Středa 29. listopadu 1989

Poslanec SL A. Hůla: Omlouvám se, tak je to správně.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslancovi Tomsovi. Hlási sa ešte poslanec Haman.

Poslanec SN J. Haman: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, doporučuji zpřesnění druhého odstavce na straně tři. Doporučuji uvést: "z ústavy se vypouští článek čtyři o vedoucí úloze KSČ a mění se článek šest o Národní frontě tak, jak jsme to odsouhlasili". (Hlasy z pléna: Ano!)

Poslanec SL F. Axmann: Doporučuji, aby do usnesení se začlenila formulace, že Federální shromáždění odmítá a nesouhlasí s hanobením hlavy státu, prezidenta. Zástupci Československé strany socialistické se k tomu rovněž přiklonili. Myslím si, že by to tam mělo být.

Dále formulovat článek, který by vyjadřoval, že demokratizační proces bude probíhat na základě demokracie, humanismu a jednání všech politických stran i ostatních. Obejdeme se pak bez různého šikanování a podobně. To je třeba nějak doplnit.

Místopředseda FS B. Kučera: Zdá se mi, že situace je trochu nepřehledná, protože je celá řada návrhů. Doporučoval bych dvacetiminutovou přestávku, aby redakční komise ještě jednou mohla návrhy zvážit a pak předložit komplexní návrh tak, abychom ho mohli všichni přijmout. (Hlas z pléna: Chybí výrok předsedajícího o výsledku hlasování k ústavnímu zákonu.)

Poslankyně SN B. Kocinová: Vážené soudružky a soudruzi, slyšeli jsme tady návrh, a já s ním plně souhlasím, abychom do návrhu usnesení dali - tak jak bylo zde hovořeno - zneuctívání nebo hanobení hlavy státu. Doplnila bych to v tom směru, že by tam mělo být i hanobení znaku státu, protože jsem byla mnohokrát svědkem, že v každém podchodě, na každém sloupě je vyvěšená a zhanobená naše vlajka, protože je popsána různými hanebnými hesly. Je to vůbec úcta k těmto znakům? Když si vzpomenu, za jakých podmínek jsme vlajky v roce 1945 vyvěšovali, jak jsme všichni málem plakali, když se znovu objevily na našich domech. Mám úctu k mladé generaci, pracovala jsem s ní celá léta, i dnes, jsem dělnice, ale dnes, když vidím mladého člověka s vlajkou přes celá záda - je to úcta k naší vlajce? Proto si myslím, že by i toto tam mělo být zakotveno. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem poslankyni Kocinovej. Ďalej se hlásí o slovo poslankyňa Hyková.

Poslankyně SN B. Hyková: Vážené Federální shromáždění, zástupkyně Klubu poslanců Československé strany socialistické vystoupila s protinávrhem. Chci ještě doplnit toto naše vystoupení, že jsme ještě doplňovali další změnu navrženého původního usnesení - v prvním odstavci na str. 2 takto: "Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad hrubým zásahem bezpečnostních sil proti studentům dne 17. listopadu". To je protinávrh našeho klubu poslanců.

Předsedající předseda SN J. Janík: Súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, vzhžadom na to, že návrhov na zmeny je veža, je tu návrh, aby sme prerušili rokovanie na 20 minút, aby návrh mohla redakčná skupina upresniť a doplniť.

Vyhlasujem prestávku na 20 minút.

(Jednání přerušeno v 19.34 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 20.25 hodin.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, budeme pokračovať v rokovaní.

Ďakujem predovšetkým za upozornenie od poslanca Andrša za neuvedenie konečných výsledkov hlasovania k predchádzajúcemu bodu. Vzhžadom na súhlasné uznesenie dosiahnutím kvalifikovanej väčšiny oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo návrh o úpravách prednesených spravodajcom, ktorými sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb., Ústava Československej socialistickej republiky.

Teraz prosím predsedu návrhovej komisie, aby odôvodnil návrh znovu upraveného Vyhlásenia.

Poslanec SL A. Hůla: Vážené soudružky a soudruzi poslanci, uvážili jsme připomínky, které v diskusi byly, a já bych je nyní chtěl uvést. Docílili jsme určité dohody, ale o některých asi bude nutno vyjádřit se hlasováním.

Na stránce první jsme opravili v posledním odstavci, který říká: "Považujeme za nezbytné uklidnění současného politického ovzduší výhradně politickými prostředky, zejména rychlejším uskutečňováním reálných demokratických požadavků".

Na stránce 2 je připomínek trochu více. Proti původnímu textu, který jsem vám tlumočil, který zní, že "Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad událostmi 17. listopadu", soudružka Klůzová žádá, aby bylo uvedeno, že Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad hrubým zásahem Bezpečnosti proti studentům dne 17. listopadu.

Pak v prvním odstavci ke konci, kde začíná věta: "Sněmovny Federálního shromáždění ČSSR na základě návrhu ústavně právních výborů vytvořily komisi pro parlamentní kontrolu vyšetřování zákroku pořádkových jednotek v Praze, v níž budou působit i poslanci České národní rady a zástupci studentů jmenovaní Celostátním studentským koordinačním výborem a Městským výborem Socialistického svazu mládeže v Praze". - Tady je připomínka "a zástupci Občanského fóra".

My jsme už jednou tento odstavec takto schválili. Považujeme to za dostatečné.

V odstavci 2 na téže straně, na straně 2, je pozměňující návrh, který komise doporučuje, aby byl použit, a to jak začíná "Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu atd.", doporučujeme takovouto formulaci dál: "který se řídí zásadou svrchovanosti ústavy a zákona a odpovědnosti před zákonem. Státní moc je nezbytné uplatňovat jen na základě zákona a v jeho mezích. Každý akt státní moci podléhá kontrole z hlediska ústavního a zákonnosti".

Tady je pozměňující návrh: "Československá socialistická republika musí být nadále budována na koncepci právního státu, jejímž základem je vzájemná právní odpovědnost státu i občana, a kde platí, že státní orgány mohou zasáhnout do sféry svobody občana výlučně na základě a způsobem v zákoně uvedeným, nikoliv na základě předpisů nižší právní síly".

Komise doporučuje, aby to bylo takto upraveno.

Na straně 3 druhý odstavec, který začíná: "Významným opatřením je dnes schválený ústavní zákon atd., kterým se mění Ústava ČSSR. Z ústavy se vypouští článek 4 o vedoucí úloze KSČ a mění se článek 6 o Národní frontě". - To je úprava, kterou doporučujeme, aby byla přijata. Ostatní zůstává.

Dále doporučujeme na stránce 3 na základě připomínek, které zde byly řečeny, jako 5. odstavec: "Vyjadřujeme názor, že veškerý dialog má být veden kulturním způsobem a že je třeba se vystříhat znevažování hlavy státu a zneužívání státních symbolů".

Poslední odstavec na téže straně: Federální shromáždění zavazuje vládu ČSSR - vy tam máte napsáno: vést tento dialog. Doporučujeme "tento" vypustit, protože by to nemělo vazbu na to, co jsem před tím říkal. To je vše na straně 3.

Zpět se vracím k poslednímu článku na straně 3 - začíná: Federální shromáždění zavazuje vládu ČSSR vést dialog při vědomí odpovědnosti za socialistickou budoucnost našich národů a národností. To je všechno na straně 3.

Závěrem bych chtěl říci, že komise zapracovala do návrhu na usnesení všechny připomínky tak, jak byly řečeny, mimo na straně 2, kde vyslovujeme hluboké politování nad hrubým zásahem bezpečnostních sil proti studentům.

Dále jsme nezapracovali návrh na doplnění komise o zástupce Občanského fóra, a to z toho důvodu, že návrh by vedl k odložení činnosti, což by vyvolalo jistě asi nespokojenost studentů. To jsou všechny připomínky, které jsme projednali.

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem za prednesenie ďalšieho návrhu.

Pokiaž ide o návrh na zmeny v komisii, to sme odhlasovali, je schválená, preto neodporúčame, aby sme o tejto otázke znovu hlasovali.

Pokiaž ide o návrh úpravy, pokiaž ide o zásah, tam som tomu rozumel tak, že bol dosiahnutý v návrhovej komisii súhlas s pôvodnou formuláciou. Je to tak?

Místopředseda SL A. Hůla: Ano, ovšem ne všech členů, ale nadpoloviční většinou.

Na straně 1 druhý odstavec, kde je "představitel československého lidu" změnit na "lidu Československa".

Předsedající předseda SN J. Janík: Ešte sú pripomienky?

Poslanec SL V. Rabas: Vážené soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, myslím si, že jsme před nesmírně závažným rozhodnutím. Mluvilo se tady nesmírně krásně o naší mládeži. Mluvilo se tady také o tom, co v posledních dnech jsme všechno prožívali, o hanobení našich symbolů, státní vlajky, o dalších věcech, které náš moudrý národ jistě vždycky pozná a odsoudí. Mluvilo se tady i o umělcích. Já bych chtěl říci a jsem přesvědčen, že v našem socialistickém Československu umění je skutečně na vysoké světové úrovni.

Vážené soudružky poslankyně a soudruzi poslanci, než zvedneme ruku, jsme přesvědčeni o tom, že zítra začne hrát Česká filharmonie, všechny ostatní orchestry, Národní divadlo, že se naši studenti vrátí do škol a vše bude pokračovat tak, jak by v socialistickém Československu mělo být.

Řekl bych asi takhle: každý z nás si tuto otázku tak postavme. Chtěl bych říci ještě, že když jsem byl s parlamentní delegací v Japonsku, tak jsme byli přijati premiérem Nakasonem a ten první větu, kterou řekl: "Vítám představitele národa, který dal světu Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinů a Českou filharmonii." A přitom takový světový ekonom pan Nakasone byl.

Něco málo mi vadí, i když v podstatě souhlasím s naším Prohlášením. My, Federální shromáždění, jako takové, jsme neudělali ještě chybu, ale nyní na nás záleží strašlivě, strašlivě moc. Já bych si moc přál, aby od zítřka skutečně brány škol se otevřely, orchestry hrály a všechno fungovalo tak, jak v socialistickém Československu má. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto? (Nikdo.) Nikto sa nehlásí.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Podža zistenej účasti sú obidve snemovne uznášania schopné, pretože zo Snemovne žudu je prítomných 171 poslancov, poslancov zo Snemovne národov zvolených v Českej socialistickej republike 65, zvolených v Slovenskej socialistickej republike 63.

Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s Vyhlásením Federálneho zhromaždenia, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania?

Hlas z tribuny: Myslím, že podle jednacího řádu Federálního shromáždění se musí dát nejdříve hlasovat o protinávrhu. Jsou tu dva protinávrhy, které komise nedoporučila, předložené členy Československé strany socialistické. Tak nejdřív se musí hlasovat o protinávrhu.

Poslanec SL V. Rabas: V podstatě s celým návrhem souhlasím - vadí mi tam ale ta čeština, která je v tom starém duchu a myslím, že to je ta nejzávažnější chyba.

Poslanec SN J. Jenerál: Měl bych faktickou poznámku. Tato formulace je závažnou otázkou, zejména pro mladé lidi, a proto bych doporučoval, aby návrhová komise znovu posoudila předložené návrhy a abychom udělali 10 minutovou přestávku.

Hlas z pléna: Žádám, aby bylo nejdříve hlasováno o protinávrhu.

Předsedající předseda SN J. Janík: Súdružky a súdruhovia poslanci, poslankyňa žiada, aby sme najskôr hlasovali o zmene návrhu. Nechám hlasovať Snemovňu žudu, ako navrhuje klasifikovať zásah. Nechám hlasovať ešte raz. Kto je za taký návrh, ako predložila poslankyňa Klůzová? Skrutátori sčítať hlasy.

Místopředseda SL A. Hůla: Já bych to ještě vysvětlil. Navrhli jsme vám takovouto formulaci: Federální shromáždění vyslovuje hluboké politování nad hrubým zásahem bezpečnostních sil proti studentům 17. listopadu.

Místopředseda FS B. Kučera: Soudružky a soudruzi, je to skutečně citlivá věc. Jestliže není přijatelný název "hrubý", použijme slova "nepřiměřený". (Potlesk.)

Předsedající předseda SN J. Janík: Súhlasí poslankyňa Klůzová? (Posl. Klůzová: Áno.)

Ďakujem.

Pokiaž ide o druhý problém, ide o komisiu, ktorú sme odsúhlasili. Študenti, podža informácie, ktorú mám, sú členmi tejto komisie, sú i členmi Občianského fóra. Preto sa domnievam, že netreba znovu hlasovať o nejakej štruktúre tejto komisie.

Dám teda hlasovať o pozmeňovacom návrhu.

Kto súhlasí s tým, aby sme sa ku komisii vrátili? (Jeden hlas.) Absolútna väčšina je teda proti.

Teraz nechám hlasovať o celkovom návrhu Vyhlásenia.

Žiadam poslancov Snemovne národov, aby sa k tomu vyjadrili.

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (6 hlasů.) 6 hlasov.

Snemovňa národov väčšinou hlasov schválila návrh Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia.

Teraz prosím o vyjadrenie poslancov Snemovne žudu.

Kto z vás súhlasí s prijatými opatreniami, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (5 hlasů.) 5 hlasov.

Poslanci Snemovne žudu súhlasia s návrhom Vyhlásenia Federálneho zhromaždenia.

Hlas z pléna: Žiadam, aby hlasovanie Snemovne žudu bolo opravené - pokiaž ide o zdržanie hlasovania o jeden hlas menej, pretože jedna pani poslankyňa hlasovala dvakrát.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSSR prijalo Vyhlásenie k súčasnej vnútropolitickej situácii.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 106, SL č. 154, SN č. 166)

Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, na dnešnom rokovaní obidvoch snemovní sa súdruh Alois Indra rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu a člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Súdruh Indra na najvyššom zastupitežskom zbore pôsobil celý rad rokov. Všetci sme boli svedkami jeho rozvážneho a premysleného riadenia najvyššieho zákonodarného zboru ČSSR. V tejto činorodej práci tvorivo uplatňoval svoje bohaté životné a politické skúsenosti. Jeho súdružský a žudský vzťah k spolupracovníkom napomáhal k prehlbovaniu kolektivizmu, zvyšovaniu osobnej zodpovednosti za plnenie úloh. Myslím, že môžem v mene vás všetkých súdruhovi Indrovi za túto prácu srdečne a úprimne poďakovať. A verím, že v ďalšej poslaneckej činnosti dá svoje skúsenosti v prospech celej našej socialistickej spoločnosti. Dovožte, aby som mu poprial hodne spokojnosti a pohody v osobnom i rodinnom živote. (Potlesk.)

Tým sme, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, vyčerpali náš program. Ďakujem vám za účasť.

Končím 16. spoločnú schôdzu Federálneho zhromaždenia.

(Na závěr zasedání zpívali poslanci československou státní hymnu.)

(Schůze skončila ve 20.50 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP