Čtvrtek 12. června 1986

Soudružky a soudruzi, je někdo, kdo ještě nevolil? (Volili všichni.) Nikdo.

Prohlašuji tedy volbu předsedkyně mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů za skončenou a prosím, aby se volební komise v přilehlé místnosti tohoto sálu ujala své funkce.

Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v jednání ustavující schůze a zvolíme členy mandátového a imunitního výboru. Polovina tohoto výboru, právě tak jako u ostatních výborů, je složena z poslanců zvolených v České socialistické republice a polovina z poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice.

Má někdo z přítomných poslanců připomínky k předloženému návrhu? (Nemá.) Není tomu tak.

O volbě poslanců do mandátového a imunitního výboru rozhodneme aklamací.

Dávám hlasovat o tomto návrhu usnesení:

"Sněmovna národů na 1. (ustavující) schůzi dne 12. června 1986 zvolila za členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů poslance:

Andrše Josefa, Čáslavskou Pavlu, Habáně Františka, Hrabíkovou Annu, Řehkovou Marii z České socialistické republiky. Dále pak Golaba Vladimíra, Hrebíka Jozefa, Kováče Zdenka, Kožíka Viliama, Sidó Zoltána, Šarišskou Emu ze Slovenské socialistické republiky."

Kdo souhlasí s těmito navrhovanými poslanci, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že zařazení poslanců do mandátového a imunitního výboru bylo Sněmovnou národů jednomyslně schváleno.

Nyní, soudružky a soudruzi, počkáme, než volební komise spočítá hlasy a předloží zprávu o volbě předsedkyně mandátového a imunitního výboru. Prosím, abyste se nevzdalovali ze svých míst.

Volební komise skončila svoji činnost, prosím poslance Juraje Turošíka, kterého volební komise zvolila za svého předsedu, aby podal zprávu o výsledku tajné volby předsedkyně mandátového a imunitního výboru.

Poslanec J. Turošík: Súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia po sčítaní hlasov na vožbu predsedníčky Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov Federálneho zhromaždenia oznamuje, že navrhnutá kandidátka poslankyňa Božena Kocinová bola zvolená jednomysežne. (Potlesk.) Protokol o vožbe je súčasťou zápisu z tejto schôdze.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji předsedovi volební komise.

Konstatuji, že Sněmovna národů zvolila předsedkyní mandátového a imunitního výboru poslankyni Boženu Kocinovou. Upřímně blahopřeji.

Prosím nyní členy mandátového a imunitního výboru, aby se sešli o přestávce v místnosti č. 449 zde ve 4. patře k ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů tak, jak to stanoví článek 47 ústavního zákona o československé federaci.

Soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, přerušuji nyní jednání na 20 minut, v jednání budeme pokračovat ve 14.10 hodin.

(Jednání přerušeno ve 13.50 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předsedající poslanec J. Kempný: Soudružky a soudruzi poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. V sále je přítomno 75 poslanců zvolených v České socialistické republice a 73 poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice. Přistoupíme nyní k 6. bodu pořadu, kterým je

6

Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny národů.

Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Boženu Kocinovou, aby přednesla zprávu mandátového a imunitního výboru.

Poslankyně B. Kocinová: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, mandátový a imunitní výbor Sněmovny národů zkoumal podle § 78 odst. 1 zákona č. 56/1969 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění ČSSR ve znění zákona č. 20/1971 Sb., zda jednotliví poslanci Sněmovny národů byli platně zvoleni podle zákona o volbách do Federálního shromáždění a současně mne jako předsedkyni mandátového a imunitního výboru pověřil, abych na této ustavující schůzi Sněmovny národů podala zprávu o výsledcích jeho jednání.

Ústřední volební komise Národní fronty postoupila podle zákona č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, předsednictvu Federálního shromáždění doklady o zvolení poslanců. Mandátový a imunitní výbor tyto písemnosti na své schůzi zkoumal a projednal. Z výsledků voleb vyplývá, že v seznamech voličů bylo pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR zapsáno 10 950 675 voličů. Voleb do všech zastupitelských sborů, tedy i do Federálního shromáždění, se zúčastnilo 10 884 947 voličů, tj. 99,39 %. Pro kandidáty Národní fronty na poslance Sněmovny národů hlasovalo 10 870 962 voličů, tj. 99,94 % z celkového počtu platných odevzdaných hlasů. Do Sněmovny národů Federálního shromáždění bylo v České socialistické republice zvoleno 75 poslanců, ve Slovenské socialistické republice 75 poslanců.

Ústřední volební komise Národní fronty ČSSR ve své zprávě o konečných výsledcích voleb právem konstatovala, že volby vyjádřily pevné odhodlání našeho lidu pokračovat v nastoupené cestě výstavby rozvinuté socialistické společnosti, odpovědně uskutečňovat program XVII. sjezdu Komunistické strany Československa; dokumentovaly jednoznačnou podporu občanů vnitřní a zahraniční politice našeho socialistického státu, spolupráci se Sovětským svazem a dalšími socialistickými zeměmi, se silami pokroku a míru ve světě.

Usnesení XVII. sjezdu Komunistické strany Československa zavazuje nás nejen jako občany, ale především jako zástupce našich voličů, abychom svou pracovní iniciativou a občanskou aktivitou šli příkladem v plnění úkolů.

Mandátový a imunitní výbor zkoumal doklady o volbách a zjistil, že každý z kandidátů na funkci poslance Sněmovny národů kandidoval ve volbách do Federálního shromáždění v jediném volebním obvodě, že všichni kandidáti byli řádně registrováni a platně zvoleni. V jejich volebních obvodech se hlasování zúčastnila nadpoloviční většina voličů zapsaných v seznamech voličů a všichni kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu platných hlasů. Mandátový a imunitní výbor došel k závěru, že u všech 150 poslanců Sněmovny národů jsou splněny požadavky, které pro jejich zvolení stanoví zákon č. 44/1971 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

V souladu s jednáním XVII. sjezdu Komunistické strany Československa promítá se ve složení Sněmovny národů zásada, zapojit větší počet žen a mladých lidí do veřejného a politického života. Z celkového poctu 150 poslanců je 44 žen, 25 poslanců je ve věku do 35 let.

Mandátový a imunitní výbor na základě svého zkoumání a projednání navrhuje, aby Sněmovna národů podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších ústavních zákonů, ověřila platnost voleb svých poslanců.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji poslankyni Kocinové. Vyslechli jste návrh usnesení Sněmovny národů na ověření platnosti volby poslanců.

Kdo souhlasí s tímto návrhem tak, jak byl předložen poslankyní B. Kocinovou, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikoliv.

Konstatuji, že Sněmovna národů svým usnesením ověřila podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci platnost volby svých poslanců.

Soudružky a soudruzi, přistoupíme k projednání 7. bodu pořadu, kterým je

7

Volba předsedy Sněmovny národů (tisk 4).

Návrh je obsažen v tisku 4 v příloze 3.

Z pověření ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky předkládám vám, poslancům Sněmovny národů, návrh, aby předsedou Sněmovny národů byl zvolen soudruh Dalibor Hanes. (Potlesk.)

Soudruhovi Hanesovi je 71 let, je členem Komunistické strany Československa a jejího ústředního výboru, je dlouholetým poslancem Federálního shromáždění, v minulém volebním období zastával funkci místopředsedy Federálního shromáždění a předsedy Sněmovny národů. Soudruh Hanes přispěl významnou měrou k tomu, že činnost Federálního shromáždění za uplynulé volební období byla kladně hodnocena. Má všechny předpoklady k výkonu této významné funkce.

Máte, soudružky a soudruzi, nějaké dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu? Nikoliv.

Můžeme tedy přistoupit k tajné volbě.

V této chvíli je v sále přítomno 75 poslanců zvolených v České socialistické republice a 73 poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Prosím, aby pracovníci Kanceláře Federálního shromáždění rozdali poslancům hlasovací lístky.

Vás, soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, prosím, abyste se. jakmile odvolíte, vrátili zpět na svá místa.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, táži se, zda již všichni poslanci volili. Je snad někdo, kdo ještě nevolil? (Volili všichni.) Není tomu tak.

Můžeme tedy tajnou volbu ukončit. Prosím členy volební komise, aby se ujali své práce. Soudružky a soudruhy poslance prosím, aby vyčkali na svých místech.

(Volební komise odchází do vyhrazené místnosti sčítat hlasy.)

Volební komise skončila svoji činnost, budeme pokračovat v jednání. Žádám předsedu volební komise poslance Juraje Turošíka, aby nás seznámil s výsledkem tajné volby předsedy Sněmovny národů.

Poslanec J. Turošík: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, volebná komisia po sčítaní hlasov pre vožbu predsedu Snemovne národov oznamuje, že navrhnutý kandidát poslanec prof. dr. Dalibor Hanes bol zvolený jednomysežne. (Potlesk.)

Dovožte mi, aby som v mene všetkých členov volebnej komisie prof. dr. Daliborovi Hanesovi srdečne blahoželal k zvoleniu za predsedu našej snemovne. Protokol o vožbe bude súčasťou zápisnice z tejto schôdze.

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji poslanci Juraji Turošíkovi za podanou zprávu o výsledku tajné volby.

Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vaším jménem co nejsrdečněji blahopřál poslanci soudruhu Daliboru Hanesovi ke zvolení do funkce předsedy Sněmovny národů a popřál mu v jeho práci mnoho úspěchů a zároveň ho ujistil naší plnou podporou při plnění všech úkolů naší sněmovny. (Potlesk.)

Soudružky a soudruzi, nově zvolený předseda Sněmovny národů soudruh Dalibor Hanes se přihlásil o slovo. Prosím, aby je přednesl.

Předseda SN D. Hanes: Vážená Snemovňa národov, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, dovožte mi predovšetkým uprímne poďakovať Ústrednému výboru Komunistickej strany Československa a Predsedníctvu Ústredného výboru Národného frontu ČSSR, že ma znovu navrhli na funkciu predsedu Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSSR pre ďalšie funkčné obdobie a vám, vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, ďakujem, že ste ma do tejto funkcie jednomysežne zvolili. Vežmi si toho vážim. Považujem to nielen za prejav vežkej dôvery, ale súčasne aj za ocenenie doterajšej práce tak mojej vlastnej, vykonanej v tejto funkcii v minulých volebných obdobiach, ako aj práce celého predošlého kolektívu vedenia, predsedníctva i všetkých poslancov snemovne v predchádzajúcom období. V novom volebnom období plne využijeme ich skúsenosti.

Súčasne mi dovožte, aby som vám všetkým srdečne zablahoželal i ja k zvoleniu za poslancov. Týmto zvolením vyjadrili naši občania nám, poslancom Federálneho zhromaždenia, spontánne a manifestačne vežkú dôveru a táto nás zaväzuje.

Práve preto vás chcem ubezpečiť, že spoločne s vami sa budem snažiť, aby sme, tak ako to vyžadujú požiadavky doby, v novom volebnom období pozdvihli celú našu činnosť, osobitne zákonodarnú a kontrolnú, na ďalšiu vyššiu úroveň. Aby sme sa neuspokojili s dosiahnutým, aby sme maximálne našimi postojmi a prístupmi prispeli k vyššej kvalite všetkej práce, k rozvoju tvorivej iniciatívy žudu, ako predpokladu jeho bohatšieho hmotného a duchovného života.

Bolo tu už spomenuté. ale opakujem, že spožahlivým kompasom našej práce sú závery XVII. zjazdu našej Komunistickej strany Československa. Našou úlohou bude podiežať sa na realizácii strategických rozhodnutí zjazdu o urýchlení sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny, ktoré sa hlboko dotýkajú všetkých oblastí života našej spoločnosti. Rozhodujúcim bojovým požom je nesporne ekonomika, zabezpečenie jej obratu od extenzívneho k intenzívnemu rozvoju, k vysokej efektívnosti práce. Vieme, že tento zápas nie je a nebude žahký. Tento boj a presadenie nových prístupov bude vyžadovať sústredenie síl a vežkú dôslednosť. A meradlom úspešnosti či neúspešnosti aj našej činnosti v tomto smere budú jedine výsledky, ktoré sa dosiahnu.

To nijako neznamená, súdružky a súdruhovia poslanci, že toto zápolenie sa nedotkne ostatných, a to všetkých oblastí nášho spoločenského života. Veď hlavným nositežom stratégie urýchlenia je človek, masy pracujúcich, ich vzdelanosť, uvedomelosť, schopnosť pochopiť význam a nevyhnutnosť počínajúcich zmien, a i to, že sa v ich vlastnom záujme musia nevyhnutne uskutočniť. Preto základnou úlohou dneška sa ukazuje potreba ďalej a dôslednejšie formovať osobnosť socialistického človeka ako nositeža procesu urýchlenia v systéme sociálnych, ekonomických, výrobných, technických, organizačných, kultúrnych a ďalších vzťahov medzi žudmi, predovšetkým v pracovných, ale i v ostatných kolektívoch. Žijeme dobu, keď nebývalým spôsobom rastie význam uvedomelého vzťahu miliónov k úlohám rozvoja spoločnosti prostredníctvom praktických činov doma, ako aj ich vzťahu k naliehavým otázkam mieru vo svete.

A v tomto zápase o nové prístupy našich žudí k spoločenskému dianiu máme my, poslanci, nezastupitežnú úlohu. Dajme preto všetky sily na dôsledné presadzovanie vežkorysého hospodárskeho a sociálneho programu XVII. zjazdu KSČ tak, ako ho bude konkrétne rozpracovávať na svojich zasadnutiach Ústredný výbor KSČ i centrálne orgány štátu. Súčasne ako zástupci svojich voličov urobíme maximum, aby sme stále hlbšie poznávali názory, problémy i starosti občanov vo svojich volebných obvodoch, stanoviská pracovných kolektívov, spoločenských organizácií i národných výborov. Uplatňujeme tu na pôde Federálneho zhromaždenia ČSSR z celospoločenského hžadiska oprávnené záujmy našich voličov a konfrontujeme ich s prácou a stanoviskami vrcholných štátnych výkonných orgánov. Dôsledne široko a účinne rozvíjajme politickú prácu, buďme poprednými bojovníkmi za ďalší rozvoj našej socialistickej demokracie. Pracujme tak, aby funkcia poslanca Federálneho zhromaždenia mala patričnú úctu, dôveru a občiansku podporu.

Som presvedčený, že v snemovni, jej predsedníctve i vo výboroch vytvoríme dobrý pracovný kolektív, že súdružskou spoluprácou kolektívu poslancov tejto snemovne spolu s poslancami Snemovne žudu urobíme všetko, aby sa ďalej upevňovala a rozvíjala morálna a politická jednota Federálneho zhromaždenia, aby sa ďalej zvyšovala jeho autorita v živote našej spoločnosti.

Budeme maximálne prispievať k upevneniu bratského spojenectva predovšetkým so Sovietskym zväzom i s ostatnými krajinami socialistického spoločenstva, s ich zastupitežskými zbormi, s ich žudom, so všetkými pokrokovými silami sveta v boji za mier a sociálny pokrok.

Dôvera, ktorú nám poskytli naši pracujúci vo vožbách je vežkým záväzkom čestne a neúnavne pracovať pod vedením našej Komunistickej strany Československa pre ďalší rozvoj našej socialistickej vlasti.

Prajem vám, súdružky a súdruhovia poslanci, v tejto tvorivej, vysoko angažovanej, čestnej a politicky mimoriadne významnej poslaneckej práci veža úspechov, veža tvorivého optimizmu, zdravia a pracovného elánu. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající poslanec J. Kempný: Děkuji nově zvolenému předsedovi Sněmovny národů soudruhu Daliboru Hanesovi za jeho slova a předávám mu podle § 4 odst. 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění další řízení schůze Sněmovny národů.

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny národů D. Hanes.)

Předseda SN D. Hanes: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, ôsmym bodom programu je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP