Čtvrtek 29. března 1990

V každej krajine a dobe sú väznice zrkadlom spoločnosti. Preto žiadam predsedu federálnej vlády, aby vysvetlil parlamentu, na základe čoho a s akou vedomosťou o situácii sa vláda náhle v pondelok rozhodla pre zákrok a ako bola pritom dodržaná zákonnosť.

Ďalej žiadam predsedu vlády Slovenskej republiky, aby vláda Slovenskej republiky podrobne vyšetrila, ako sa vyvíjala situácia vo väznici Leopoldov od decembra minulého roka a aké opatrenia boli pre normalizáciu vykonané a prečo sa až dnes rozhodla ju krajným spôsobom riešiť.

Žiadam predsedu vlády Slovenskej republiky, aby o výsledku tohto vyšetrovania informoval parlament. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Vzhledem k tomu, že název Československé republiky v dosavadní podobě je skutečně na delší dobu neudržitelný (tou delší dobou myslím dobu velmi krátkou), doporučuji, abychom nyní na čtvrthodinu přerušili schůzi, aby vedoucí představitelé poslaneckých klubů obou sněmoven navrhli desetičlennou skupinu pro dohodovací řízení. Po čtvrthodinové přestávce bychom tuto dohodovací komisi schválili, aby na příští schůzi připravila příslušný návrh.

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 16.12 hodin.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Ve Sněmovně lidu jsou přítomni 153 poslanci, ve Sněmovně národů 58 poslanců zvolených v České republice, ve Sněmovně národů zvolených ve Slovenské republice 63 poslanci. Sněmovny jsou schopné usnášení.

Předkládám vám návrh složení dohodovacího výboru ze Sněmovny lidu. Při tomto osobním složení jsou respektována hlediska politického rozvrstvení stran zastoupených ve Sněmovně lidu. Návrh za Sněmovnu lidu:

Petr Kučera, Jaroslav Šabata, Milan Šútovec, Pavol Balgavý, Zdeněk Masopust, źudovít Kmeť, Lubomír Fanta, Konstantin Viktorín, Karol Hranai, źudovít Baldovský.

Ve Sněmovně národů vedle tohoto politicko-stranického rozvrstvení jde ještě o respektování principu nacionální rovnosti, to znamená, že pět navržených poslanců je ze Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice, pět navržených poslanců je ze Sněmovny národů zvolených v České republice. Jsou to tito poslanci: Jozef Kučerák, Roman Zelenay, Miloš Zeman, Vladimír Mikule, Jaroslav Cuhra, Blanka Hyková, Jaroslav Lentvorský, Jozef Olej, Michal Sýkora, Eduard Vlček.

Návrh byl sestaven podle návrhů zástupců poslaneckých klubů.

Ptám se, zda jsou k návrhu ve Sněmovně lidu nějaké námitky, připomínky nebo další návrhy?

(Faktická připomínka: Karol Hranai z Demokratické strany není přítomen.)

Předsedající místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím poslance Langoše jako místopředsedu Sněmovny lidu, aby připravil nový návrh za chybějícího poslance Hranaie.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, zda mají nějaké připomínky, doplňující návrhy nebo návrhy na změny. (Připomínky nejsou.)

Ve Sněmovně lidu je navržen poslanec Václav Benda. Jsou proti této změně nějaké námitky? Není tomu tak.

Dávám ve Sněmovně lidu hlasovat. Myslím, že můžeme hlasovat o celé části dohodovacího výboru en bloc, není třeba hlasovat jednotlivě. Souhlasíte s tímto postupem? (Nejsou námitky.) Ano.

Ptám se poslanců ze Sněmovny lidu, zda souhlasí s touto desetičlennou částí dohodovacího výboru. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři.

Sněmovna lidu zvolila příslušnou část dohodovacího výboru.

I Sněmovna národů může hlasovat o celém návrhu dohromady. Ptám se poslanců Sněmovny národů, zda souhlasí s navrženým složením části dohodovacího výboru tak, jak jsem jej četl. Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Tři.) Tři.

Kdo se zdržel hlasování? (Nebylo uvedeno.)

I tato část dostala příslušný počet hlasů a dohodovací výbor byl konstituován.

Doporučuji nyní tento postup. Dohodovací výbor se okamžitě sejde v místnosti 026 a naše schůze je přerušena na jednu hodinu. Připomínám vám slova místopředsedy vlády z dopoledne, která jste přijali s velkým porozuměním. Jedna hodina je krátká doba, myslím, že bychom to měli akceptovat.

(Schůze přerušena v 16.23 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 20.26 hodin.)

(Řízení schůze převzal předseda Sněmovny národů J. Stank.)

Předsedající předseda SN J. Stank: Vážené poslankyne, vážený poslanci, budeme pokračovať v prerušenom rokovaní.

Prosím predsedu spoločného výboru pre dohodovacie konanie, aby nás zoznámil s výsledkami rokovaní spoločného výboru. Predsedom výboru bol zvolený poslanec Kučera. Spoločné výbory poverili touto úlohou spravodajcu poslanca Zemana. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedo, pane předsedající, vážené Federální shromáždění, ujímám se poněkud obtížného úkolu, kterým jsem byl pověřen patrně proto, že jsem v minulém projednávání zastával stanovisko kompromisů, téměř vůči všem navrhovaným názvům, dokonce i vůči názvu Středoevropské republiky, kdyby se náhodou objevil.

Pokud zde ThDr. Hromádka připomínal, že bychom měli být zavřeni o chlebu a vodě, chtěl bych konstatovat, že dohodovací komisi ani chléb, ani voda nebyla dopřána, zatímco vy jste mohli povečeřet. Takže se sice omlouvám za délku našeho jednání, ale domnívám se, že výsledky, s nimiž vás za chvíli seznámím, mohou nalézt souhlas obou sněmoven, přesněji řečeno české i slovenské části Sněmovny národů, jíž jsou určeny.

Chtěl bych doplnit, že během jednání dohodovací komise jsme se setkali s panem prezidentem a dále navržené stanovisko získalo jeho podporu.

V čem náš návrh spočívá? Vycházíme z toho, že žádnému národu nemůžeme upírat právo, aby si ve svém vlastním jazyce vyjádřil název našeho společného státu tak, jak odpovídá pravidlům tohoto jazyka.

Konstatovali jsme, že ve slovenštině má pomlčka poněkud jiný význam než v jazyce českém, podobně jako např. Francouzi používají hojně pomlček, zatímco Angličanům jsou pomlčky téměř bytostně cizí. Proto jsme doporučili, a nyní už bych četl návrh našeho doporučení, a protože mi počítač zkazil oči, dovolte, abych si nasadil brýle.

Společný dohodovací výbor v bodě jedna doporučuje slovenské části Sněmovny národů, aby hlasovala za přijetí ústavního zákona o názvu státu tak, jak byl formulován v tisku 348, to znamená s českým názvem Československá federativní republika.

Bod dvě: název státu ve slovenštině zní Česko-slovenská federatívna republika. Názvy státu v českém a slovenském jazyce jsou rovnocenné.

Bod tři: zásadu uvedenou v bodě dvě provede a užívání názvů státu upraví zákon Federálního shromáždění o užívání názvu státu a státních symbolů.

Chtěl bych závěrem vyjádřit své přesvědčení, že když se oprostíme tímto kompromisem od pomlčkové války, odpadnou dlouhé a podle mého názoru neplodné, až zbytečně fanatické diskuse, které se často táhnou dlouho do noci. Chtěl bych vás ujistit, že noc lze strávit i příjemnějším způsobem. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Zemanovi. Ja ako predseda Snemovne národov sa tiež pripájam k tomuto zdôvodneniu a odporúčam poslancom Snemovne národov, aby z pozície politickej a ústavnej zodpovednosti pristúpili k hlasovaniu.

V zasadacej sieni je prítomných 159 poslancov Snemovne žudu, 61 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a 63 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike.

Obidve snemovne sú uznášenia schopné.

Hlasovať bude iba Snemovňa národov, a to preto, že Snemovňa žudu tento zákon už schválila a dohodovací výbor mal za úlohu predovšetkým dosiahnuť dohody medzi týmito snemovniami vzhžadom na to, že jedna schválila a druhá neschválila tento zákon. Ako ste už boli informovaní, u tohto zákona platí zákaz majorizácie, to znamená, že budú oddelene hlasovať poslanci zvolení v Slovenskej republike a oddelene poslanci zvolení v Českej republike.

Prosím poslancov Snemovne národov, zvolených v Slovenskej republike, aby vyjadrili hlasovaním svoj názor na prednesený návrh. Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku? (Hlasuje se.) Ďakujem. 59 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike zákon schválilo.

Kto je proti? (Dva.) Dvaja.

Kto sa zdržel hlasovania? (Tři.) Traja.

Konštatujem, že poslanci zvolení v Slovenskej republike zákon schválili.

Ďalej prosím poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike, kto je pre tento zákon, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) 45 poslancov je pre tento návrh.

Je niekto proti? (Pět.) Päť.

Kto sa zdržal hlasovania? (Osm.) Osem.

I v tomto prípade sa vyslovila pre prijatie požadovaná 3/5 väčšina. (Potlesk.)

(Hlasy zo sály: Snemovňa žudu hlasovala o niečom inom, nie o dvojjazyčnom názve.)

Slovo má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vaše námitky se opírají o nedorozumění. Hlasovalo se o přesně stejném znění zákona, o jakém Sněmovna lidu hlasovala před několika hodinami. To, co tady bylo čteno navíc a kde se vyskytovala dvojjazyčnost, to bylo doporučení dohodovací komise. To není součástí zákona. Není třeba, aby Sněmovna lidu k této věci znovu hlasovala.

Předsedající předseda SN J. Stank: Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie schválilo ústavný zákon o zmene názvu Československej republiky. Aby sme sa nerozchádzali s nedorozumením, prosil by som pre informáciu poslancov Snemovne žudu, aby ešte raz pán poslanec Zeman prečítal to, čo už raz predniesol, to znamená závery dohodovacieho výboru.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 160, SL č. 246, SN č. 258.)

Poslanec SN M. Zeman: Vážení přátelé, dříve než vám přečtu ještě jednou onen text, chci konstatovat, že texty zákonů ač jsou psány v jazyce českém, nebo v jazyce slovenském, mají v zásadě stejnou platnost. V praxi ovšem problém nevzniká. Kdyby například iniciativní skupina slovenských poslanců předkládala zákon o účasti na jejich společnosti, přeložíme si to jako zákon o akciové společnosti a nebudeme se bouřit.

Problém samozřejmě spočívá v tom, že v tomto - doufám, že v jediném případě - vznikly otázky týkající se vyjádření názvu státu ve slovenském jazyce. Naši slovenští přátelé v dohodovací komisi, která mimochodem při počtu 20 členů toto doporučení sněmovnám přijala s jedním hlasem proti a jednou absencí, tedy 18 bylo pro, naši slovenští přátelé nás ujistili, že se v tomto jazykovém vyjádření jedná o lingvistickou záležitost, to znamená o výraz jazykového uzu, v žádném případě ne o vyjádření separatistických tendencí. S tímto ujištěním, kterému plně věřím, vám tedy znovu přečtu text.

Bod 1. Společný dohodovací výbor doporučuje slovenské části Sněmovny národů, aby hlasovala za přijetí ústavního zákona o názvu státu tak, jak byl formulován v tisku 348. Tento zákon se nemění. Nic tam nepřibylo, nic tam neubylo. Problém ovšem spočívá v tom, že tento zákon je formulován v českém jazyce. Patrně bychom nekritizovali naše slovenské přátele, kdyby při překladu použili svých výrazů odpovídajících jejich jazyku, ale samozřejmě, že zoufalé boje o pomlčku - podle mého názoru naprosto zbytečné - vedly k tomu, který název je ve slovenském jazyce ekvivalentní názvu českému. Přičemž opakuji, že obě znění mají stejnou platnost.

Jedná se o to, že my nemůžeme zasahovat, zejména jako Češi, do pravidel a uzancí slovenské gramatiky. Proto bod 2. Název státu ve slovenštině zní: Velké "Č" nikoli proto, že bychom chtěli prioritu, ale protože je to začátek názvu Česko-slovenská federatívna republika. Je to tam ze stejného důvodu jako nechceme, aby to překládali jako federativní, ale federatívna. Na to mají právo.

Názvy státu v českém a slovenském jazyce jsou rovnocenné, což samozřejmě platí i v jiných případech.

Bod 3. Zásadu uvedenou v bodě 2 provede a užívání názvu státu upraví zákon Federálního shromáždění o užívání názvu státu a státních symbolů. S tímto zákonem budete seznámeni a bude to zákon, o kterém bude sněmovna patrně na svém příštím zasedání jednat.

Předsedající předseda SN J. Stank: Ďakujem poslancovi Zemanovi. Predpokladám, že teraz je táto vec jasná i poslancom Snemovne žudu.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, podža pôvodne schváleného programu sme mali ešte prerokovať návrh ústavného zákona o zmene štátneho znaku. Vzhžadom na to, že nie sú doriešené niektoré otázky spojené s výtvarným riešením tohto štátneho znaku, nie je možné tento návrh prerokovať. Predpokladá sa, že bude prerokovaný na budúcej spoločnej schôdzi snemovní. Prosím, aby ste túto skutočnosť vzali na vedomie.

Tým sme vyčerpali program 26. spoločnej schôdze Snemovne žudu a Snemovne národov. Končím spoločnú schôdzu.

(Schůze skončena ve 20.47 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP