Středa 24. dubna 1974

Středa 24. dubna 1974

Přítomno 130 poslanců Sněmovny národů

/Schůze zahájena v 9.00 hodin/

Omluveni poslanci:

V. David, E. Erban, J. Fojtík, A. Himl, R. Chlad, M. Kučera, J. Mušal, J. Reis, ing. J. Šimon, B. Šmejkalová, V. Štáfek

P. Colotka, O. Klokoč, M. Lefflerová, M. Lúčan, I. Pándyová, F. Szénási, V. Šalgovič, E. Turzo, M. Zozuľák.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážená snemovňa, vážené súdružky a súdruhovia, otváram 4. schôdzku našej Snemovne národov, srdečne vás všetkých na nej vítam a osobitne vítam vedúcich činiteľov Komunistickej strany Československa a členov vlády.

Predsedníctvo našej snemovne sa 9. apríla uznieslo zvolať túto krátku schôdzku snemovne, aby sme tu dnes pred spoločným zasadnutím oboch snemovní vybavili niektoré kádrové otázky. Toho času je v zasadacej sieni prítomných 57 poslancov z českej časti a 64 poslancov zo slovenskej časti, takže snemovňa je schopná sa uznášať.

Prv kým pristúpime k vlastnému rokovaniu, dovoľte mi, aby som spomenul úmrtie poslanca Snemovne národov súdruha Františka Honsa, ktorý zomrel 17. januára t.r. krátko po dovŕšení 70 rokov.

Súdruh Hons spojil celý svoj život s komunistickou stranou, takmer od jej založenia. Už za prvej republiky bol členom odborovej organizácie, bol spoluzakladateľom Červených odborov. Po oslobodení republiky Sovietskou armádou vykonával stranícke a verejné funkcie v okresnom a krajskom meradle. Od X. zjazdu KSČ bol členom jej ústredného výboru a neskôr členom Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie. Bol poslancom Snemovne národov a členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Ako ocenenie jeho životných zásluh mu bol udelený Rad republiky, Rad Víťazného februára, Rad práce a ďalšie štátne vyznamenania.

Strana, náš štát a naša spoločnosť stratili v súdruhovi Honsovi významného funkcionára, ktorý celý svoj život zasvätil záujmom robotníckej triedy, záujmom nášho ľudu a budovaniu socializmu. Prosím vás, súdružky a súdruhovia, aby sme jeho pamiatku uctili povstaním. /Poslanci povstávají./

Je mojou povinnosťou oznámiť vám, že prezident republiky listom zo dňa 25. marca 1974 zvolal dňom 1. apríla 1974 Federálne zhromaždenie ČSSR na jarné zasadanie. Predsedníctvo Snemovne národov sa uznieslo v rámci jarného zasadania podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku zvolať samostatnú schôdzku, a to s týmto programom:

1. Overenie platnosti voľby poslancov vo volebných obvodoch číslo 66 a 57 pre voľby do Snemovne národov

2. Sľub novozvolených poslancov

3. Voľba volebnej komisie

4. Voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia.

Prosím vás, súdružky a súdruhovia poslanci, navrhuje niekto zmenu alebo doplnenie tohoto programu? /Nikdo se nehlásil./

Pristúpime k hlasovaniu. Kto súhlasí s návrhom Predsedníctva Snemovne národov na program schôdzky, nech zdvihne ruku /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Návrh programu dnešnej schôdzky Snemovne národov je jednomyseľne schválený.

Môžeme pristúpiť k prvému bodu programu, ktorým je

I

Overenie platnosti voľby poslancov vo volebnom obvode číslo 57 a číslo 66 pre voľby do Snemovne národov

Prosím predsedu Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov poslanca Emila Riga, aby predniesol správu Mandátového a imunitného výboru Snemovne národov k tomuto bodu.

Poslanec E. Rigo: Vážená Snemovňa národov, vážené súdružky poslankyne, súdruhovia poslanci! Úmrtím poslanca Zdeňka Gavendu sa uvolnil vo volebnom obvode č. 66 v Severomoravskom kraji poslanecký mandát. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo doplňovacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 23. februára 1974. Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov potrebné volebné spisy o výsledku doplňovacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zák. č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona čís. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol zvolený platnou voľbou podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov ma poveril ako svojho predsedu, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode č. 66 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných 87 454 voličov. Odovzdaných bolo 87 048 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta Ing. Vlastimila Ehrenbergera hlasovalo dovedna 87 033 voličov. Navrhovaný kandidát bol teda zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.

Súdruh Ehrenberger bol zvolený za poslanca Snemovne národov v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Úmrtím poslanca Františka Honsa sa uvoľnil vo volebnom obvode č. 57 v Juhomoravskom kraji druhý poslanecký mandát. Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlásilo doplňovacie voľby v tomto volebnom obvode na deň 30. marca 1974. Ústredná volebná komisia Národného frontu ČSSR poslala Mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov potrebné volebné spisy o výsledku doplňovacej voľby.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal podľa § 78 zákona čís. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb., či kandidát Národného frontu bol zvolený platnou voľbou podľa zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia. Súčasne Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov ma poveril ako svojho predsedu, aby som podal správu o výsledku rokovania.

Z predložených volebných spisov vyplýva, že vo volebnom obvode čís. 57 bolo vo volebných zoznamoch zapísaných 83 285 voličov. Odovzdaných bolo 83 044 platných hlasovacích lístkov. Za kandidáta s. Jana Baryla hlasovalo dovedna 83 037 voličov. Navrhovaný kandidát bol teda zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov.

Súdruh Jan Baryl bol zvolený za poslanca Snemovne národov v súlade so zákonom č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia ČSSR.

Navrhujem, aby Snemovňa národov overila podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii platnosť voľby poslancov s. Ing. Vlastimila Ehrenbergera, CSc. a s. dr. Jana Baryla.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi Rigovi za podanú správu.

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či sú k prednesenej správe dotazy alebo pripomienky? /Nikdo se nehlásil./ Nie sú. Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu o prednesenom návrhu.

V tejto chvíli je v zasadacej sieni Snemovne národov prítomných 61 poslancov Snemovne národov z Českej socialistickej republiky a 66 poslancov zo Slovenskej socialistickej republiky. Sme teda spôsobilí sa uznášať.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí so správou Mandátového a imunitného výboru a s predneseným návrhom, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Ďakujem. Konštatujem, že Snemovňa národov overila podľa článku 47 ústavného zákona o čs. federácii jednomyseľne platnosť voľby poslanca Ing. Vlastimila Ehrenbergera, CSc. vo volebnom obvode č. 66 a platnosť voľby poslanca RSDr. Jana Baryla vo volebnom obvode č. 57 pre voľby do Snemovne národov.

Teraz pristúpime k druhému bodu programu, ktorým je

II

Sľub novozvolených poslancov Snemovne národov

Podľa článku 48 ods. 1 ústavného zákona o čs. federácii zložia poslanci Vlastimil Ehrenberger a Jan Baryl sľub do mojich rúk.

Prosím oboch menovaných poslancov, aby pristúpili pred predsednícku tribúnu. Sľub bude vykonaný tak, že po prečítaní textu ústavným zákonom predpísaného sľubu predstúpia poslanci pred predsedu Snemovne národov a podaním ruky a vyhlásením "Sľubujem" zložia sľub.

Prosím podpredsedu Snemovne národov Vladimíra Vedru, aby prečítal text sľubu. /Přítomní povstávají./

Místopředseda SN V. Vedra: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a věci socialismu. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

/Zvolení poslanci předstupují před předsednickou tribunu a skládají slib./

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Súdružky a súdruhovia, konštatujem, že súdruh Baryl a súdruh Ehrenberger splnili všetky ústavné predpoklady kladené na poslancov Federálneho zhromaždenia. Blahoprajem im k zvoleniu a srdečne ich vítam v našom strede ako poslancov našej snemovne.

Teraz, vážené súdružky a súdruhovia poslanci, prerokujeme tretí bod programu, ktorým je

III

Voľba volebnej komisie na voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Predsedníctvo Snemovne národov odporúča zvoliť volebnú komisiu v tomto zložení: Čermáková Marie, Holub Karel, Karban Miloslav, Ing. Černák Zoltán, Tomášik Ferdinand, Ing. Turošík Juraj.

Má niekto dotaz alebo pozmeňovací návrh k zloženiu volebnej komisie? Nemá. Navrhujem, aby volebná komisia bola zvolená aklamáciou. Má niekto pripomienky k spôsobu vykonania voľby? Nemá.

Dávam teda hlasovať. Kto súhlasí, aby navrhnutí poslanci a poslankyne boli členmi volebnej komisie, nech zdvihne ruku. /Hlasuje se./

Ďakujem. Kto je proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Konštatujem, že navrhnutí členovia volebnej komisie boli jednomyseľne zvolení.

Môžeme pristúpiť k prerokovaniu štvrtého bodu programu, ktorým je

IV

Voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia ČSSR

Podľa rokovacieho poriadku Federálneho zhromaždenia voľba člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia sa koná tajným hlasovaním.

Pre vykonanie tajnej voľby sme zvolili šesťčlennú volebnú komisiu.

Hlasovacie lístky vám budú rozdané. Keby niekto chcel hlasovacie lístky upravovať, má možnosť urobiť to v osobitnom priestore v priľahlej miestnosti č. 408.

Prosím, aby volebná komisia určila svojho predsedu a pripravila sa na plnenie svojej úlohy.

Návrh na člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia spolu s odôvodnením prednesie podpredseda Ústredného výboru Národného frontu Československej socialistickej republiky súdruh Tomáš Trávníček. Prosím, aby sa ujal slova.

Místopředseda ÚV NF ČSSR prof. dr. T. Trávníček, CSc.: Vážené soudružky a soudruzi poslanci , dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem na volbu člena předsednictva Federálního shromáždění ČSSR. Úmrtím bývalého poslance Sněmovny národů Federálního shromáždění Františka Honse se uvolnilo místo člena předsednictva Federálního shromáždění.

ÚV Národní fronty ČSSR navrhuje, aby za člena předsednictva Federálního shromáždění byl zvolen poslanec Sněmovny národů Alois Huml. Poslanec Huml je soustružník kovů, pracuje v n.p. Válcovny a tažírny trub v Chomutově. Politicky organizován není. Je členem ROH, kde zastává řadu funkcí. V roce 1970 byl vyznamenán státním vyznamenáním Za vynikající práci. Je aktivním členem výboru pro sociální politiku Sněmovny národů a ve svěřených funkcích se plně osvědčuje. Dosahuje svým iniciativním a svědomitým přístupem dobrých výsledků v práci.

Proto může ústřední výbor Národní fronty ČSSR se vší odpovědností vám navrhnout, aby byl poslanec Alois Huml zvolen členem předsednictva Federálního shromáždění.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi Tomášovi Trávníčkovi za prednesené odôvodnenie. Súdružky a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či máte k predloženému návrhu dotazy alebo ďalšie návrhy? Nie sú.

Môžeme teda pristúpiť k voľbe, ktorá sa vykoná tajným hlasovaním, Prosím volebnú komisiu, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov a aby sa ujala svojej úlohy. Je prítomná väčšina poslancov.

/Probíhá tajná volba./

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, pýtam sa, či ste všetci dostali hlasovacie lístky a splnili svoju povinnosť? /Ano./ Praje si ešte niekto voliť? /Nikdo./

Vyhlasujem teda voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia za skončenú a prosím volebnú komisiu, aby spočítala hlasy.

Volebná komisia na to potrebuje určitý čas , a preto prerušujem našu schôdzku na 10 minút.

/Jednání přerušeno v 9.30 hod./

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP