterou k tomu chci dodat, že k prvnímu lednu t. r. přešla vnější bezpečnostní ostraha jaderných elektráren v České republice pod působnost České republiky. S poslancem Jančárym jsme přesně před rokem udělali hloubkovou kontrolu. Mohu vás ujistit, že tato věc je ve velkém chaosu a že je potřeba nějakým způsobem ji sjednotit. Exekutivě na to nezbývá čas. To je věc, kterou chci po zbývající tři měsíce do konce volebního období dělat a není možné ji dělat jinde, než v bezpečnostním výboru, poněvadž je k tomu potřeba získat i určitou pravomoc v této věci.

A třetí poznámka se týká uvedeného brnocentrismu a počtu občanů města ve výboru. Opravdu mi nepřipadá jakákoli souvislost práce výboru a bydliště poslanců. To je úplně mimo měřítko.

Děkuji Vám. (Potlesk.)

Poslanec František Adámek: Vážená předsedkyně, dámy a pánové, jsem také členem bezpečnostního a petičního výboru. Myslím si, poněvadž jsme o tom mluvili, ač jako Pražák, že mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby tam bylo koneckonců i deset poslanců z Brna. Myslím, že hodnocení a tyto názory jsou trochu zcestné. Chtěl bych vás vyzvat trochu k toleranci, protože mám za to, že pokud některý poslanec projeví přání pracovat v určitém výboru a pokud tomu nebrání ty důvody, že by došlo k nevyváženosti z hlediska počtu členů atd., myslím, že nám jde o to, aby výbory pokud je to možné a ne každý může pracovat podle své odbornosti, jak říkala paní poslankyně Krejčová, ale pokud je to jen trochu možné, měli bychom věcem napomáhat a měli bychom chtít všichni, aby to, co člověka zajímá, aby se tím také mohl zabývat.

Takže vřele doporučují tento návrh na přeřazení poslance Sapáka. Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Hlásí se někdo k tomuto bodu do diskuse? Pan poslanec Jančáry.

Poslanec Julius Jančáry: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Honza to tady naznačil. Začali jsme dělat na baráku v Dukovanech a práce není hotová. Určité kompetence jsou skutečně vázány na práci výborů. Jsem velice rád, že se kolega Sapák tomu míní věnovat a byl bych rád, kdybychom mu to společně umožnili, protože situace je velice, velice komplikovaná. Děkuji vám.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuse? Pokud tomu tak není, pozměňovací návrhy nevyplynuly, protože vaše názory se ukáží hlasováním, chci se vás zeptat, zda souhlasíte s tím, abychom hlasovali o obou návrzích najednou, protože jestliže uvolníme pana poslance Sapáka z jednoho výboru, každý poslanec musí být zařazen v některém výboru, musíme tedy rozhodnout také o tom, zda bude zařazen do jiného výboru. Mohla by vzniknout otázka, zda má být případně zařazen do jiného výboru, než si sám přeje. To je otázka, která by byla v této sněmovně vznesena poprvé. Pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Dávám návrh hlasovat po částech.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Dávám hlasovat o návrhu procedury tak, jak jej navrhl pan poslanec Payne. Je to pozměňovací procedurální návrh.

Kdo je pro hlasování po částech, ať zvedne ruku. 40

Kdo je proti tomu? 54

Děkuji. Návrh pana poslance Payna nebyl přijat.

Dávám tedy hlasovat o usnesení en bloc. Toto usnesení zní:

"Česká národní rada

1. odvolává poslance Jana Sapáka z funkce člena výboru ČNR pro životní prostředí a urbanismus na jeho vlastní žádost,

2. volí poslance Jana Sapáka členem výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost."

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím, ať zvedne ruku. 103

Kdo je proti? 13

Děkuji. Usnesení bylo přijato.

Dalším bodem je

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu vám byly rozdány sněmovní tisky 561 a 562. Protože podle § 75 jednacího řádu ČNR se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování. Navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Máte někdo jiný návrh na způsob hlasování? Zdá se, že tomu tak není, budeme tedy hlasovat po jednotlivých bodech.

Kdo souhlasí se zkrácením zákonné šedesátidenní lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 561 - máte jej na lavici, podívejte se laskavě na něj - prosím, ať zvedne ruku. Je to usnesení ČNR, kterým se mění a upravuje občanský zákoník. 55

Kdo je proti? 19

Kdo se zdržel hlasování? 42

Návrh nebyl přijat. Pro bylo 55, proti 19 a 42 se zdrželo hlasování. Technická poznámka, pan poslanec Palkoska.

Poslanec Ivo Palkoska: Paní předsedkyně, navrhuji, jestli by mohlo být hlasováno znovu, protože mám za to, že tak dlouhá prodleva, kdy lidé při hlasování hledali tisk, mohla způsobit, že nebyly hlasy spočítány přesně. Prosím pana ověřovatele, aby se ještě jednou v tomto případě též věnoval počítání hlasů, poněvadž tento zákon, který se týká možnosti přidělovat náhradní byty, je velice důležitý. Děkuji.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Sama pokládám tento tisk za velice důležitý, ale tady žádné pochybnosti o tom, že byly hlasy sčítány nesprávně, nevznikly. Při hlasování jsem ještě opakovala, že jde o novelu občanského zákoníku. Domnívám se, že byla projednána v klubech, nevidím důvod, proč bych měla dát hlasovat znovu, ačkoliv mě to samotnou mrzí, že návrh nebyl přijata.

Dávám hlasovat o dalším návrhu:

Kdo souhlasí se zkrácením šedesátidenní zákonné lhůty k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 562. Prosím, prohlédněte si znovu tento tisk na lavicích. Je to zkrácení lhůty k novele zákona 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění další novely č. 575/1990.

Kdo je pro, ať zvedne ruku, prosím? 55

Kdo je proti? 20

Kdo se zdržel hlasování? 49

Děkuji, ani tento návrh na zkrácení zákonné lhůty nebyl přijat.

Dalším bodem pořadu je

Volba členů Rady České televize, volba členů Rady Českého rozhlasu a volba členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

K projednání tohoto bodu jste obdrželi seznam kandidátů a návrhy dvou volebních řádů, jak je připravil výbor pro vědu, vzdělání a kulturu. Dávám slovo předsedovi výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu poslanci Josefu Vondráčkovi, aby nám odůvodnil předložené návrhy kandidátů a volebních řádů a zároveň nás seznámil s návrhem postupu voleb.

Poslanec Josef Vondráček: Vážená paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo vlády, vážená sněmovno. Na základě usnesení předsednictva ČNR kterým byl výbor pro vědu, vzdělání a kulturu pověřen výběrem kandidátů a přípravou voleb pro volbu členů Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, vám předkládáme návrh volebního řádu pro volbu do těchto rad a návrh kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu a Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání a zároveň usnesení výboru č. 208. Kandidáti byli navrženi poslanci a kluby ČNR, výběr kandidátů byl prováděn osobním jednáním s každým uchazečem. Při projednávání každý z kandidátů vyjádřil souhlas s kandidaturou a podepsal prohlášení, že splňuje podmínky podle § 5 zákona o České televizi a Českém rozhlasu. Výklad těchto podmínek byl konsultován s ústavně právním výborem. Kandidáti uvedení v usnesení pod bodem II. - č. 208 podepsali prohlášení o neslučitelnosti zájmů. V současné době však u každého z nich nějaká překážka existuje, která v případě zvolení zanikne, tzn., že nikdo z navržených kandidátů, tak jak jste je dostali, nemá a nebude později mít žádný finanční zájem o provozování televizního vysílání.

Volit budeme 9 členů Rady Českého rozhlasu, 9 členů Rady České televize a 3 členy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ve volebním lístku bude mít každý poslanec možnost zakroužkovat nejvýše 9 kandidátů Rady České televize, 9 kandidátů Rady Českého rozhlasu a 3 kandidáty Federální rady.

Prosím paní předsedkyni o schválení navržených volebních řádů.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Budeme tedy hlasovat o návrzích volebních řádů, má někdo nějaké pozměňovací návrhy? Hlásí se paní poslankyně Marvanová.

Poslankyně Hana Marvanová: Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové poslanci a poslankyně, navrhuji změnit usnesení i návrh na volbu členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, je to usnesení č. 200 výboru pro vědu, vzdělání a kulturu, tak, aby volba probíhala nikoliv ve dvou, ale ve třech kolech. Je to podle mého názoru zapotřebí především proto, že kandidátů je podstatně více než členů rad, kteří mají být zvoleni a že se předpokládá, pokud se rady nezvolí na této schůzi, že se bude ve volbě pokračovat podle bodu 11 na další schůzi ČNR. Všichni si ale uvědomujeme, že by to bylo velmi nežádoucí, protože podle schváleného zákona o České televizi a Českém rozhlasu je povinna ČNR zvolit Rady Českého rozhlasu a České televize do jednoho měsíce po účinnosti těchto zákonů. Účinnosti tyto zákony nabyly 1. 1. 1992, takže máme lhůtu do 31. ledna. Měli bychom se tedy snažit, pokud to vůbec bude možné, volbu na této schůzi dokončit.

Proto navrhuji doplnit za druhé kolo ještě třetí kolo, navrhuji tedy konkrétně za bod 10 doplnit nový bod 11, další body se přečíslují, v tomto znění: "Není-li v tomto druhém kole zvoleno všech 9 kandidátů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu, koná se třetí kolo, v němž se postupuje stejně jako v kole druhém." Dále v úvodním bodu 11 navrhuji změnit slova "druhém" za slova "třetím", čili nebude-li ani v tomto třetím kole zvolena ..... dále text pokračuje.

Můj druhý návrh směřuje k volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Navržené usnesení výboru pro vědu, vzdělání a kulturu č. 201 navrhuji pozměnit v bodě 9 tak, že by bod 9 zněl: "Jestliže nejsou zvoleni všichni tři kandidáti do Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, volby končí a mohou se opakovat, a to i s dalšími kandidáty, na nejbližší další schůzi ČNR." Dále navrhuji vypustit dosavadní body 10 a 11. Tento svůj návrh odůvodňuji tím, že ČNR je povinna zvolit tři kandidáty do Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání, přičemž předložení kandidáti jsou také tři, tzn., že není zapotřebí volit ve více kolech. Dále upozorňuji na to, že zde není obava o nedodržení zákona tak, jako u předchozích Rad České televize a Českého rozhlasu, protože federální zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání nestanoví žádnou lhůtu, dokdy národní rady musí zvolit své 3 členy jako zástupce do Federální rady, takže v tomto případě nedojde k žádnému nezákonnému postupu, pokud bychom nezvolili všechny tři členy a pak bychom pokračovali ve volbě na příští schůzi ČNR.

Předsedkyně ČNR Dagmar Burešová: Děkuji paní poslankyni Marvanové, pan poslanec Vondráček se chce k tomu vyjádřit a pak pan poslanec Žák.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP