USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 211

k závěrečné zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. května 1990 projednalo závěrečnou zprávu o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetřování události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 430).

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky

1. schvaluje

závěrečnou zprávu předloženou komisí.

2. konstatuje

a) že legislativní požadavky, které byly schváleny usnesením Federálního shromáždění č. 110 a 128 byly splněny jen zčásti. Byly přijaty zákony o právu sdružovacím, petičním a shromažďovacím a další. Nebyl však doposud novelizován zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti a prováděcí předpisy;

b) že činnost komise končí dnem schválení závěrečné zprávy, vzhledem ke skončení V. volebního období sněmoven Federálního shromáždění, které ji vytvořily.

3. doporučuje

a) sněmovnám Federálního shromáždění, které budou zvoleny v červnových volbách, aby obnovily činnost této komise, vzhledem k tomu, že ve vyšetřování události ze 17. listopadu 1989 v Praze zůstaly neobjasněny některé otázky, uvedené v závěrečné zprávě komise, v jejichž vyšetřování orgány prokuratury nadále pokračují;

b) vládě České a Slovenské Federativní Republiky, aby urychleně dokončila legislativní práce na novele zákona o Sboru národní bezpečnosti;

c) nově zvolenému Federálnímu shromáždění, aby komplexně řešil otázku vytvoření pravomocí a kompetencí parlamentní vyšetřovací komise v nové ústavě jako vrcholného vyšetřovacího orgánu pro mimořádné případy se všemi z toho vyplývajícími dopady do právního řádu;

d) aby vyšetřování události ze 17. listopadu 1989 v Praze dále koordinovala společná skupina, složená ze zástupců Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky, Generální prokuratury České republiky, federálního ministerstva vnitra;

4. žádá,

aby vláda České a Slovenské Federativní Republiky, generální prokurátor České republiky zabezpečil v této koordinační skupině účast zmíněných zástupců.

5. souhlasí

s tím, že dokumentace komise má charakter utajovaných skutečností a bude se řídit předpisy platnými pro utajované skutečnosti. Dokumentace bude uložena v archivu Federálního shromáždění. Přístup k uvedeným materiálům a práce s nimi je možná pouze po předchozím písemném souhlasu předsedy Federálního shromáždění.

Kubeš v. r., Klůzová v. r.
v. z. Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP