Středa 8. prosince 1971

V celej našej práci bude treba cieľavedome racionalizovať výrobu, zavádzať modernú techniku, pripraviť sa na veľkorysú kooperáciu so socialistickými krajinami. A to je nemalá úloha, ktorá vyžaduje, aby o správnosti týchto cieľov bol presvedčený každý tak v centre, na zodpovedných miestach, ako aj na všetkých našich pracoviskách. Naši pracujúci sú talentovaní, premýšľaví a iniciatívni, ako sme sa o tom presvedčili v posledných dvoch rokoch. Tento rozvoj iniciatívy budeme čo najviac napomáhať, budeme sa ako poslanci snažiť byť naozaj presvedčivými politickými agitátormi medzi našimi občanmi. Súčasne ide o to, aby sme ako poslanci zákonodarných orgánov posudzovali, ako sa uskutočňuje a uplatňuje naša zákonodarná prax, aké má problémy a nedostatky. Budeme dbať o to, aby nezapadla ani jedna nová myšlienka, ani jeden nový podnet, ani jedno nové zlepšenie pomerov pracujúceho človeka.

Vieme, že zázraky sa nedejú a že zmeny v myslení nedosiahneme nijakými skokmi. Vieme, že spoločenské bytie utvára spoločenské vedomie. Preto je našou hlavnou povinnosťou prispievať k tomu, aby naša zákonodarná činnosť mala dlhodobý perspektívny charakter, aby naše zákony, ktoré sú v skutočnosti normami usmerňujúcimi, regulujúcimi a možno povedať aj integrujúcimi veľmi zložité veci spoločenských vzťahov, boli maximálne účelné a zrozumiteľné. Aby tieto zákony pomáhali vytvárať v celom živote našej spoločnosti také podmienky, ktoré by blahodarne prehlbovali socialistické a komunistické myslenie i cítenie a prispievali tak k jednému zo základných cieľov socialistickej demokracie - všestranne rozvíjať tvorivé schopnosti človeka a plne angažovane využiť jeho schopnosti v záujme výstavby najspravodlivejšieho spoločenského poriadku na svete.

Bude to náročná práca, lebo naša doba je veľmi dynamická, rozvoj vedy i techniky stúpa prudkou krivkou nahor. A pretože vieme, že v našom živote, či vo výrobe alebo v myslení, je ešte mnoho zastaralého, budeme sa musieť aj my poslanci sami na túto prácu cieľavedome pripravovať: v prvom rade dôkladnou znalosťou a premyslením základných dokumentov tvoriacich - aby som tak povedal - generálnu líniu, dôsledným rozpracovaním v spolupráci s inými zodpovednými orgánmi všetkých otázok našej socialistickej výstavby.

Súdružky a súdruhovia, som presvedčený, že dnes sú už vytvorené všetky predpoklady pre to, aby poslanci našej snemovne v družnej spolupráci v rámci celého Federálneho zhromaždenia i v aktívnom kontakte s národnými radami i miestnymi orgánmi štátnej moci boli schopní presvedčivo plniť, rozpracovávať, rozvíjať a realizovať jasné ciele určené XIV. zjazdom KSČ.

Dovoľte mi preto, aby som vám srdečne blahoželal k vášmu zvoleniu za poslanca Federálneho zhromaždenia, aby som vám zaželal mnoho úspechov i uspokojenia z dobre vykonanej práce. Dovoľte mi, aby som vyslovil presvedčenie, že v družnom spoločnom postupe pod vedením našej komunistickej strany pomôžeme aj my svojím podielom naďalej upevňovať a rozvíjať našu socialistickú spoločnosť, aby sa stala pevnou súčasťou socialistického spoločenstva, vykonať všetko, čo je v ďalšej etape, v nadchádzajúcom funkčnom období možné vykonať pre blaho a šťastie nášho ľudu, pre socializmus.

Ďakujem.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji nově zvolenému předsedovi Sněmovny národů poslanci Hanesovi za jeho slova a předávám mu další vedení schůze Sněmovny národů.

Předseda SN prof.dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia, pristúpime teraz k ôsmemu bodu schváleného programu, ktorým je

VIII

Sľub poslanca, ktorý viedol ustavujúcu schôdzku

Znenie poslaneckého sľubu už bolo prečítané na začiatku tejto schôdzky. Prosím preto poslanca prof. Ing. Josefa Kempného, CSc., aby zložil ústavou predpísaný sľub do mojich rúk. Prosím poslancov, aby povstali.

Poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Slibuji.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Vážené súdružky poslankyne, vážení súdruhovia poslanci, pristúpime k deviatemu bodu schváleného programu, ktorým je

IX

Zriadenie výborov Snemovne národov

Podľa § 67 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku FZ snemovňa zriaďuje výbory, ktoré sú jej kontrolnými a iniciatívnymi orgánmi.

Návrh na zriadenie výborov ste obdržali v prílohe č. 4 návrhu.

Má niekto pripomienky alebo dotazy k návrhu na zriadenie výborov Snemovne národov? /Nikdo./

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu.

Kto, prosím súhlasí s predloženým návrhom na zriadenie výborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku! /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Ďakujem. Konštatujem, že Snemovňa národov sa jednomyseľne uzniesla na zriadení týchto svojich výborov: ústavnoprávneho, zahraničného, branného a bezpečnostného, výboru pre plán a rozpočet, pre priemysel, dopravu a obchod, pre poľnohospodárstvo a výživu, kultúrneho výboru a výboru pre sociálnu politiku.

Vážené súdružky a súdruhovia, na programe máme ďalej

X

Voľbu predsedov výborov Snemovne národov

XI

Voľbu členov Predsedníctva a podpredsedu Snemovne národov

XII

Voľbu 20 členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Podľa rokovacieho poriadku FZ sú tieto voľby takisto tajné. Navrhujem, aby sme pre úsporu času prerokovali tieto body /X, XI a XII/ dnešného nášho programu spoločne a aby sme spoločne vykonali príslušné voľby.

Kto súhlasí s týmto návrhom? /Hlasuje se./

Je niekto proti? /Nikdo./

Zdržal sa niekto hlasovania? /Nikdo./

Návrh bol prijatý jednomyseľne, môžeme teda podľa neho postupovať.

Návrhy na voľbu do týchto orgánov prednesie takisto podpredseda Ústredného výboru Národného frontu prof. dr. Tomáš Trávníček. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec prof. MUDr. T. Trávníček, CSc.: Vážená Sněmovno národů, soudružky poslankyně, soudruzi poslanci. Po projednání v předsednictvu ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky a z jeho pověření vám předkládám návrhy na další členy orgánů Sněmovny národů a Federálního shromáždění.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty při posuzování těchto návrhů mohlo vyslovit plné přesvědčení, že všichni navrhovaní poslanci mají veškeré politické, pracovní i charakterové předpoklady k výkonu tak významných funkcí.

Dovolte, abych vás seznámil s návrhy na předsedy výborů Sněmovny národů. Do funkce předsedy výboru ústavně právního je navrhován poslanec dr. Vladimír Mařík. Je mu 47 let, je členem KSČ, tajemníkem ÚV Čs. ROH. Do funkce předsedy výboru zahraničního poslanec RSDr. Pavel Auersperg, CSc., je mu 45 let, je členem strany, členem jejího ústředního výboru a vedoucím oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČ. Návrh na předsedu výboru branného a bezpečnostního doc. Eduarda Manďáka. Je mu 61 let, je místopředsedou ÚKRK ÚV KSČ. Návrh na předsedu výboru pro plán a rozpočet, poslance ing. Drahoslava Křenka. Je mu 40 let, je členem strany, je vedoucím oblasti I válcovny plechu Frýdek-Místek. Návrh na předsedu výboru pro průmysl, dopravu a obchod poslance doc. ing. Michala Mindoše. Je mu 39 let, je členem KSČ a ředitelem n.p. Vihorlat Snina. Návrh na předsedu výboru pro zemědělství a výživu poslance ing. Františka Straku. Je mu 55 let, je členem KSČ, je vedoucím krajského oddělení Svazu zemědělství a výživy ČSR v Českých Budějovicích. Návrh na předsedu výboru kulturního poslance Vojtecha Mihálika, zasloužilého umělce. Je mu 45 let, je členem KSČ a kandidátem ÚV KSS. Návrh na předsedu výboru pro sociální politiku poslankyni Magdalénu Lapárovou. Je jí 54 let, je členkou KSČ a ředitelkou ZDŠ Ivanka pri Dunaji.

Nyní mi dovolte, abych předložil návrh na místopředsedu Sněmovny národů poslance ing. Františka Straku /zdůvodnění bylo obsaženou návrhu na předsedu výboru pro zemědělství a výživu/.

Dále předkládám návrh na členy předsednictva Sněmovny národů, poslance Karla Bocka. Je mu 45 let, je členem KSČ, je dělník-ocelář v Třineckých železárnách, na poslankyni Magdalénu Lapárovou, poslance doc. Eduarda Manďáka /oba jsou navrhováni současně za předsedy výborů/ a poslance Alexandra Renczese, jemuž je 48 let. Je členem KSČ a je předsedou JZD Horní Pôtoň.

Konečně dovolte, abych vám předložil návrh na členy předsednictva Federálního shromáždění:

1. z poslanců zvolených v ČSR: poslance Jana Andrýse, jemuž je 44 let, je bezpartijní, je předsedou ZV ROH ZVÚ Hradec Králové, Helenu Čermákovou, jíž je 45 let, je členkou Čs. strany socialistické a je politickou pracovnicí městského sekretariátu Čs. strany socialistické v Praze, Evžena Erbana, jemuž je 59 let, je členem KSČ a jejího ÚV a předsedou ČNR, Karla Holuba, jemuž je 50 let, je členem Čs. strany lidové a je vedoucím střediska zásobování a dopravy n.p. Teplotechna, stavební správa Domažlice, Františka Honse, jemuž je 67 let, je členem KSČ a členem ÚKLK, prof. ing. Josefa Kempného, CSc., jemuž je 51 let, je tajemníkem ÚV KSČ a členem předsednictva ÚV KSČ. Návrh na doc. Eduarda Manďáka byl zdůvodněn při podání návrhu na předsedy výborů. Prosím, abyste si v písemném materiálu, který máte na stole, opravili, že místo dr. Vladimíra Maříka je navrhován poslanec Antonín Himl, jemuž je 38 let, je členem KSČ, je kandidátem ÚV KSČ a předsedou Čs. ÚV SSM a místopředsedou ÚV SSM. Dovolte, abych tuto změnu odůvodnil. Při projednávání se ukázalo, že za člena předsednictva FS nebyl v původním návrhu navrhován první místopředseda Sněmovny lidu poslanec Richard Nejezchleb. Proto muselo dojít k určitým přesunům, v jejichž rámci došlo i k tomuto přesunu. Poslanec dr. Mařík, jak jste slyšeli, je navrhován za předsedu příslušného výboru Sněmovny národů. Poslanec Himl je navrhován proto, aby v předsednictvu FS byl představitel organizace mládeže. Dále je tu návrh na ing. Františka Straku /který byl již zdůvodněn/ a návrh na prof. dr. Tomáše Trávníčka, jemuž je 53 let, je členem KSČ, kandidátem ÚV KSČ a místopředsedou ÚV Národní fronty, který je uvolněn pro výkon funkce.

2. Z poslanců zvolených v SSR: Návrh na prof. ing. Antona Blažeje, DrSc., jemuž je 44 let, je členem KSČ a rektorem slovenské Vysoké školy technické v Bratislavě, na prof. dr. Dalibora Hanese, na Magdalénu Lapárovou, na dr. Ninu Lefflerovou, které je 46 let, je členkou KSČ a je ředitelkou SVVŠ v Šamoríně. Dále je podán návrh na Ondreje Klokoče, jemuž je 60 let, je členem KSČ a členem ÚV KSS a byl zvolen za předsedu SNR, na ing. Michala Mindoše, Emila Rigo, dr. Oľgu Vackovou, které je 46 let, je členkou KSČ a generální tajemnicí ÚV Čs. Svazu žen.

Dále je zde návrh na Jozefa Valo, jemuž je 50 let, je členem KSČ a předsedou ONV Senica.

Konečně předkládám návrh na ing. Magdalénu Vojtekovou, jíž je 34 let, je členkou KSČ a vedoucí ekonomického oddělení výrobního družstva Vzorodev Prešov.

Tolik k návrhům na předsedy výborů, členy předsednictva Sněmovny národů a členy předsednictva Federálního shromáždění.

Předseda SN prof. dr. D. Hanes: Ďakujem poslancovi prof. dr. Trávníčkovi.

Má niekto dotaz? Nemá. Pristúpime teda k tajnej voľbe.

Konštatujem, že je tu prítomných 72 poslancov zvolených v ČSR a 70 poslancov zvolených v SSR.

Pre tieto tajné voľby dostanete na stolíky obálku s tromi rôznofarebnými hlasovacími lístkami.

Dostali ste všetci hlasovacie lístky? Ďakujem.

Otváram tajné voľby a prosím volebnú komisiu, aby sa ujala svojej funkcie. Súdruhov poslancov prosím, aby sa po voľbe vracali na svoje miesta.

/Probíhá volba./

Vážené súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci, volili ste všetci? Ďakujem.

Vyhlasujem voľbu predsedov výborov snemovne národov, členov Predsedníctva a podpredsedu Snemovne národov a 20 členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia za skončenú.

Teraz prerušujem schôdzku asi na 15 minút, aby volebná komisia mohla zistiť výsledok volieb.

/Jednání přerušeno v 16.32 hod./

/Jednání znovu zahájeno v 16.50 hod./

Předseda SN prof.dr. D. Hanes: Vážené súdružky a súdruhovia, otváram prerušenú schôdzku. Prosím predsedu volebnej komisie poslanca Jana Mušala, aby nás zoznámil s výsledkami volieb.

Poslanec J. Mušal: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky a soudruzi poslanci, komise poslanců Sněmovny národů sděluje, že k volbě místopředsedy a členů předsednictva Sněmovny národů bylo poslancům vydáno 141 hlasovacích lístků. Po skončení hlasování komise zjistila, že hlasování se zúčastnilo 141 poslanců. Nikdo se nezdržel hlasování a bylo odevzdáno 141 platných hlasovacích lístků, neplatných hlasovacích lístků nebylo. Pro navržené kandidáty byly odevzdány tyto hlasy:

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP