FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

V. volební období

Poslanec Federálního shromáždění - Sněmovna lidu, v.o. 64

Michal Malý

346

Věc: Interpelace

Vážené předsednictvo Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění,

podle § 62 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ze dne 22. března 1990 interpeluji předsednictvo vlády ČSSR, ministra zahraničních věcí ČSSR Jiřího Dienstbiera a ministra životního prostředí ČSR RNDr. Bedřicha Moldána CSc. ve věci náhrady škod způsobených vojsky SSSR od 21. srpna 1968 do dnešních dnů.

Všem jsou všeobecně známy případy škod, zejména ekologických, způsobených vojsky SSSR od 21. srpna 1968 do dnešních dnů. Jsou to černé skládky, často chemických látek, ropných či toxických produktů, rozsáhlé škody na lesních porostech, zničené ubytovací a hospodářské budovy. Jsou známa rozsáhlá nenahraditelná poškození podzemních vod. Víme o placení nájmů ve výši 50,- Kčs za byt I. kategorie včetně energie a tepla, což při 10.000 bytech znamená to, že náš stát za těchto deset tisíc bytů doplatil z vlastních zdrojů cca 8,2 miliardy Kčs. Na tyto nájmy byly přes protesty správců bytů uzavřeny dohody, proto nezbyde nic jiného, než tuto částku odepsat. Nelze ale ponechat stranou ekologické škody, v dnešní době nevyčíslitelné, protože dosud přesně neznáme rozsah a druh poškození.

Proto navrhuji; aby vláda ČSSR ustavila komisi odborníků, která zjistí rozsah škod a zároveň vyčíslí náklady nutné na jejich odstranění. Vláda ČSSR spolu s ministerstvem zahraničních věcí nechť projedná způsob úhrady a termín, do kterého bude tato úhrada provedena. Plně si uvědomuji, že SSSR prožívá v současné době velmi těžkou politickou, sociální i ekonomickou situaci. To mu však nemůže bránit v tom, aby přiznal svou míru odpovědnosti a smluvně se zavázal tyto škody uhradit. Jedině tak mohou být položeny základy pro další vzájemnou hospodářskou spolupráci.

Ze shora uvedených důvodů proto interpeluji Vládu ČSSR a ministerstvo zahraničních věcí ČSSR a žádám, aby součástí jednání o odsunu vojsk SSSR byla i jednání o úhradě škod způsobených činností a pobytem vojsk SSSR na našem území.

V Praze dne 26. března 1990Michal Malý
Sněmovna lidu FS
volební obvod 64
Chomutov - MostSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP