Středa 8. prosince 1971

Poslanec E. Rigo: Vážená Snemovňa národov, súdružky poslankyne a súdruhovia poslanci! Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov podža § 78 zákona č. 56/1969 Zb. o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia v znení zákona č. 20/1971 Zb. skúmal, či jednotliví poslanci Snemovne národov boli platne zvolení podža zákona o vožbách do Federálneho zhromaždenia a poveril ma ako predsedu výboru, aby som vám podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Ústredná volebná komisia Národného frontu vo svojej správe o konečných výsledkoch volieb právom konštatovala, že nielen vožby samotné, ale už aj ich príprava prebiehali v atmosfére aktívneho rozpracovania a plnenia úloh XIV. zjazdu KSČ i prvého roku piatej päťročnice. V celej predvolebnej kampani sa vežmi pozitívne prejavovala vysoká občianska angažovanosť a aktivita pracujúcich.

Volebné výsledky nielen preukázali viac než presvedčivý súhlas väčšiny občanov s politikou strany a Národného frontu, ale pre nás, poslancov, ktorí sme boli zvolení v týchto vožbách, sú i zárukou toho, že máme plnú dôveru našich voličov a že sa môžeme vo svojej práci o nich opierať.

Naša snemovňa a celé Federálne zhromaždenie bolo v týchto vožbách, ktoré sa konali 26. a 27. novembra 1971, po prvý raz priamo zvolené. To znamená, že už v predvolebnej kampani i samotným volebným aktom sa vytvoril priamy a bezprostredný vzťah poslanca k voličom a obyvatežom jeho volebného obvodu, vzťah, ktorý sa musí udržovať a rozvíjať v celom ďalšom päťročnom období. Práca poslanca v tomto vrcholnom zastupitežskom orgáne by nemohla byť úspešná bez spolupráce s voličmi, bez toho, že si vo svojom volebnom obvode vytvoria dobré a pevné pracovné zázemie pre svoju činnosť. My poslanci musíme mať ustavične na zreteli, že volebný obvod, ktorý bol vytvorený pre vožby, zostáva naším pracovným obvodom po celé volebné obdobie.

Ústredná volebná komisia postúpila podža zákona č. 44/1971 Zb. o vožbách do Federálneho zhromaždenia Mandátovému a imunitnému výboru všetky doklady o vožbách. Mandátový a imunitný výbor na svojej schôdzke konštatoval, že do zoznamu voličov bolo zapísaných 10 253 796 občanov a že volieb do všetkých zastupitežských zborov, teda i do Federálneho zhromaždenia sa zúčastnilo 10 197 234 občanov, t.j. 99,45 %.

Kandidátom Snemovne národov bolo odovzdané 99,77 % z celkového počtu platných odovzdaných hlasov.

Mandátový a imunitný výbor preskúmal všetky doklady o vožbách týkajúce sa poslancov Snemovne národov a zistil, že každý z kandidátov kandidoval vo vožbách do Federálneho zhromaždenia iba v jednom volebnom obvode a že všetci kandidáti boli riadne zaregistrovaní a platne zvolení. V ich volebných obvodoch sa hlasovania zúčastnila nadpolovičná väčšina voličov zapísaných v zoznamoch voličov a všetci kandidáti obdržali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Teda u všetkých 150 poslancov Snemovne národov sú splnené požiadavky, ktoré pre ich zvolenie predpisuje zákon č. 44/1971 Zb. o vožbách do Federálneho zhromaždenia.

V zložení našej snemovne sa rešpektuje zapojenie žien do funkcií vo verejnom a politickom živote. Zo 150 poslancov je 37 žien. Pokiaž ide o vekové zloženie, máme 34 poslancov vo veku do 35 rokov, 86 poslancov vo veku do 50 rokov a 30 poslancov nad 50 rokov. Z poslancov našej snemovne viac ako polovica pracuje priamo vo výrobe priemyslovej a požnohospodárskej.

Pri skúmaní dokladov o vožbách mohol tiež Mandátový a imunitný výbor konštatovať, že Ústredná volebná komisia nedostala ani jednu sťažnosť na nedodržiavanie predpisov o vožbách.

Mandátový a imunitný výbor navrhuje teda na základe svojho skúmania a prerokovania, aby Snemovňa národov podža čl. 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb. overila platnosť vožby svojich poslancov.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Rigovi. Soudružky a soudruzi, slyšeli jste návrh na usnesení Sněmovny národů k ověření platnosti volby. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti nebo se zdržel hlasování? Není tomu tak.

Konstatuji, že Sněmovna národů svým usnesením ověřila podle čl. 47 ústavního zákona o čs. federaci platnost volby svých poslanců.

VII

Volba předsedy Sněmovny národů

Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, přistoupíme nyní k tajné volbě předsedy Sněmovny národů. Návrh na předsedu Sněmovny národů odůvodní prof. MUDr. Trávníček, prosím, aby se ujal slova.

Poslanec prof. MUDr. T. Trávníček, CSc.: Vážená Sněmovno národů, soudružky a soudruzi poslanci, po projednání v předsednictvu ústředního výboru Národní fronty a z jeho pověření předkládám vám, poslancům Sněmovny národů, návrh, aby předsedou Sněmovny národů byl zvolen profesor dr. Dalibor Hanes. Je 57 let stár. Je členem Komunistické strany Československa, jejího ústředního výboru, zastává dosud funkci předsedy Federálního shromáždění ČSSR. Od roku 1969, kdy byl zvolen předsedou Federálního shromáždění, přispěl významnou měrou k tomu, aby se obnovila činnost Federálního shromáždění na socialistických principech. Má všechny předpoklady k výkonu tak významné funkce, jakou je předseda Sněmovny národů.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Trávníčkovi.

Má někdo z přítomných poslanců dotaz nebo připomínky k předloženému návrhu? /Není tomu tak./

Můžeme přistoupit k tajné volbě.

V této chvíli je v sále přítomno 72 poslanců zvolených v ČSR a 72 poslanců zvolených v SSR. Prosím o rozdání volebních lístků.

Prosím, aby soudruzi z volební komise se ujali své práce.

/Probíhá tajná volba./

Soudružky a soudruzi, odvolili všichni poslanci? Je někdo, kdo by ještě nevolil? /Nikdo./ Můžeme tedy tajnou volbu ukončit. Prosím volební komisi, aby se ujala své práce.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Soudružky a soudruzi poslanci, můžeme pokračovat v jednání. Žádám předsedu volební komise Sněmovny národů poslance Jana Mušala, aby nás seznámil s výsledky provedené volby předsedy Sněmovny národů.

Poslanec J. Mušal: Vážená Sněmovno národů, vážené soudružky a soudruzi poslanci, dovolte, abych vám jménem komise poslanců Sněmovny národů sdělil, že k volbě předsedy Sněmovny národů bylo poslancům vydáno 144 hlasovacích lístků. Po skončení hlasování komise zjistila, že hlasování se zúčastnilo 144 poslanců. Hlasování se zdržel jeden poslanec. Pro navrženého kandidáta poslance prof. dr. Dalibora Hanese bylo odevzdáno 143 platných hlasů. Proti nebyl nikdo. Hlasování se zdržel jeden poslanec. Volební komise zjistila, že navržený kandidát byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů z počtu přítomných poslanců Sněmovny národů. Podepsáni členové komise. V Praze dne 8. prosince 1971.

Předsedající poslanec prof. ing. J. Kempný, CSc.: Děkuji poslanci Mušalovi za přednesenou zprávu. Soudružky a soudruzi poslanci, dovolte mi, abych vaším jménem co nejsrdečněji blahopřál poslanci prof. dr. Daliboru Hanesovi ke zvolení do funkce předsedy Sněmovny národů a popřál mu v jeho práci mnoho úspěchů. /Potlesk./

Soudružky a soudruzi, nově zvolený předseda Sněmovny národů prof. dr. Dalibor Hanes se přihlásil o slovo. Prosím ho, aby se ujal slova.

Předseda SN prof.dr. D. Hanes: Vážení poslanci, súdružky a súdruhovia,

dovožte mi predovšetkým, aby som vám všetkým úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili zvolením do funkcie predsedu Snemovne národov. Chcem vás ubezpečiť, že budem dôsledne plniť svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z tejto funkcie, v duchu a línie XIV. zjazdu Komunistickej strany Československa, že sa budem usilovať o to, aby naša spoločná práca bola súdružsky jednotná, ciežavedomá, aby zodpovedala poslaniu našej snemovne v najvyššom zákonodarnom zbore nášho štátu.

Dovožte mi povedať pri tejto príležitosti niekožko slov.

Žijeme v politickej atmosfére, ktorá je charakterizovaná výsledkami volieb do národných výborov a do zákonodarných zborov všetkých stupňov. Tieto výsledky ukázali, že drvivá väčšina nášho pracujúceho žudu jednoznačne chápe správnosť a výraznú perspektívnosť politiky Komunistickej strany Československa a celého Národného frontu, že náš žud volil s hrdým socialistickým sebavedomím, že sa jednoznačne a spontánne rozhodol pre cestu pokroku a mieru, pre náš spoločný postup s naším najpevnejším priatežom - Sovietskym zväzom, že sa rozhodol plne podporovať výstavbu socializmu a iniciatívne i aktívne sa na nej podiežať. Jasne sa ukázalo, že sa nikto zo statočných a rozumných žudí nechce vracať do obdobia kríz, zmätkov a neistôt. Boli sme svedkami, ako naši pracujúci odovzdávali svoje hlasy s vážnosťou, s hlbokým presvedčením, ba možno povedať s radosťou i nadšením. Tento prejav pracujúcich obidvoch našich národov a národností je výrazom vežkého všežudového nástupu, ktorého ciežom je vytvoriť v praxi a na vedeckom základe marxizmu-leninizmu podmienky pre všestranný rozvoj našej socialistickej republiky, pre jej bezpečnosť, pre zvýšenie životnej úrovne žudu a pre šťastie budúcich pokolení. Vožby taktiež výrazne potvrdili, že sa našej komunistickej strane darí plniť jeden z dôležitých odkazov Klementa Gottwalda, vyjadrený známym heslom "Čelom k masám!" Toto heslo vystihuje v dnešných podmienkach družnú spoluprácu všetkých vrstiev našej spoločnosti pod vedením Komunistickej strany Československa na spoločnom našom socialistickom tvorivom diele.

Tento prístup, táto iniciatíva našich žudí je obrovskou a najcennejšou hodnotou, ktorú sme v období konsolidácie našej spoločnosti získali. Našou spoločnou povinnosťou je prácou vo funkciách a orgánoch, do ktorých sme boli ako poslanci zvolení, aktívne pomáhať tomuto živému prúdu, dôsledne rozvíjať všetky stránky socialistickej demokracie a v každodennej práci prispievať k tomu, aby sa tento prúd ciežavedomého úsilia rozvíjal najdôležitejšími kžúčovými smermi, ako ich určil XIV. zjazd našej strany, zákon o päťročnom pláne a rozpracované volebné programy. Možno teda konštatovať, že toto mimoriadne významné politické víťazstvo ideí socializmu v danej etape vývoja našej socialistickej spoločnosti je základom, o ktorý sa môžeme spožahlivo opierať a na ktorom môžeme sústredene rozvíjať celú našu ďalšiu prácu vo všetkých oblastiach výstavby socializmu. Sú pre ňu vytvorené vo všetkých novozvolených orgánoch štátnej moci, v národných výboroch, v zákonodarných zboroch, a teda aj v našom Federálnom zhromaždení a v jeho Snemovni národov všetky základné politické a triedne predpoklady.

Pri tejto príležitosti by som sa chcel zmieniť aspoň o niektorých základných črtách našej budúcej práce. Rozpracovanie našich jednotlivých úloh bude predmetom našich úvah a rokovaní v najbližšej budúcnosti.

V prvom rade sme si všetci spoločne vedomí, že určitá etapa vývoja našej spoločnosti bola dovŕšená, že sa u nás základné veci uviedli do poriadku, že sa premysleli, prerokovali a vytýčili perspektívy do budúcnosti. V nijakom prípade nás však tento fakt nesmie viesť k nejakému sebauspokojovaniu, ale naopak, musíme všade, teda aj v našej Snemovni národov rozvíjať nástup pri riešení kvalitatívne nových a vyšších úloh, ktoré pred nami stoja. Donedávna sme naprávali chyby, ktoré boli dedičstvom krízového obdobia i vzdialenejšej minulosti. V najvyšších zákonodarných zboroch sme vo Federálnom zhromaždení prijímali nutné zákony a iné významné opatrenia na obnovenie politickej moci i ideologického vplyvu, na konsolidáciu spoločnosti, na upevnenie jej socialistického charakteru, opatrenia zamerané na zlomenie vplyvu pravice a kontrarevolúcie, na upevnenie moci socialistického štátu v súvislosti s tým, ako postupovať v politickom zápase o usporiadanie pomerov, o upevnenie našej ekonomiky, o upevnenie disciplíny a zodpovednosti v našej spoločnosti. Bolo to nevyhnutné obdobie a myslím, že Federálne zhromaždenie splnilo v tomto smere od septembrového pléna ÚV KSČ v roku 1969 svoje základné úlohy. Pracovali sme však často pod tlakom požiadaviek dňa, v súlade s rýchlo sa rozvíjajúcou politickou situáciou. Dnes v novom volebnom období bude naša práca vyžadovať predovšetkým premyslený a po všetkých stránkach zvážený, naozaj koncepčný postoj a prístup k rozpracovaniu všetkých nástrojov, s ktorými pracujeme, najmä zákonov a noriem, ktoré vyjadrujú objektívne potreby spoločnosti. Tieto nástroje budú napomáhať realizáciu nových, vyšších úloh, ktoré naša spoločnosť v uplynulom období ešte neriešila. Túto koncepčnosť a ďalší rozvrh, ale hlavne nevyhnutnosť i umenie postihovať základné problémy a spôsob ako napomáhať ich riešenie, zdôrazňujem ako mimoriadne závažné.

Sme v období, keď prechádzame k dlhodobej, premyslenej a dôslednej realizácii našej spolupráce v rámci kooperácie so socialistickými štátmi vo všetkých oblastiach spoločenského života. Ak chceme v tejto päťročnici oveža ciežavedomejšie, racionálnejšie a perspektívnejšie riadiť celú našu ekonomiku a ďalej ju rozvíjať ako súčasť integrovanej ekonomiky európskych socialistických štátov, musíme si túto skutočnosť nevyhnutne uvedomovať.

Našu prácu bude ovplyvňovať celkový spoločenský pokrok, v ktorom sa budú stále výraznejšie uplatňovať črty vedeckotechnickej revolúcie; jej rozmach budeme uskutočňovať z hžadiska vzťahov socializmu k technike a z hžadiska rozvíjania všetkých schopností a uspokojovania potrieb človeka.

Na tejto ceste budeme mať nemálo prekážok. Niektoré omyly minulosti budeme postupne naprávať aj v novom období. Budeme musieť viesť ciežavedomý a dôsledný boj za to, aby sa marxizmus-leninizmus a proletársky internacionalizmus stal rozhodujúcou súčasťou vedomia i konania každého človeka. Budeme musieť bojovať proti prežitkom, ktoré sa u nás už dávnejšie zakorenili a v krízovom období upevnili a rozvíjali. Mám tým na mysli predovšetkým malomeštiacke myslenie, sebectvo, neschopnosť mnohých žudí vidieť svoj podiel na celospoločenskom diele, neschopnosť v myslení prekročiť úzky nacionálny rámec alebo hranice vlastného pracoviska. Antikomunizmus, prvky a vplyvy nepriatežskej propagandy k nám presakujú stále a snažia sa rozkladne pôsobiť na našu jednotu. S tým všetkým musíme zviesť vežký ideologický zápas a rozhodný politický boj, ukázať najmä na rozhodujúce a nesporné prednosti socialistického systému, socialistickej demokracie, ako aj porážať nepriateža znalosťou marxizmu a jeho všestrannou aplikáciou v našich praktických podmienkach.

Ústredný výbor našej strany a Ústredný výbor Národného frontu považuje nás poslancov Federálneho zhromaždenia za účinný nástroj uskutočňovania politiky našej strany, očakáva od nás aktívny prístup pri rozpracúvaní úloh našej budúcej cesty. Budeme preto v duchu koncepčného a perspektívneho myslenia postupovať v súlade s tým, ako sa budú rozpracúvať jednotlivé hlavné úlohy v oblasti ekonomiky, v oblasti rozvoja nášho priemyslu a požnohospodárstva, v oblasti sociálnej politiky a v oblasti starostlivosti o rozvoj vzdelania a kultúry našich žudí. Tu sa v budúcnosti nezaobídeme bez nových prístupov a bez skutočnej znalosti vecí a problematiky každého úseku, bez spolupráce a využitia skúseností našich priatežov v socialistických krajinách. Hovorím tu o rozšírení rozhžadu a o výchovnom pôsobení našich poslancov preto, lebo sú to oni, ktorí sú bezprostredným živým spojením línie, ktorá je daná vo vedení, s problematikou jej každodenného uskutočňovania v praxi života našich žudí. Budeme preto stáť aj pred úlohou - a bude to naše politické poslanie - účastniť sa každodenného zápasu proti prežitkom starého myslenia medzi žuďmi, vychovávať k hlbšiemu chápaniu celospoločenských povinností a občianskej zodpovednosti, všestranne podporovať to, čo vychádza z pokladnice skúseností, vynaliezavosti a iniciatívy všetkých vrstiev nášho pracujúceho žudu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP