FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

V. volební období

265

Návrh

shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací československé socialistické republiky

Shromáždění představiteli politických stran a společenských organizací Československé socialistické republiky

předkládá

A. podle 40 odst. 1 a 43 odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb., doplněného zák. č. 19/1970 Sb., o organizaci soud a o volbách soudců

návrh, aby byli zvoleni

soudci z povolání vojenských soudů

vyššího vojenského soudu Tábor
plk. JUDr. Jiří BERNÁT
vyššího vojenského soudu Příbram
plk. JUDr. Jiří BRUNCLÍK
vyššího vojenského soudu Trenčín
plk. JUDr. Stanislav HAJIČEK
vyššího vojenského soudu Příbram
pplk. Josef HENDRYCH
vyššího vojenského soudu Tábor
pplk. JUDr. Miloš HORÁČEK
vojenského obvodového soudu Brno
plk. JUDr. Milan HORKEL
vyššího vojenského soudu Trenčín
plk. JUDr. Vladimír HUDÁK
vyššího vojenského soudu Trenčín
mjr. JUDr. František KOVÁČ
vyššího vojenského soudu Trenčín
mjr. JUDr. Ondrej SAMAŠ
vojenského obvodového soudu Prešov
plk. JUDr. Ján VOROBEL
vojenského obvodového soudu Hradec Králové
plk. JUDr. Milan ZDRAŽIL

Odůvodnění

Federálnímu shromážděni ČSSR se předkládá k rozhodnutí jedenáct návrhů na volbu soudců z povolání vojenských soudů z důvodu uplynutí zákonem stanoveného desetiletého volebního období v květnu 1990 na jejich zvolení k dosavadním vojenským soudům ve smyslu zák. č. 36/1964 Sb., o organizaci soudu a o volbách soudců, doplněného zákonem č. 19/1970 Sb., 40 odst. 1 a 43 odst. 2.

Navrhovaní kandidáti na volbu soudců z povolání splňuji předpoklady stanovené v zák. č. 36/1964 Sb., doplněného zák. č. 19/1970 Sb., § 39 a s kandidaturou souhlasí.

Charakteristiky k předloženým návrhům jsou připojeny.

V Praze dne 13. února 1990

Ing. J. Krejčí v. r.

pověřený řízením aparátu ÚV NF ČSSR


Příloha

CHARAKTERISTIKY
Plukovník JUDr.

BERNÁT Jiří,

narozen 2. 5. 1933

pův. povoláním dělník

národnost česká

ženatý, 3 děti

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení základního a odborného vzdělání nastoupil vojenskou službu jako posluchač vojenského učiliště. Po jeho ukončení v roce 1953 vykonával velitelské funkce. V letech 1958-1963 vystudoval právnickou fakultu. Ve vojenském soudnictví pracoval jako předseda senátu, náčelník vojenského obvodového soudu, soudce a předseda senátu vyššího vojenského soudu. Od roku 1986 je zástupcem náčelníka vyššího vojenského soudu.
Jeho odborně právní znalosti jsou na dobré úrovni a má dlouholeté praktické zkušenosti. Podílí se na rozhodování většiny trestních věcí v 1. stupni u vyššího vojenského soudu a na rozhodování o opravných prostředcích ve 2. stupni. Jeho rozhodovací činnost je dobrá. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce a právní propagandy u vojsk.
Je ukázněný, zdvořilý, čestný, kritický a sebekritický.
Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.
Vzhledem tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Tábor.
Plukovník JUDr.

BRUNCLÍK Jiří,

narozen 17. 12.1938

pův. povoláním student

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení středoškolského studia se stal posluchačem vojenského učiliště a dále výkon val velitelské funkce. V letech 1971-1975 vystudoval právnickou fakultu a byl zařazen ve vojenském soudnictví do funkce soudce a předsedy senátu Vyššího vojenského soudu. Od roku 1930 je náčelníkem vyššího vojenského soudu.
V této funkci se osvědčil a prokázal dobrou připravenost pro její výkon. Má přehled o situaci u podřízených soudů a hlavní pozornost věnuje rozhodovací činnosti. Odpovědně přistupuje k zabezpečování preventivně výchovné a právní činnosti. Vytvořil si přirozenou autoritu.
Je čestný, otevřený a upřímný, ukázněný, pracovitý, náročný na sebe i podřízené.
Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Za upevňování přátelství ve zbrani III. st. a Za zásluhy o ČSLA I. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Příbram.
Plukovník JUDr.

HAJIČEK Stanislav,

narozen 13.1.1945

pův. povoláním student

národnost slovenská

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny státního zaměstnance. Po ukončení středoškolského studia se stal posluchačem vojenského učiliště. V dalším období vykonával velitelské funkce. V letech 1971-1975 vystudoval právnickou fakultu. Ve vojenské justici prošel funkcemi předsedy senátu vojenského obvodového soudu, soudce a předsedy senátu vyššího vojenského soudu. Od roku 1982 je zástupcem náčelníka vyššího vojenského soudu.
Pro výkon funkce je dobře odborně připraven. V rozhodování dosahuje trvale dobré výsledky vzhledem ke svým dlouholetým praktickým zkušenostem, získaným z práce ve vojenském soudnictví i výkonu funkcí u vojsk. Aktivně se podílí na plnění úkol v preventivně výchovné práci, upevňování zákonnosti a kázně u vojsk.
Je zásadový, otevřený, kritický a sebekritický. Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.
Podplukovník

HENDRYCH Josef

narozen 2.6.1944

pův. povoláním student

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení středoškolského vzdělání absolvoval vojenské učiliště a byl zařazen do velitelských funkcí. V letech 1970-1975 vystudoval právnickou fakultu. Po jejím ukončení byl zvolen soudcem z povolání vojenského obvodového soudu, dále soudcem a předsedou senátu vyššího vojenského soudu. Po dobu tří let vykonával funkci inspektora justice správy vojenských soudů. FMNO.
V současné době je ustanoven předsedou senátu vyššího vojenského soudu.
V této funkci se plně osvědčil. Je odborně právně připraven a má potřebné praktické zkušenosti, které umí správně využívat. 7,pracovaná rozhodnutí jsou věcně správná a přesvědčivá, v rozhodovací činnosti dosahuje dobré výsledky. Podílí se na organizování i provádění odborné přípravy soudců z povolání i soudců z lidu. K plnění úkolu přistupuje odpovědně, včasně a v požadované kvalitě.
V jednání je taktní, čestný a otevřený, kritický a sebekritický. Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti a Za zásluhy o obranu vlasci. Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Příbram.
Podplukovník JUDr.

HORÁČEK Miloš,

narozen 25.3.1934

pův. povoláním dělník

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení základního a odborného vzdělání nastoupil do školy důstojnického dorostu a z této školy do vojenského učiliště. Po vyřazení vykonával velitelské funkce. V letech 1961-1965 absolvoval právnickou fakultu a ve vojenské justici byl zařazen jako předseda senátu vojenského obvodového soudu. Dále vykonával funkci soudce vyššího vojenského soudu a od roku 1978 je předsedou senátu vyššího vojenského soudu.
Teoreticko-odborně je dobře připraven. Patří ke zkušeným soudcům z povolání. Získal potřebnou praxi pro rozhodování v odvolacím řízení a jeho rozhodnutí jsou v souladu s trestně právními normami. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce a právní propagandy.
Je ukázněný, náročný a kritický. Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovaném končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Tábor.
Plukovník JUDr.

HORKEL Milan,

narozen 16.8.1937

pův. povoláním student

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny horníka. Po ukončení základního a středoškolského studia se stal posluchačem vojenského učiliště. Po jeho absolvování nastoupil do velitelských funkcí. V letech 1972-1976 vystudoval právnickou fakultu a po skončení studia vykonával funkce vyšetřovatele, staršího vyšetřovatele a prokurátora vojenské obvodové prokuratury. V roce 1980 byl pře veden k vojenskému soudnictví jako předseda senátu a dále předseda senátu - zástupce náčelníka vojenského obvodového soudu. V roce 1989 byl ustanoven náčelníkem vojenského obvodového soudu.
Je zkušeným vojenským soudcem z povolání, odborně dobře připraven. Do své nové funkce se urychleně zapracovává. Úkoly plní iniciativně a odpovědně, od podřízených rovněž vyžaduje kvalitní a včasné plnění všech povinností. Jeho rozhodovací praxe je v souladu s právními normami. Kvalitně zabezpečuje provádění preventivně výchovné práce ve vojskách.
Je ukázněný, pracovitý, pečlivý a svědomitý, kritický a sebekritický. Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA I. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu.
Plukovník JUDr.

HUDÁK Vladimír,

narozen 26.9.195

pův. povoláním právník

národnost ukrajinská

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny dělníka. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval ve studiu na právnické fakultě, kterou ukončil v roce 1958. Vojákem z povolání se stal po vykonání základní vojenské služby v roce 1969. Po justiční čekatelské praxi byl ustanoven do funkce předsedy senátu vojenského obvodového soudu, kterou vykonával do roku 1980, kdy byl ustanoven do své nynější funkce předsedy senátu vyššího vojenského soudu.
Je na požadované odborně právní úrovni. Z předchozí i nyní zastávané funkci získal potřebné praktické zkušenosti.
V rozhodování platí mezi uvážlivé soudce, citlivě řešící právní problémy zejména při rozhodování v odvolacím řízení. Důsledně se připravuje studiem trestních spisu a jeho rozhodnutí jsou na patřičné úrovni. Aktivně přistupuje k preventivně výchovné práci a provádění právní výuky.
Je zdrženlivý až uzavřený, čestný, skromný a sebekritický.
Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti a Za zásluhy o obranu vlasti. Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.
Major JUDr.

KOVÁČ František,

narozen 19.8.1954

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, bezdětný

Pochází z úřednické rodiny. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval v letech 1977-1981 ve studiu na právnické fakultě. Vojákem z povolání se stal po vykonání základní vojenské služby v roce 1979. V roce 198 byl ustanoven do funkce soudce a v roce 1988 předsedou senátu vyššího vojenského soudu.
Pro výkon funkce je po odborně právní stránce dobře připraven. V rozhodovací činnosti důsledně respektuje zákonná hlediska. Odpovědně přistupuje ke studiu trestních věcí a využívá příslušné judikatury. Je schopen projednávat i složitější trestní věci. Za krátkou dobu výkonu funkce předsedy senátu prokázal, že je schopen ji úspěšně zastávat. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce na vojenských středních školách a u útvarů Čs. armády.
Je odpovědný, čestný a skromný s dobrým vztahem k lidem.
Vyznamenán byl medailí Za službu vlasti.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.
Major JUDr.

SAMAŠ Ondrej,

narozen 18.6.1955

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, 3 děti

Pochází z rodiny technika. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval v letech 1974-1978 ve studiu na právnické fakultě. Po vykonání vojenské základní služby se stal vojákem z povolání a byl ve vojenském soudnictví v roce 1980 ustanoven soudcem vyššího vojenského soudu. U tohoto soudu od roku 1983 vykonává funkci předsedy senátu.
Pro výkon zastávané funkce je odborně připraven. Ve svém zařazení se osvědčil a dosahuje velmi dobré výsledky. Ke studiu trestních spisů přistupuje odpovědně, na rozhodování se připravuje studiem platné judikatury a odborné literatury. K právním problémům přistupuje z širších hledisek a vždy se snaží při řešení sporných otázek nalézt zákonné řešení. Tímto přístupem se jeho rozhodnutí stávají kvalitnějšími a přesvědčivějšími. Podílí se na právní výchově a preventivně výchovné práci ve vojenských školách a útvarech.
Je ukázněný, samostatný, rozvážný, kritický a sebekritický.
Vyznamenán byl medailí Za službu vlasti.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.
Plukovník JUDr.

VOROBEL Ján,

narozen 17.9.1943

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý,2 děti

Pochází z dělnické rodiny. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval v letech 1962-1967 ve studiu na právnické fakultě. Po vykonání vojenské základní služby se stal vojákem z povolání a zařazen ve vojenském soudnictví, prošel funkcemi předsedy senátu a předsedy senátu zástupce náčelníka vojenského obvodového soudu, soudce a předsedy senátu vyššího vojenského soudu. Od roku 1983 vykonává funkci náčelníka vojenského obvodového soudu.
V této funkci dosahovanými výsledky potvrzuje dobrou odborně právní připravenost a organizátorské schopnosti. Plně využívá praktické zkušenosti získané z výkonu předchozích funkcí na vyšších stupních vojenské justice. Odpovědně se připravuje na projednávání každé trestní věci a jeho rozhodnutí jsou přesvědčivá. Pozitivně je hodnocen jeho přístup při organizování akcí ke zvyšování právního vědomí a preventivně výchovné práce ve vojskách a vojenských školách.
V jednání je otevřený, někdy impulsivní při kritice i sebekritice.
Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA I. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Prešov.
Plukovník JUDr.

ZDRAŽIL Milan,

narozen 14.6.1937

pův. povoláním student

národnost česká

ženatý, 2 děti

Po ukončení středoškolského studia nastoupil jako posluchač vojenského učiliště. Po vyřazení vykonával velitelské funkce do roku 1971, kdy nastoupil ke studiu právnické fakulty, kterou ukončil v roce 1976. Byl zařazen jako starší vyšetřovatel a prokurátor vojenské obvodové prokuratury. V roce 1980 byl přemístěn k vojenskému soudnictví a ustanoven předsedou senátu vojenského obvodového soudu.
Od roku 1982 zastává funkci předsedy senátu - zástupce náčelníka vojenského obvodového soudu.
Odborné znalosti jmenovaného jsou na dobré úrovni a v zastávané funkci se plně osvědčil. Získal potřebné odborně právní znalosti, které mu umožňují rozhodovat složitější trestní věci. Na rozhodovací činnost se pečlivě připravuje, dbá o rychlost řízení a je expeditivní. Je samostatný, pohotový, svědomitý a rozhoduje v souladu se zákonnými požadavky. Úspěšně provádí preventivně výchovnou práci a právní propagandu, ke které vede i soudce z lidu.
Je skromný, upřímný, dobrosrdečný, taktní, kritický a sebekritický.
Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.
Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Hradec Králové.


FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1990

V. volební období

Příloha k tisku

č. 265

Plukovník JUDr.

BERNÁT Jiří

narozen 2.5.1933

pův. povoláním dělník

národnost česká

ženatý, 3 děti

Pochází z dělnické rodiny. Vychováván byl spolu s dvěma bratry matkou, která ovdověla v roce jeho narození. Po ukončení základního vzdělání se vyučil jako tkadlec. V roce 1950 - 1951 získal středoškolské vzdělání jako žák školy důstojnického dorostu. Dále pokračoval ve studiu ve vojenském učilišti spojovacího směru. Vyřazením v roce 1953 se stal vojákem z povolání a vykonával velitelské funkce do roku 1958, kdy zahájil studium na právnické fakultě, které ukončil v roce 1963. Ve vojenském soudnictví pracoval jako předseda senátu a náčelník vojenského obvodového soudu. V roce 1966 byl ustanoven předsedou senátu vyššího vojenského soudu. Po stranickém potrestání za politické postoje v roce 1968 - 1969 byl v roce 1970 snížen ve funkci na soudce vyššího vojenského soudu, dále byl až po 16 letech povýšen znovu v hodnosti. Původní funkce předsedy senátu vyššího vojenského soudu mu byla navrácena po deseti letech, v roce 1980.

V roce 1986 byl ustanoven zástupcem náčelníka vyššího vojenského soudu v Táboře.

Byl členem KSČ. členství ukončil se zrušením ZO KSč v ČSLA. Několik období byl poslancem, členem rady a předsedou školské a kulturní komise MěNV v Táboře. V poslanecké funkci byl potvrzen všemi politickými a společenskými organizacemi a hnutími i po nynější rekonstrukci MěNV a vykonává ji nadále. V zastávaných funkcích vystupuje aktivně, angažovaně a čestně. Byl organizátorem aktivu vojenských justičních pracovníků dne 10.1.1990, svolaného na podporu programu vlády národního porozumění a demokratických přeměn, probíhajících v naší zemi. Spolupracoval na prohlášení, zpracovaném v tomto smyslu, které bylo předáno předsedovi FS ČSSR. Organizoval setkání pracovníků vojenského soudnictví, postižených tzv. konsolidačním procesem v 70. letech, což tito kladně ocenili.

Jeho odborně právní znalosti jsou na velmi dobré úrovni. Má dlouholeté praktické zkušenosti z výkonu soudcovských funkcí, vždy zvládl skutkově i právně složité případy. Procesy vedl kulturně, se smyslem pro spravedlnost a humánnost. Má schopnost samostatného a kvalitního rozhodováni. Podílel se na rozhodování většiny trestních věcí v 1. stupni u vyššího vojenského soudu a na rozhodování o opravných prostředcích ve 2. stupni. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce a právní propagandy u vojsk. Proti jeho rozhodovací činnosti nebylo výhrad. V kolektivu soudu si získal autoritu. Vzhledem k organizátorským vlastnostem a zkušenostem byl z funkce zástupce náčelníka vyššího vojenského soudu pověřen vedením tohoto soudu do doby, než bude ustanoven nový náčelník.

Je ukázněný, zdvořilý, aktivní, rychle reagující a argumentující, schopný tvůrčím způsobem jednat. Má velmi dobrý poměr k lidem a v kolektivu je oblíben. Je družný, přímý, rozhodný, kritický i sebekritický, spolehlivý v jednání. K osobnímu a rodinnému životu není připomínek.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a bo 23 letech Za zásluhy o ČSLA II. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Tábor.

Plukovník JUDr.

BRUNCLÍK Jiří

narozen 17.12.1938

pův. povolání nemá

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z dělnické rodiny, oba rodiče pracovali v keramičce. Má tři sourozence. Po ukončení středoškolského studia ihned nastoupil jako posluchač vojenského dělostřeleckého učiliště. Po jeho absolvování a přijetí za vojáka z povolání v roce 1959 do roku 1971 velel dělostřeleckým jednotkám. V letech 1971 - 1975 vystudoval právnickou fakultu a byl zařazen ve vojenském soudnictví do funkce soudce a předsedy senátu vyššího vojenského soudu. Od roku 1980 je náčelníkem vyššího vojenského soudu v Příbrami.

Byl členem KSČ a členství ukončil po zrušení ZO KSČ v ČSLA. Na aktivu vojenských justičních pracovníků, konaném dne 10. 1. 1990 se připojil k prohlášení pro předsedu FS ČSSR, ve kterém se účastníci tohoto aktivu přihlásili k podpoře programu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší zemi.

Ve funkci náčelníka vyššího vojenského soudu se osvědčil a prokázal dobrou připravenost pro její výkon. Má přehled o situaci u podřízených soudů a hlavní pozornost věnuje rozhodovací činnosti. Odpovědně přistupuje k zabezpečování preventivně výchovné a právní činnosti. Vytvořil si přirozenou autoritu.

Je čestný, otevřený a upřímný, ukázněný, pracovitý, náročný na sebe i podřízené, což někdy vede k neshodám s některými podřízenými. Před listopadem 1989 i po něm vyžaduje důsledné dodržování zákonů, důstojnost, důslednost a samostatnost při vedení soudních líčení.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti, Za upevňování přátelství ve zbrani III. st. a Za zásluhy o ČSLA I. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Příbram.

Plukovník JUDr.

HAJIČEK Stanislav

narozen 13.1945

pův. povolání nemá

národnost slovenská

ženatý, 2 děti

Otec plukovníka Hajička byl původním povoláním dělník, dále voják z povolání ve vojenské justici, matka je dělnicí. Má dva sourozence. Po ukončení základní školy nastoupil jako žák vojenské školy Jana Žižky z Trocnova a po maturitní zkoušce pokračoval ve studiu na vyšším vojenském učilišti motostřeleckého směru, kde získal vysokoškolskou kvalifikaci. Vyřazen byl v roce 1965, kdy byl zároveň přijat za vojáka z povolání. Do roku 1971 byl zařazen jako velitel u výsadkových jednotek. V letech 1971 - 1.975 vystudoval právnickou fakultu. Ve vojenské justici prošel funkcemi předsedy senátu vojenského obvodového soudu, soudce a předsedy senátu vyššího vojenského soudu. Od roku 1982 je zástupcem náčelníka vyššího vojenského soudu v Trenčíně.

Byl členem KSČ a členství ukončil po zrušení ZO KSČ v ČSLA v prosinci 1989. V prosinci 1989 začal s organizací a přípravou aktivu pracovníků vojenské justice, který byl svolán na 10.1.1990 na odporu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší společnosti. Přijaté prohlášení v tomto smyslu bylo předáno FS ČSSR.

Pro výkon funkce je dobře odborné připraven. V rozhodování dosahuje trvale dobré výsledky vzhledem ke svým dlouholetým praktickým zkušenostem, získaným, z práce ve vojenském soudnictví i výkonu funkcí u vojsk. Aktivně se podílí na plnění úkolů v preventivně výchovné práci, upevňování zákonnosti a kázně u vojsk. Má dobrý přehled o rozhodování ve vojenské i civilní justici. Jako nejstarší soudce u VVS je oporou mladších soudců obvodu.

Je zásadový, otevřený, kritický a sebekritický.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.

Podplukovník JUDr.

HORÁČEK Miloš

narozen 25.3.1934

pův. povoláním dělník

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny zedníka a má tři sourozence. Když mu bylo 8 let, zemřel jeho otec, vězněný v letech 1941-1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Dále byl vychováván se svými sourozenci jen matkou. Po ukončení základní školy se vyučil jako obuvnický dělník. V roce 1951 - 1952 jako žák důstojnického dorostu získal středoškolské vzdělání a dále pokračoval ve studiu ve vojenském ženijně technickém učilišti, které ukončil v roce 1955 vyřazením a přijetím za vojáka z povolání. Byl velitelem čety chemické ochrany a chemickým náčelníkem praporu. V letech 1961-1965 absolvoval právnickou fakultu. Ve vojenské justici prošel funkcemi předsedy senátu vojenského obvodového soudu a soudce vyššího vojenského soudu. Od roku 1978 je předsedou senátu vyššího vojenského soudu v Táboře.

Byl členem KSČ, své členství ukončil se zrušením základních organizací strany v ČSLA v lednu 1990. Souhlasil s prohlášením, předaným pracovníky vojenského soudnictví předsedovi FS ČSSR, na podporu vlády národního porozumění a probíhajících demokratizačních změn, schváleným na aktivu vojenských justičních pracovník dne 10.1.1990.

Teoreticko odborně je dobře připraven. Patří ke zkušeným soudcům z povolání. Získal potřebnou praxi pro rozhodování v odvolacím řízení a jeho rozhodnutí jsou v souladu s trestně právními normami. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce a právní propagandy.

Je ukázněný, náročný a kritický.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Tábor.

Plukovník JUDr.

HORKEL Milan

narozen 16.8.1937

pův. povolání nemá

národnost česká

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny horníka a má tři sourozence. Po ukončení základního vzdělání v 15 letech nastoupil jako žák vojenské školy Jana Žižky z Trocnova a po jejím ukončení maturitou pokračoval ve studiu na vojenském pěchotním učilišti. Vyřazen a přijat za vojáka z povolání byl v roce 1958. Do roku 1969 vykonával funkci velitele čety a roty u výsadkových jednotek, potom pracoval na úseku zabezpečení leteckého provozu letištních praporů. V letech 197 196 vystudoval právnickou fakultu. Po skončení studia vykonával funkce vyšetřovatele, staršího vyšetřovatele a prokurátora vojenské obvodové prokuratury. V roce 1980 byl převeden k vojenskému soudnictví do funkce předsedy senátu vojenského obvodového soudu, dále 7 let byl zařazen jako zástupce náčelníka - předseda senátu a v roce 1989 byl ustanoven náčelníkem vojenského obvodového soudu v Brně.

Zůstal členem KSČ. Byl jedním z organizátoru aktivu vojenských justičních pracovníků na podporu programu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší zemi, které proběhlo u jím řízeného soudu dne 10. 1. 1990 a spoluautorem prohlášení adresovaného předsedovi FS ČSSR. Důsledně dohlížel na dodržování zákonnosti v činnosti soudu před listopadem 1989 a činí tak i v současné době.

Je zkušeným vojenským soudcem z povolání, odborně dobře připraven. Do své nové funkce se urychleně zapracovává. Úkoly plní iniciativně a odpovědně, od podřízených rovněž vyžaduje kvalitní a včasné plnění všech povinností. Jeho rozhodovací praxe je v souladu s právními normami. Kvalitně zabezpečuje provádění preventivně výchovné práce ve vojskách.

Je ukázněný, pracovitý, pečlivý a svědomitý, kritický a sebekritický. Ve svém jednání a postojích je čestný a zásadový. Své názory a chování nemění podle situace a ve svůj prospěch.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA I. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Brno.

Plukovník JUDr.

HUDÁK Vladimír

narozen 26.9.1945

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, 2 děti

Pochází z rodiny dělníka, otec pracoval jako topič, matka byla invalidní a starala se o domácnost. Má dva sourozence. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval vletech 1963 - 1968 ve studiu na právnické fakultě. Vojenskou základní službu ukončil v roce 1969 a nastoupil k okresnímu soudu jako justiční čekatel. V roce 1971 aktivováním se stal vojákem z povolání a o justiční čekatelské praxi byl ustanoven do funkce předsedy senátu vojenského obvodového soudu. V roce 1980 byl ustanoven do své nynější funkce předsedy senátu vyššího vojenského soudu Trenčín.

Byl členem KSČ a své členství ukončil v prosinci 1989 zrušením ZO KSČ v ČSLA. Souhlasil s prohlášením přijatým na aktivu vojenských justičních pracovníků na podporu demokratických přeměn naší společnosti dne 10.1.1990 v Brně.

Je na požadované odborně právní úrovni. Z předchozí i nyní zastávané funkce získal potřebné praktické zkušenosti. V rozhodování patří mezi uvážlivé soudce, citlivě řešící právní problémy zejména při rozhodování v odvolacím řízení. Důsledně se připravuje studiem trestních spisů a jeho rozhodnutí jsou na patřičné úrovni. Aktivně přistupuje k preventivně výchovné práci a provádění právní výchovy.

Je zdrženlivý až uzavřený, čestný, skromný a sebekritický.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti a Za zásluhy o obranu vlasti.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.

Major JUDr.

KOVÁČ František

narozen 19.8.1954

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, bezdětný

Pochází z rodiny úředníka, otec pracoval v různých funkcích n. p. Potraviny a matka byla prodavačkou. Má dva sourozence. Po ukončení středoškolského vzdělání pokračoval v letech 1972 - 1977 ve studiu na právnické fakultě. Do nástupu základní vojenské služby v roce 1978 byl právním čekatelem okresní prokuratury. V roce 1979 byl přijat za vojáka z povolání jako justiční čekatel, v roce 1980 byl ustanoven soudcem a v roce 1988 předsedou senátu vyššího vojenského soudu v Trenčíně.

Byl členem KSČ. Své členství ukončil v prosinci. 1989, kdy rozkazem ministra národní obrany byla zastavena činnost ZO KSČ v ČSLA. Vyslovil souhlas s prohlášením, přijatým pracovníky vojenské justice na aktivu v Brně na podporu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší zemi, předaným předsedovi FS ČSSR.

Pro výkon funkce je po odborně právní stránce dobře připraven. V rozhodovací činnosti důsledně respektuje zákonná hlediska. Odpovědně přistupuje ke studiu trestních věcí a využívá příslušné judikatury. Projednává i složitější trestní věci. Za krátkou dobu výkonu funkce předsedy senátu prokázal, že je schopen ji úspěšně zastávat. Aktivně se podílí na provádění preventivně výchovné práce na vojenských středních školách a u útvarů čs. armády.

Je odpovědný, čestný a skromný s dobrým vztahem k lidem.

Vyznamenán byl medailí Za službu vlasti.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.

Major JUDr.

SAMAŠ Ondrej

narozen 18. 6. 1955

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, 3 děti

Otec majora Samaše pracoval jako bezpečnostní technik Pozemních staveb, matka uklízečka ČSD. Má jednoho sourozence. Po ukončení gymnázia pokračoval v letech 1974 - 1978 ve studiu na právnické fakultě. Do nástupu vojenské základní služby byl právním čekatelem okresního soudu. Vojákem z povolání se stal aktivací ze základní služby v roce 1979 a jako justiční čekatel vyššího vojenského soudu byl zařazen ve vojenském soudnictví. V roce 1980 byl ustanoven soudcem a od roku 1983 vykonává funkci předsedy senátu vyššího vojenského soudu Trenčín.

Byl členem KSČ. členství ukončil po zrušení ZO KSČ v ČSLA v prosinci 1989. Aktivně se podílel na aktivu vojenských justičních pracovníků, který byl svolán na 10.1.1990 na podporu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší společnosti. Prohlášení, přijaté v tomto smyslu, bylo předáno předsedovi FS ČSSR. Vykonával funkci poslance MěNV a tuto funkci vykonává i nadále po rekonstrukci tohoto orgánu se souhlasem politických stran a hnutí, včetně hnutí Veřejnost proti násilí. Nadále je členem akademie vzděláváni.

Pro výkon zastávané funkce je odborně připraven. Ve svém zařazení se osvědčil a dosahuje velmi dobré výsledky. Ke studiu trestních spisů přistupuje odpovědně, na rozhodování se připravuje studiem platné judikatury a odborné literatury. K právním problémům přistupuje z širších hledisek a vždy se snaží při řešení sporných otázek nalézt zákonné řešení. Tímto přístupem se jeho rozhodnutí stávají kvalitnějšími a přesvědčivějšími. Podílí se na právní výchově a preventivně výchovné práci ve vojenských školách a útvarech.

Je ukázněný, samostatný, rozvážný, kritický a sebekritický.

Vyznamenán byl medailí Za službu vlasti.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vyššího vojenského soudu Trenčín.

Plukovník JUDr.

VOROBEL Ján

narozen 17.9.1943

pův. povoláním právník

národnost slovenská

ženatý, 3 děti

Pochází z dělnické rodiny, otec pracoval jako expedient v n. p. Kniha, matka jako telefonistka. Má jednoho sourozence. Po ukončení středoškolského studia pokračoval v letech 1962 - 1967 ve studiu na právnické fakultě. Před i po vykonání roční základní vojenské služby byl justičním čekatelem okresní prokuratury. Vojákem z povolání se stal aktivováním v roce 1969. V roce 1970 se stal předsedou senátu vojenského obvodového soudu, dále v letech 1971-1983 vykonával funkce soudce a předsedy senátu vyššího vojenského soudu, zástupce náčelníka - předsedy senátu vojenského obvodového soudu a od roku 1983 je náčelníkem vojenského obvodového soudu v Prešově.

Byl členem KSČ a své členství ukončil v prosinci 1989 se zrušením ZO KSČ v ČSLA. Byl aktivním účastníkem aktivu pracovníků vojenského soudnictví dne 10.1.1990, který byl svolán na podporu vlády národního porozumění a demokratických přeměn naší společnosti.. Přijaté prohlášení bylo předáno předsedovi FS ČSSR.

Ve funkci náčelníka vojenského obvodového soudu potvrzuje dobrou odborně právní připravenost a organizátorské schopnosti. Plně využívá praktické zkušenosti, získané z výkonu předchozích funkcí na vyšších stupních vojenské justice. Odpovědně se připravuje na projednávání každé trestní věci a jeho rozhodnutí jsou přesvědčivá.

Pozitivně je hodnocen jeho přístup při organizování akcí ke zvyšován právního vědomí a preventivně výchovné práce ve vojskách a vojenských školách.

V jednáni je otevřený, někdy impulsivní při kritice a sebekritice.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA I. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Prešov.

Plukovník JUDr.

ZDRAŽIL Milan

narozen 14.6.1937

pův. povolání nemá

národnost česká

ženatý, 2 děti

Otec plukovníka Zdražila pracoval jako průvodčí ČSD, zemřel v roce 1946 když bylo jmenovanému 9 let. Byl vychováván matkou ještě s jedním sourozencem. Matka pracovala jako školnice. Po skončení základní školy se stal žákem vojenské školy Jana Žižky z Trocnova a po maturitě pokračoval ve studiu nejprve v pěchotním učilišti, potom ze zdravotních důvodů v automobilním učilišti, které ukončil vyřazením jako voják z povolání v roce 1957. Do roku 1971, kdy nastoupil ke studiu právnické fakulty, ukončenému v roce 1976, vykonával funkce velitele automobilní čety a roty. Po ukončení právnického vzdělání pracoval jako starší vyšetřovatel a prokurátor vojenské obvodové prokuratury. V roce 1980 byl přemístěn k vojenskému soudnictví a ustanoven předsedou senátu vojenského obvodového soudu. Od roku 1982 je zástupcem náčelníka předsedou senátu vojenského obvodového soudu v Hradci Králové.

Byl členem KSČ a své členství zrušil se zánikem ZO KS v ČSLA v prosinci 1989. Připojil se k prohlášení pracovníků vojenského soudnictví na podporu vlády národního porozumění a demokratických přeměn v naší společnosti, přijatému na aktivu dne 10.1.1990 a předanému předsedovi FS ČSSR.

Odborné znalosti jmenovaného jsou na dobré úrovni a v zastávané funkci se plně osvědčil. Získal potřebné odborně právní znalosti, které mu umožňují rozhodovat složitější věci. Na rozhodovací činnost se pečlivě připravuje, dbá o rychlost řízení a je expeditivní. Je samostatný, pohotový, svědomitý a rozhoduje v souladu se zákonnými požadavky. Úspěšně provádí preventivně výchovnou práci a právní propagandu, ke které vede i soudce z lidu.

Je skromný, upřímný, dobrosrdečný, kritický a sebekritický s dobrým vztahem k lidem, v jednání taktní.

Vyznamenán byl medailemi Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti a Za zásluhy o ČSLA II. st.

Vzhledem k tomu, že jmenovanému končí volební období, je navrhován k volbě soudcem z povolání vojenského obvodového soudu Hradec Králové.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP