Úterý 30. ledna 1990

(Jednání opět zahájeno v 11.30 hodin.)

Předseda SL J. Bartončík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že navrhovaný doktor Ivan Laluha nebyl nalezen, není zřejmě přítomen v budově, platí to, co už jsem řekl, že o jeho kandidatuře na funkci poslance Sněmovny lidu bude rozhodnuto na příští schůzi Sněmovny lidu.

K písemně předloženému návrhu, o kterém jsme hlasovali, ještě jednu poznámku. Byl jsem upozorněn, že v řadě případů tam chybí některé údaje, zejména akademické tituly. Vycházeli jsme z toho, jak nám byly návrhy předloženy. To, co bylo uvedeno v návrzích, jsme dali do písemného materiálu. Prosím všechny, u kterých nebyly uvedeny některé důležité osobní údaje, případně pokud snad někde jsou údaje nepřesné, aby byli tak laskaví a prostřednictvím Kanceláře Federálního shromáždění uvedli údaje na pravou míru, abychom v kompletním seznamu poslanců Sněmovny lidu, který budeme uveřejňovat, mohli všechny údaje uvést naprosto přesně.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, konstatuji, že s výjimkou navrhovaného doktora Laluhy byli všichni navržení kandidáti řádně zvoleni. Novým poslancům srdečně blahopřeji. Přeji jim hodně úspěchů při výkonu poslaneckého mandátu a věřím, že jejich práce bude přínosem pro zkvalitnění ústavních funkcí a uplatňování pravomocí celého Federálního shromáždění.

Můžeme přikročit k třetímu bodu programu, kterým je

3

Slib nově zvolených poslanců.

Podle článku 48 ústavního zákona o československé federaci zvolení poslanci Sněmovny lidu skládají slib do rukou předsedy sněmovny. Prosím, aby se nově zvolení poslanci dostavili před tribunu.

Dále prosím člena předsednictva Sněmovny lidu, poslance Viktora Sidora, aby přečetl text slibu. Prosím ostatní přítomné, aby povstali.

(Shromáždění povstává.)

Poslanec V. Sidor: Sžubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu. Budem dbať vôle žudu, riadiť sa ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať k tomu, aby boli uvádzané do života.

(Probíhá slib jednotlivých poslanců.)

(Shromáždění usedá.)

Předseda SL J. Bartončík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, konstatuji, že všichni nově zvolení poslanci Sněmovny lidu vykonali předepsaný poslanecký slib. Noví poslanci mohou od této chvíle hlasovat o všech projednávaných otázkách.

Čtvrtým bodem pořadu je

4

Návrh na volbu nových členů předsednictva Federálního shromáždění.

Navržení kandidáti jsou v příloze 2 písemného materiálu. Máte k předloženému návrhu nějaké připomínky nebo pozměňovací návrhy?

(Hlas z pléna: Ve všech přílohách není uvedena stranická příslušnost. V příloze, kde jsou uvedeni předsedové výborů, by u některých - zejména ve specifických výborech, jako je například výbor pro průmysl, dopravu a obchod a výbor ústavně právní bylo třeba uvést profesionální způsobilost.)

Předseda SL J. Bartončík: Jak údaje o politické příslušnosti, tak i údaje o profesním zaměření jsou uvedeny v příloze 1, podle které jsme volili jednotlivé poslance. Tam je uvedena politická příslušnost i profese navrhovaného. Je to v takovém rozsahu, v jakém byly návrhy předloženy.

Pokud jde o poslance navrhované do předsednictva Federálního shromáždění, mohu upřesnit, že doktor Václav Benda je členem Křesťansko-demokratické strany v Čechách a na Moravě, ing. Ján Langoš je bez politické příslušnosti (jestli se nemýlím), Vasil Mohorita je členem KSČ a doktor Jaroslav Šabata je bez politické příslušnosti. Stačí toto doplnění? (Ano.)

Protože nejsou další připomínky, doporučuji hlasovat o předloženém návrhu najednou. Máte nějaké připomínky k tomuto způsobu hlasování? (Nikdo se nehlásí.) Připomínky nejsou.

V tuto chvíli je v jednací síni přítomno 177 poslanců Sněmovny lidu.

Kdo souhlasí s návrhem na volbu předsednictva Federálního shromáždění, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Devět.) Devět.

Konstatuji, že členy předsednictva Federálního shromáždění byli zvoleni poslanci Václav Benda, Ján Langoš, Vasil Mohorita a Jaroslav Šabata.

Dalším bodem pořadu je

5

Volba místopředsedů Sněmovny lidu a členů předsednictva Sněmovny lidu.

Chtěl bych vás informovat, že dosavadní místopředsedové sněmovny poslanec Alois Hůla a poslankyně Eva Železniková rezignovali na své funkce, dále dosavadní členové předsednictva poslanec Dobiáš a poslankyně Chodurová požádali o uvolnění z členství v předsednictvu Sněmovny lidu.

Proto je předkládán návrh, aby novými místopředsedy Sněmovny byli zvoleni: poslanec Ján Langoš a poslankyně Jana Moltašová.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? (Ne.) Připomínky nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři.

Konstatuji, že oba navržení kandidáti byli zvoleni.

Dále prosím, zda máte nějaké připomínky k navrženým členům předsednictva Sněmovny lidu? Jedná se o poslankyni Mikundovou a poslance Šabatu. (Nejsou.) Ne.

Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Oba navržení kandidáti byli zvoleni členy předsednictva Sněmovny lidu.

Dalším bodem pořadu dnešní schůze je

6

Návrh na volbu předsedů výborů Sněmovny lidu.

Návrh je v příloze 4 písemného materiálu. Chtěl bych Vás informovat, že s výjimkou předsedy výboru pro zemědělství a výživu a předsedy výboru pro životní prostředí, navrhujeme zvolit nové předsedy všech ostatních výboru sněmovny.

Myslím, že můžeme hlasovat o předloženém návrhu jako o celku.

Máte k předloženému návrhu nebo k předloženému způsobu hlasování nějaké připomínky? Hlásí se poslanec Benda.

Poslanec V. Benda: Mám připomínku k příslušnosti k politické straně a možná, že by bylo vhodnější hlasovat o těchto lidech jednotlivě.

Předseda SL J. Bartončík: Je zde návrh, abychom hlasovali jednotlivě. Je nějaký další návrh?

(Hlas z pléna: Mělo by se říci alespoň jedno slovo o profesi.)

Předseda SL J. Bartončík: Dobře.

Do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru je navrhován MUDr. Karol Hranai, člen Demokratické strany. Dávám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Tři.) Tři se zdrželi hlasování.

MUDr. Karol Hranai byl zvolen předsedou mandátového a imunitního výboru.

Do funkce předsedy výboru ústavně právního je navrhován JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., vědecký pracovník ČSAV, člen KSČ.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet čtyři.) Třicet čtyři.

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. byl zvolen předsedou výboru ústavně právního Sněmovny lidu.

Na funkci předsedy zahraničního výboru je navrhován PhDr. Jaroslav Šabata, bez politické příslušnosti, důchodce.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

PhDr. Jaroslav Šabata byl zvolen předsedou zahraničního výboru.

Do funkce předsedy branného a bezpečnostního výboru je navrhován poslanec ing. Michal Šoltés, bez politické příslušnosti, ředitel podniku, poslanec od roku 1986.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Třicet osm.) Třicet osm.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyřicet tři.) Čtyřicet tři.

Ing. Michal Šoltés byl zvolen předsedou branného a bezpečnostního výboru.

Do funkce výboru pro plán a rozpočet SL je navrhován ing. Jiří Bezecný, člen Československé strany socialistické, vedoucí pracovník SBČs a dosavadní místopředseda výboru.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

Ing. Jiří Bezecný byl zvolen předsedou výboru pro plán a rozpočet.

Do funkce předsedy výboru pro průmysl, dopravu a obchod je navrhován poslanec Zdeněk Laštovička, člen Československé strany lidové, vedoucí oddělení výzkumného ústavu a dosavadní poslanec.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

Zdeněk Laštovička byl zvolen předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod.

Do funkce předsedy výboru pro kulturu a výchovu je navrhován poslanec Jozef Jankovič, akademický sochař, bez politické příslušnosti.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Jozef Jankovič byl zvolen předsedou výboru pro kulturu a výchovu.

Do funkce předsedy výboru pro sociální politiku je navrhován JUDr. Josef Macek, člen Československé strany lidové, podnikový právník.

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

JUDr. Josef Macek byl zvolen předsedou výboru pro sociální politiku.

Konstatuji, že předsedou mandátového a imunitního výboru byl zvolen MUDr. Karol Hranai, předsedou výboru ústavně právního byl zvolen JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc., předsedou zahraničního výboru PhDr. Jaroslav Šabata, předsedou branného a bezpečnostního výboru ing. Michal Šoltés, předsedou výboru pro plán a rozpočet ing. Jiří Bezecný, předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod Zdeněk Laštovička, předsedou výboru pro kulturu a výchovu Jozef Jankovič a předsedou výboru pro sociální politiku JUDr. Josef Macek.

Dalším bodem našeho jednání je

7

Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu.

Písemný návrh je obsažen v příloze 5, kterou máte k dispozici. Chtěl bych Vás informovat, že vypracovaný návrh vychází z doporučení politických stran, Občanského fóra a také z doporučení Veřejnosti proti násilí. Podle ústavního zákona o čs. federaci jsou až na nepatrné výjimky všichni poslanci voleni do výborů sněmoven. v níž spočívá těžiště práce našeho nejvyššího zákonodárného sboru.

Prosím, abyste si vzali přílohu č. 5 a já vás seznámím s některými doporučovanými změnami.

Pokud jde o ústavně právní výbor, doporučuji u Zdeňka Masopusta doplnit titul doktor práv a doktor filozofie a doktor věd. Jistě budou i další doplňky v tomto směru. Uveďte je v sekretariátu Sněmovny lidu.

Z výboru pro životní prostředí si škrtněte RNDr. Martina Palouše a Pavola Balgavého.

Do výboru pro kulturu a výchovu si doplňte PhDr. Ivana Martona a Doc. PhDr. Miroslava Grebeníčka, CSc.

Z výborů pro průmysl, dopravu a obchod škrtněte RNDr. Libora Kudláčka.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP