Úterý 30. ledna 1990

Úterý 30. ledna 1990

(Začátek schůze v 10 hodin)

Přítomno: 186 poslanců Sněmovny lidu

Omluveni poslanci:

Bartošková, Chodurová, Freiová, Jendrejčáková, Kontríková, Korf, Kuljovský, Kubinský, Kuželová, Petrželková, Štrbová, Ujlaky

Předseda SL J. Bartončík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 6. schůzi Sněmovny lidu a všechny vás srdečně vítám. V zasedací síni jsou přítomni 172 poslanci; podle článku 40 odst. 1 ústavního zákona o československé federaci je Sněmovna lidu schopna se usnášet.

Předsednictvo Sněmovny lidu navrhuje dnešní schůzi návrh pořadu, který je na pozvánce, kterou máte všichni k dispozici.

Navrhuji rozšíření programu dnešní schůze o nový bod 1, kterým je projednání rezignací a odvolání poslanců Sněmovny lidu. Ostatní body původního navrženého pořadu je třeba přečíslovat.

Ptám se, zdali má někdo k takto doplněnému návrhu pořadu nějaké připomínky nebo doplňky? (Připomínky nebyly.) Ne.

Kdo souhlasí s navrženým programem, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že pořad dnešní schůze Sněmovny lidu byl schválen.

Přistoupíme k prvnímu bodu, kterým je

1

Projednání rezignací a odvolání poslanců Sněmovny lidu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, od poslední schůze předsednictva Sněmovny lidu, která se konala 23. ledna 1990, rezignovali tito poslanci Sněmovny lidu: Irena Švirlochová, Jan Loberšíner, Miloslav Hruškovič, Jana Pekařová, Jozef Fekete, Otakar Svěrčina, František Brabenec, Jaroslav Venhauer, Slavoj Brokeš, Václav Horáček, Zdeněk Češka, Zdeněk Rada, Oldřich Blažek, Jozef Trangoš, Věra Stuchlíková, Alojz Čmelo, Alois Hůla, Eva Železniková a Václav Václavík. Celkem tedy rezignovalo 19 poslanců.

V souladu s ústavním zákonem o odvolávání poslanců a volbě poslanců zastupitelských sborů politické strany a Národní fronta ČSSR odvolaly tyto poslance:

Československá strana lidová odvolala poslance Jiřího Havlíčka.

Komunistická strana Československa odvolala poslance Jaroslava Kalkuse, Vladimíra Vedru, Bohuslava Chňoupka, Milana Kubáta, Milána Václavíka a Františka Štafu.

Strana sžobody odvolala poslance Jozefa Škulu a Michala Žákoviče.

Demokratická strana odvolala poslance Jána Lichnera.

Národní fronta ČSSR odvolala poslance Richarda Tichého, Marii Tajovskou, Jaromíra Búřila, Štefánii Michalkovou, źudovíta Szabó, Margitu Obžerovou, Juditu Gálovou, Jána Nemčeka a Benjamína Šrenkela.

Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací sdružených v Národní frontě ČSSR po vzájemné dohodě s koordinačním centrem Občanského fóra vzalo na vědomí odvolání poslance Richarda Tichého, který kandidoval za Československou stranu lidovou a který v době, kdy bylo rozhodnuto o jeho odvolání, vystoupil z Československé strany lidové. Celkem tedy bylo odvoláno 19 poslanců Sněmovny lidu.

S ohledem na to, že včerejší schůze předsednictva Sněmovny lidu nebyla schopna se usnášet, navrhuji, aby Sněmovna lidu přijala toto usnesení:

Sněmovna lidu

1. bere na vědomí, že rezignovali tito poslanci Sněmovny lidu: Irena Švirlochová, Jan Loberšíner, Miloslav Hruškovič, Jana Pekařová, Jozef Fekete, Otakar Svěrčina, František Brabenec, Jaroslav Venhauer, Slavoj Brokeš, Václav Horáček, Zdeněk Češka, Zdeněk Rada, Oldřich Blažek, Jozef Trangoš, Věra Stuchlíková, Alojz Čmelo, Alois Hůla, Eva Železniková a Václav Václavík; byli odvoláni tito poslanci: Jiří Havlíček, Jaroslav Kalkus, Vladimír Vedra, Bohuslav Chňoupek, Milan Kubát, Milán Václavík, František Štafa, Jozef Škula, Michal Žákovič, Ján Lichner, Richard Tichý, Marie Tajovská, Jaromír Búřil, Štefánie Michalková, źudovít Szabó, Margita Obžerová, Judita Gálová, Ján Nemček a Benjamín Šrenkel;

2. konstatuje, že dnem 30. ledna 1990 zanikl v souladu se zákonem o poslancích Federálního shromáždění a v souladu s ústavním zákonem o odvolávání poslanců a volbě nových poslanců zastupitelských sborů poslanecký mandát 38 poslanců (tj. těch, kteří rezignovali a kteří byli odvoláni).

Máte k tomuto návrhu usnesení nějaké připomínky? (Ne.) Ne.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že usnesení Sněmovny lidu bylo schváleno.

(Jednání bylo přerušeno v 10.10 hodin, aby mohly být rozdány a prostudovány materiály.)

(Jednání zahájeno v 10.45 hodin.)

Předseda SL J. Bartončík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Přistoupíme k druhému bodu, to je

2

Návrh na volbu nových poslanců Sněmovny lidu.

Písemný materiál jste obdrželi během přestávky.

K dnešnímu dni je uvolněno 79 poslaneckých mandátů ve Sněmovně lidu. V souladu s ústavním zákonem o volbě nových poslanců zastupitelských sborů je třeba, aby Sněmovna lidu v dnešní schůzi zvolila nové poslance Federálního shromáždění.

Návrh na tuto volbu předložily politické strany po vzájemné dohodě s Občanským fórem v České socialistické republice a s Veřejností proti násilí ve Slovenské socialistické republice.

Návrh na volbu nových poslanců máte k dispozici. Je to tisk 250 - příloha 1. Prosím, abyste si na straně 20 doplnili pod č. 77 dalšího poslance, kterým je Michal Malý, volební obvod č. 64, Most - Chomutov, narozen 20. 3. 1956, národnosti české, povoláním stavbyvedoucí, bez politické příslušnosti. Bydlí v Kadani, Komenského 1181.

Všichni navržení kandidáti s volbou souhlasí a jsou přítomni dnešní schůzi sněmovny. Navrhované doplnění je prováděno na 77 poslaneckých mandátů, další dva návrhy nebyly zatím předloženy, není volen plný počet. Volba poslanců se provádí podle zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění veřejným hlasováním.

Ptám se vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, zda máte k předloženému návrhu na volbu nových poslanců nějaké připomínky? (Ne.) Připomínky nejsou.

Doporučuji, abychom o každém jednotlivém návrhu hlasovali zvlášť. Zdůrazňuji, že hlasují pouze ti poslanci, kteří mají řádně složený poslanecký slib, nehlasují poslanci nově navrhovaní. Máte k tomuto způsobu hlasování nějaké připomínky?

(Hlas z pléna: Navrhuji, aby se poslanci před hlasováním představili.)

Předseda SL J. Bartončík: Považuji za správné, aby po přečtení každého návrhu se jednotliví poslanci před hlasováním nejprve představili.

Jsou další připomínky? (Ne.) Nejsou.

V jednací síni je v tuto chvíli přítomno 178 poslanců s tím, že 77 poslanců nově navrhovaných, nehlasuje.

Přistoupíme tedy k hlasování. Prosím každého z navrhovaných, aby se Sněmovně lidu představil.

Ing. Jan Vácha - v. o. 3

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Ing. Jan Vácha byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Emanuel Mandler - v. o. 4

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Emanuel Mandler byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Bohumil Doležal - v. o. 8

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Bohumil Doležal byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Vasil Mohorita - v. o. 10

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Pan Vasil Mohorita byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Ing. Rudolf Battěk - v. o. 12

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Ing. Rudolf Battěk byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

PhDr. Ivan Fišera - v. o. 14

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

PhDr. Ivan Fišera byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. - v. o. 18

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Jeden.) Jeden.

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

RSDr. Vladimír Kolmistr - v. o. 20

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

RSDr. Vladimír Kolmistr byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

JUDr. Jiří Medřický - v. o. 28

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

JUDr. Jiří Medřický byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Václav Klíma - v. o. 29

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Václav Klíma byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

PhDr. Jiří Pospíšil - v. o. 32

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

PhDr. Jiří Pospíšil byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Ing. Jan Štern - v. o. 34

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Ing. Jan Štern byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Ivan Úlehla - v. o. 37

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Ivan Úlehla byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Pan Zdeněk Malina - v. o. 39

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Zdeněk Malina byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

JUDr. Vlasta Parkánová - v. o. 40

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

JUDr. Vlasta Parkánová byla zvolena poslankyní Sněmovny lidu.

Pan Jiří Šašek - v. o. 42

Kdo je pro? (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Pan Jiří Šašek byl zvolen poslancem Sněmovny lidu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP