Úterý 19. dubna 1988

Úterý 19. dubna 1988

(Začátek schůze v 9 hodin)

Přítomno:

68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České socialistické republice

68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské socialistické republice

Omluveni poslanci

zvolení v České socialistické republice: Blahník, Dýčková, Fojtík, Juchelka, Peklo, Zahradník, Zíka

zvolení ve Slovenské socialistické republice: Balog, Blažej, Dobrovožný, Hlaváč, Prievozníková, Štancel, Vargová

Předseda SN J. Janík: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vážení hostia!

Otváram 4. samostatnú schôdzu Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR v V. volebnom období a všetkých vás na nej srdečne vítam.

Úprimne vítam členov a kandidátov Predsedníctva a ďalších predstavitežov Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, Národného frontu, členov federálnej vlády, podpredsedov Federálneho zhromaždenia.

Súdružky a súdruhovia, 27. januára tohto roku zomrel poslanec Snemovne národov, člen Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, člen Zahraničného výboru Snemovne národov, predseda Československého zväzu telesnej výchovy súdruh Antonín Himl. Prosím, aby sme povstaním uctili jeho pamiatku. (Shromáždění povstává.) (Shromáždění usedá).

Súdružky a súdruhovia, oznamujem, že prezident Československej socialistickej republiky súdruh Gustáv Husák listom Predsedníctvu Federálneho zhromaždenia z 29. februára 1988 zvolal podža článku 61 ústavného zákona o československej federácii dňom 1. marca 1988 Federalne zhromaždenie na jarné zasadanie.

Predsedníctvo Snemovne národov sa na svojej schôdzi 22. marca tohto roku uznieslo v zmysle § 64 odsek 1 písm. a) zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia zvolať 4. samostatnú schôdzu Snemovne národov na dnešný deň.

Konštatujem, že boli splnené všetky náležité zákonné predpoklady na jej zvolanie.

V zasadacej sieni je prítomných 61 poslancov Snemovne národov zvolených v ČSR a 64 poslancov Snemovne národov zvolených v SSR, takže podža článku 40 odsek 2 ústavného zákona o československej federácii je Snemovňa národov spôsobilá uznášať sa.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje tento program schôdze:

1. Overenie platnosti vožby vo volebnom obvode č. 48 pre vožby do Snemovne národov

2. Sžub novozvoleného poslanca

3. Vožba volebnej komisie

4. Vožba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Pre informáciu pripomínam, že vožbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia uskutočníme podža § 22 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia tajnou vožbou.

Navrhuje niekto z poslancov zmenu alebo doplnenie návrhu programu? (Ne.) Nenavrhuje.

Kto teda súhlasí s predloženým návrhom programu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov schválila program schôdze jednomysežne.

Teraz prerokujeme 1. bod programu, ktorým je

1

Overenie platnosti vožby vo volebnom obvode č. 48 pre vožby do Snemovne národov.

Správu mandátového a imunitného výboru Snemovne národov prednesie jeho predsedníčka poslankyňa Božena Kocinová. Prosím, aby sa ujala slova.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru SN poslankyně B. Kocinová: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, úmrtím poslance Antonína Himla dne 27. ledna 1988 se uvolnil poslanecký mandát ve volebním obvodu č. 48 v Jihomoravském kraji.

Předsednictvo Federálního shromáždění schválilo doplňovací volbu v tomto volebním obvodu na den 25. března 1988.

Ústřední volební komise Národní fronty ČSSR zaslala mandátovému a imunitnímu výboru Sněmovny národů volební spisy o výsledku doplňovací volby.

Mandátový. a imunitní výbor Sněmovny národů zkoumal podle § 78 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, ve znění zákona č. 20/ 1971 Sb., zda navržený kandidát soudruh Miroslav Zavadil byl zvolen platnou volbou v souladu se zákonem č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. Současně mne mandátový a imunitní výbor jako předsedkyni výboru pověřil, abych podala zprávu o výsledku jednání.

Z předložených volebních spisů vyplývá, že ve volebním obvodu č. 48 Brno-město a Brno-venkov, Jihomoravský kraj, bylo do volebních seznamů zapsáno 111 353 voličů. Voličům bylo vydáno 103 603 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 103 292 platných hlasovacích lístků a pro kandidáta Miroslava Zavadila hlasovalo 102 530 voličů.

Navržený kandidát Národní fronty tedy byl zvolen nadpoloviční většinou platných hlasů; hlasování se zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných do seznamů voličů. Tím byl splněn požadavek § 45 odst. 1 zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění. Soudruh Miroslav Zavadil byl ve volebním obvodu č. 48 Brno-město a Brno-venkov v Jihomoravském kraji zvolen poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR.

Navrhuji, aby Sněmovna národů ověřila podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci platnost jeho volby.

Předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Kocinovej. Má niekto z poslancov dotaz alebo pripomienky k prednesenej správe? (Nemá.) Nikto.

Kto z poslancov súhlasí s prednesenou správou mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zrdžal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že Snemovňa národov overila podža článku 47 ústavného zákona o československej federácii platnosť volby poslanca Miroslava Zavadila vo volebnom obvode č. 48.

Teraz pristúpime k 2. bodu programu, ktorým je

2

Sžub novozvoleného poslanca.

Prosím poslanca Miroslava Zavadila, aby predstúpil pred tribúnu a zložil sžub.

(Předseda Sněmovny národů J. Janík a poslanec M. Zavadil předstupují před tribunu. Shromáždění povstává.)

Místopředseda SN V. Štáfek (čte text slibu):

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život."

(Poslanec M. Zavadil podáním ruky předsedovi SN J. Janíkovi a slovem "Slibuji" skládá slib.)

(Shromáždění usedá.)

Předseda SN J. Janík: Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, pristúpime k 3. bodu programu, ktorým je

3

Vožba volebnej komisie.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhlo na svojej 13. schôdzi 22. marca 1988 šesťčlennú komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania pri vožbe člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia v tomto zložení: poslanci Čáslavská Pavla, Gogová Viera, Krauskopf Evžen, Pampúch Ján, Sytný Zdeněk a Turošík Juraj.

Má niekto k tomuto návrhu dotaz, pripomienku alebo pozmeňovacie návrhy? (Nemá.) Nemá.

Budeme teda hlasovať. Kto súhlasí s predneseným návrhom na zloženie volebnej komisie, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že volebná komisia bola zvolená jednomysežne.

Podža volebného poriadku, ktorý Snemovňa národov schválila na svojej ustavujúcej schôdzi 13. júna 1986, má volebná komisia zvoliť zo svojich členov predsedu a pripraviť sa na plnenie svojich úloh.

Prosím členov volebnej komisie, aby sa ujali svojej funkcie.

Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, teraz prerokujeme 4. bod programu, ktorým je

4

Vožba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Návrh odôvodní podpredseda Ústredného výboru Národného frontu ČSSR súdruh Tomáš Trávníček.

Místopředseda ÚV NF ČSSR T. Trávníček: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, byl jsem pověřen, abych jménem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky navrhl do funkce člena předsednictva Federálního shromáždění nově zvoleného poslance Sněmovny národů Miroslava Zavadila. Poslanec Zavadil je kandidátem předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedou Ústřední rady odborů. Pracoval v různých významných stranických a státních funkcích a v orgánech a organizacích Národní fronty. Ve III. a IV. volebním období byl poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Podrobné informace byly zveřejněny v tisku.

Doporučuji, abyste podpořili tento návrh.

Předseda SN J. Janík: Ďakujem súdruhovi Trávníckovi.

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, máte k odôvodneniu návrhu dotaz alebo pripomienky? (Nejsou.) Nie.

Vožbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia vykonáme tajnou vožbou.

Teraz je v sále Snemovne národov prítomných 68 poslancov zvolených v Českej socialistickej republike a 68 poslancov zvolených v Slovenskej socialistickej republike.

Vožbu uskutočníme takto:

Pracovníci Kancelárie Federálneho zhromaždenia vám rozdajú volebný lístok. Zástena na tajnú vožbu je umiestnená vo vedžajšej miestnosti tejto sály. Volebná urna je pred tribúnou.

Najskôr budú voliť členovia volebnej komisie, potom poslanci z tribúny a postupne ďalší v poradí podža volebných obvodov.

Akonáhle odvolíte, prosím, aby ste sa vrátili hneď na svoje miesta.

Teraz prosím pracovníkov Kancelárie Federálneho zhromaždenia, aby rozdali volebné lístky a zároveň vás, aby ste postupne volili.

(Probíhá tajná volba.)

Předseda SN J. Janík: Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či ste už všetci volili? Je niekto, kto ešte nevolil? (Není.) Nie.

Volili ste všetci, môžeme teda tajnú vožbu ukončiť.

Prosím členov volebnej komisie, aby sa ujali svojej práce. Vás, súdružky a súdruhovia poslanci prosím, aby ste až do prednesenia správy volebnej komisie o výsledku volieb vyčkali na svojich miestach.

Teraz prerušujem rokovanie.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 9.23 hodin.)

Předseda SN J. Janík: Vážené súdružky poslankyne a vážení súdruhovia poslanci, budeme pokračovať v rokovaní, lebo volebná komisia už ukončila svoju činnosť.

Prosím predsedu volebnej komisie poslanca Zdeňka Sytného, aby informoval Snemovňu národov o výsledku vožby člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Předseda volební komise poslanec Z. Sytný: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, volební komise pro sčítání hlasů k volbě člena předsednictva Federálního shromáždění mě pověřila, abych vám oznámil výsledek tajné volby.

Navržený kandidát poslanec Miroslav Zavadil byl jednomyslně zvolen členem předsednictva Federálního shromáždění.

Protokol o skončené volbě je součástí zápisu z této schůze Sněmovny národů.

Předseda SN J. Janík: Ďakujem predsedovi volebnej komisie poslancovi Sytnému. Konštatujem, že Snemovňa národov jednomysežne zvolila poslanca Miroslava Zavadila za člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Dovožte, aby som mu k zvoleniu do tejto funkcie v mene nás všetkých zablahoželal a zároveň mu poprial mnoho úspechov v práci. (Potlesk.)

Súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, týmto sme vyčerpali všetky body schváleného programu. Ďakujem vám všetkým za účasť.

Pripomínam, že 8. spoločná schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia začína o 10 hodine v zasadacej sále Snemovne žudu.

Končím 4. schôdzu Snemovne národov.

(Schůze skončila v 9.24 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP