Středa 24. dubna 1974

/Jednání opět zahájeno v 9.38 hod. /

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia, volebná komisia skončila sčítanie hlasov. Podpísala zápis o výsledku voľby. Môžeme teda pokračovať v prerokúvaní 4. bodu programu.

Prosím predsedu volebnej komisie, aby podal správu o výsledku voľby.

Poslanec ing. J. Turošík: Zápis o voľbe člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia dňa 24. apríla 1974:

Komisia poslancov Snemovne národov v zložení M. Čermáková, Ing. Z. Černák, K. Holub, M. Karban, F. Tomášik a Ing. J. Turošík, zvolená na 4. schôdzke Snemovne národov dňa 24. apríla 1974 na sčítanie hlasov, oznamuje, že na voľbu člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia bolo poslancom vydané 129 hlasovacích lístkov.

Po skončení hlasovania komisia zistila: hlasovania sa zúčastnilo 129 poslancov, hlasovania sa nezdržal žiadny poslanec. Vydané bolo celkom 129 platných hlasovacích lístkov. Neplatné hlasovacie lístky neboli.

Za navrhovaného kandidáta poslanca Aloisa Humla bolo odovzdané 129 hlasov. Proti nebol žiadny hlas. Volebná komisia zistila, že na navrhnutého kandidáta bola odovzdaná nadpolovičná väčšina hlasov z počtu prítomných poslancov Snemovne národov.

V Prahe dňa 24. apríla 1974.

Členovia volebnej komisie.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem predsedovi volebnej komisie poslancovi Turošíkovi za podanie správy.

Vážené súdružky a súdruhovia, konštatujem, že Snemovňa národov jednomyseľne zvolila do funkcie člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia poslanca Aloisa Humla.

Dovoľte mi, aby som poslancovi Humlovi čo najsrdečnejšie blahoželal k zvoleniu do funkcie člena Predsedníctva Federálneho zhromaždenia a zaželal mu mnoho úspechov pri vykonávaní tejto funkcie. /Potlesk./

Vážené súdružky a súdruhovia poslanci, tým sme vyčerpali náš program. Budeme pokračovať o 10. hod. na spoločnom zasadnutí oboch snemovní. Ďakujem vám za účasť.

/Schůze skončila v 9.42 hod./Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP