Úterý 6. února 1990

Je někdo proti? (Hlasuje se.) Osm poslanců hlasuje proti.

Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) 29 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh na usnesení byl většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslance Jana Kotvalda z funkce člena předsednictva České národní rady, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Osm poslanců hlasovalo proti.

Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) 29 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh na usnesení byl většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslance Aloise Švrčka z funkce člena předsednictva České národní rady, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Hlasuje se.) Pět poslanců hlasuje proti. (Na žádost poslanců, kteří se domnívali, že střední oddíl lavic se nesčítá, opakováno hlasování. Potvrzena správnost předchozího hlasování.).

Kdo se zdržel hlasování? (Hlasuje se.) 31 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh na odvolání byl většinou hlasů přijat.

Kdo souhlasí s návrhem na odvolání poslankyně Miroslavy Voleské z funkce členky předsednictva České národní rady, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Hlasuje se.) 26 poslanců se zdrželo hlasování. Návrh na odvolání byl většinou hlasů přijat.

Tím jsme uvolnili z předsednictva České národní rady uvedené poslance. Děkuji jim jménem nás všech za vykonanou práci v předsednictvu České národní rady.

Pro úplnost ještě připomínám, že ve včerejší schůzi předsednictva České národní rady jsme vzali na vědomí rezignaci poslance Miroslava Mrázka na poslanecký mandát a odvolání poslance Jana Koláčného z funkce poslance České národní rady. Oba dva byli členové předsednictva České národní rady. Nyní nám tedy zůstává v předsednictvu České národní rady 8 poslanců.

Pro doplnění předsednictva České národní rady budou probíhat podle zákona o jednacím řádu tajné volby. Pro jejich přípravu je třeba zvolit volební komisi. Tato komise nám předloží návrh volebního řádu a bude dohlížet na organizaci a správnost voleb.

Předkládám vám tento návrh na její složení: předseda komise poslanec Němec Miroslav, členové poslanci: Brisuda Josef, Fleyberk Jiří, Kotvald Jan, Kozák Bohumil, Kuna Stanislav, Lagová Hana, Mašek Jaromír, Onderka Jan, Palkoska Ivo, Spousta Zdeněk.

Připomínám, že návrh na zvolení volební komise je tvořen tak, aby bylo zastoupení všech politických sil v našem zákonodárném sboru. Máte k přednesenému návrhu nějaké připomínky? (Poslanci upozorňují, že poslanec Onderka není přítomen.) Prosil bych návrh na někoho z bezpartijních z pléna. Poslanec Onderka je ze Severomoravského kraje. (Návrh z pléna: poslankyně Jarmila Šenková.) Je zde návrh na doplnění volební komise poslankyní Jarmilou Šenkovou.

Má k tomuto návrhu někdo nějakou připomínku? (Nikdo se nehlásí.)

Kdo tedy souhlasí s návrhem na volební komisi ve složení, jak bylo předneseno, ať zvedne ruku. (Hlasuje se.) Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.)

Kdo se zdržel hlasování? Komise je zvolena většinou hlasů. Prosím, aby o přestávce zahájila své jednání.

Přerušuji nyní jednání na 30 minut.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji přerušené jednání. Přistoupíme k dalšímu bodu jednání, kterým je i

IV.

Návrh na rozšíření počtu členů předsednictva České národní rady

Podle dohody rozhodujících politických stran u kulatého stolu se doporučuje, aby počet členů předsednictva České národní rady byl do budoucna zvýšen z nynějšího počtu 25 členů na 27 poslanců.

K tomu vám navrhuji přijmout následující usnesení:

Česká národní rada stanoví podle § 4 písm. k) zákona České národní rady o jednacím řádu České národní rady počet členů předsednictva České národní rady na dvacet sedm.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? Ne.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení, jak jsem jej přednesl, ať zvedne ruku! Děkuji.

Kdo je proti tomuto návrhu? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž nikdo.

Děkuji.

Dalším bodem pořadu je

IV.

Návrh na rozšíření počtu místopředsedů České národní rady

S ohledem na zastoupení rozhodujících politických sil v našem poslaneckém sboru a v souvislosti s rozšířením počtu členů předsednictva ČNR se jeví účelným zvýšit též počet místopředsedů České národní rady.

Nepochybně nás také čeká do ukončení volebního období více práce. Doporučuje se proto, aby Česká národní rada měla nyní čtyři místopředsedy.

Navrhuji vám k tomu přijmout následující usnesení:

Česká národní rada stanoví ve smyslu § 8, odst. 3, zákona o jednacím řádu České národní rady počet místopředsedů České národní rady na čtyři.

Máte k tomuto návrhu nějaké připomínky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem na usnesení, tak jak jsem jej přednesl, ať zvedne ruku! Děkuji vám.

Kdo je proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Rovněž nikdo.

Návrh na zvýšení počtu místopředsedů na 4 je přijat.

Než přistoupíme k dalšímu bodu pořadu, chci se dotázat, zda je volební komise připravena přednést svou zprávu.

Ano. Děkuji. Budeme tedy pokračovat projednáváním dalšího bodu pořadu, kterým je

VI.

Návrh na volbu místopředsedů České národní rady, předsedů výborů ČNR a dalších členů předsednictva ČNR

Prosím předsedu volební komise, poslance Miroslava Němce, aby se ujal slova.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, před chvílí jsme dokončili rekonstrukci České národní rady volbou nových 63 poslanců. Součástí rekonstrukce našeho zákonodárného sboru jsou také změny ve složení předsednictva České národní rady. Zbývá tedy doplnit do stavu 27 členů předsednictva České národní rady 9 členů. Jde o 3 místopředsedy. Za ně se navrhují poslanci Michal Kraus, Miroslav Šlouf, oba členové KSČ, a Jaroslava Moserová, bez stranické příslušnosti. Z předsedů výborů jde o Pavla Pešku do ústavně právního výboru a Josefa Vondráčka do výboru pro školství a vědu. Dále se za předsedu výboru pro obchod, služby a dopravu navrhuje dosavadní člen předsednictva České národní rady František Přibyl. Do funkcí členů předsednictva se navrhují František Adámek, Jan Kalvoda, Josef Kovalčuk a Jana Röschová.

Politická příslušnost kandidátů umožňuje, aby po jejich zvolení se předsednictvo České národní rady skládalo ze čtyř členů Československé strany lidové, čtyř členů Československé strany socialistické, osmi členů Komunistické strany Československa a jedenácti poslanců bez stranické příslušnosti. To je také v souladu rozhodujících politických sil tzv. kulatého stolu.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, než přistoupíme k volbě, rád bych vám sdělil některé organizační pokyny. Před chvílí vám byl rozdán návrh volebního řádu, kterým se upravuje základní postup, jakým budete členy předsednictva České národní rady, místopředsedy a další členy České národní rady tajně volit.

Volební komise navrhuje, abyste si provedli úpravu textu v bodě 2, který by zněl takto:

Volby se provádějí hlasovacími lístky s předtištěnými jmény kandidátů. Hlasovací lístky budou zvlášť pro volbu místopředsedů České národní rady, předsedů výborů České národní rady a dalších členů předsednictva České národní rady, to je celkem 3.

Nesouhlas s navrženým kandidátem vyjádří hlasující škrtnutím jména u každého kandidáta zvlášť. Volební lístek upravený jiným způsobem je neplatný.

Vlastní volby budou probíhat v reprezentačních místnostech České národní rady v tomto podlaží naproti našemu jednacímu sálu.

V první místnosti se budou vydávat kandidátní listiny. Každý volič pak půjde do dalšího sálu, kde bude zástěna pro úpravu kandidátek. Potom vhodí kandidátku do připravené urny.

Prosím ještě pana předsedu, aby se dotázal, jestli jsou další připomínky.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Ano. Děkuji předsedovi volební komise.

Máte k přednesenému návrhu nějaké připomínky, doplnění volebního řádu?

Hlas poslankyně z pléna: Navrhuji, aby se nám navrhovaní stručně představili.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Prosil bych tedy předsedu volební komise, aby ještě jednou četl jména poslanců, včetně navrhovaných funkcí, kteří budou kandidovat. A poslance prosím, aby se představili.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Prosím Michala Krause, který je navrhován jako místopředseda, aby se nám představil.

Kandidát Michal Kraus: Vážený pane předsedo, vážená Česká národní rado! Jmenuji se Michal Kraus, je mi 32 let. V současné době zastávám funkci tajemníka MěNV v Lanškrouně. Jsem absolventem VŠCHT. V dosavadní práci jsem se věnoval svazáckému hnutí. A v této složité době bych chtěl prosazovat zájmy naší mládeže. Jak již bylo řečeno, jsem členem KSČ.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Miroslav Šlouf, návrh na místopředsedu České národní rady.

Poslanec Miroslav Šlouf: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem inženýr ekonomie, je mi 41 let, v této době pracuji jako předseda Obvodního národního výboru na Praze 7. Jsem druhé volební období poslancem České národní rady, mám dvě děti, 18 a 16 let a chtěl bych ve zbývajícím období do svobodných voleb zejména přispět ke zvýšení české státnosti, v boji za úpravu všech právních norem. Chtěl bych přispět svojí prací i k hladkému průběhu projednávání jednotlivých zákonů a všech souvisejících záležitostí s prací v České národní radě. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Šloufovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Paní Jaroslava Moserová, návrh na funkci místopředsedkyně České národní rady.

Poslankyně Jaroslava Moserová: Jmenuji se Jaroslava Moserová, jsem lékařka a vědecká pracovnice. Pracuji na oddělení popálenin už třicet let, původně jako chirurg, nyní jako vědecká pracovnice. Kromě toho jsem činná v kulturní oblasti, literárně činná jako překladatelka. Ve své literární činnosti se soustřeďuji hlavně na otázky etické. Přála bych si v budoucnosti se věnovat zejména sociálním otázkám a otázkám vzájemných vztahů lidí, respektování menšinových skupin a slušnějšího života v Československu.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslankyni Moserové.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Poslanec Pavel Peška se navrhuje za předsedu ústavně právního výboru.

Poslanec Pavel Peška: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem právník, vystudoval jsem právnickou fakultu a zabývám se už od svého mládí až podnes prakticky jedním tématem, a tím je ústava. Napsal jsem řadu teoretických prací, bohužel dlouhou dobu jsem nemohl publikovat. Chtěl bych svých zkušeností a znalostí ústavy využít. Děkuji.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Peškovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Pan poslanec Josef Vondráček jako předseda výboru pro školství a vědu.

Poslanec Josef Vondráček: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jmenuji se Vondráček Josef, jsem absolventem Vysoké školy ekonomické, inženýr ekonom, pracuji ve školství od roku 1957. V současné době jsem se po 20 letech vrátil na místo ředitele střední ekonomické školy v Novém Bydžově. Pokud mi bude dána důvěra, budu se snažit ve výboru pro školství a vědu uplatnit své praktické zkušenosti.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Vondráčkovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Za předsedu výboru pro obchod a služby navrhujeme dosavadního člena předsednictva Františka Přibyla.

Člen předsednictva ČNR František Přibyl: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem předsedou městského národního výboru druhé kategorie, jsem ve výboru pro národní výbory a národnosti. Mám střední ekonomické, úplné středoškolské vzdělání a z práce národních výborů lze říci, že mám blízko k problematice obchodu, služeb a cestovního ruchu. Rád bych těchto poznatků v práci a řízení komise využil.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Přibylovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Do funkce člena předsednictva se navrhuje František Adámek.

Poslanec František Adámek: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jmenuji se František Adámek. Jsem absolventem střední školy sociálně právní, je mi 34 let. V současné době pracuji jako tajemník ÚV KSČ. Mám dvě děti ve věku 6 a 10 let. Chtěl bych se podílet na práci České národní rady hlavně v otázce posílení české státnosti a využít i své znalosti absolventa střední školy sociálně právní.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Adámkovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Dále se představí poslanec Jan Kalvoda.

Poslanec Jan Kalvoda: Pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, je mi 37 let, jsem právník, od absolvování právnické fakulty pracuji jako advokát a pokud bych byl schopen, rád bych přispěl k činnosti tohoto zákonodárného sboru kromě svými občanskými postoji i svou kvalifikací.

Předseda ČNR Jaroslav Šafařík: Děkuji poslanci Kalvodovi.

Předseda volební komise Miroslav Němec: Poslanec Josef Kovalčuk.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP