Čtvrtek 12. června 1986

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, děkuji vám.

Ptám se, zda někdo z poslanců ještě nesložil ústavou předepsaný slib. (Nikdo se nehlásil.)

Konstatuji, že všichni přítomní poslanci Sněmovny lidu vykonali předepsaný slib.

Přistoupíme k druhému bodu pořadu, kterým je

2

Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1).

Písemnou zprávu jste dostali k dispozicí (tisk 1).

Má někdo dotazy nebo připomínky k předložené zprávě? (Nikdo.) Nikdo.

Mohu konstatovat, že Sněmovna lidu vzala zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění na vědomí.

Můžeme přistoupit k třetímu bodu pořadu, kterým je

3

Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2).

Písemný návrh volebního řádu jste obdrželi. Máte k tomuto návrhu dotaz nebo pozměňovací návrh? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Počet poslanců v zasedací síni se nezměnil. Podle § 21 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se hlasování provádí aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem předloženého volebního řádu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna lidu schválila volební řád jednomyslně.

Čtvrtým bodem je

4

Volba volební komise.

K provedení voleb funkcionářů máme zvolit volební komisi.

V písemném materiálu (tisk 3 příloha 1) je návrh na zvolení volební komise v tomto složení: poslanci Janda, Kryll, Ládr, Lichner, Škula a Vrábelová.

Má někdo dotaz popřípadě pozměňovací návrh ke složení volební komise? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Doporučuji, abychom volební komisi zvolili také aklamací. Nejsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? (Nebyly.) Nejsou.

Kdo je pro to, aby navržení poslanci a poslankyně byli členy volební komise? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Volební komise byla zvolena jednomyslně.

Soudružky a soudruzi poslanci, navrhuji, aby zvolená volební komise pracovala i v zítřejší společné schůzi obou sněmoven při volbě předsedy, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění. Jsou proti tomu nějaké námitky? (Nebyly.) Nikoliv.

Pátým bodem pořadu je

5

Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 3).

Podle § 67 odstavce 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zřizuje sněmovna ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor; proto je v písemném materiálu, který máte k dispozici (tisk 3 příloha 2), návrh na zřízení tohoto výboru.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo. Dávám tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby byl zřízen mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Není tomu tak.

Sněmovna lidu se jednomyslně usnesla zřídit mandátový a imunitní výbor.

Podle § 22 odstavce 1 jednacího řádu se volba předsedy mandátového a imunitního výboru provádí tajným hlasováním. K provedení volby jsme zvolili volební komisi. Prosím, aby komise určila předsedu a připravila se k plnění svých úkolů.

Nyní přistoupíme k provedení volby předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Písemný návrh máte k dispozici.

Do funkce předsedkyně mandátového a imunitního výboru doporučujeme zvolit poslankyni Evu Železnikovou, zkušenou stranickou a odborářskou funkcionářku.

Má někdo k tomuto návrhu dotaz nebo připomínku? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k tajné volbě.

V zasedací síni je přítomno 197 poslanců. Prosím volební komisi, aby zajistila vydání hlasovacích lístků. Poslance prosím, aby zůstali na svých místech a poté provedli tajnou volbu.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi, ptám se, zda všichni přítomní poslanci dostali hlasovací lístky a vykonali volby, nebo chce ještě někdo hlasovat? (Nikdo se nehlásil.)

Prohlašuji volbu předsedkyně mandátového a imunitního výboru za skončenou.

Prosím volební komisi, aby sečetla hlasy.

Podle článku 55 ústavního zákona o československé federaci máme zvolit členy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu. Písemný návrh na složení tohoto výboru máte k dispozici.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky nebo dotaz? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přikročit k hlasování aklamací.

Kdo souhlasí s návrhem na složení mandátového a imunitního výboru? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu schválila návrh na složení svého mandátového a imunitního výboru jednomyslně.

Nyní přerušuji jednání na 10 minut, než volební komise sečte hlasy a mandátový a imunitní výbor ověří platnost volby poslanců.

(Jednání přerušeno ve 13.34 hodin)

(Jednání opět zahájeno ve 13.44 hodin)

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci budeme pokračovat v přerušeném jednání.

Prosím předsedu volební komise poslance Krylla o podání zprávy o výsledku volby předsedkyně mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Soudružky poslankyně, soudruzi poslanci, volební komise po sečtení hlasů k tajné volbě předsedkyně mandátového a imunitního výboru sděluje, že navržená kandidátka poslankyně E. Železniková byla zvolena jednomyslně.

Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji předsedovi volební komise poslanci Kryllovi.

Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila předsedkyní svého mandátového a imunitního výboru poslankyni Evu Železnikovou.

Dalším bodem pořadu je

6

Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu.

Podle článku 47 ústavního zákona o československé federaci ověřuje Sněmovna lidu platnost volby poslanců na návrh mandátového a imunitního výboru. Nově zvolený mandátový a imunitní výbor prozkoumal volební spisy předložené ústřední volební komisí Národní fronty Československé socialistické republiky a připravil zprávu pro plenární schůzi Sněmovny lidu.

Prosím předsedkyni mandátového a imunitního výboru poslankyni Železnikovou o podání zprávy mandátového a imunitního výboru.

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru poslankyně E. Železniková: Vážená Snemovňa žudu, súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci, Mandátový a imunitný výbor Snemovne žudu na dnešnej schôdzi preskúmal podža § 78 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia, či jednotliví poslanci Snemovne žudu boli zvolení v súlade so zákonom o vožbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne ma poveril, aby som o výsledku rokovania výboru podala na dnešnej ustavujúcej schôdzi Snemovne žudu správu.

Ústredná volebná komisia Národného frontu Československej socialistickej republiky postúpila podža zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne žudu celý volebný materiál, ktorý obsahuje doklady o vožbách vo všetkých volebných obvodoch. Výbor prerokoval predložené volebné spisy a konštatoval, že v zoznamoch voličov bolo pre vožby do Snemovne žudu zapísaných dovedna 10 950 675 voličov. Volieb sa zúčastnilo 10 884 947 voličov, t. j. 99,39 %.

Za kandidátov Národného frontu na poslancov Snemovne žudu Federálneho zhromaždenia hlasovalo 10 871 881 voličov, t. j. 99,94 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov. Do Snemovne žudu bolo v ČSR zvolených 134 poslancov, v SSR 66 poslancov.

Výsledky volieb potvrdili pevné odhodlanie nášho žudu pokračovať v nastúpenej ceste výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, zodpovedne uskutočňovať program XVII. zjazdu Komunistickej strany Československa. Vožby dokumentovali jednoznačnú podporu občanov vnútornej a zahraničnej politike Komunistickej strany Československa a Národného frontu, nášho socialistického štátu všestrannej spolupráci so Sovietskym zväzom a ďalšími krajinami socialistického spoločenstva, so silami pokroku a mieru vo svete.

Výsledky volieb sú prejavom jednotnej vôle a spoločného odhodlania nášho žudu ďalej obetavo pracovať pre rozkvet našej socialistickej vlasti.

Súdružky a súdruhovia, Mandátový a imunitný výbor preskúmal všetky doklady o vožbách a zistil, že každý z kandidátov na funkciu poslanca Snemovne žudu kandidoval vo všeobecných vožbách len v jednom volebnom obvode pre vožby do Snemovne žudu a že všetci kandidáti boli riadne zaregistrovaní.

Vo všetkých volebných obvodoch kandidátov na funkciu poslanca Snemovne žudu sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov zapísaných v zoznamoch voličov a všetci kandidáti dostali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov.

Mandátový a imunitný výbor dospel k záveru, že u všetkých 200 poslancov Snemovne žudu sú splnené požiadavky, ktoré pre ich zvolenie stanoví zákon o vožbách do Federálneho zhromaždenia.

Na základe preskúmania predložených volebných spisov Mandátový a imunitný výbor navrhuje, aby Snemovňa žudu podža článku 47 ústavného zákona o československej federácii overila platnosť vožby všetkých poslancov Snemovne žudu.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji poslankyni Železnikové.

Jsou ke zprávě mandátového a imunitního výboru nějaké dotazy nebo připomínky? (Nebyly.) Není tomu tak.

Kdo souhlasí s přednesenou zprávou? (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Je někdo proti? (Nikdo.) Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna lidu jednomyslně ověřila platnost volby svých poslanců.

Sedmým bodem je

7

Volba předsedy Sněmovny lidu (tisk 3).

Podle § 22 odstavce 1 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění se volba předsedy Sněmovny lidu provádí tajným hlasováním.

V písemném materiálu, který máte k dispozici, je návrh, aby předsedou Sněmovny lidu byl zvolen poslanec Vladimír Vedra.

Soudruh Vedra je osvědčený dlouholetý stranický a veřejný funkcionář. V posledních třech volebních obdobích vykonával funkci místopředsedy Sněmovny národů a předsedy branného a bezpečnostního výboru. Je členem ústředního výboru Komunistické strany Československa. Zásluhy soudruha Vedry byly oceněny Řádem Vítězného února, Řádem práce a dalšími československými a zahraničními vyznamenáními.

Má někdo k předloženému návrhu dotaz nebo připomínku, soudružky a soudruzi poslanci? (Nikdo.) Není tomu tak.

Můžeme tedy přistoupit k tajné volbě. Prosím volební komisi, aby se ujala svých úkolů.

(Probíhá tajná volba.)

Soudružky a soudruzi poslanci, ptám se, zda všichni dostali hlasovací lístky. Přeje si ještě někdo vykonat volbu? (Nikdo se nehlásil.) Nikdo se nehlásí.

Prosím volební komisi, aby sečetla hlasy. Po dobu sčítání hlasů přerušuji jednání na 15 minut.

(Jednání přerušeno ve 14 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.15 hodin)

Předsedající poslanec A. Indra: Soudružky a soudruzi poslanci, zprávu o výsledku volby předsedy Sněmovny lidu přednese předseda volební komise poslanec Kryll.

Předseda volební komise poslanec J. Kryll: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, volební komise po sečtení hlasů k volbě předsedy Sněmovny lidu sděluje, že navržený kandidát poslanec Vladimír Vedra byl zvolen jednomyslně.

Protokol o volbě bude součástí zápisu z této schůze.

Předsedající poslanec A. Indra: Děkuji předsedovi volební komise poslanci Kryllovi. Konstatuji, že Sněmovna lidu zvolila jednomyslně svým předsedou poslance Vladimíra Vedru.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP