Úterý 6. února 1990

Poslanec Josef Kovalčuk: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi 41 let, jsem bezpartijní. Jsem absolvent filozofické fakulty a oboru dramaturgie Akademie múzických umění, pracuji jako dramaturg experimentální scény Státního divadla v Brně. Mám za sebou práce v oblasti teorie divadla a jsem autorem divadelních her. Chtěl bych se zde, na půdě zákonodárného sboru podílet především na utváření právních norem v oblasti kultury a chtěl bych zde rovněž hájit práva kultury, protože se domnívám - a chci se řídit zásadou - že na kulturu se platí, ale za nekulturnost se doplácí.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Kovalčukovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Jako poslední je poslankyně paní Anna Röschová.

Poslankyně Anna Röschová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci, jmenuji se Anna Röschová, jsem právnička, mým povoláním po vystudování právnické fakulty je notařina, pracuji jako státní notářka v Plzni. Jsem bez stranické příslušnosti. Zde v České národní radě bych svou prací chtěla přispět k tomu, aby Československo se v co nejkratší době vrátilo mezi právní státy Evropy. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Röschové. Tím jsme vám představili všechny navržené kandidáty. Víme, o koho jde. Věříme, že nám pomohou svými zkušenostmi v práci. Hlásí se poslankyně Černá.

Poslankyně Marcela Černá: Doporučovala bych, když už se nám představili nově zvolení poslanci, aby se nám představili i ostatní členové předsednictva, kteří nebudou voleni a kteří jsou zatím ve funkcích členů předsednictva.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. Domnívám se, že to uděláme, až bude předsednictvo vcelku. Děkuji za připomínku. Má ještě někdo nějakou připomínku? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Zjišťuji, že v této chvíli je přítomno 190 poslanců, jsme usnášeníschopní.

Kdo souhlasí s tím, abychom v dnešních volbách postupovali podle navrženého volebního řádu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? Není. Zdržel se někdo hlasování? Rovněž ne. Usnesení přijato jednomyslně.

Než přistoupíme k vlastním volbám, připomínám ověřovatelům České národní rady, poslancům Václavu Andělovi, Libuši Horákové, Jiřímu Fleyberkovi a Pavlu Kutišovi, aby se u voleb ujali své funkce při sčítání hlasů, jak stanoví § 27, odst. 4 zákona o jednacím řádu České národní rady.

Abychom v průběhu voleb využili čas, doporučuji, abyste se, hned jak odvolíte, naobědvali. Služebně starší poslanci vás doprovodí.

Ještě než přeruším jednání, chci říci, že poslanci Občanského fóra by se rádi sešli ke krátké neformální schůzce. Sešli by se v zasedací místnosti, zřejmě hned po skončení přerušení jednání.

Přerušuji nyní jednání a prosím, abyste se odebrali do volebních místností. /Jednání přerušeno ve 12.05 hodin./

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím předsedu volební komise poslance Miroslava Němce, aby nás seznámil s výsledky voleb.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás informoval o výsledku tajného hlasování při volbě místopředsedů České národní rady.

Celkem bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, bylo odevzdáno 186 platných hlasovacích lístků. Hlasování se nezdržel žádný z poslanců.

Pro prvního navrženého kandidáta Michala Krause bylo odevzdáno 150 hlasů, 36 bylo proti. Místopředsedou České národní rady je zvolen poslanec Michal Kraus.

Pro druhou navrženou kandidátku Jaroslavu Moserovou bylo odevzdáno 101 hlasů, 85 proti. Místopředsedkyní České národní rady byla zvolena poslankyně Jaroslava Moserová.

Pro třetího kandidáta Miroslava Šloufa bylo odevzdáno 135 hlasů, 51 proti. Místopředsedou České národní rady byl zvolen poslanec Miroslav Šlouf.

K výsledkům tajného hlasování při volbě předsedů výborů České národní rady. Celkem bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, z toho odevzdáno 186 platných hlasovacích lístků, žádný neplatný. Hlasování se nezdržel žádný z poslanců.

Pro předsedu ústavně právního výboru bylo odevzdáno 132 hlasů, 54 proti. Předsedou ústavně právního výboru byl zvolen poslanec Pavel Peška.

Pro předsedu výboru pro obchod, služby a dopravu bylo odevzdáno 177 hlasů, 9 bylo proti. Předsedou výboru pro obchod, služby a dopravu byl zvolen poslanec František Přibyl.

Pro předsedu výboru pro školství a vědu bylo odevzdáno 161 hlasů, 25 proti. Předsedou výboru pro školství a vědu byl zvolen poslanec Josef Vondráček.

A nyní mi dovolte předložit zprávu o výsledku tajného hlasování při volbě dalších členů předsednictva České národní rady.

Celkem bylo vydáno 186 hlasovacích lístků, odevzdáno 186 platných, žádný neplatný. Žádný z poslanců se rovněž nezdržel hlasování.

Pro prvního navrženého kandidáta bylo odevzdáno 134 hlasů, 52 proti, dalším členem předsednictva byl zvolen poslanec František Adámek.

Pro druhého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 172 hlasů, 16 bylo proti. Dalším členem předsednictva byl zvolen poslanec Jan Kalvoda.

Pro třetího navrženého kandidáta bylo odevzdáno 167 hlasů, 19 bylo proti, takže dalším členem předsednictva byl zvolen poslanec Josef Kovalčuk.

Pro čtvrtého navrženého kandidáta bylo odevzdáno 152 hlasů, 34 bylo proti. Dalším členem předsednictva byla zvolena poslankyně Anna Röschová.

Tolik zpráva volební komise.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji předsedovi volební komise za podanou zprávu a celé komisi za její práci.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, mohu tedy konstatovat, že podle § 4, písm. k) a l) a § 27 odst. 3 zákona o jednacím řádu České národní rady byli v tajných volbách zvoleni: místopředsedy České národní rady Michal Kraus, Jaroslava Moserová, Miroslav Šlouf; předsedy výborů poslanci: ústavně právního Pavel Peška, výboru pro obchod, služby a dopravu František Přibyl, výboru pro školství a vědu Josef Vondráček; dalšími členy předsednictva byli zvoleni poslanci: František Adámek, Jan Kalvoda, Josef Kovalčuk, Anna Röschová. Jistě dovolíte, abych všem nově zvoleným členům předsednictva České národní rady upřímně blahopřál a popřál jim úspěchy v jejich nové práci.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, nebudete mě mít rádi, ale musíme si udělat další přestávku, protože se musí sejít nově zvolené předsednictvo k tomu, abychom jmenovali předsedu české vlády. Víte, že předseda podal demisi. Vyhlašuji přestávku na 30 minut. Prosím členy předsednictva, aby se dostavili do místnosti předsednictva.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání naší schůze. Dříve než přistoupíme k dalšímu bodu, chci vás informovat, že předsednictvo České národní rady před chvílí jmenovalo novým předsedou vlády České socialistické republiky pana Petra Pitharta, kterého vám zároveň představuji. (Potlesk.)

Věřím, že jménem celého našeho poslaneckého sboru mu mohu ke jmenování do vysoké státní funkce blahopřát, popřát mu v práci mnoho úspěchů a vyjádřit přesvědčení, že povede vládu České socialistické republiky tak, aby plnila své ústavní úkoly k plné spokojenosti našich občanů.

V tom bude mít vláda plnou podporu České národní rady, budeme ji přitom také v souladu s naší ústavní úlohou kontrolovat.

Předsednictvo České národní rady dále jmenovalo prvním místopředsedou vlády České socialistické republiky a předsedou České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj pana Františka Vlasáka. (Potlesk.) Dále prvním místopředsedou vlády Antonína Hrazdíru s tím, že i nadále je pověřen řízením resortu ministerstva vnitra ČSR (potlesk), a novou ministryni předsedkyni Výboru lidové kontroly ČSR paní Jitku Zetkovou. (Potlesk.) I jim z celého srdce blahopřeji a přeji hodně úspěchů při výkonu jejich práce.

Vzhledem k poměrně velkému počtu nových poslanců mi dovolte, abych představil i dosavadní členy vlády České socialistické republiky, a to místopředsedu vlády Antonína Baudyše (potlesk), místopředsedu vlády Petra Mišoně (potlesk), ministra financí, cen a mezd Jiřího Nikodýma (potlesk), ministra výstavby a stavebnictví Ludvíka Motyčku (potlesk), ministra školství, mládeže a tělovýchovy Milana Adama (potlesk), ministra kultury Milana Lukeše (potlesk), ministra zdravotnictví a sociálních věcí Pavla Klenera - promiňte mi, omlouval se, že musí odejít, ministryni spravedlnosti Dagmar Burešovou (potlesk), ministra průmyslu Petra Hojera (potlesk), ministra zemědělství a výživy Jana Odehnala (potlesk), ministra lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Jaroslava Bočka (potlesk), ministryni obchodu a cestovního ruchu Vlastu Štěpovou (potlesk) a ač jmenován naposled, nikoli nevýznamného ministra životního prostředí Bedřicha Moldana (potlesk).

Nyní se vrátíme k našemu pořadu jednání a budeme projednávat bod

VII.

Návrh na odvolání předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Od předsedy Nejvyššího soudu České socialisticky jsem dostal dopis, ve kterém se píše mj.: S přihlédnutím k politickým změnám ve společnosti a nastolené objektivní realitě žádám, abych byl na základě tohoto dopisu ve smyslu § 52 a § 44 a) zákona č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného v úplném znění pod číslem 19/1970 Sb. zproštěn funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky. Zároveň sděluji, že o zproštění ze soudcovské funkce na vlastní žádost ve smyslu § 52 odst. 1 citovaného zákona nežádám.

Zůstává tedy až na další soudcem Nejvyššího soudu. Má k tomuto někdo nějaké připomínky? (Nikdo se nehlásí.) Nemá. Budeme tedy hlasovat.

Kdo souhlasí s návrhem, aby Josef Marek byl zproštěn na vlastní žádost z funkce předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? Ne.

Je někdo proti? (Hlasuje se.) Rovněž ne.

Než budeme pokračovat v jednání, promiňte mi, že jsem ve spěchu, v tlaku času zapomněl zeptat se předsedy vlády, zda nechce vystoupit po svém jmenování. Předseda vlády chce vystoupit v diskusi. Uděluji mu slovo.

Místopředseda vlády Petr Pithart: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejsem pověřen vládou České socialistické republiky učinit zde jakékoli závazné prohlášení. Vždyť jsem se s touto vládou jako s celkem dosud nesešel. Přesto bych rád řekl několik slov, sám za sebe. Budu usilovat, pevně věřím, že s celou českou vládou, aby byla silným partnerem federální vlády. Budeme jednat tak, abychom občanům v Čechách a na Moravě připomenuli, že český stát je cosi skutečného, nikoli zažloutlá firemní značka něčeho, co dávno zaniklo, nebo prázdná forma čehosi, co teprve váhá, zda být či nebýt. Budeme také partnery vládě Slovenské socialistické republiky a slibuji, že budeme hrát fair play.

Česká vláda bude stát před nelehkými úkoly, abych to řekl těmi nejoptimističtějšími slovy. Mnozí z těch, kteří mi dnes gratulovali, přidávali slova soustrasti. Nevidím to tak černě. Budeme-li vládnout srozumitelně, na očích české a moravské veřejnosti, a budeme-li vládnout spravedlivě, pak - věřím tomu budeme moci dělat i nezbytná nepopulární opatření. Znovu zdůrazňuji - musíme i ta, ba právě ta dělat spravedlivě. Takto mě ostatně zavázalo Občanské fórum, které mě do funkce předsedy vlády navrhlo.

A ještě nezanedbatelnou poznámku na konec. Pokusme se vládnout alespoň občas také s úsměvem. Vážnosti, za níž bylo jen a jen duto, bylo v této zemi již dost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, buďte našimi přísnými, ale i spravedlivými kritiky. Prosím vás, také konstruktivními kritiky. Děkuji vám za důvěru. (Potlesk).

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji předsedovi české vlády. Dovolte, abychom pokračovali dále v našem jednání. Dalším bodem pořadu je bod

VIII.

Návrh na zproštění soudce z jeho soudcovské funkce podle sněmovního tisku 166

Prosím, aby tento návrh odůvodnil člen ústavně právního výboru České národní rady, poslanec Milan Čaja.

Poslanec Milan Čaja: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, České národní radě došla žádost soudce dr. Antonína Mokrého o zproštění z funkce soudce městského soudu v Praze a současně i zákonem požadované vyjádření ministryně spravedlnosti České socialistické republiky k této žádosti. Ústavně právní výbor České národní rady na dnešní schůzi posoudil za přítomnosti ministryně spravedlnosti ČSR Dagmar Burešové tuto žádost a předkládá České národní radě ke schválení návrh usnesení, který je obsažen v tisku 166, který vám byl též rozdán. Všechno.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Čajovi. Máte nějaké připomínky, dotazy? (Nikdo se nehlásí.) Nejsou.

Kdo souhlasí s návrhem, tak jak jej přednesl poslanec Čaja, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji vám.

Je někdo proti? (Hlasuje se.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Hlasuje se.) Rovněž ne. Návrh byl přijat jednomyslně.

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu pořadu, kterým je

IX.

Návrh na zvolení soudce Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR odůvodní jeho členka, poslankyně Hana Lagová. Prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Hana Lagová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předsednictvo ÚV NF ČSR ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti ČSR navrhuje, aby ČNR vykonala podle příslušných zákonných ustanovení volbu dr. Antonína Mokrého soudcem Nejvyššího soudu ČSR.

Kandidát byl vybrán po pečlivém zhodnocení jeho odborné připravenosti a zkušeností ze soudní praxe. Je narozen 12. října 1928, národnosti české, státní příslušnosti československé, bez politické příslušnosti. V justici pracuje od r. 1952, kdy dokončil studia na právnické fakultě. Po absolvování čekatelské praxe působil v letech 1956 - 61 u prvostupňových soudů v Praze. Od r. 1961 je soudcem městského soudu v Praze ve funkci předsedy senátu. Má vynikající odborné znalosti a bohaté pracovní zkušenosti a jeho rozhodnutí jsou na vysoké odborné úrovni.

Při iniciativním plnění úkolů se významně podílí na výchově mladých soudců. Plně využívá svých dlouholetých zkušeností a odborných znalostí. Je uznávaným odborníkem v notářské a občansko-právní agendě. Jeho zkušeností je využíváno ke zpracování legislativních materiálů.

V jednání a vystupování je čestný, zásadový a přímý. Pro výkon funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR splňuje všechny morální a odborné předpoklady stanovené platným zákonem o organizaci soudů a o volbách soudců.

Proto předsednictvo ÚV NF ČSR doporučuje zvolit dr. Antonína Mokrého soudcem z povolání Nejvyššího soudu ČSR.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji. Jsou nějaké připomínky? Nejsou. Můžeme hlasovat.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, nechť zvedne ruku.

Zdržel se někdo hlasování? (1)

Je někdo proti? Není. Konstatuji, že návrh byl přijat většinou hlasů.

Dalším bodem je


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP