Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1990

V. volební období

Poslanec FS-SL v.o. 64

Michal Malý

355

věc: interpelace

Vážené předsednictvo SL SN FS,

podle § 62 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ze dne 22.3.1989 interpeluji předsednictvo Vlády ČSSR a ministra životního prostředí ČSR RNDr Bedřicha Moldána CsC, ministra ČSR lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ing. Jaroslava Bočka a ministra zemědělství a výživy MVDr Oldřich Burského ve věci hospodaření s lesními porost v ČSSR, zejména však v SVČ kraji:

Celková výměra lesů k 1.1.1989 v SVČ kraji byla 270 401 ha, tj. 34,58 % celkové plochy. Výměra lesů od r. 1975 mírně stoupá, klesá však rozloha hospodářské části na 24 % a stoupá rozloha lesů zvláštního určení na 65,6 % z celkové rozlohy. Produkční funkce téměř ustupuje nutnosti odstraňování škod způsobených exhaláty.

Prakticky veškeré plochy lesních půd jsou pod vlivem exhalací v různém stupni poškození či odumření. Na poškozených a odumřelých plochách probíhají exhalační těžby a náhradní zalesňování, ale i tyto plochy jsou podle svého stáří a pásma ohrožené v různém stupni poškození. Přestože se každoročně zalesňuje přes 5000 ha půdy, trvalé holiny mají rozsah nejméně 4000 ha. Rozpad lesních ekosystémů na hřebenech Krušných hor již dosáhla stadia ekologické katastrofy. Poškození, odumírání ale i těžba výražně snižuje schopnost lesa zadržovat vodu, narušuje se přirozený vodní režim, rozkolísává se průtok vodních toků a zvyšuje se odtok vody z postiženého území se zvýšeným nebezpečím záplav. Geologické poměry kraje nejsou příznivé pro vznik velkých akumulací podzemních vod, převládá výrazná orientace na povrchové zdroje pitné vody. Z využívaných zdrojů pro pitné účely zhruba 60 % nevyhovuje normě pro nízkou kvalitu. Je proto nezbytně nutné učinit v SVČ kraji tato opatření:

- zmenšit rozlohu jednotlivých lesních revírů a zvýšit počet profesionálních pracovníků v nich, aby byla zlepšena dosud naprosto nedostatečná kontrola a přehled o stavu a kvalitě lesních porostů.

- je bezpodmínečně nutné okamžitě zamezit kácení okrajových stromů lesních porostů, které jsou sice snadno přístupné a dřevní hmotu lze dobře vymanipulovat, ale které tvoří přirozenou ochranu lesa proti větru a zabraňují vniknutí silných nárazových větrů do lesa a tím i následným polomům.

- je nutné vyjmout SVČ kraj z plánu těžby kulatiny, zastavit těžbu zdravých porostů a zaměřit se na zpravování polomů a těžbu suchých nebo nemocných porostů. Polomy, suché a nemocné dřeviny je nutno urychleně vymanipulovat z lesů. Tyto dřeviny jsou podhoubím pro kůrovce a jejich ponecháním v lesích hrozí napadení zdravých dřevin. Je nutný i citlivější výběr svážnic.

- na holinách je třeba vysazovat porosty bez ohledu na to, zda je jejich dřevina využitelná, ale s prioritou na to, zda se udrží a nezahyne. Jen takovým způsobem je možno zmezit dalšímu šíření eroze půdy. Je třeba zabránit získávání zemědělské půdy záborem půdy lesní.

- je třeba zastavit často nesmyslné a hlavně neúměrně nákladné náhradní rekultivace, kdy se velmi často nezískává nová zemědělská půda, ale za státní prostředky se rekultivují zemědělské pozemky zanedbané uživatelem. Nutno zvýšit právní odpovědnost nájemců a správců za jim svěřenou půdu a za její stav. Náhradními rekultivacemi získávat pouze tu půdy, která nebyla dosud zemědělský využívána.

- cílem při hospodaření s lesními porosty v SVČ kraji nesmí být zisk ale snaha o zajištění ekologické rovnováhy a snaha o záchranu lesních porostů Krušných hor!

Ze shora uvedených důvodů proto interpeluji vládu a příslušná resortní ministerstva a žádám, aby byla přijata a urychleně plněna mnou navrhovaná opatření.

Praha 26.3.1990Michal Malý
SL-FS vol. obvod 64
Chomutov - MostSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP