FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V. volební období

368

Návrh předsedy Federálního shromáždění Alexandra Dubčeka

na vydání zákona o uctění památky M. R. Štefánika.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

V ocenění zásluh Milana Rastislava Štefánika na vzniku samostatného československého státu budiž umístěna v budově Federálního shromáždění pamětní deska s tímto výrokem:

"M. R. Štefánik spolupracoval s T. G. Masarykem na vzniku společného státu Čechů a Slováků".

§ 2

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Milan Rastislav Štefánik svou politickou, vojenskou a diplomatickou činnosti pomáhal po boku T. G. Masaryka a E. Beneše položit základy samostatného československého státu.

M. R. Štefánik se účastnil organizování československých legií, které na bojištích první světové války rozhodujícím způsobem přispěly k vzniku našeho samostatného státu. V prvé vládě Československé republiky byl ministrem vojenství.

Jednal jako přesvědčený stoupenec společenství Slováků s Čechy v boji za národní a státní samostatnost. T. G. Masaryk a M. R. Štefánik byli a jsou trvalými symboly společné státnosti obou bratrských národů Čechů a Slováků.

Navrhuje se, aby v ocenění zásluh M. R. Štefánika byla v budově Federálního shromáždění umístěna pamětní deska, a to v den výročí jeho tragické smrti /4. května t. r./.

Náklady na pamětní desku se hradí z rozpočtu Federálního shromáždění.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP